Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 114/1993 Sb.Zákon o Kanceláři prezidenta republiky

Částka 31/1993
Platnost od 08.04.1993
Účinnost od 08.04.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

ZÁKON

ze dne 24. března 1993

o Kanceláři prezidenta republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Zřizuje se Kancelář prezidenta republiky (dále jen "Kancelář"). Kancelář je právnickou osobou.

(2) Kancelář je rozpočtovou organizací se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu České republiky.

§ 2

Kancelář zajišťuje obstarávání věcí spojených

a) s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony,

b) s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky.

§ 3

(1) Kancelář vykonává právo hospodaření k nemovitému majetku České republiky tvořícímu areál Pražského hradu, k zámku Lány a k ostatním nemovitostem tvořícím s nimi jeden funkční celek a pečuje o ně jako o sídlo prezidenta republiky; vykonává též právo hospodaření k movitým věcem, které souvisejí s těmito nemovitými věcmi historicky nebo funkčně anebo souvisejí s činností Kanceláře. Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčeny zvláštní zákonné úpravy vlastnických vztahů.1)

(2) Kancelář si k plnění úkolů podle odstavce 1 může zřizovat příspěvkové organizace.2)

§ 4

(1) V čele Kanceláře je vedoucí Kanceláře, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky.

(2) Prezident stanoví vnitřní organizaci Kanceláře a okruh vedoucích pracovníků, které jmenuje a odvolává.

§ 5

(1) Úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil a řízením Hradní stráže3) zajišťuje k tomu určený vojenský útvar Armády České republiky s názvem Vojenská kancelář prezidenta republiky. Náčelníka tohoto vojenského útvaru jmenuje a odvolává prezident republiky, jemuž je přímo podřízen.

(2) Náčelník podle odstavce 1

a) jmenuje a odvolává velitele Hradní stráže,

b) vykonává vůči podřízeným vojákům v činné službě pravomoci, které jinak náležejí ministrovi obrany podle zvláštních předpisů.4)

§ 6

(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů Kanceláře prezidenta České republiky přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Kancelář.

(2) Příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta České republiky podle čl. III odst. 2 zákona České národní rady č. 548/1992 Sb. se považují za příspěvkové organizace zřízené Kanceláří podle tohoto zákona.


§ 7

Zrušují se:

1. zákon č. 134/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky,

2. čl. III zákona ČNR č. 548/1992 Sb., o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 31 a 32 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla).

3) § 4 zákona č. 20/1990 Sb., o zřízení Správy ochrany prezidenta ČSSR a o Hradní stráži ČSSR.
§ 2 zákona ČNR č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

4) Například branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 331/1992 Sb.), a zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1991 Sb.).

Přesunout nahoru