Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 106/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny

Částka 30/1993
Platnost od 01.04.1993
Účinnost od 01.04.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

106

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 25. března 1993,

kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny

Ministerstvo financí v dohodě s Českou národní bankou podle § 2 odst. 3 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. (dále jen "zákon"), stanoví:


§ 1

Zájemce o provozování stavebního spoření ve smyslu zákona před podáním žádosti o povolení působit jako banka1) podává ve dvojím vyhotovení u ministerstva financí žádost o souhlas se zřízením stavební spořitelny (dále jen "žádost"). Ministerstvo financí v případě udělení souhlasu se zřízením stavební spořitelny postoupí jedno vyhotovení žádosti spolu s písemným souhlasem České národní bance.

§ 2

Žádost musí obsahovat, kromě náležitostí stanovených zákonem a náležitostí žádosti o povolení působit jako banka stanovených v souladu se zvláštním zákonem1) opatřením České národní banky, tyto náležitosti:

a) obchodní plán stavební spořitelny na pětileté období, včetně vyčíslení předpokládané státní podpory,

b) vzory smluv uzavíraných stavební spořitelnou a účastníkem stavebního spoření.

§ 3

Na řízení o žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny se vztahuje správní řád.2)


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.

2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru