Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 148/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a ve Slovenské republice

Částka 39/1993
Platnost od 20.05.1993
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 23.03.2001 (33/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

148

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 1992 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a ve Slovenské republice.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dnem 1. ledna 1993.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávaní rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladu o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a ve Slovenské republice

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany"),

usilující o rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti školství a vědy

se dohodly takto:

Článek 1

Vysvědčení a doklady o ukončení studia na základní škole nebo na střední škole zařazení do sítě škol vydávané v České republice a ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 2

Diplomy a vysvědčení vydávaná po ukončení obsahově ucelení části vysokoškolského studia, vysokoškolského studia nebo postgraduálního studia v České republice a ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 3

Akademické tituly, stavovská označení a ostatní tituly absolventů vysokých škol přiznané podle dřívějších předpisů zůstávají nedotčeny a uznávají se za rovnocenné.

Článek 4

Doklady o udělení vědecké hodnosti „kandidáta věd" (ve zkratce „CSc.") a „doktora věd" (ve zkratce „DrSc.") vydávané v České republice a ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 5

Doklady o udělení titulu „docent", vydávané v České republice a ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

Doklady o udělení titulu „profesor" vydávané v České republice a ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 6

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o změnách ve svých vzdělávacích soustavách a budou si vyměňovat vzory dokladů uvedených v článcích 1, 2, 3, 4 a 5 této dohody. V případě změn obecně závazných právních předpisů smluvní strany zahájí jednaní o případných úpravách této dohody.

Článek 7

Smluvní strany budou rozvíjet vzájemnou spolupráci podle této dohody v souladu se svým právním řádem.

Článek 8

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem 1. 1. 1993.

Článek 9

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může písemně vypovědět. V takovém případě tato dohoda ztrácí platnost uplynutím jednoho roku ode dne doručení teto výpovědi.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, každý v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

V Praze 29. října 1992

za vládu České republiky:
Václav Klaus v. r.

Za vládu Slovenské republiky:
Vladimír Mečiar v. r.

Přesunout nahoru