Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 136/1993 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních

Částka 38/1993
Platnost od 12.05.1993
Účinnost od 12.05.1993
Zrušeno k 01.04.2000 (73/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 23. dubna 1993,

kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 22 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb. a zákona č. 118/1992 Sb. (úplné znění č. 452/1992 Sb.):


§ 1

(1) Pěstounovi, který vykonává pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních,1) poskytuje okresní úřad odměnu za výkon pěstounské péče a za práce spojené s péčí o svěřené děti (dále jen "odměna") ve výši 2,4násobku částky potřebné podle zvláštního zákona k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb2) (dále jen "částka na osobní potřeby") pěstouna měsíčně při péči o jedno až čtyři děti. Pečuje-li pěstoun o více než čtyři děti, zvyšuje se odměna při péči o každé další dítě o 0,6násobek částky na osobní potřeby pěstouna měsíčně. V případě, že z důvodu zdravotního postižení nebo narušeného sociálního vývoje vyžaduje dítě mimořádnou individuální péči, zvýší okresní úřad odměnu o 0,3násobek částky na osobní potřeby pěstouna na každé takové dítě.

(2) Jsou-li ustanoveni pěstouny společně manželé, určí okresní úřad odměnu každému z nich zvlášť, a to tak, aby úhrn odměn obou manželů nepřesáhl celkovou odměnu stanovenou podle odstavce 1.

(3) Odměna se pěstounovi poskytuje po dobu, po kterou vykonává pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních. Odměna se poskytuje i po dobu pracovní neschopnosti, nejdéle však po dobu jednoho měsíce. Po skončení pracovní neschopnosti se poměrná část měsíční odměny stanoví ve výši její jedné třicetiny za kalendářní den.

(4) Odměna se vyplácí měsíčně pozadu ve výplatních termínech stanovených pro zaměstnance okresního úřadu.

(5) Došlo-li v průběhu měsíce ve zvláštním zařízení ke změně počtu dětí, poskytne se za tento měsíc odměna, která je určena podle vyššího počtu dětí; zvyšuje-li se odměna pěstouna podle poslední věty odstavce 1, náleží v plné výši i v tom případě, že podmínky jsou splněny pouze po část měsíce.

§ 2

Odměna podle této vyhlášky se poskytne poprvé za měsíc květen 1993.


§ 3

Zrušuje se vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči, ve znění vyhlášky č. 98/1980 Sb., vyhlášky č. 77/1984 Sb. a vyhlášky č. 546/1991 Sb.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 184/1996 Sb. Čl. II

Pokud je pěstounovi ve zvláštním zařízení ke dni účinnosti této vyhlášky poskytována odměna vyšší, než jaká je stanovena v čl. I, náleží mu odměna v dosavadní výši do doby, než u něj dojde ke změně v počtu svěřených dětí.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 184/1996 Sb. Čl. III

Odměna podle této vyhlášky se poskytne poprvé za měsíc červenec 1996.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 12 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb.

2) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu.

3) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

4) Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 15/1993 Sb.

Přesunout nahoru