Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 128/1993 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech

Částka 36/1993
Platnost od 28.04.1993
Účinnost od 01.05.1993
Zrušeno k 01.07.2000 (177/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra

ze dne 19. dubna 1993,

kterou se provádí zákon o občanských průkazech

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 13 zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány:


Doklady potřebné k vydání občanského průkazu

§ 1

(1) Podkladem pro vydání prvního občanského průkazu občanu České republiky (dále jen "občan") při dovršení 15 let věku, je

a) rodný list,

b) dvě fotografie,

c) potvrzení o hlášení trvalého pobytu vydané příslušným orgánem,1)

d) doklad o rodném čísle,2) jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,

e) rodné listy rodičů nebo oddací list rodičů.

(2) Podkladem pro vydání prvního občanského průkazu občanu po vrácení způsobilosti k právním úkonům, je

a) rodný list nebo rodný a křestní list,

b) dvě fotografie,

c) pravomocné rozhodnutí soudu o vrácení způsobilosti k právním úkonům,

d) potvrzení o hlášení trvalého pobytu vydané příslušným orgánem,1)

e) doklad o rodném čísle,2) jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,

f) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který je ženatý (vdaná), rozvedený nebo ovdovělý,

g) rodné listy rodičů nebo oddací list rodičů.

(3) Podkladem pro vydání prvního občanského průkazu občanu po nabytí státního občanství prohlášením, udělením nebo volbou podle zvláštních předpisů,3) nebo pro vydání prvního občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině, je

a) rodný list nebo rodný a křestní list,

b) dvě fotografie,

c) doklad o státním občanství vydaný podle zvláštních předpisů,3)

d) potvrzení o hlášení trvalého pobytu vydané příslušným orgánem,1)

e) doklad o rodném čísle,2) jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,

f) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který je ženatý (vdaná), rozvedený nebo ovdovělý.

§ 2

(1) Podkladem pro vydání nového občanského průkazu občanu je jeho dosavadní občanský průkaz a dvě fotografie; jestliže není uvedeno v dosavadním občanském průkazu rodné příjmení, předkládá se též rodný list nebo rodný a křestní list.

(2) Podkladem pro vydání nového občanského průkazu občanu, jestliže je důvodem pro jeho vydání změna některého z údajů zapsaných v občanském průkazu, je kromě dokladů uvedených v odstavci 1 též doklad o této změně.

(3) Podkladem pro vydání nového občanského průkazu občanu, jestliže je důvodem pro jeho vydání zápis údaje podle zvláštních předpisů,4) je kromě dokladů uvedených v odstavci 1 též doklad o tomto údaji.

(4) Podkladem pro vydání nového občanského průkazu občanu, kterému byla omezena nebo vrácena způsobilost k právním úkonům, je kromě dokladů uvedených v odstavci 1 též pravomocné rozhodnutí soudu o omezení nebo vrácení způsobilosti k právním úkonům; údaje o omezení způsobilosti občana k právním úkonům se zapisují v rubrice pro zvláštní záznamy.

(5) Podkladem pro vydání nového občanského průkazu občanu, kterému byl uložen trest zákazu pobytu, nebo u něhož byl trest zákazu pobytu vykonán, popřípadě u něhož bylo od výkonu tohoto trestu nebo jeho zbytku upuštěno, je pravomocné rozhodnutí soudu potvrzující tyto skutečnosti; údaje o vykonávání trestu zákazu pobytu se zapisují v rubrice pro zvláštní záznamy.

(6) Podkladem pro vydání nového občanského průkazu občanu, jestliže nelze předložit jeho dosavadní občanský průkaz, který mu byl naposledy vydán, je

a) potvrzení o odevzdání, ztrátě nebo odcizení občanského průkazu,

b) rodný list nebo rodný a křestní list,

c) dvě fotografie,

d) potvrzení o hlášení trvalého pobytu vydané příslušným orgánem,1)

e) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který je ženatý (vdaná), rozvedený nebo ovdovělý,

f) rodné listy rodičů nebo oddací list rodičů.

(7) Podkladem pro vydání nového občanského průkazu kromě dokladů uvedených v odstavcích 1 až 6 je též doklad o rodném čísle, jestliže rodné číslo není uvedeno na jiném předkládaném dokladu.

§ 3

(1) Žádá-li při vydání nového občanského průkazu občan současně o zápis akademického titulu, akademicko-vědeckého titulu nebo jiného titulu absolventa vysoké školy anebo označení absolventa vyšší odborné školy,4a) který neměl zapsán v dosavadním občanském průkazu, předkládá se příslušný doklad, například diplom, osvědčení vysoké školy, doklad o složení státní rigorózní zkoušky nebo rigorózní zkoušky5) anebo vysvědčení o absolutoriu vyšší odborné školy.5a) Před příjmení občana se zapisuje pouze jeden titul určený občanem. Na žádost občana se další tituly a označení absolventa vyšší odborné školy zapisují do rubriky pro zvláštní záznamy.

(2) Žádá-li občan při vydání nového občanského průkazu o zápis údajů o závažných chorobách, které za určitých okolností vyžadují okamžité podání léků nebo poskytnutí jiné první pomoci, o zápis údajů o krevní skupině nebo podskupině, které neměl zapsané v dosavadním občanském průkazu, předkládá o těchto skutečnostech lékařské potvrzení; uvedené údaje se zapisují do rubriky pro zvláštní záznamy.

§ 4

(1) Místo matričního dokladu vystaveného orgánem cizího státu se předkládá výpis ze zvláštní matriky.6)

(2) Je-li k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu předkládáno rozhodnutí cizozemského soudu, předkládá se spolu s takovým rozhodnutím též rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zákona potřebné.7)

(3) Doklady potřebné k vydání občanského průkazu se předkládají v prvopise nebo ověřeném opise (ověřené fotokopii); u cizojazyčných dokladů se předkládá jejich ověřený překlad do českého jazyka.

(4) Jestliže je k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu zapotřebí předložit pravomocné rozhodnutí soudu, musí být toto rozhodnutí opatřeno doložkou o právní moci.

(5) Vzniknou-li před vydáním občanského průkazu pochybnosti o státním občanství občana, je podkladem pro vydání občanského průkazu též doklad o státním občanství vydaný podle zvláštních předpisů.3)

(6) Fotografie potřebné k vydání občanského průkazu musí být ostré, neretušované, zhotovené z téhož negativu na hladkém lesklém polokartonu nebo zhotovené přístrojem se současnou expozicí více objektivy, o rozměru 35 x 45 mm, zobrazující občana v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; pokrývka hlavy však nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana.

(7) Doklady potřebné k vydání občanského průkazu může za občana předložit jím pověřený zástupce.

Způsob vydávání a odevzdávání občanských průkazů

§ 5

Občanský průkaz vydá občanu okresní ředitelství Policie České republiky (dále jen "orgán policie"), v jehož obvodu je tento občan hlášen k trvalému pobytu.

§ 6

Převzetí občanského průkazu a správnost údajů v něm uvedených potvrdí občan svým podpisem; zároveň se občanu vrátí předložené doklady s výjimkou dosavadního občanského průkazu nebo potvrzení o odevzdání, ztrátě anebo odcizení občanského průkazu.

§ 7

(1) Občanský průkaz občana, který byl pravomocným rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, se odevzdá orgánu policie příslušnému podle místa trvalého pobytu takového občana.

(2) Občanský průkaz zemřelého se odevzdá orgánu policie příslušnému podle posledního místa trvalého pobytu zemřelého nebo úřadu pověřenému vedením matrik; úřad pověřený vedením matrik předá občanský průkaz neprodleně orgánu policie příslušnému podle posledního místa trvalého pobytu zemřelého.

(3) Občanský průkaz občana, který ukončil trvalý pobyt na území České republiky, a občanský průkaz, jehož držitel pozbyl státní občanství České republiky, převezme orgán policie příslušný podle místa posledního trvalého pobytu takové osoby na území České republiky.

§ 8

Občanský průkaz občana po dobu jeho dlouhodobého pobytu v cizině převezme na jeho žádost orgán policie příslušný podle místa trvalého pobytu takového občana do úschovy a vydá o tom potvrzení.


Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 9

(1) Do občanských průkazů vydaných do 30. dubna 1993 zapisují orgány příslušné podle zvláštních předpisů8) a orgány policie údaje, popřípadě jejich změny; podkladem pro zápis těchto údajů nebo jejich změn orgány policie je doklad o těchto údajích nebo jejich změnách.

(2) Do občanských průkazů vydaných do 30. dubna 1993 zapisují orgány policie a úřady pověřené vedením matrik údaje o státním občanství. Vzniknou-li pochybnosti o státním občanství občana, je podkladem pro zapsání tohoto údaje doklad o státním občanství vydaný podle zvláštních předpisů.3)

§ 10

Vzor občanského průkazu je uveden v příloze této vyhlášky.

§ 11

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky č. 178/1988 Sb. a vyhlášky č. 125/1991 Sb.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1993.


Ministr:

Ruml v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

2) § 5 písm. b) a c) vyhlášky Federálního statistického úřadu č. 55/1976 Sb., o rodném čísle.

3) Zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.
Zákon č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství.

4) Např. vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

4a) § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

5) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

5a) § 27b odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

6) § 61 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění vyhlášky č. 52/1993 Sb.

7) § 2 a 67 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb.

8) Např. zákon č. 135/1982 Sb., vyhláška č. 91/1984 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 128/1993 Sb.

Přesunout nahoru