Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 134/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.

Částka 38/1993
Platnost od 12.05.1993
Účinnost od 12.05.1993
Zrušeno k 01.01.2005 (561/2004 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

134

ZÁKON

ze dne 22. dubna 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 57a odst. 1 se za slova "soukromé základní školy," vkládají slova "soukromé základní umělecké školy," a vypouštějí se slova "§ 24 odst. 2".

2. V § 57b odst. 1 se za slova "církevní základní školy," vkládají slova "církevní základní umělecké školy,".

3. V § 57c se za slova "církevních školách" vkládají slova "zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení8)".

Poznámka č. 8) zní:

"8) § 12 odst. 5 písm. a) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.".

4. Za § 64b se vkládá nový § 64c, který zní:

"§ 64c

(1) Písemný návrh na zařazení soukromé základní umělecké školy do sítě škol a školských zařízení pro školní rok 1993/1994 předloží zřizovatel ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona.

(2) Pro zřizování a činnost soukromých základních uměleckých škol platí vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 353/1991 Sb., o soukromých školách.".


Čl. II

Zrušuje se § 9 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru