Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 113/1993 Sb.Zákon o Fondu dětí a mládeže

Částka 31/1993
Platnost od 08.04.1993
Účinnost od 08.04.1993
Zrušeno k 02.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

ZÁKON

ze dne 23. března 1993

o Fondu dětí a mládeže

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Zřizuje se Fond dětí a mládeže (dále jen "Fond").

(2) Fond je právnickou osobou; zapisuje se do obchodního rejstříku. Schválení statutu Fondu je podmínkou zápisu do obchodního rejstříku. Sídlem Fondu je Olomouc.

§ 2zrušeno

Majetek

§ 3

(1) Majetek tvoří zejména:

a) movité a nemovité věci,

b) peněžní prostředky,

c) majetkové účasti na podnikání fyzických a právnických osob a jiná majetková práva.

(2) S majetkem hospodaří Fond.

§ 4

(1) Příjmy Fondu jsou součástí majetku.

(2) Příjmy Fondu jsou kromě výnosů z vlastní podnikatelské činnosti a z majetkových účastí Fondu na podnikání fyzických a právnických osob, jakož i z prodejů těchto majetkových účastí také dary a dědictví, výnosy z cenných papírů a výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem.

(3) Dary a dědictví přijme Fond, je-li to v souladu s tímto zákonem, a použije je za podmínek a na účely stanovené dárcem nebo zůstavitelem.

§ 5, § 6zrušeno

Orgány Fondu

§ 7

Orgány Fondu jsou předseda výboru Fondu (dále jen "předseda"), výbor Fondu (dále jen "výbor"), dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada") a ředitel Fondu (dále jen "ředitel").

§ 8

(1) Výbor má devět členů. Předsedu a dalších osm členů výboru volí a odvolává Poslanecká sněmovna na funkční období čtyř let. Předseda a členové výboru mohou být voleni i opětovně, nejvýše však na dvě po sobě jdoucí funkční období.

(2) Předseda a výbor odpovídají za svou činnost Poslanecké sněmovně.

(3) Poslanecká sněmovna stanoví předsedovi a členům výboru odměnu za výkon funkce. Předseda a členové výboru mají nárok na náhradu nutných výdajů spojených s výkonem funkce. Tyto odměny a náhrady jsou výdajem spojeným s činností Fondu.

§ 9

(1) Předsedou nebo členem výboru může být zvolen občan České republiky, který

a) je způsobilý k právním úkonům,

b) je občansky bezúhonný a splňuje podmínky stanovené zvláštním zákonem,3)

c) nevykonával funkci na úrovni městské, okresní, obvodní a vyšší organizace v bývalém Československém svazu mládeže nebo v bývalém Socialistickém svazu mládeže.

(2) Výkon funkce předsedy nebo člena výboru končí

a) uplynutím funkčního období,

b) odvoláním,

c) odstoupením,

d) úmrtím.

(3) Poslanecká sněmovna odvolá předsedu nebo člena výboru z funkce,

a) jestliže byl pravomocně zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla pravomocně omezena,

b) jestliže byl pravomocně odsouzen pro trestný čin,

c) nevykonává-li svou funkci po dobu delší než tři měsíce,

d) neplní-li povinnosti stanovené tímto zákonem,

e) vykonává-li funkci neslučitelnou s výkonem funkce předsedy nebo člena výboru.

§ 10

(1) Výkon funkce předsedy a člena výboru je neslučitelný s výkonem funkce poslance nebo senátora, člena vlády, s funkcemi v politických stranách a politických hnutích, s funkcemi v dětských a mládežnických organizacích, s funkcí ředitele nebo pracovníka Fondu, s funkcemi v řídících a dozorčích orgánech právnických osob, ve kterých spravuje majetkovou účast Fond, nebo kterým byly poskytnuty prostředky z majetku podle tohoto zákona.

(2) Členové výboru se nemohou účastnit na podnikání fyzických a právnických osob, ve kterých spravuje majetkovou účast Fond, nebo kterým byly poskytnuty prostředky z majetku podle tohoto zákona.

§ 11

Předseda

(1) Předseda řídí činnost výboru a jedná jménem Fondu navenek.

(2) Předseda zejména

a) předkládá výboru k projednání, vládě k vyjádření a Poslanecké sněmovně ke schválení

- návrh statutu Fondu a jeho změn,

- návrh rozpočtu Fondu a roční účetní závěrku,

- výroční zprávu do tří měsíců po skončení rozpočtového roku,

b) jmenuje a odvolává ředitele,4)

c) předkládá výboru ke schválení a vládě a Poslanecké sněmovně k informaci program činnosti Fondu na následující rozpočtový rok (dále jen "program činnosti") nejpozději jeden měsíc před začátkem rozpočtového roku,

d) předkládá výboru ke schválení návrh organizačního a pracovního řádu Fondu,

e) zveřejňuje výroční zprávu do jednoho měsíce po jejím schválení.

§ 12

Výbor

(1) Výbor projednává

a) návrh statutu a jeho změn,

b) výroční zprávu,

c) rozpočet Fondu a roční účetní závěrku Fondu.

(2) Výbor schvaluje

a) organizační a pracovní řád Fondu,

b) program činnosti.

(3) Výbor rozhoduje o použití prostředků z majetku dle statutu Fondu.

(4) Výbor vykonává práva vyplývající z majetkové účasti v obchodních společnostech.

(5) Výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

(6) Jde-li o právní úkon vyžadující písemnou formu, podepisuje se předseda a jeden člen výboru.

§ 13

Dozorčí rada

(1) Orgánem, který dozírá na činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů, je dozorčí rada. Dozorčí rada má pět členů. Členy jmenuje a odvolává vláda na funkční období čtyř let.

(2) O nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu a orgánů Fondu dozorčí rada informuje neprodleně vládu a Poslaneckou sněmovnu.

(3) Vláda stanoví členům dozorčí rady odměnu za výkon funkce. Členové dozorčí rady mají nárok na náhradu nutných výdajů spojených s výkonem funkce. Odměny a náhrady jsou výdajem spojeným s činností Fondu.

(4) O podmínkách pro vznik a zánik výkonu funkce člena dozorčí rady a o podmínkách střetu zájmů platí obdobně § 10 tohoto zákona.

§ 14

Ředitel

(1) Ředitel je výkonným orgánem Fondu. Je pracovníkem Fondu, který je oprávněn jednat a rozhodovat jménem Fondu ve všech věcech, které se týkají Fondu, není-li jednání nebo rozhodování podle tohoto zákona svěřeno jiným orgánům. Ve vztahu k ostatním pracovníkům Fondu je vedoucím organizace. Ředitel odpovídá za svoji činnost předsedovi.

(2) Na ředitele se vztahují právní předpisy jako na pracovníky orgánů státní správy.5)

§ 15

Pracovníci Fondu

(1) Pracovníci Fondu zajišťují ostatní činnosti, které nejsou podle tohoto zákona svěřeny orgánům Fondu.

(2) Na pracovníky Fondu se vztahují právní předpisy jako na pracovníky státních orgánů.5)

§ 16

Statut Fondu

(1) Podrobnosti o organizaci a činnosti Fondu upravuje statut Fondu.

(2) Statut Fondu obsahuje zejména

a) předmět podnikání,

b) jednací řády výboru a dozorčí rady,

c) podmínky pro poskytování prostředků podle tohoto zákona a způsob rozhodování o poskytnutí prostředků,

d) mezní podíl výdajů spojených s činností Fondu na úhrnné hodnotě majetku ve srovnatelných cenách,

e) pravidla pro zpracování programu činnosti a výroční zprávy,

f) zastupování předsedy výboru.


Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 17

Pro účely tohoto zákona se rozumí dětmi osoby, které nedovršily 18 let věku, mládeží osoby, které nedovršily 26 let věku.

§ 18

(1) Právo nakládat podle tohoto zákona s majetkem vzniká ode dne účinnosti zápisu Fondu do obchodního rejstříku.

(2) Dnem uvedeným v odstavci 1 se Fondu svěřují

- movitý a nemovitý majetek bývalého Socialistického svazu mládeže, který je ve vlastnictví České republiky,

- peněžní prostředky získané v souvislosti s převzetím majetku bývalého Socialistického svazu mládeže a nakládáním s ním, uložené na zvláštním účtu ministerstva hospodářství České republiky,

- majetkové účasti na podnikání právnických osob vzniklých z majetku bývalého Socialistického svazu mládeže, který podle zvláštního zákona podléhá navrácení.6)

(3) Do správy Fondu a využívání Fondem přejde dnem uvedeným v odstavci 1 majetek bývalého Socialistického svazu mládeže, který jeho nástupnické organizace měly podle zvláštního zákona6) vydat České republice a dosud tak neučinily.

(4) Dnem uvedeným v odstavci 1 na Fond přecházejí

a) z ministerstva hospodářství České republiky práva a povinnosti zakladatele obchodních společností vzniklých z majetku bývalého Socialistického svazu mládeže, který podléhá podle zvláštního zákona6) navrácení,

b) práva zastupovat Českou republiku ve sporech vedených proti osobám, které nevydaly majetek podle zvláštního zákona6) a podle tohoto zákona,

c) práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v případě, že tato práva a povinnosti měla k tomuto dni v souvislosti s majetkem podle tohoto zákona Česká republika nebo její orgán,

d) právo užívání, které bylo zřízeno bývalému Socialistickému svazu mládeže.

(5) Při hospodaření s majetkem se Fond řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 19

(1) Fond vypořádá naturální a peněžní náhrady organizací dětí a mládeže podle nařízení vlády vydaného podle tohoto zákona.

(2) Fond uzavře do nabytí účinnosti nařízení vlády podle odstavce 1 smlouvu o bezplatném užívání nemovitého majetku s těmi organizacemi dětí a mládeže, které jej vlastnily ke dni 25. února 1948 a které byly obnoveny do dne nabytí účinnosti zvláštního zákona,6) s podmínkou, že jej budou užívat k podpoře činností ve prospěch dětí a mládeže uvedených v § 2 tohoto zákona.

§ 20

(1) Návrh statutu Fondu musí být doručen Poslanecké sněmovně do 30 dnů po jmenování předsedy a nadpoloviční většiny členů výboru.

(2) Jednání výboru se do schválení statutu Fondu řídí prozatímním jednacím řádem, který vydá předseda.

§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 307/1997 Sb. Čl. II

Dnem účinnosti tohoto zákona přecházejí na Fond dětí a mládeže nemovité věci ve vlastnictví České republiky, ke kterým bylo zřízeno právo trvalého užívání bývalému Socialistickému svazu mládeže, a které ke dni účinnosti tohoto zákona nebylo zrušeno.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. část první, hlava IV zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2) § 68 odst. 3 písm. c) a e) zákona č. 513/1991 Sb.

2a) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

3) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

4) § 27 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

5) Např. § 73 až 75 zákona č. 65/1965 Sb., zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

6) Ústavní zákon č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky.

Přesunout nahoru