Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 116/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených arabských emirátů

Částka 31/1993
Platnost od 08.04.1993
Účinnost od 21.06.1992
Zrušeno k 09.02.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

116

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. října 1991 byla v Praze podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených arabských emirátů.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 21 odst. 1 dnem 21. června 1992.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody, jež je rozhodné pro její výklad, lze nahlédnout na ministerstvu zahraničních věcí a ministerstvu dopravy.

DOHODA

o letecké dopravě

mezi

vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených arabských emirátů

Za účelem zavedení leteckých služeb mezi a za jejich územími

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Spojených arabských emirátů,

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevšené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a

vedeny přáním uzavřít Dohodu, doplňující výše uvedenou Úmluvu, za účelem zavedení leteckých služeb mezi a za jejich územími,

se dohodly takto:

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

1. Výraz „Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevšenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článku 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami.

2. Výraz „letecké úřady" znamená v případě České a Slovenské Federativní Republiky federální ministerstvo dopravy a jakoukoli osobu nebo orgán pověřené vykonáváním jakýchkoli funkcí, které v současné době vykonává federální ministerstvo dopravy, v případě Spojených arabských emirátů ministra dopravy a spojů a jakoukoliv osobu nebo orgán pověřené vykonáváním jakýchkoli funkcí, které v současné době vykonává tento ministr, pokud jde o tuto Dohodu.

3. Výraz „určený letecký podnik" znamená letecký podnik nebo letecké podniky, které byly určeny a pověřeny v souladu s článkem 4 této Dohody.

4. Výraz „území" má význam stanovený v článku 2 Úmluvy.

5. Výrazy „letecká dopravní služba", „mezinárodní letecká dopravní služba", „letecký podnik" a „přistání pro neobchodní účely" mají významy určené v článku 96 Úmluvy.

6. Příloha k této Dohodě bude považována za součást Dohody a všechny odkazy k ní budou zahrnovat odkaz k Příloze, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Článek 2

Uplatnění Chicagské úmluvy

Ustanovení této Dohody bude podléhat ustanovením Úmluvy, pokud tato ustanovení jsou platná pro mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 3

Poskytování přepravních práv

1. Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně následující práva pro její právidelné mezinárodní letecké dopravní služby:

a) právo létat bez přistání přes její území;

b) právo přistávat na jejím území pro neobchodní účely.

2. Každá smluvní strana uděluje druhé smluvní straně práva stanovení v této Dohodě za účelem zavedení pravidelných mezinárodních leteckých dopravních služeb na tratích určených v příslušném oddílu Seznamu linek přiloženém k této Dohodě. Takové služby a tratě se dále nazývají „dohodnuté služby" a „stanovené tratě."

Při provozování dohodnuté služby na stanovené trati letecký podnik určený každou smluvní stranou bude využívat vedle práv uvedených v odstavci 1 tohoto článku právo přistávat na území druhé smluvní strany v bodech stanovených pro tuto trať v Seznamu linek k této Dohodě za účelem nakládání a vykládání cestujících, nákladu a pošty společně nebo odděleně.

3. Ustanovení odstavce 2 tohoto článku nezmocňuje určený letecký podnik jedné smluvní strany k nakládání cestujících, nákladu a pošty na území druhé smluvní strany k dopravě do jiného místa na území této druhé smluvní strany za nájemné nebo úplatu.

Článek 4

Určení leteckých podniků

1. Každá smluvní strana bude mít právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden nebo více leteckých podniků k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Po obdržení takového oznámení druhá smluvní strana, s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, bez odkladu udělí určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat od leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které tyto úřady obvykle a přiměřeně uplatňují pro provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout udělení provozního oprávnění zmíněného v odstavci 2 tohoto článku, nebo uložit určenému leteckému podniku při využívání práv stanovených článkem 3 této Dohody takové podmínky, které považuje za nezbytné v každém případě, kdy zmíněná smluvní strana není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům.

5. Jakmile byl letecký podnik takto určen a oprávněn, může být kdykoli zahájeno provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že pro takové služby bude(ou) v platnosti tarif/tarify stanovený(é) v souladu s článkem 11 této Dohody.

Článek 5

Zrušení nebo pozastavení provozního oprávnění

1. Každá smluvní strana bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 3 této Dohody leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou, nebo uložit pro využívání těchto práv takové podmínky, které považuje za nezbytné, v těchto případech:

a) v případě, kdy není přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně určující letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům,

b) v případě, kdy se letecký podnik nebude řídit zákony nebo předpisy smluvní strany, jež tato práva poskytuje,

c) v případě, že letecký podnik jinak nepostupuje při provozu podle podmínek stanovených v této Dohodě.

2. Pokud okamžité zrušení, pozastavení, nebo uložení podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku nebude nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů nebo předpisů, toto právo bude uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

Článek 6

Osvobození od celních a jiných povinností

1. Letadla provozovaná v mezinárodních leteckých dopravních službách určeným leteckým podnikem smluvní strany, jakož i jejich obvyklé vybavení, náhradní díly, zásoby paliva a olejů i zásoby letadla (včetně potravin, nápojů a tabáku) na palubě takových letadel budou osvobozeny ode všech celních povinností, inspekčních poplatků a jiných podobných poplatků při příletu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla do té doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo použity na palubě letadla na části cesty provozované přes toto území.

2. Od stejných daní, dávek a poplatků budou také, s výjimkou poplatků odpovídajících provedeným službám, osvobozeny:

a) zásoby letadla převzaté před odletem na palubu na území smluvní strany v rámci limitů stanovených úřady zmíněné smluvní strany a pro použití na palubě letadla provádějícího mezinárodní letecké dopravní služby druhé smluvní strany;

b) náhradní díly dovezené na území smluvní strany pro údržbu nebo opravu letadla používaného při mezinárodních leteckých dopravních službách určenými leteckými podniky druhé smluvní strany;

c) palivo a oleje dodané na území smluvní strany pro odlety letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany používaného v mezinárodní letecké dopravní službě, i když tyto dodávky mají být použity na části cesty provozované přes území druhé smluvní strany, na kterém byly vzaty na palubu.

Může být požadováno, aby materiál shora uvedený v pododstavcích a), b) a c) byl pod celním dohledem nebo kontrolou.

3. Obvyklé zařízení letadla, jakož i materiály a zásoby uložené na palubě letadla jedné smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celnice této smluvní strany. V takovém případě mohou být uloženy pod dohledem celnice do té doby, než budou vyvezeny nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

4. Jakékoli poplatky, které mohou být uloženy nebo je dovoleno, aby byly uloženy smluvní stranou za použití letišť a leteckých navigačních zařízení letadlem druhé smluvní strany, nebudou vyšší než poplatky, které by byly hrazeny jejím národním letadlem nebo letadlem jiného státu při provozu pravidelných mezinárodních leteckých dopravních služeb.

Článek 7

Použití národních zákonů

1. Zákony a předpisy smluvní strany, týkající se vstupu nebo výstupu z jejího území cestujících, posádky, nákladu a pošty letadla, jako jsou předpisy týkající se vstupu, odbavení, přistěhování, cestovních dokladů, předpisy celní, manové, zdravotní a o karanténě budou dodržovány přímo nebo v zastoupení cestujícími, posádkou, nákladem a poštou při vstupu nebo výstupu nebo pobytu na území této strany.

2. Zákony a předpisy smluvní strany, které upravují vstup na její území nebo výstup z něho letadel provozujících mezinárodní lety, nebo které upravují provoz a navigaci takových letadel druhé smluvní strany na jejím území, budou závazné.

3. Příslušné úřady smluvní strany budou mít právo, aniž by došlo k nepřiměřenému zpoždění, provést prohlídku letadla druhé smluvní strany při přistání nebo odletu a zkontrolovat osvědčení a jiné doklady předepsané Úmluvou.

Článek 8

Zásady řídící provoz dohodnutých služeb

1. Určené letecké podniky každé smluvní strany budou mít řádné a stejné možnosti provozovat dohodnuté služby na stanovených tratích mezi jejich příslušnými územími.

2. Při provozování dohodnutých služeb určené letecké podniky každé smluvní strany vezmou v úvahu zájmy leteckých podniků druhé smluvní strany tak, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tyto podniky zajišťují na zcela nebo částečně shodných linkách.

3. Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k přepravním požadavkům veřejnosti na stanovených tratích a jejich přednostním cílem bude, při přiměřeném vytížení, poskytnout kapacitu odpovídající běžným a přiměřeně očekávaným požadavkům na přepravu cestujících, nakladu a pošty z území nebo pro území smluvní strany, která určila letecký podnik. Ustanovení pro dopravu cestujících, nákladu a pošty, nakládaných a vykládaných na stanovených tratích v místech, která jsou na území jiných států než státu, jež určil letecký podnik, bude uděleno v souladu s obecnými zásadami, podle nichž kapacita bude ve vztahu:

a) k dopravním požadavkům na území a z území smluvní strany, které určila letecký podnik;

b) k dopravním požadavkům oblasti, kterou dohodnutá služba prochází, po přihlédnutí k leteckým službám zavedeným leteckými podniky jiných států v této oblasti; a

c) k požadavkům průletového provozu leteckých podniků.

Článek 9

Ustanovení o provozních informacích

1. Určený letecký podnik smluvní strany předloží ke schválení leteckým úřadům druhé smluvní strany tak dlouho před zahájením dohodnutých služeb, jak je to prakticky možné, letové rády včetně informací o typu letadla, které má být použito.

2. Požadavky tohoto článku se budou rovněž vztahovat na jakoukoli změnu týkající se dohodnutých služeb.

Článek 10

Ochrana civilního letectví

1. Smluvní strany souhlasí poskytnout si vzájemně maximální pomoc k zabránění únosům a sabotážím týkajícím se bezpečnosti civilního letectví nebo letišť a leteckých navigačních zařízení a budou dodržovat ustanovení Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970 a Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971.

2. Obě smluvní strany budou dbát ustanovení o ochraně civilního letectví vypracovaných Mezinárodní organizací pro civilní letectví. Dojde-li k incidentům nebo hrozbám únosu nebo sabotáže proti letadlům, letištím nebo leteckým navigačním zařízením, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadněním předání zpráv o opatřeních směřujících k urychlenému a bezpečnému ukončení takových incidentů nebo hrozeb.

3. Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená zvláštní bezpečnostní opatření, aby se čelilo jednotlivé určité hrozbě.

Článek 11

Tarify

1. V následujících odstavcích výraz „tarif" znamená ceny, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících a nákladu, a podmínky, za kterých se tyto ceny používají spolu s cenami a podmínkami za agentské a jiné pomocné služby, ale nezahrnuje poplatky a podmínky pro dopravu pošty.

2. Tarify, které mají být používány leteckými podniky jedné smluvní strany za přepravu na nebo z území druhé smluvní strany, budou stanovený v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům včetně nákladů na provoz, přiměřený zisk a tarify jiných leteckých podniků.

3. Tarify uvedené v odstavci 2 tohoto článku budou dohodnuty, pokud možno, příslušnými určenými leteckými podniky obou smluvních stran po konzultaci s jinými leteckými podniky provozujícími dopravu na celé lince nebo její části a dohoda o tom bude dosažena, kde je to možné, s využitím postupů Mezinárodního sdružení leteckých dopravců pro vypracování tarifů.

4. Tarify takto dohodnuté budou předložený ke schválení leteckým úřadům obou smluvních stran aspoň deváděsát (90) dnů před navrhovaným datem jejich zavedení. Ve zvláštních případech toto období může být zkráceno podle dohody uvedených úřadů.

5. Souhlas může být dán výslovně jestliže žádná ze smluvních stran nevyslovila svůj nesouhlas do třiceti (30) dnů od data předložení, v souladu s odstavcem 4 tohoto článku, tyto tarify budou považovány za schválené. V případě, že se doba pro předložení zkrátí podle odstavce 4, letecké úřady mohou dohodnout, že doba, v níž musí být oznámen jakýkoli nesouhlas, bude kratší než třicet (30) dnů.

6. Jestliže tarif nemůže být dohodnut v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, nebo jestliže během období stanoveného v souladu s odstavcem 5 tohoto článku jeden letecký úřad podá druhému leteckému úřadu oznámení o svém nesouhlasu s tarifem dohodnutým v souladu s ustanoveními odstavce 3 tohoto článku, letecké úřady obou smluvních stran po konzultaci s leteckými úřady jakéhokoli jiného státu, jehož radu považují za užitečnou, se pokusí stanovit tarif vzájemnou dohodou.

7. Jestliže letecké úřady nemohou souhlasit s jakýmkoli tarifem předloženým jim podle odstavce 4 tohoto článku nebo se stanovením jakéhokoli tarifu podle odstavce 6 tohoto článku, spor bude řešen v souladu s ustanoveními článku 16 této Dohody.

8. Tarif stanovený v souladu s ustanoveními tohoto článku zůstane v platnosti, dokud nebude stanoven nový tarif. Nicméně tarif nebude prodloužen podle tohoto odstavce o více než dvanáct měsíců po datu, ke kterému by jinak uplynula jeho platnost.

Článek 12

Ustanovení o statistice

Letecký úřad smluvní strany poskytne leteckému úřadu druhé smluvní strany na jeho žádost takové periodické nebo jiné statistické údaje, které mohou být přiměřeně požadovány za účelem přezkoumaní kapacity poskytované na dohodnutých službách určenými leteckými podniky smluvní strany uvedené jako první v tomto článku. Takové údaje budou zahrnovat všechny nezbytné informace pro určení objemu přeprav, které jsou dopravovány těmito leteckými podniky na dohodnutých službách a místa původu a určení těchto doprav.

Článek 13

Převod příjmů

Každá smluvní strana poskytne určenému leteckému podniku (podnikům) druhé smluvní strany na základě reciprocity právo převodu přebytku příjmů nad výdaji získaného na území příslušné smluvní strany v jakékoli volně směnitelné měně. Tyto převody budou však provedeny podle devizových předpisů smluvní strany, na jejímž území příjem vznikl. Takový převod bude proveden na základě úředních devizových kursů nebo, když není úřední devizový kurs stanoven, na základě devizového kursu převládajícího na trhu, používaného pro běžné platby.

Článek 14

Obchodní činnost

Určený letecký podnik jedné smluvní strany má právo v souladu s právními předpisy druhé smluvní strany udržovat na jejím území, v místech určených v příloze, zastoupení a obchodní, administrativní a technický personál odpovídající rozsahu prováděných služeb.

Článek 15

Konzultace

1. V duchu úzké spolupráce letecké úřady smluvních stran budou mezi sebou čas od řasu vést konzultace s cílem zajistit provádění a uspokojivé dodržování ustanovení této Dohody a přiloženého Seznamu linek a podle potřeby budou konzultovat jejich úpravy.

2. Každá smluvní strana může požadovat konzultaci, které může být buď ústní, nebo písemná a bude zahájena v období šedesáti (60) dnů od data přijetí žádosti, pokud obě smluvní strany nebudou souhlasit s prodloužením nebo zkrácením tohoto období.

Článek 16

Řešení sporů

Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její přílohy bude řešen leteckými úřady smluvních stran přímým jednáním nebo jakýmkoli jiným vzájemně dohodnutým způsobem. Jestliže spor nebude takto vyřešen, bude předán k vyřešení diplomatickou cestou.

Článek 17

Změna

1. Jestliže jedna ze smluvních stran si přeje změnit jakékoliv ustanovení této Dohody včetně připojeného Seznamu linek, bude tak provedeno po konzultaci podle článku 15 této Dohody.

2. Jestliže se změna vztahuje k ustanovením Dohody jiným, než které jsou v připojeném Seznamu linek, změna bude schválena každou smluvní stranou v souladu s jejími ústavními postupy a vstoupí v platnost dnem výměny nót diplomatickou cestou.

3. Pokud se změna vztahuje pouze k ustanovením připojeného Seznamu linek, bude dohodnuta mezi leteckými úřady obou smluvních stran a bude platná ode dne schválení leteckými úřady.

Článek 18

Mnohostranné úmluvy

Tato Dohoda a její přílohy budou upraveny tak, aby odpovídaly každé mnohostranné úmluvě, která se může stát závaznou pro obě smluvní strany.

Článek 19

Registrace u Mezinárodní organizace pro civilní letectví

Tato Dohoda a všechny další změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 20

Ukončení

Každá smluvní strana může kdykoli oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této Dohody; toto oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V takovém případě skončí platnost této Dohody dvanáct (12) měsíců ode dne přijetí oznámení druhou smluvní stranou, pokud toto oznámení o ukončení nebude odvoláno dohodou před uplynutím tohoto období. Nebude-li potvrzeno přijetí druhou smluvní stranou, oznámení bude považováno za doručené čtrnáct (14) dnů po přijetí tohoto oznámení Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Článek 21

Datum vstupu Dohody v platnost

Tato Dohoda bude schválena podle ústavních požadavků každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót mezi smluvními stranami.

Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém, arabském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty mají stejnou platnost a každá strana si ponechá jedno vyhotovení pro provádění. V případě jakéhokoli sporu ve výkladu, text v anglickém jazyce bude rozhodující.

Dáno v Praze dne 23. října 1991.

Za vládu
České a Slovenské Federativní Republiky:
Ing. Ivan Foltýn v. r.

Za vládu Spojených arabských emirátů:
Mohamed Yahya Al-Suweidi v. r.

Příloha

Seznam linek

I. Linky, které mají být provozovány určeným leteckým podnikem České a Slovenské Federativní Republiky

OdMezilehlé bodyDoBody za
Body v ČSFRJakékoliv mezilehlé bodyBody ve Spojených arabských emirátechJakékoliv body za

II. Linky, které mají být provozovány určenými leteckými podniky Spojených arabských emirátů

OdMezilehlé bodyDoBody za
Body ve Spojených arabských emirátechJakékoliv mezilehlé bodyBody v ČSFRJakékoliv body za

Poznámky:

1. Mezilehlé body a body za budou dohodnuty později vzájemně leteckými úřady obou smluvních stran.

2. Určený letecký podnik nebo letecké podniky obou smluvních stran, na některém nebo na všech letech, mohou vynechat nalétávání některých nebo všech mezilehlých bodů a/nebo bodů za.

3. Určený letecký podnik nebo letecké podniky jedné Smluvní strany nebudou provozovat pátou svobodu přepravních práv v úseku nebo úsecích provozovaných určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky druhé smluvní strany na základě třetí a čtvrté svobody přepravních práv. Tato omezení při provozování páté svobody přepravních práv mohou být zrušena:

a) pokud letecké úřady obou smluvních stran na základě konzultací souhlasí se zrušením takových omezení, nebo

b) pokud určené letecké podniky obou smluvních stran uzavřou obchodní dohodu nebo jakákoliv zvláštní ujednání, která mají být schválena leteckými úřady obou smluvních stran.


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 78/2004 Sb. m. s.

Podle článku 23 odst. 3 vstupem této dohody v platnost je považována za neplatnou ve vztahu k České republice a ke Spojeným arabským emirátům Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených arabských emirátů, podepsaná dne 23. října 1991 v Praze, vyhlášená pod č. 116/1993 Sb.

Přesunout nahoru