Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 117/1993 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka 32/1993
Platnost od 15.04.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

117

PŘEDSEDA VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje

úplné znění nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády České republiky č. 50/1993 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky,

kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění

Vláda České republiky nařizuje k provedení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona České národní rady č. 15/1993 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

ROZSAH POTŘEBNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

§ 1

Potřebná zdravotní péče bez nutnosti přímé úhrady se poskytuje pojištěncům na základě všeobecného zdravotního pojištění. Její rozsah a úroveň jsou dány stupněm postižení zdravotního stavu pojištěnce a objemem finančních zdrojů na úhradu potřebné zdravotní péče.

Diagnostická a léčebná péče

§ 2

Jednotlivé výkony diagnostické péče, léčebné péče ambulantní i ústavní včetně rehabilitace a péče o chronicky nemocné jsou uvedeny v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen "seznam výkonů").1)

§ 3

(1) Má-li ošetřující lékař pochybnosti o tom, zda se jedná o zdravotní výkon spadající do potřebné zdravotní péče, nebo potřebuje-li nutně vzhledem ke stupni postižení zdravotního stavu pojištěnce provést výkon nad tento rámec, vyžádá si před jeho provedením konzultaci revizního lékaře zdravotní pojišťovny, kterou si pojištěnec zvolil (dále jen "revizní lékař"). Pokud je pojištěnci vzhledem ke stupni postižení jeho zdravotního stavu proveden neodkladný zdravotní výkon nad rámec potřebné zdravotní péče, oznámí tuto skutečnost ošetřující lékař po provedení výkonu reviznímu lékaři. Revizní lékař posoudí odůvodněnost takového zdravotního výkonu. Zdravotní výkon uznaný revizním lékařem za potřebný uhradí zdravotní pojišťovna ve výši nákladů spojených s jeho provedením. Zdravotní výkon, který nebyl revizním lékařem uznán za potřebný, zdravotní pojišťovna nehradí; v takovém případě nese náklady zdravotního výkonu zdravotnické zařízení ošetřujícího lékaře.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na případy týkající se provedení nutného a neodkladného výkonu, který není obsažen v seznamu výkonů, ale je podle ošetřujícího lékaře v zájmu zdraví pojištěnce.

(3) Ošetřujícím lékařem podle odstavců 1 a 2 je lékař, který má pojištěnce v péči.

Prevence

§ 4

(1) V rámci poskytování potřebné zdravotní péče se u pojištěnců provádějí vždy jedenkrát za dva roky preventivní prohlídky, není-li dále stanoveno jinak. Preventivní prohlídku provádí zvolený praktický lékař, není-li ze zdravotnické dokumentace pojištěnce zřejmé, že prohlídka byla provedena nebo že pojištěnec byl v uplynulých dvou letech v požadovaném rozsahu vyšetřen.

(2) U dětí a dorostu se provádí preventivní prohlídka:

a) v prvém roce života devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát v prvém půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života, pokud jim není poskytována dispenzární péče podle § 6 odst. 1 písm. a),

b) v 18 měsících věku,

c) ve 3, 5, 7, 9, 11 a 13 letech,

d) při ukončení povinné školní docházky nebo v 15 letech.

(3) U žáků a studentů se provádí preventivní prohlídka:

a) při vstupu na střední školu, pokud nebyla provedena během posledního roku podle odstavce 2 písm. d), dále jedenkrát za dva roky a při ukončení studia na střední škole;

b) při vstupu na vysokou školu, dále jedenkrát za dva roky a při ukončení studia na vysoké škole.

(4) V oboru stomatologie se provádí preventivní prohlídka:

a) u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně,

b) u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství,

c) u dospělých jedenkrát ročně.

(5) V oboru gynekologie se provádí preventivní prohlídka jedenkrát ročně.

§ 5

(1) Potřebná zdravotní péče zahrnuje též vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti přenosným nemocem.2) Prohlídky pojištěnců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné prováděné v souvislosti s vydáváním zdravotního průkazu se do potřebné zdravotní péče nezahrnují.

(2) Potřebná zdravotní péče zahrnuje rovněž:

a) stanovená očkování3) prováděná pracovišti léčebné péče,

b) poskytnutí očkovacích látek proti vzteklině, proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách, proti tuberkulóze a testování s použitím tuberkulinového testu,

c) odběry materiálů prováděné v zařízeních léčebné péče na mikrobiologické, imunologické a parazitologické vyšetření pro klinické účely a v souvislosti s výskytem nákaz,

d) vyšetření materiálů uvedených pod písmenem c) laboratořemi smluvních zdravotnických zařízení,

e) diagnostiku HIV a HBsAg u dárců krve, orgánů a spermatu a diagnostiku HIV prováděnou v zařízeních léčebné péče v případech, kdy si to vyšetřovaný pojištěnec vyžádal, s výjimkou:

1. anonymních vyšetření,

2. vyšetření při soukromých a pracovních cestách do zahraničí.

(3) Potřebná zdravotní péče nezahrnuje:

a) očkování prováděná zařízeními hygienické služby,

b) poskytnutí očkovacích látek s výjimkou uvedenou v odstavci 2 písm. b),

c) odběry materiálů prováděné zařízeními hygienické služby a jejich vyšetření,

d) diagnostiku HIV včetně vyšetření prováděných v zařízeních hygienické služby na žádost pojištěnce včetně anonymních vyšetření.

§ 6

Dispenzární péče

(1) V rámci potřebné zdravotní péče se dispenzární péče poskytuje pojištěncům zdravým, ohroženým a nemocným v těchto skupinách:

a) dětem do jednoho roku,

b) vybraným dětem od jednoho roku věku chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to i v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí,

c) vybraným mladistvým,

d) těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství,

e) ženám, které používají hormonální a nitroděložní antikoncepci,

f) pojištěncům ohroženým nebo trpícím závažnými onemocněními.

(2) Výběr pojištěnců do dispenzární péče provádějí ošetřující lékaři.

(3) Podmínky a rozsah dispenzární péče stanoví zvláštní předpisy.4)

§ 7

Potřebná zdravotní péče zahrnuje i prohlídku, dopravu k pitvě a pitvu zemřelého pojištěnce5) s výjimkou soudní pitvy a dopravy k ní.

§ 8

Závodní preventivní péče

Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Tuto péči hradí zdravotní pojišťovna s výjimkou nákladů na preventivně zaměřenou hygienickou činnost.

§ 9

Poskytování léčiv a prostředků zdravotnické techniky

(1) Jednotlivá léčiva a prostředky zdravotnické techniky (dále jen "léčiva a prostředky") včetně výše cenového limitu a způsobu jejich úhrady zdravotní pojišťovnou jsou uvedeny v seznamu léčiv a prostředků.6)

(2) Zdravotní pojišťovna hradí léčiva a prostředky předepsané nebo poskytnuté smluvními zdravotnickými zařízeními podle zvláštních předpisů.15)

Doprava a náhrada cestovních nákladů

§ 10

(1) Doprava se poskytuje na území České republiky pojištěnci, jestliže podle vyjádření ošetřujícího lékaře jeho zdravotní stav vyžaduje, aby byl dopraven do zdravotnického zařízení, přemístěn do jiného zařízení nebo dopraven nazpět do místa pobytu v době onemocnění, popřípadě do místa trvalého nebo přechodného pobytu. To platí též pro případ propuštění dítěte v kojeneckém věku z ústavní péče. Zdravotní pojišťovna uhradí i náklady poskytnuté jiným dopravcem než smluvní dopravní službou do výše stanovené seznamem výkonů.

(2) Dopravu do zdravotnického zařízení, mezi zdravotnickými zařízeními, mezi zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociální péče hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je schopno potřebnou zdravotní péči poskytnout.

(3) Dopravu ze zdravotnického zařízení hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je schopno poskytnout potřebnou zdravotní péči, do místa trvalého pobytu. Pokud k onemocnění došlo v místě přechodného pobytu, je doprava zpět ze zdravotnického zařízení hrazena do vzdálenějšího trvalého bydliště jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce.

(4) Doprava pojištěnců na infekční oddělení se provádí vozidly k tomu určenými; tato doprava je součástí potřebné zdravotní péče.

(5) Potřebná zdravotní péče zahrnuje i dopravu speciálními sanitními vozidly odpovídajícími požadavkům stanoveným ministerstvem zdravotnictví České republiky, pokud byla doporučena ošetřujícím lékařem nebo v neodkladných případech ošetřujícím lékařem dodatečně schválena.

(6) V mimořádných případech indikovaných lékařem na základě zdravotního stavu pojištěnce hradí zdravotní pojišťovna i nezbytnou leteckou dopravu. Tato doprava musí být předem schválena revizním lékařem.

§ 11

(1) Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce, hradí se mu na základě potvrzení ošetřujícího lékaře nezbytné cestovní náklady do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení s výjimkou nákladů místní dopravy. Náklady se hradí ve výši odpovídající dopravě osobním vlakem 2. třídy nebo autobusem; náklady na dopravu rychlíkem se uhradí při vzdálenosti nad 100 km a v případech, kdy použití rychlíku umožní nástup cesty po 6. hodině nebo její ukončení před 24. hodinou. Pokud je to ekonomicky výhodnější, uhradí zdravotní pojišťovna i náklady letecké dopravy.

(2) Na základě doporučení ošetřujícího lékaře se hradí v rozsahu uvedeném v odstavci 1 náklady na dopravu průvodce, pokud je s ohledem na zdravotní stav nebo věk pojištěnce doprovod nezbytný.

(3) Náklady jsou hrazeny na základě předložených dokladů. Vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, může ošetřující lékař povolit dopravu soukromým automobilem, nájemním vozidlem nebo vozidlem taxislužby. Tato doprava musí být předem schválena revizním lékařem. V takovém případě se hradí náklady za ujeté kilometry ve výši paušálu stanoveného zdravotní pojišťovnou.

(4) Při komplexní lázeňské péči [(§ 27 odst. 3 písm. a)], která je poskytována podle doporučení lékaře jako nezbytná součást léčebného procesu, hradí zdravotní pojišťovna náhradu cestovních nákladů. Vyžaduje-li to věk nebo zdravotní stav pojištěnce, uhradí zdravotní pojišťovna též náklady na dopravu průvodce.

(5) Indikovanou přepravu lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem hradí zdravotní pojišťovna podle seznamu výkonů.

(6) V indikovaných případech může povolit úhradu nad rámec předchozích ustanovení revizní lékař, pokud je indikace podložena příslušnými odbornými nálezy.

§ 12

Pohotovostní a záchranná služba

Potřebná zdravotní péče zahrnuje též

a) akutní zdravotní péči poskytovanou mimo ordinační hodiny praktických a zubních lékařů lékařskou službou první pomoci, popř. praktickými a zubními lékaři pro jimi registrované pojištěnce,

b) lékárenskou péči poskytovanou pohotovostní službou lékáren,

c) výkony provedené zdravotnickou záchrannou službou 16) při poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče.

§ 13

Posudková činnost

Potřebná zdravotní péče zahrnuje též posuzování dočasné neschopnosti k práci ošetřujícím lékařem a posuzování skutečností, které jsou podle § 127 zákoníku práce důležitými osobními překážkami v práci.

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ POTŘEBNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

§ 14

Náležitosti smlouvy

Smlouva, kterou zdravotní pojišťovna uzavírá se zdravotnickým zařízením, obsahuje:

a) druh a rozsah potřebné zdravotní péče, kterou bude zdravotnické zařízení pojištěncům poskytovat,

b) způsob a rozsah provádění plateb včetně jejich termínů,

c) způsob náhradních nebo přechodných platebních mechanismů,

d) způsob výměny informací mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou a jejich rozsah,

e) způsob zajištění závazků vyplývajících ze smlouvy.

§ 15

Poskytování potřebné zdravotní péče

Potřebnou zdravotní péči poskytují především ve zdravotnických zařízeních, ale podle potřeby též v bytě pojištěnce nebo na jiném místě, kde je nutno péči poskytnout, zdravotničtí pracovníci,7) popřípadě další odborní pracovníci ve zdravotnictví, a to v rozsahu své odborné způsobilosti. Jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři poskytují potřebnou zdravotní péči na základě ordinace ošetřujícího lékaře. Požadavek předchozí ordinace lékaře se nevztahuje na střední zdravotnické pracovníky8) a pracovníky záchranné služby v případech, kdy potřebná péče je neodkladná, dále na klinické psychology, pokud jde o akutní duševní krize a traumata.

§ 16

Odmítnutí převzetí do péče

Zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Míru únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí pojištěnce do své péče posuzuje zvolený lékař. Lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného spádového území.17)

Ambulantní péče

§ 17

(1) Základní komplexní zdravotní péči poskytuje pojištěncům jejich praktický lékař. Tímto lékařem se rozumí praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost.

(2) Při převzetí do péče vyplní praktický lékař registrační list, jehož kopii zašle příslušné zdravotní pojišťovně. Současně si vyžádá zdravotnickou dokumentaci od lékaře, který měl pojištěnce v péči v předcházejícím období. Tento lékař je povinen zvolenému lékaři dokumentaci předat.

(3) Praktický lékař je povinen zajišťovat péči o pojištěnce, které má ve své péči, včetně návštěvní služby pro tyto pojištěnce, v místě uvedeném na registračním listu.

§ 18

Ustanovení § 17 odst. 2 se vztahuje i na zubního a ženského lékaře v případě, že poskytují základní péči ve svém oboru.

§ 19

(1) Pojištěnci, kteří se opakovaně nebo dlouhodobě zdržují v místě odlišném od místa trvalého pobytu, jsou oprávněni zvolit si praktického, zubního a ženského lékaře dosažitelného v tomto místě. Pojištěnci si mohou tohoto lékaře zvolit s upozorněním na potřebu pouze přechodné péče a na již provedenou volbu lékaře v místě trvalého pobytu.

(2) Lékař, u něhož je provedena přechodná volba, má právo si vyžádat výpis ze zdravotnické dokumentace pojištěnce. Tento lékař po ukončení přechodné péče zasílá výpis ze zdravotnické dokumentace pojištěnce lékaři, u něhož je provedena základní volba.

§ 20

(1) Vyžaduje-li zdravotní stav pojištěnce poskytnutí odborné péče, doporučí praktický lékař pojištěnci takové smluvní zdravotnické zařízení, které je schopno odbornou péči na náležité úrovni poskytnout; právo na volbu lékaře a zdravotnického zařízení9) tím není dotčeno. Spolu s doporučením k přijetí odborným lékařem zasílá praktický lékař též písemné odůvodnění a důležité zdravotní údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace o provedeném léčení.

(2) V indikovaných případech ošetřující lékař dojednává vyšetření nebo ošetření pojištěnce v doporučeném zdravotnickém zařízení; to platí i pro dojednání péče ústavní. Dojednání odborné péče se nevztahuje na případy, kdy je pojištěnec odesílán do spádového zdravotnického zařízení.10)

(3) Odborný lékař nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví informuje praktického lékaře, popřípadě, vyžaduje-li to povaha onemocnění, též odborného lékaře, který má pojištěnce ve své péči, o zjištěných skutečnostech a o průběhu a ukončení léčení, zejména o skutečnostech důležitých pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci a o epidemiologické situaci. Totéž platí pro poskytování informací mezi praktickým lékařem a lékařem závodní preventivní péče.

§ 21

(1) Potřebnou zdravotní péčí je i zvláštní forma ambulantní péče poskytovaná jako domácí zdravotní péče, zdravotní péče v sanatoriích (stacionářích) a v ústavech sociální péče.

(2) Domácí péče a péče v ústavech sociální péče zajišťuje pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci potřebnou zdravotní péči v jejich vlastním sociálním prostředí.

(3) Péče v sanatoriích zahrnuje provádění diagnostických a léčebných výkonů u pojištěnců, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči bez nutnosti hospitalizace. Zdravotní pojišťovna hradí poskytnutou zdravotní péči a část režijních nákladů na pobyt pojištěnce odpovídající podílu zdravotní péče na celkové péči poskytované v sanatoriu (stacionáři).

Ústavní péče

§ 22

Vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, poskytne se mu potřebná zdravotní péče formou péče ústavní. Ústavní péčí se rozumí péče v nemocnicích a v odborných léčebných ústavech. V těchto zařízeních mohou být pojištěnci vyšetřováni a ošetřováni za pobytu na lůžku nebo ambulantně.

§ 23

(1) Do ústavní péče jsou pojištěnci přijímáni zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře. Ošetřující lékař zasílá s doporučením k přijetí do ústavní péče též písemné odůvodnění a důležité zdravotní údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace o provedeném léčení. Do odborných léčebných ústavů jsou pojištěnci přijímáni na základě návrhu ošetřujícího lékaře; tato podmínka nemusí být splněna při přijetí do psychiatrické léčebny.

(2) Pojištěnec musí být přijat do ústavní péče, jestliže by odložením nástupu byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo jeho zdraví a jestliže jde o porod. Přijetí nesmí být odepřeno též v případě povinného léčení.11)

(3) Každé nepřijetí pojištěnce do ústavní péče musí být řádně dokumentováno. V tom případě je pojištěnci předána zpráva pro ošetřujícího lékaře. Stejně se postupuje i v případě, že pojištěnec sám přijetí odmítne.

§ 24

(1) Je-li to nutné vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte, může s ním být do ústavní péče přijat i průvodce. Pobyt průvodce dítěte mladšího 6 let v nemocnici se považuje za ústavní ošetřování. V případě dítěte staršího 6 let se pobyt průvodce v nemocnici považuje za ústavní ošetřování jen se souhlasem revizního lékaře.

(2) Průvodce lze do nemocnice přijmout i v jiných případech, než je uvedeno v odstavci 1. Takový pobyt se nepovažuje za ústavní ošetřování a není hrazen zdravotní pojišťovnou.

(3) Při komplexní lázeňské péči se pobyt průvodce považuje za ústavní ošetřování pouze v případě přijetí průvodce dítěte mladšího 6 let do specializované lázeňské léčebny na dobu, kdy je zaškolován v ošetřování a léčebné rehabilitaci dítěte. V ostatních případech u komplexní lázeňské péče o děti a dospělé [(§ 27 odst. 3 písm. a)] hradí pojišťovna pobyt průvodce jen v případech, kdy jeho nezbytnost potvrdí revizní lékař.

§ 25

(1) Bezprostřední péči o pojištěnce zajišťuje tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem nemocnice nebo odborného léčebného ústavu, který určuje v rámci pokynů vedoucího lékaře oddělení diagnostický a léčebný postup. K zabezpečení odborné péče a součinnosti odborníků různých oborů zajišťují jednotlivá oddělení konsiliární služby pro hospitalizované pojištěnce.

(2) Vyžaduje-li zdravotní stav pojištěnce, aby byl přeložen na jiné oddělení, je nutno přeložení předem konzultovat s vedoucím lékařem oddělení nebo jím pověřeným lékařem.

(3) Z léčebných důvodů je možno pojištěnce dočasně propustit do domácího ošetření. Po dobu trvání propustky není zdravotnické zařízení oprávněno účtovat zdravotní pojišťovně náklady za ústavní péči s výjimkou léčiv a prostředků, kterými pojištěnce na propustku vybaví.

§ 26

(1) Pojištěnec se propustí z ústavní péče, jakmile jsou provedena potřebná vyšetření a ošetření nebo dojde-li k takovému zlepšení zdravotního stavu, kdy lze další péči poskytovat ambulantně nebo v jiných zdravotnických zařízeních, popřípadě v zařízeních sociální péče. Pojištěnec musí být vybaven léčivy a prostředky na nezbytně nutnou dobu.

(2) Pojištěnec se předčasně propustí z ústavní péče na vlastní písemnou žádost (revers), nejde-li o případy, kdy je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony bez souhlasu nemocného.12)

(3) Pojištěnec, který soustavně porušuje hrubým způsobem domácí řád a odmítá zásadním způsobem spolupráci, může být z ústavní péče předčasně propuštěn, pokud toto chování není způsobeno závažnou duševní poruchou nebo jinými závažnými důvody a pokud by okamžitým přerušením péče nebylo ohroženo vážným způsobem jeho zdraví. Předčasně propustit nelze pojištěnce v případech, kdy se jedná o povinné léčení.

(4) Ošetřujícím lékařům se odesílá bezodkladně zpráva o propuštění pojištěnce včetně návrhu dalšího léčebného postupu.

(5) Pokud není pojištěnec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, může být propuštěn z ústavní péče až po předchozím včasném vyrozumění člena rodiny nebo osoby, která je schopna tuto péči zajistit.

(6) O propuštění pojištěnce, u něhož není zajištěna další péče, propouštějící zařízení včas informuje okresní úřad, v hlavním městě Praze obvodní úřad, podle místa pobytu pojištěnce. Obdobně postupuje u dětí a mladistvých se závažnou sociální problematikou v rodině. Náklady vzniklé další hospitalizací pojištěnce, který nemůže být propuštěn vzhledem k nezajištění další péče, nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

§ 27

Lázeňská péče

(1) Lázeňskou péči poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu navrhuje ošetřující lékař, potvrzuje revizní lékař a hradí zdravotní pojišťovna. Návrh na lázeňskou péči se podává na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny. Současně je určován i stupeň naléhavosti [odstavec 3 písm. a)].

(2) Nemoci, u nichž se lázeňská péče poskytuje pojištěncům, indikační předpoklady, délka léčebného pobytu, typ lázeňské péče a seznam lázeňských míst České republiky, kde je příslušná lázeňská péče poskytována, jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení (dále jen "Indikační seznam").

(3) Lázeňská péče se poskytuje a hradí jako:

a) komplexní lázeňská péče - tato péče navazuje na ústavní péči nebo péči v odborných ambulancích a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. Poskytuje se v době dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolává k lázeňské péči lázeňská léčebna. Pacient v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na léčení předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, popř. po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře přeložen do léčebny přímo z nemocničního lůžka. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců od data vystavení návrhu. Náklady komplexní lázeňské péče jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou;

b) příspěvková lázeňská péče - tato péče je poskytována u nemocí, které jsou obsaženy v Indikačním seznamu a kde nejsou splněny podmínky uvedené pod písmenem a). Zdravotní pojišťovna hradí náklady na vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

(4) Dětem a dorostu do 19 let se lázeňská péče poskytuje podle odstavce 3 písm. a), pokud není na žádost rodičů poskytována podle odstavce 3 písm. b).

(5) U pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce se lázeňská péče poskytuje podle odstavce 3 písm. a), jestliže ji navrhl nebo indikaci potvrdil příslušný odborník pro nemoci z povolání.

(6) Způsob poskytnutí lázeňské péče podle odstavce 3 navrhuje ošetřující lékař a schvaluje revizní lékař podle Indikačního seznamu. Podle odstavce 3 písm. a) může být lázeňská péče poskytnuta i na návrh jiného ošetřujícího lékaře, než je uvedeno v Indikačním seznamu, pokud je indikace podložena příslušným odborným nálezem.

§ 28

Má-li pojištěnec za to, že mu není poskytována náležitá potřebná zdravotní péče, může:

a) podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení,14)

b) obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru, týkají-li se nedostatky odborného nebo etického postupu lékaře nebo lékárníka, anebo na jinou profesní organizaci, pokud byla zřízena, týkají-li se uvedené nedostatky jiného zdravotnického pracovníka,

c) obrátit se na revizního lékaře, zejména jde-li o odmítání zdravotních výkonů spadajících do potřebné zdravotní péče.

ČÁST TŘETÍ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 29

V rozsahu stejném jako u smluvních zdravotnických zařízení zdravotní pojišťovna hradí neodkladnou péči, zejména první pomoc, terapeutické zásahy při stavech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, bezprostřední ohrožení života nebo závažné poškození zdraví, poskytnutou zdravotnickým zařízením, které není ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně.

§ 30

Zdravotní pojišťovnou se pro účely tohoto nařízení rozumí Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nebo jiná zdravotní pojišťovna provádějící všeobecné zdravotní pojištění, pokud byla zřízena.

Kontrola

§ 31

(1) Revizní lékaři a odborní pracovníci ve zdravotnictví způsobilí k revizní činnosti určení zdravotní pojišťovnou (dále jen "odborní pracovníci") kontrolují, zda

a) rozsah poskytnuté péče odpovídá objemu péče vyúčtované zdravotní pojišťovně,

b) byly vyúčtovány pouze ty výkony, léčiva a prostředky, které je zdravotní pojišťovna povinna uhradit,

c) rozsah a druh zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce.

(2) Ke splnění úkolů uvedených v odstavci 1 jsou revizní lékaři a odborní pracovníci oprávněni vstupovat do zdravotnického zařízení. Výkon činnosti revizního lékaře a odborných pracovníků nesmí narušit prováděný léčebný výkon.

§ 32

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní pojišťovně nezbytnou součinnost při výkonu kontroly, zejména předkládá požadované doklady, sděluje údaje a poskytuje vysvětlení. Přístup ke zdravotnické dokumentaci se umožňuje pouze revizním lékařům nebo odborným pracovníkům; tito pracovníci mají přístup ke zdravotnické dokumentaci pouze v rozsahu odpovídajícímu kontrole.

§ 33

Mimořádná úhrada zdravotní péče

(1) Zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech jako zvláštní položky:

a) zdravotní péči finančně mimořádně nákladnou, označenou v seznamu výkonů nebo v seznamu léčiv a prostředků tímto způsobem,

b) zdravotní péči, jejíž poskytnutí je z hlediska zdravotního stavu pojištěnce jedinou možností zdravotní péče, jinak zdravotní pojišťovnou zásadně nehrazené.

(2) Zvláštní položky se předepisují na platné tiskopisy s výrazným vyznačením charakteru zvláštní položky.

(3) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je předepsání zvláštní položky vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře. Zdravotní pojišťovna hradí zvláštní položky v plném rozsahu nebo za finanční spoluúčasti pojištěnce.

§ 34

(1) Péče poskytovaná v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, péče v kojeneckých ústavech, dětských domovech, jeslích, ozdravovnách, odborných léčebných ústavech pro děti a mládež v regionální působnosti se hradí z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí také zdravotnická záchranná služba16) a pohotovostní služby, s výjimkou potřebné zdravotní péče poskytované podle § 12.

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčena povinnost občanů platit úhrady za zdravotní péči podle zvláštních předpisů.

§ 35

(1) Léčiva a prostředky předepsané lékaři smluvních zdravotnických zařízení České republiky, které jsou poskytovány v zařízeních lékárenské péče Slovenské republiky v roce 1992, hradí zdravotní pojišťovna.

(2) Léčiva a prostředky předepsané lékaři zdravotnických zařízení Slovenské republiky, které jsou poskytovány v zařízeních lékárenské péče České republiky v roce 1992, zdravotní pojišťovna nehradí.

§ 36

Prostředky, které státní rozpočet České republiky v roce 1992 poskytne zálohově v průběhu jednotlivých čtvrtletí Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se zúčtují se státním rozpočtem podle skutečně proplacených úhrad za poskytnutou potřebnou zdravotní péči v termínech zúčtování těchto dotací se státním rozpočtem.

§ 37

(zrušen)

§ 38

Na osoby ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody se nevztahují ustanovení § 17 odst. 2 a § 20 odst. 1 část první věty za středníkem. Ostatní ustanovení se na uvedené osoby vztahují přiměřeně.

§ 39

Účinnost

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.*).

Zrušovací ustanovení účinné ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb. Zrušuje se vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 463/1990 Sb., o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních.

Klaus v. r.

Příloha k nařízení vlády ČR č. 50/1993 Sb.

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Obsah:

Povinná vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči.

Obecné kontraindikace lázeňské péče.

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé.

1. Vysvětlivky, používané zkratky, odkazy v textu.

2. Indikační skupiny:

I Nemoci onkologické

II Nemoci oběhového ústrojí

III Nemoci trávicího ústrojí

IV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

VI Nemoci nervové

VII Nemoci pohybového ústrojí

VIII Nemoci močového ústrojí

IX Duševní poruchy

X Nemoci kožní

XI Nemoci ženské

Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii.

2. Obecná ustanovení.

3. Indikační skupiny:

XXI Nemoci onkologické

XXII Nemoci oběhového ústrojí

XXIII Nemoci trávicího ústrojí

XXIV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

XXV Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

XXVI Nemoci nervové

XXVII Nemoci pohybového ústrojí

XXVIII Nemoci ledvin a cest močových

XXIX Duševní poruchy

XXX Nemoci kožní

XXXI Nemoci gynekologické

A. Povinná vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči

Druh nemoci podle indikačního seznamu
Nemoci onkologickéOdborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření nesmí být starší 2 měsíců.
Nemoci ústrojí oběhovéhoEKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař).
Diabetes mellitusGlykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojíRozepsaný výdech vitální kapacity, u onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 není nezbytný).
Nemoci ústrojí trávicíhoPříslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv.
Nemoci jater a žlučníkuPříslušná laboratorní vyšetření, popř. RTG žlučníku, sonografie apod.
Nemoci nervovéOdborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.
Nemoci pohybového ústrojíPříslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.
Nemoci ledvin a močových cestPříslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový, sedimentace erytrocytů). Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika.
Nemoci duševníOdborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčení).
Ostatní nemociPříslušná odborná vyšetření.
PoznámkaU nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.

Obecné kontraindikace lázeňské péče

1. Infekční nemoci přenosné na člověka a bacilonosičství, zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ustrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen takové osobě, která již byla vyřazena z dispenzárních skupin aktivní tuberkulózy.

2. Všechny nemoci v akutním stadiu.

3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.

4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.

5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensovaný diabetes mellitus.

6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.

7. Kachexie všeho druhu.

8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.

9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.

10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.

11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.

12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.

13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI a indikaci XXIII/2.

14. Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.

15. Těhotenství.

16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X).

17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg).

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

1. Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu.

K - komplexní lázeňská péče
P - příspěvková lázeňská péče
N - zdravotní pojišťovna náklady nehradí.

Lázeňská místa, v nichž lze poskytnout komplexní lázeňskou péči, jsou vyznačena podtržením.

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře zdravotní pojišťovny.

2) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

3) Délka léčebného pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

4) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

6) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

7) Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.

8) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

I. Nemoci onkologické

č. indikace dg.Indikacedélka oš. dobytyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
I/1Onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.211)P, KLéčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi. Komplexní láz. péči lze poskytnout na návrh klinického onkologa nebo jiného příslušného odborníka zpravidla 1 x do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných s M. Hodgkin lze v indikovaných případech poskytnout komplexní láz. péči opakovaně.Recidiva onemocnění, metastázy, nádorová kachexie. .Františkovy L.
dle zákl. dg.Karlova Studánka
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Lázeňská léčba je vhodná především u:M. Hodgkin, nehodgkinské lymfomyKarlovy Vary, Luhačovice
nádory varlat, žaludku, kolorektální nádory (anus praeternaturalis není kontraindikací)Karlovy Vary
nádory horních cest dýchacích, hltanu a hrtanuKarlova Studánka, Luhačovice
nádory vnitřních rodidelFrantiškovy Lázně
nádory mammy (láz. léčba je možná i při probíhající dlouhodobé hormonální terapii).Františkovy Lázně, Karlovy Vary,
Mariánské Lázně
Vhodnost lázeňské léčby je nutno zvážit individuálně u:mozkových a kožních nádorů, nádorů žlučníku a slinivky břišní, sarkomů kostí a měkkých částí, nádorů štítné žlázy, prostaty.
Pokud je u nemocného s tímto postižením shledána indikace k lázeňské léčbě, je léčení možné vKarlovy Vary
Mariánské Lázně (nádory prostaty)
U nádorů plic (primární bronchogenní ca) lze doporučit láz. péči zpravidla až po uplynutí 1 roku od skončení komplexní léčby při trvající remisi, stejně i u nádoru ledviny (Grawitzův nádor).Luhačovice, Mariánské Lázně
Karlovy Vary, Mariánské Lázně
O vhodnosti lázeňské léčby u chronické leukemie rozhoduje vždy hematolog.Karlovy Vary, Luhačovice
Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních méně častých nádorů stanoví klinický onkolog individuálně.

II. Nemoci oběhového ústrojí

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
II/1Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory (dyslipoproteinemie nebo kombinace dalších RF: hypertenze, diabetes mellitus přev. II. typu, obezita, hyperurikemie, genet. zátěž).21P, KKomplexní láz. péče při prvním pobytu na návrh internisty nebo kardiologa. Při opakovaném pobytu nutno u obézních prokázat redukci hmotnosti.Negativní přístup k léčbě, kouření, neschopnost aktivního pohybu.Františkovy L.
dle zákl. dg.Jeseník
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n. B.
II/2Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku.28KNa návrh internisty nebo kardiologa.Aktivita revmat. procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.Běloves, Františkovy L.
391, 393, 398, 422Konstantinovy L.
Libverda, Poděbrady
Teplice n. B.
II/3Vrozené a získané srdeční vady.28PNa návrh internisty nebo kardiologa.Aktivita revmat. procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.Běloves, Františkovy L.
Konstantinovy L.
394, 395, 396,Libverda, Poděbrady
397, 424Teplice n. B.
II/4Symptomatická ischemická choroba srdeční.28P Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.Běloves, Františkovy L.
412, 413, 414Jeseník
Konstantinovy L.
Libverda, Poděbrady
Teplice n. B.
II/5Stav po infarktu myokardu nejpozději do 4 měsíců po vzniku (pacient po AIM s nekomplikovaným průběhem).282)KNa návrh internisty nebo kardiologa.Síňokomorový blok II. a III. stupně funkční postižení NYHA IV.Františkovy L.
410, 412Konstantinovy L.
Libverda, Poděbrady
Teplice n. B.
II/6Ischemická choroba srdeční s překonaným infarktem myokardu po 4 měsících od vzniku do 12 měsíců po vzniku.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na návrh internisty nebo kardiologa, nemocným, kteří ze zdravotních důvodů nemohli být léčeni dle II/5.Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.Běloves
412Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda, Poděbrady
Teplice n. B.
II/7Hypertenzní choroba I. - III. stupně dle SZO. Juvenilní hypertenze.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout u HCH III. st. komplikované ICHS, CMP, oblit. cév DK II. b st. nebo vaskulární nefrosklerózou na návrh internisty nebo kardiologa.Maligní zvrat, stavy po CMP s výrazným omezením pohyblivosti nebo psychiky, klidové bolesti DK, ischemické ulcerace nebo gangréna, diabet, nefropatie s klin. nebo labor. známkami urémie, funkční postižení NYHA IV.Běloves
401, 402, 403, 404Františkovy Lázně
Jeseník, Hodonín
Karlova Studánka
Konstantinovy L.
Libverda, Poděbrady
Teplice, Teplice n. B.
II/8Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stadiu I až II b.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty u stadia II b.Závažné projevy celkové aterosklerózy, klidové bolesti, těžké defekty.Běloves, Bělohrad
440, 443, 446Františkovy L., Hodonín
Konstantinovy L.
Libverda, Poděbrady
Teplice, Teplice n. B.
II/9Stavy po trombózách a tromboflebitídách s přetrvávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stadia, stavy po operaci varixů, chronický lymfatický edém.28P Opakovaná plicní embolie, rozsáhlé bércové vředy, elefantiáza, recidivující erysipel.Běloves, Františkovy L.
451, 457Hodonín
Konstantinovy L.
Libverda, Poděbrady
Teplice, Teplice n. B.
II/10Funkční poruchy periferních cév.28P, KKomplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu. Běloves, Bělohrad
dle zákl. dg.Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda, Luhačovice
Poděbrady, Teplice
Teplice n. B.
II/11Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných, po revaskularizačních operacích. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice.282)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh kardiologa, kardiochirurga nebo internisty do 6 měsíců po operaci.Síňokomorový blok III. stupně, aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, funkční postižení NYHA IV.Běloves
Františkovy L.
394, 395, 396,Konstantinovy L.
412, 413, 414,Libverda
745, 746,Poděbrady
747, 861Teplice n. B.
II/12Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému.28P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga, angiologa či kardiologa do 6 měsíců od operace.Těžké trofické defekty, embolické komplikace.Běloves, Bělohrad
Františkovy L.
440, 441,Konstantinovy L.
442, 443,Libverda, Poděbrady
444, 446,Teplice
447Teplice n. B.
2) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

III. Nemoci ústrojí trávicího

Obecné kontraindikace:

- poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stasy nad překážkou
- zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu
- penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce
- empyém žlučníku a biochemické známky cholestasy
- jaterní nedostatečnost
- mentální anorexie, pokud není v regresi
- stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako předoperační přípravu

pozn.: Anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
III/1Vleklé funkční žaludeční dyspepsie též na podkladě refluxu z duodena, kardioesofageální irritace a další benigní symptomatická onemocnění jícnu (hiátové hernie, refluxní esofagitis), erosivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori.21P Kouření, abusus alkoholu, léků.Bílina
Karlovy Vary
530, 535,Luhačovice
536, 537
III/2Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích vedoucích k pracovní neschopnosti.Kouření, abusus alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby.Bílina
531, 532Karlovy Vary
Luhačovice
III/3Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu.212)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh chirurga nebo gastroenterologa do 6 měsíců po operaci.Kouření, abusus alkoholu, léků, hrubě defektní chrup s nedostatečnou žvýkací schopností.Bílina
podle zákl. dg.Karlovy Vary
Luhačovice
III/4Vleklé střevní poruchy s projevy maldigesce či malabsorpce, stavy po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách, dráždivý tračník. Obstipace habituální či druhotně indukovaná.21PU obstipace lze lázeňskou léčbu poskytnout pouze na návrh gastroenterologa.Abusus kodeinu a příbuzných látek.Karlovy Vary
podle zákl. dg.Luhačovice
III/5M. Crohn, proctocolitis idiopatica.212)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena. Karlovy Vary
555, 556
III/6Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva (netýká se apendektomie).212)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga do 6 měsíců po operaci. Bílina
podle zákl. dg.Karlovy Vary
III/7Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu s lithiasou i bez ní, pokud operace není vhodná. Parazitózy bil. traktu (Clonorchis, Opistorchis ap.) jako součást konzervativní léčby, předoperační příprava. Funkční poruchy žlučového traktu.21POpakování léčby je vhodné k udržení remise, zvláště u osob chirurgicky vysoce rizikových (věk, krvácivé stavy, rozsáhlé nitrobřišní adheze).Neodkladná chirurgická léčba. Pokud nejde o rizikové skupiny, pak i jasně indikovaná chir. léčba, nemá-li být láz. léčba předoperační přípravou. Substenóza či litiáza žlučovodů bez biochemických známek cholestázy není kontraindikací, léčba je vhodná jako předoperační příprava.Bílina
574, 575, 576Karlovy Vary
Luhačovice
III/8Stavy po operacích žlučníku a žluč. traktu, po endoskopických a jiných instrumentálních zákrocích pro stenózu a litiázu žlučových cest. Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga, gastroenterologa nebo internisty do 6 měsíců po dissoluci kamenů, extrakorporální litotrypsii a po operacích a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházel nebo následoval febrilní či ikterický průběh nebo akutní pankreatitis. Opakování (PLP) je vhodné, pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučovodů (i subfebrilie), zející papila Vateri či biliodigestivní anastomóza (pneumocholedochus) umožňující reflux střevního obsahu.Abusus kodeinu a příbuzných látek, obezita při přetrvávající dyspepsii (přejídání, nedodržování životosprávy). Biochemické známky cholestázy.Bílina
podle. zákl. dg.Karlovy Vary
Luhačovice
III/9Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékové, profesionální), chronická aktivní hepatitis s přetrváváním infekčních markerů, stav po mononukleóze s jaterním poškozením, vrozené poruchy jaterní funkce a jiné chronické jaterní choroby.212)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 12 měsíců po propuštění z ústavního léčení na návrh infekcionisty nebo hepatologa. Opakování je možné při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách jaterní poruchy.Pokročilá jaterní nedostatečnost, stav po krvácení z jícnových varixů. Abusus alkoholu a drogová závislost. Kontraindikací není positivní HBsAg.Karlovy Vary
139, 571,
572, 573
III/10Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy, prokázaná chronická pankreatitis, stavy po operacích a transplantacích pankreatu.212)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo chirurga do 6 měsíců po akutní příhodě spojené s hospitalizací. Opakování je vhodné u vleklé maldigesce a malabsorpce při zjevné poruše stavu výživy (hubnutí).Choledocholitiáza a jiné poruchy odtoku žluči a pankreat. sekretu do střeva (substenóza pap.Vaterovy) vyžadující chirurgickou léčbu. Abusus alkoholu, drogová závislost, jaterní insuficience.Karlovy Vary
577

2) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
IV/1Diabetes mellitus do 6 měs. od zjištění - edukační program.143)KNavrhuje diabetolog, opakování je případně možné po 2 letech u nemocných s předpokladem, že opakovaný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Edukační program je diferencován pro I. a II. typ diabetu.Neschopnost fyzické zátěže, nespolupracující nemocný, jiné závažné choroby.KarlovyVary
250Luhačovice
Poděbrady
IV/2Diabetes mellitus s výjimkou indikace zařazené pod IV/1.21PLéčbu lze poskytnout zpravidla po 12 měs. od zjištění dg k úpravě životosprávy, posílení správných návyků, redukci hmotnosti. Navrhuje ošetřující lékař (diabetolog, internista, prakt. lékař).Nespolupracující nemocný, komplikace diabetu.Karlovy Vary
250Luhačovice
Mariánské Lázně
IV/3Diabetes mellitus s komplikacemi (mikro- a makroangiopatie, neuropatie). Diabetes mellitus s těžkou obtížně ovlivnitelnou obezitou.21P, KNávrh podává diabetolog. Komplexní léčbu lze poskytnout 1x u počínajících komplikací nebo při jejich záchytu.Pokročilé stadium diabet. komplikací.Karlovy Vary
250Luhačovice
IV/4Obezita.21NDoporučenou délku léč. pobytu lze individuálně upravit. Bílina
278Karlovy Vary
Lipová-Lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
IV/5Hyperlipoproteinemie II. - V. typu21PPřípady mimo indikaci II/1. Bílina
272Karlovy Vary
Lipová-Lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
IV/6Tyreotoxikóza.21P Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.Jeseník
242Lipová-Lázně
IV/7Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.21KLázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí.Jeseník
242Lipová-Lázně
IV/8Stavy po operaci benigního adenomu nadledvin a hypofýzy, vyvolávajícího hyperfunkční syndrom.21KLázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci. Jeseník
227
3) Délka léčebného pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

V. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

U všech onemocnění je kontraindikací lázeňské léčby kouření

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
V/1Stavy po operacích HCD a DCD (netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky).211)4)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh chirurga, odborníka pro ORL nebo TRN do 6 měsíců po operaci.Empyemy, píštěle.Jeseník
podle zákl. dg.Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/2Hypertrofické nebo atrofické záněty HCD, ozaena v soustavném odborném léčení, chronické sinusitidy a sinobronchitidy soustavně léčené.211)4)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh otorinolaryngologa v případě ozaeny.Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu, neléčený rhinosclerom.Jeseník
472, 473, 474Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/3Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení (učitelé, duchovní apod.)211)4)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh foniatra v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN. Jeseník
476Karlova Studánka
Luhačovice
V/4Alergické rýmy prokázané alergolog. vyšetřením v soustavném léčení.21P Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu.Jeseník
477Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/5Stavy po opakovaném nebo komplikovaném zánětu plic.211)4)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN především v návaznosti na hospitalisaci. Jeseník
480, 486Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/6Chronická bronchitis v soustavném léčení včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiektazií.211) 4)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota VC plic nebo FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60 % náležité hodnoty a u bronchiektazií. Jeseník
491, 494Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/7Obstruktivní chronická bronchitis.211) 4)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60 % náležité hodnoty. Jeseník
491Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/8Astma bronchiale všech stadií i profesionální etiologie.211) 4)P, K,Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh alergologa nebo odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů prům. alespoň 1x měsíčně s poklesem hodnoty FEV 1 sec spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % náležité hodnoty (spirometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu). Jeseník
493Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/9Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péči včetně pneumokonióz všech stadií.282)KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh odborníka pro TRN.U silikotuberkulózy jen u osob vyřazených z dispenzárních skupin aktivní TBC.Jeseník
podle zákl. dg.Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/10Následky poškození, resp. toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých pachů na HCD a DCD.282)KKomplexní lázeňská léčba se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu. Jeseník
podle zákl. dg.Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
2) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.
4) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

VI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
VI/1Chabé obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních polyradikuloneuritid, postpoliomyelitický syndrom.215)P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře po odeznění akutního stadia. Opakování KLL, ne častěji než 1x za 2 roky s výjimkou prvního opakování u čerstvě vzniklého onemocnění, je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem k zhoršení klinického stavu nebo pro zpomalení progrese onemocnění. U nemocných s obrnou lícního nervu lze poskytnout léčbu jako K 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léč. rehabilitace. Dubí
Janské Lázně
342, 344,Velké Losiny
351, 354,Vráž
355, 357
VI/2Polyneuropatie s paretickými projevy.21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením, než odpovídá 3. stupni svalového testu. Bílina
357Dubí
Jáchymov
Janské Lázně
Mariánské L.
Mšené
Teplice
Velké Losiny
Vráž
VI/3Kořenové syndromy vertebrogenního původu.21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby, u nichž byla vyloučena indikace k neurochir. zákroku Bělohrad
353Bílina
Dubí
VI/4Zánětlivé nemoci centrálního nervstva (stavy po meningoencefalitidách a myelitidách), pokud jsou přítomny spasticko- paretické známky.215)P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na odeznění akutního stadia, opakovaná komplexní láz. léčba je možná, pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdrav. stavu. Janské Lázně
Karviná
320, 322,Mariánské Lázně
323, 324,Velké Losiny
325, 326Vráž
VI/5Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce.215)P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilit. lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stadia, opakovanou komplexní láz. léčbu lze poskytnout do 24 měs. po vzniku onemocnění pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu.Opakování náhlé cévní mozkové příhody více než dvakrát, recidiva hemiparéz do 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy, zejména percepční, kouření, známky kardiální insuficience.Dubí
Janské Lázně
430, 431,Karviná
432, 433,Mšené
434, 436,Velké Losiny
438Vráž
VI/6Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce.215)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa, neurochirurga, ortopeda nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace. Opakování komplexní láz. léčby je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce. Bělohrad6)
podle zákl. dg.Dubí
Janské Lázně
Jáchymov6)
Karviná
Velké Losiny
Vráž
VI/7Roztroušená skleróza a jiná demyelinisační onemocnění mimo ataku.21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa po první atace onemocnění a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední láz. léčby.Výrazná ataxie, pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do 1 rokuDubí
340, 341Vráž
VI/8Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.215)P, KLázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa, v návrhu nutno uvést výsledek kardiologického vyšetření. Ve formě kompl. láz. léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji.Myastenická onemocnění a paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání a nedostatečnou plicní ventilací.Janské Lázně
358, 359Velké Losiny
Vráž
VI/9Syringomyelie s paretickými projevy.21P, KLázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa. Ve formě kompl. láz. léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky.Poruchy dýchací a polykací.Dubí
336Vráž
VI/10Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 21 let. Pokud je ústavní rehabilitace nezbytná, lze komplexní láz. léčbu poskytnout i nemocným starším 21 let, nikoliv častěji než 1x za 2 roky. Dubí
343Mariánské Lázně
Vráž
VI/11Parkinsonova choroba21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout 1x na návrh neurologa.Netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze.Dubí
332Libverda
Mariánské Lázně
Vráž

5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
6) Pouze pro stavy po poranění a operacích periferního nervstva.

VII. Nemoci pohybového ústrojí

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz péče. KomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
VII/1Revmatoidní artritis st. I.- IV. (včetně juvenilní artritidy).212)4)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa od II. stadia choroby s funkčním postižením třídy „b“.Vysoká nebo narůstající aktivita, neschopnost samostatného pohybuBechyně, Bělohrad
714Bohdaneč, Darkov
Jáchymov, Kundratice
Ostrožská N. Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky
VII/2Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba)212)4)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa od II. stadia choroby s funkčním postižením třídy „b“.Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postiženíBechyně, Bělohrad
720Bohdaneč, Darkov
Hodonín, Jáchymov
Kundratice, Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky
VII/3Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy.212)4)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa: a) při postižení páteře II. a vyššího stadia dle klasifikace pro ankylozu- jící spondylitidu b) při chronické artritidě periferních kloubů od II. stadia dle klasifikace pro revmatoidní artritidu.Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení, artritidy specifického původu.Bělohrad, Bohdaneč
710, 711Darkov, Hodonín
]áchymov, Kundratice
Lipová-Lázně7)
Mšené, Teplice
Třeboň
Velichovky
VII/4Difuzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (systémový lupus erythema- tosus, sklerodermie, polymyositis a dermatomyositis, Sjögrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).212)KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout v klinické remisi na návrh revmatologa.Vysoká nebo narůstající aktivita, závažné viscerální postižení včetně postižení CNS.Jáchymov
710, 713Lipová-Lázně7)
Teplice
VII/5Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onemocnění (hemofilická artropatie, diabetická artropatie, akromegalie, hypertyreóza, hypotyreóza, hypertrofická pulmonální osteoartropatie, artrózy ze snížené vnímavosti pro bolest apod.).21P, KLéčbu lze poskytnout na návrh revmatologa ve spolupráci s odborníkem přísl. oboru. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze u hemofilické artropatie na doporučení hematologické poradnyČerstvý hemartros, artritidy specifického původu, maligní proces.Bělohrad
713, 716Darkov
Jáchymov
Kundratice
Teplice
Třeboň
Velichovky
VII/6Metabolická onemocnění s postižením kloubů (dnavá artritis, artikulární chondrokalcinóza, ochronotická artropatie aj.).21P, KLéčbu lze poskytnout výjimečně jako komplexní na návrh revmatologa při polyartikulárních artro- tických změnách s dekompenzací. Bechyně, Bělohrad
712, 713, 716Bohdaneč, Darkov
Jáchymov
Karlovy Vary
Kundratice
Mariánské Lázně
Mšené, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky
VII/7Osteoporóza primární a sekundární (především z inaktivity), zejména se svalovými paravertebrálními spasmy.21PLéčbu lze poskytnout na návrh internisty nebo revmatologa.Akutní zhoršení, stavy po čerstvých kompresivních frakturách obratlů a ostatních kostí.Bělohrad, Jáchymov
731Teplice, Třeboň
Velichovky
VII/8Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, mimokloubní revmatismus celkový a lokalisovaný.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře, je-li onemocnění příčinou opakované nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. Bechyně, Bělohrad
Bludov, Bohdaneč
725, 726Darkov, Dubí
727, 728Františkovy L.
729, 994Hodonín, Jáchymov
Kundratice, Libverda
Luhačovice, Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky, Vráž
VII/9Koxartróza v soustavném léčení.212)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stadia choroby s funkčním postižením třídy “b“, zcela výjimečně od II. stadia v případech rychlé progrese a častých bolestivých dekompenzací. U obézních je opakování léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.Neschopnost samostatného pohybu, nestabilizovaná osteonekróza.Bechyně, Bělohrad
715Bohdaneč, Darkov
Františkovy Lázně
Hodonín, Jáchymov
Kundratice, Libverda
Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky
VII/10Gonartróza v soustavném léčení.212)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stadia choroby s funkčním postižením třídy “b“, zcela výjimečně od II. stadia v případech rychlé progrese a častých bolestTěžké destruktivní změny.Bechyně, Bělohrad
715Bohdaneč, Darkov
Františkovy L.
Hodonín, Jáchymov
Kundratice, Libverda
Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky
VII/11Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postižením ručních a nožních kloubů).21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně na návrh revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře při rhizartróze, Heberdenových nodozitách, omartróze nebo u generalizované polyartrózy v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou pracovní neschopnost. Bechyně, Bělohrad
715Bohdaneč, Darkov
Františkovy Lázně
Hodonín, Jáchymov
Kundratice, Libverda
Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky
VII/12Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně, na návrh rehabilitačního lékaře, je-li vertebrogenní syndrom příčinou opakované pracovní neschopnosti.Kompresivní radikulární syndrom.Bílina, Bludov
Bechyně, Bělohrad
721, 722,Bohdaneč, Darkov
723, 724Dubí
Františkovy Lázně
Hodonín, Jáchymov
Kundratice
Karlovy Vary
Libverda, Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky, Vráž
VII/13Skoliózy idiopatické a jiné s tíží zakřivení do 608 dle Cobba, soustavně léčené.211)4)P, KLéčbu lze poskytnout jako komplexní na návrh ortopeda nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 25 let s tíží zakřivení od 208 dle Cobba. Bělohrad
737Janské Lázně
Karviná
Mariánské Lázně
Vráž
VII/14Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního.211)4)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, neurochirurga, neurologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po závažných úrazech a operacích s významným omezením hybnosti nebo narušením pohybového stereotypu.Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.Bělohrad, Bludov
dle zákl. dg.Bohdaneč, Darkov
Dubí, Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karviná, Libverda
Mariánské Lázně
Mšené, Teplice
Třeboň, Velichovky
Vráž
VII/15Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní.211)4)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po operaci.Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.Bělohrad, Bohdaneč
dle zákl. dg.Jáchymov
Janské Lázně
Karviná, Teplice
Třeboň, Velichovky
Vráž
VII/16Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní.218)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení specialisty-ortopeda, je-li nezbytně nutná v rámci přípravy k operačnímu výkonu. Bělohrad, Bohdaneč
dle zákl. dg.Jáchymov
Janské Lázně
Karviná, Teplice
Třeboň, Velichovky
Vráž

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
2) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.
4) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.
7) Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy
8) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

VIII. Nemoci ústrojí močového

Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická glomerulonefritis, stavy spojené s městnáním moči pro překážku v močových cestách a rezidua v měchýři více než 30 ml, průvodná hypertense nad 16 kPa diastol. tlaku (120mm Hg) hodnota kreatininu v séru nad 200 mikromolů, píštěle v operační ráně.

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
VIII/1Netuberkulózní chronické záněty cest močových, chronická pyelonefritida.21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh urologa nebo internisty u chronické pyelonefritidy v solitární ledvině nebo při cystickém onemocnění ledvin. Mariánské Lázně
590, 593
595, 753
VIII/2Nefrolitiáza bez prokazatelného městnání v močových cestách, nefrokalcinóza.21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh urologa nebo internisty při nefrolitiáze v solitární ledvině nebo při oboustranné nefrolitiáze, pokud tyto stavy nejsou indikované k operační léčbě, dále u cystinové nefrolitiázy a bilat. nefrokalcinózy. Mariánské Lázně
592
VIII/3Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovesikálních, stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii (netrolitolapaxii).21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh urologa do 6 měs. (alt. 12 měs.) od výkonu jako doléčení po LERV a po operacích s výjimkou stavů po prostatektomii a endovesikální laváži. Mariánské Lázně
podle zákl. dg.
VIII/4Prostatitida, prostatovesikulitida, chronická uretritida.21P  Mariánské Lázně
597, 601

IX. Duševní poruchy

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
IX/1Psychózy v stadiu remise.214)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.Dubí
295, 296, 297Jeseník
IX/2Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy včetně poruch psychosomatických.214)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.Dubí
Jeseník
300, 306,Libverda
307, 309,Vráž
310, 311,
316

4) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

X. Nemoci kožní

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
X/ 1Atopický ekzém.282)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh dermatologa, pokud lázeňská léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci, nebo je její alternativou. Jeseník
691Lipová-Lázně
X/2Psoriasis vulgaris.28P  Lipová-Lázně
696
X/3Psoriasis generalisata et arthropatica.282)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh dermatologa v případě, že lázeňská léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci nebo ambulantní léčbu pro akutní exacerbaci. U artropatické psoriázy i na návrh revmatologa. Lipová-Lázně
696
X/4Acne conglobata et indurata.28P  Lipová-Lázně
706
X/5Chronické dermatózy.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na návrh dermatologa, v případě, že láz. léčba je pokračováním nebo alternativou hospitalizace. Lipová-Lázně
dle zákl. dg.
X/6Toxické kontaktní dermatitidy a ekzém profesionálního původu v soustavném odborném léčení.282)P, KKomplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu. Lipová-Lázně
dle zákl. dg.
X/7Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smršťování jizev, do 6 měsíců od zhojení.281)KLéčbu lze poskytnout na návrh chirurga, plastického chirurga nebo rehabilitačního lékaře. Bělohrad
941, 942, 943, 944, 945, 946Janské Lázně
Karviná
Lipová-Lázně

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
2) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

XI. Nemoci ženské

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
XI/1Sterilita a infertilita (primární a sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habitualis).28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout u žen do 40 let věku celkem 26. U sterility je nutné i vyšetření partnera, a jde-li o ženu starší 35 let, genetické vyšetření obou partnerů. Františkovy Lázně
628
XI/2Poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy (hypoplasia uteri, oligohypomenorhoe, cyclus anovularius, insufficientia ovarialis, deviatio uteri).28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout celkem 26. Františkovy Lázně
256, 621 626
XI/3Zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (zánětlivé komplikace po umělém přerušení těhotenství, kolpitis chronica, endocervicitis chronica, endomyometritis chronica, occlusio tubarum, parametritis chronica, adhesiones organorum pelvis minoris).28P, KLázeňskou léčbu je možno poskytnout po akutní exacerbaci zánětlivého onemocnění opakovaně, u žen ve fertilním věku jako komplexní. Františkovy Lázně
614, 615, 616
XI/4Stavy po gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout do 12 měs. od operace, a to po operacích, které byly komplikované nebo s komplikovaným pooperačním průběhem, a dále u žen do 30 let po břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve. Františkovy Lázně
dle zákl. dg.
XI/5Funkční poruchy (klimakterický syndrom, dyspareunie, algopareunie, frigidita dysmenorhoe, algomenorhoe, pelvipathia spastica).28P  Františkovy Lázně
625, 626, 627Jeseník
Teplice n. B.

Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii:

Bělohradpro děti od 6 let a dorost
Bludovpro děti od 3 let a dorost
Darkovpro děti od 3 do 15 let
Františkovy Lázněpro děti od 5 let a dorost
Janské Lázněpro děti od 2 let a dorost. U indi- kací skupin XXVI a XXVII je možná léčba dětí od 1 roku po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Jeseníku indikací skupiny XXV a indikace XXX/2 pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí mladších 6 let je možná pouze v doprovodu rodičů. Indi- kace skupiny XXIX jsou určeny pouze pro léčbu dorostu
Karlovy Varypro děti od 3 let a dorost
Kynžvartpro děti od 2 do 15 let
Luhačoviceu indikací skupiny XXV pro děti od 5 let a dorost,
u indikací skupiny XXIV pro děti od 10 let a dorost
Mariánské Lázněu indikací skupiny XXV a indikace XXVII/4 pouze pro dorost, u indikací XXVIII pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Poděbradypro děti od 3 let a dorost
Teplice nad Bečvoupro děti od 3 let a dorost
Teplice v Č.pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Velké Losinyu indikací skupiny XXV pro děti od 3 do 15 let
u indikací skupiny XXVI pro děti od 1 roku do 15 let
Železnicepro děti od 3 let a dorost

2. Obecná ustanovení

Délka léčebného pobytu dětí a dorostu se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny.

Dorostu lze výjimečně a se souhlasem rodičů poskytnout lázeňskou péči i v léčebnách pro dospělé. Pobyt průvodce se považuje za ústavní ošetřování (§ 24 odst. 3 Zdravotního řádu), pouze pokud je dle ošetřujícího lékaře nezbytné zaškolení průvodce dítěte navrženého na lázeňskou léčbu pro indikace XXI/1, XXVI/3 a do Karlových Varů pro indikaci XXIV/1.

3. Indikační skupiny

XXI. Onkologická onemocnění

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXI/1Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz. Návrh vystavuje klinika dětské onkologie FN Praha 5-Motol a oddělení dětské onkologie FN s poliklinikou v Brně, příp. jiné odborné onkolog. pracoviště.Janské Lázně 
(podle zákl. dg.)
    

XXII. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze. Indikace XXII/10 je určena pouze pro lázeňskou léčbu dorostu.

 
ČísloIndikaceMísto
XXII/1Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.Poděbrady
(390,391,392)Teplice n. B.
XXII/2Stavy po akutní karditidě nerevmatické para či postinfekční od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.Poděbrady
(422)Teplice n. B.
XXII/3Chronické karditidy.Poděbrady
(393,424, 425)Teplice n. B.
XXII/4Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév před operací.Poděbrady
(746, 747)Teplice n. B.
XXII/5Stavy po operacích vrozených nebo získaných vad oběhového ústrojí.Poděbrady
(dle zákl. dg.)Teplice n. B.
XXII/6Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.Poděbrady
(390, 710)Teplice n. B.
XXII/7Neurocirkulační asthenie závažné symptomatologie.Poděbrady
(306)Teplice n. B.
XXII/8Juvenilní hypertenze.Poděbrady
(401, 402, 403, 404)Teplice n. B.
XXII/9Nemoci periferních cév.Poděbrady
(dle zákl. dg.)
XXII/10Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory.Poděbrady
(dle zákl. dg.)Teplice n. B.

XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie (Hb 100 g/l a méně).

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIII/1Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erosiva, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.Karlovy VaryStenózy a penetrace, případy vyžadující reoperaci
(dle zákl. dg.)
XXIII/2Chronické onemocnění střev, funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, chron. enterokolitidy včetně M. Crohn a ostatní primární malabsorpční syndromy, dermatogenní malabsorpční syndromy, polyposis intestini, megacolon vrozené i získané, stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.Karlovy VaryChronická parazitární a bacilární onemocnění střev
(dle zákl. dg.)
XXIII/3Nemoci jater, stavy po infekční hepatitidě, chron. hepatitidy, cirhózy ve stavu kompenzace, toxická poškození jater, stavy po inf. mononukleóze s jaterní poruchou, stavy po úrazech a operacích jater a jiné hepatopatie.Karlovy VaryPokročilá jaterní nedostatečnost
(dle zákl. dg.)
XXIII/4Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest, vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece, chron. cholecystitidy, biliární dyspepsie, stavy po operacích žlučníku a žluč. cest.Karlovy VaryObstrukce nebo infekce žlučových cest, empyem žlučníku, cholangoitis
(514, 575, 576)
XXIII/5Chronické nemoci pankreatu, stavy po akutní pankreatitis, chron. pankreatitis, pankreatická achylie vrozená i získaná, mukoviscidosa, stavy po operacích a úrazech pankreatu.Karlovy VaryČasté exacerbace pankreatitidy
(577)
    

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIV/1Diabetes mellitus.Karlovy VaryNestabilizovaný diabetes
(250)Luhačovice
XXIV/2Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů.Bludov 
(272, 278)Karlovy Vary
Luhačovice
Poděbrady
XXIV/3Hyperlipoproteinemie.Karlovy Vary 
(272)Poděbrady
XXIV/4Tyreotoxikóza.Jeseník 
(242)
XXIV/5Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.Jeseník 
(242)
    

XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXV: kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. Pro léčbu v Luhačovicích a Kynžvartu nejsou bronchiektazie kontraindikací.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXV/1Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností.Bludov 
(472, 474, 476, 478)Janské Lázně
Jeseník
Kynžvart
Mariánské Lázně
Luhačovice
Velké Losiny
XXV/2Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.Jeseník 
(508)Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/3Bronchitis recidivans.Janské LázněBronchiektazie
(490, 491)Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/4Sinobronchitis.Janské LázněBronchiektazie
(473, 490, 491)Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/5Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let.Janské LázněBronchiektazie
(480, 487)Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/6Bronchitis asthmatica, spastica a obstructiva.Janské Lázně 
(491)Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/7Asthma bronchiale.JeseníkBronchiektazie
(493)Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/8Dermorespirační syndrom.Janské LázněBronchiektazie
(519)Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/9Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích a plic.Janské LázněBronchiektazie
(dle zákl. dg.)Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/10Intersticiální plicní fibróza.Jeseník 
(dle zákl. dg.)Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/11Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.Janské Lázně 
(dle zákl. dg.)Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny

XXVI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVI/1Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny). Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci.Janské Lázně 
(dle zákl. dg.)Velké Losiny
XXVI/2Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.Janské LázněImobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci
(359)Teplice
Velké Losiny
XXVI/3Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení).Janské LázněMentální retardace znemožňující spolupráci při léč. rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
(343, 348, 349)Teplice
Velké Losiny
Železnice
XXVI/4Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabilitací, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS.Janské LázněMentální retardace znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
(dle zákl. dg.)Teplice
Velké Losiny
Železnice
Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci.
XXVI/5Kořenové syndromy vertebrogenního původu.Bělohrad 
(353)Janské Lázně
Teplice

XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVII/1Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře.BělohradVýrazné oběhové poruchy
(713, 714)Poděbrady
Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka.Teplice
Teplice n. B.
XXVII/2Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu.Bělohrad 
(754, 755, 756)Janské Lázně
Teplice
XXVII/3Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.Bělohrad 
(dle zákl.dg.)Janské Lázně
Poděbrady
Teplice
XXVII/4Skoliózy - mobilní ve stálé rehabilitační péči.Bělohrad 
(737)Darkov
Janské Lázně
Mariánské Lázně
Teplice
XXVII/5Osteochondrózy ve stadiu reparačním.Darkov 
(732)Morbus Perthes ve stadiu reparačním.Teplice
XXVII/6Morbus Scheuermann.Bělohrad 
(732)Darkov
Teplice
XXVII/7Vleklé osteomyelitidy.DarkovStavy s píštělí
(730)Teplice
XXVII/8Vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původu.Bělohrad 
(721, 722, 723, 724, 732)Bludov
Janské Lázně
Teplice

XXVIII. Nemoci ledvin a cest močových

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVIII/1Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomické nebo funkční léze.BludovZnámky ledvinné nedostatečnosti s kreatininemií nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mm Hg
(590, 595, 597)Mariánské Lázně
XXVIII/2Urolitiáza - po operaci nebo spontánním odchodu konkrementuMariánské LázněLokalizace konkrementu s nebezpečím kompletní blokády močových cest
(592, 594)
- s konkrementem in situ, neoperabilní stavy,
- recidivující formy sui generis nebo metabolicky podmíněné.
Pozn.: dle možností sdělit chemické složení konkrementu.
XXVIII/3Stavy po operacích močového ústrojí (mimo urolitiázu)BludovOperační rána s píštělí vyžadující trvalé chirurgické ošetřování, stavy vyžadující trvalé používání urinalu nebo opakované cévkování
(dle zákl. dg.)Mariánské Lázně
- do 12 měsíců po výkonu,
- do 3 let po výkonu, pokud jsou komplikovány infekčním zánětem.
XXVIII/4Vleklá difusní onemocnění ledvinných klubíček (glomerulonefritis, lipoidní nefróza, hereditární nefropatie) pouze v klidovém stadiu bez sklonu ke klinickým recidivám a bez potřeby medikamentózní terapie ve vysokých dávkách.Mariánské LázněVysoká a nevyrovnaná aktivita onemocnění, sklon k iontové a vodní disbalanci, FW vyšší než 50 mm/hod., kreatininemie nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mm Hg
(581, 582, 583)

XXIX. Duševní poruchy

Určeno pouze pro lázeňskou léčbu dorostu

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIX/1Psychózy ve stadiu remise.JeseníkPoruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád
(295,296, 297)
XXIX/2Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchyJeseníkPoruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád
(300, 306, 307, 309, 310, 311, 316)

XXX. Nemoci kožní

Kontraindikace pro celou skupinu XXX: mikrobiální ekzém. Dorostu lze lázeňskou léčbu poskytnout i v léčebně

Lipová.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXX/1Psoriasis - chronické a recidivující formy.Darkov 
(696)Kynžvart
Teplice n. B.
XXX/2Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo.DarkovImpetiginizace, mikrobiální ekzémy
(691, 692)Jeseník
Kynžvart
Teplice n. B.
XXX/3Indurativní a konglobující formy akne.Darkov 
(706)
XXX/4Sklerodermie.DarkovMaligní a progredující formy
(701)
XXX/5Ichtyózy.Darkov 
(701, 757)Kynžvart
Teplice n. B.
XXX/6Chronické dermatózy.Darkov 
(dle zákl. dg.)Kynžvart
Teplice n. B.
XXX/7Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.Bělohrad 
(dle zákl. dg.)Janské Lázně

XXXI. Nemoci gynekologické

Kontraindikace pro celou skupinu XXXI: appendicitis chronica.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXXI/1Zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.Františkovy Lázně 
(614, 615, (616)
XXXI/2Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy.Františkovy Lázně 
(621, 629)
XXXI/3Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhubnutí, hypoestrinní hypo-oligo-menorea.Františkovy Lázně 
(259, 626, 629)
XXXI/4Stavy po léčených juvenilních metro- ragiích hypohormonálních nebo zánětlivých.Františkovy LázněHyperestrogenní stavy.
(256, 626)
XXXI/5Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodidel.Františkovy Lázně 
(dle zákl. dg.)
XXXI/6Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendectomii do 6 měsíců od operace.Františkovy Lázně 
(dle zákl. dg.)

Poznámky pod čarou

1) § 13 odst. 3 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

2) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 204/1988 Sb.

3) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví České republiky č. 527/1991 Sb.

4) Např. výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 3/1989 Věst. MZSV ČSR o dispenzární péči o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a povinném hlášení novotvarů (registrován v částce 19/1988 Sb.).

5) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.

6) § 13 odst. 4 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

15) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva financí, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky č. 427/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami.

16) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

7) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

8) Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 10/1986 Věst. MZ ČSR o náplních činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků (registrovány v částce 21/1986 Sb.).

17) § 10 odst. 3 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

9) § 10 odst. 1 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

10) § 39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

11) Např. vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 204/1988 Sb.

12) § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

14) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

*) Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, nabylo účinnosti dnem 22. května 1992. Nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, nabylo účinnosti dnem 29. ledna 1993.

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

2) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

3) Délka léčebného pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

4) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

6) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

7) Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.

8) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

Přesunout nahoru