Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 105/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb. a č. 529/1992 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984

Částka 29/1993
Platnost od 26.03.1993
Účinnost od 01.10.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

105

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb. a č. 529/1992 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT Union) byly dne 29. září 1992 přijaty změny Prováděcího předpisu ke shora uvedené Smlouvě.

Na základě rozhodnutí citovaného Shromáždění pravidlo 32 (Nové) vstoupilo v platnost dnem 1. října 1992 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku a dnem 1. ledna 1993 pro Českou republiku. Změny pravidel 37, 38, 43, 55, 60, 61, 66, 70, 74 a 92 vstoupily v platnost dnem 1. ledna 1993 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Změny pravidel 10, 11 a 48 vstoupí v platnost dnem, kdy vstoupí v platnost Smlouva o patentové spolupráci pro Čínskou lidovou republiku.

Český překlad změn Prováděcího předpisu se vyhlašuje současně. Do anglického znění textu Smlouvy a změn Prováděcího předpisu lze nahlédnout na ministerstvu zahraničních věcí a Úřadu průmyslového vlastnictví.

Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

PRAVIDLO 10

TERMINOLOGIE A ZNAČKY

10.1 Terminologie a značky

(a) až (e) (Beze změny)

(f) Jestliže je mezinárodní přihláška nebo její překlad v čínštině, v angličtině nebo v japonštině, začátek každého desetinného zlomku se označuje tečkou; jestliže je mezinárodní přihláška nebo její překlad v jazyce jiném než v čínštině, v angličtině nebo v japonštině, označuje se čárkou.

10.2 (Beze změny)

PRAVIDLO 11

POŽADAVKY NA VNĚJŠÍ ÚPRAVU MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKY

11.1 až 11.8 (Beze změny)

11.9 Způsob psaní textu

(a) (Beze změny)

(b) V případě potřeby lze napsat rukou nebo nakreslit pouze grafické symboly a znaky, chemické nebo matematické vzorce a některé znaky v čínštině nebo v japonštině.

(c) a (d) (Beze změny)

(d) Odstavce (c) a (d), pokud jde o mezery a o rozměry písmen, se nevztahují na texty v čínštině nebo v japonštině.

11.10 až 11.14 (Beze změny)

PRAVIDLO 32 (Nové)

ROZŠÍŘENÍ ÚČINKŮ MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKY NA URČITÉ NÁSTUPNICKÉ STÁTY

32.1 Požadavek na rozšíření mezinárodní přihlášky na nástupnický stát

(a) Účinky mezinárodní přihlášky, jejíž datum mezinárodního podání spadá do období uvedeného v odstavci (b), pod podmínkou, že přihlašovatel provede úkony uvedené v odstavci (c), mohou být rozšířeny na stát („nástupnický stát"), jehož území bylo, před nezávislostí tohoto státu, částí území smluvního státu, který následně zanikl („předchozí stát"), za předpokladu, že nástupnický stát se stal smluvním státem tím, že uložil u generálního ředitele prohlášení o pokračování, na jehož základě je tato Smlouva aplikována i na nástupnický stát.

(b) Období uvedené v odstavci (a) začíná dnem následujícím po posledním dni existence předchozího státu a končí dva měsíce po datu, kdy bylo prohlášení podle odstavce (a) oznámeno generálním ředitelem vládám členských států Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Jestliže však datum nezávislosti nástupnického státu předchází datu ode dne následujícím po posledním dnu existence předchozího státu, potom nástupnický stát smí prohlásit, že uvedené období začíná datem jeho nezávislosti; takové prohlášení je učiněno spolu s prohlášením uvedeným v odstavci (a) a musí v něm být přesně stanoveno datum nezávislosti.

(c) Pokud jde o mezinárodní přihlášku, jejíž datum podání spadá do období podle odstavce (b), Mezinárodní úřad pošle přihlašovateli oznámení, ve kterém jej informuje, že může požádat o rozšíření, vykoná-li do tří měsíců od data tohoto oznámení následující úkony:

(i) podá u Mezinárodního úřadu žádost o rozšíření;

(ii) zaplatí Mezinárodnímu úřadu poplatek za rozšíření ve švýcarských francích, jehož výše je stejná jako výše částky poplatku za určení podle pravidla 15.2 (a).

(d) Toto pravidlo se nepoužije na Ruskou federaci.

32.2 Účinky rozšíření na nástupnický stát

(a) Tam, kde byla podána žádost o rozšíření podle pravidla 32.1,

(i) nástupnický stát se považuje za stát určený v mezinárodní přihlášce a

(ii) příslušná lhůta podle článku 22 nebo 39 (1), pokud jde o tento stát bude prodloužena až do uplynutí aspoň tří měsíců od data, kdy byla podána žádost o rozšíření.

(b) Jestliže v případě, kdy nástupnický stát je vázán Hlavou II smlouvy, byla žádost o rozšíření podána později, avšak návrh byl podán před uplynutím 19-ti měsíční lhůty od data priority a pozdější zvolení nástupnického státu bylo provedeno do tří měsíců od data podání žádosti o rozšíření, příslušná lhůta podle odstavce (a) (ii) musí být nejméně 30 měsíců od data priority.

(c) Nástupnický stát může stanovit lhůty, které uplynou později než lhůty stanovené v odstavcích (a) (ii) a (b). Mezinárodní úřad zveřejní informaci o takových lhůtách ve Věstníku.

PRAVIDLO 37

CHYBĚJÍCÍ NEBO VADNÝ NÁZEV

37.2 Pořízení názvu

Jestliže mezinárodní přihláška neobsahuje název a orgán pro mezinárodní rešerši neobdržel od přijímacího úřadu oznámení o tom, že vyzval přihlašovatele, aby předložil název, nebo když tento orgán zjistí, že název neodpovídá pravidlu 4.3, pořídí název sám. Takový název je pořízen v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška zveřejněna, nebo jestliže překlad byl dán podle pravidla 12.1 (c) a orgán pro mezinárodní rešerši si to přeje, v jazyce překladu.

PRAVIDLO 38

CHYBĚJÍCÍ NEBO VADNÁ ANOTACE

38.2 Pořízení anotace

(a) Jestliže mezinárodní přihláška neobsahuje anotaci a orgán pro mezinárodní rešerši neobdržel od přijímacího úřadu oznámení o tom, že přihlašovatel byl vyzván, aby anotaci předložil, nebo když uvedený orgán zjistí, že anotace nevyhovuje ustanovení pravidla 8, pořídí anotaci sám. Taková anotace je pořízena v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška zveřejněna, nebo jestliže překlad byl předložen podle pravidla 12.1 (c) a orgán pro mezinárodní rešerši si to přeje, v jazyce tohoto překladu.

(b) (Beze změny)

PRAVIDLO 43

ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍ REŠERŠI

43.1 až 43.3 (Beze změny)

43.4 Jazyky

Každá zpráva o mezinárodní rešerši a usnesení podle článku 17 (2) (a) jsou v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška, ke které se vztahuje, zveřejněna, nebo jestliže byl předán překlad podle pravidla 12.1 (c) a orgán pro mezinárodní rešerši si to přeje, v jazyce tohoto překladu.

43.5 až 43.10 (Beze změny)

PRAVIDLO 48

MEZINÁRODNÍ ZVEŘEJNĚNÍ

48.1 a 48.2 (Beze změny)

48.3 Jazyky

(a) Jestliže je mezinárodní přihláška podána v čínštině, angličtině, francouzštině, němčině, japonštině, ruštině nebo španělštině, zveřejní se v jazyce, ve kterém byla podána.

(b) Jestliže je mezinárodní přihláška podána v jiném jazyce než v čínštině, angličtině, francouzštině, němčině, japonštině, ruštině nebo španělštině, zveřejní se v anglickém překladu. Za pořízení překladu nese odpovědnost orgán pro mezinárodní rešerši, jehož povinností je mít překlad natolik včas, aby k mezinárodnímu zveřejnění mohlo dojít v předepsané lhůtě, nebo aby při uplatnění článku 64 (3) (b) mohlo dojít k postoupení podle článku 20 před uplynutím devatenáctého měsíce od data priority. Bez ohledu na pravidlo 16.1 (a) může orgán pro mezinárodní rešerši účtovat přihlašovateli poplatek za pořízení překladu. Orgán pro mezinárodní rešerši dá přihlašovateli možnost vyjádřit se k návrhu překladu. Pro toto vyjádření stanoví orgán pro mezinárodní rešerši podle okolností přiměřenou lhůtu. Nelze-li vzít vyjádření v úvahu pro nedostatek času před postoupením překladu nebo má-li přihlašovatel a uvedený orgán na správnost překladu různý názor, může přihlašovatel zaslat kopii svého vyjádření nebo jeho nevyřízený zbytek Mezinárodnímu úřadu a každému určenému úřadu, jemuž byl překlad postoupen. Mezinárodní úřad zveřejní podstatu vyjádření buď zároveň s překladem orgánu pro mezinárodní rešerši, nebo následně po zveřejnění tohoto překladu.

(c) (Beze změny)

48.4 až 48.6 (Beze změny)

PRAVIDLO 55

JAZYKY (MEZINÁRODNÍ PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM)

55.1 Jazyk návrhu

Návrh se podává v jazyce mezinárodní přihlášky, a byla-li mezinárodní přihláška podána v jiném jazyce, než ve kterém byla zveřejněna, v jazyce zveřejnění. Avšak je-li podle pravidla 55.2 požadován překlad mezinárodní přihlášky, návrh je v jazyce tohoto překladu.

55.2 Překlad mezinárodní přihlášky

(a) Není-li mezinárodní přihláška podána ani zveřejněna v jazyce, nebo v jednom z jazyků, uvedených v dohodě uzavřené mezi Mezinárodním úřadem a orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum, určeným pro provádění mezinárodního předběžného průzkumu této přihlášky, potom může tento orgán požádat, s výhradou odstavce (b), aby přihlašovatel předložil spolu s návrhem překlad mezinárodní přihlášky do jazyka, nebo do jednoho z jazyků, určených v uvedené dohodě.

(b) Jestliže byl překlad mezinárodní přihlášky do jazyka podle odstavce (a) předán orgánu pro mezinárodní rešerši podle pravidla 12.1 (c) a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum je součástí stejného národního úřadu nebo mezivládní organizace jako orgán pro mezinárodní rešerši, přihlašovatel nemusí předkládat překlad podle odstavce (a). V takovém případě, pokud přihlašovatel nepředloží překlad podle odstavce (a), bude mezinárodní předběžný průzkum proveden na základě překladu předloženého podle pravidla 12.1 (c).

(c) Není-li splněn požadavek podle odstavce (a) a odstavce (b), orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyzve přihlašovatele, aby předložil požadovaný překlad ve lhůtě, která musí být přiměřená okolnostem. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc od data výzvy. Může být prodloužena orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum kdykoliv před uvedením rozhodnutí.

(d) Pokud přihlašovatel vyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (c), bude tento požadavek považován za splněný. Pokud přihlašovatel opomene vyhovět, bude se považovat návrh za nepředložený.

(e) Odstavce (a) až (d) se použijí pouze tehdy, jestliže orgán pro mezinárodní předběžný průzkum prohlásil v oznámení adresovaném Mezinárodnímu úřadu, že souhlasí s tím, že provede mezinárodní předběžný průzkum na základě překladu ve smyslu těchto odstavců.

55.3 Překlad změn

(a) Je-li požadován překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 55.2, všechny změny, které jsou uvedeny v prohlášení týkajícím se změn podle pravidla 53.9 a které si přihlašovatel přeje vzít v úvahu pro účely mezinárodního předběžného průzkumu, a veškeré změny podle článku 19, které mají být vzaty v úvahu podle pravidla 66.1 (c), musí být v jazyce překladu. Jestliže takové změny byly nebo jsou podány v jiném jazyce, musí být také předložen překlad.

(b) Není-li požadovaný překlad změn podle odstavce (a) předložen, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyzve přihlašovatele, aby předložil chybějící překlad ve lhůtě, která musí být přiměřená okolnostem. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc od data výzvy. Může být prodloužena orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum kdykoliv před provedením rozhodnutí.

(c) Pokud přihlašovatel nevyhoví výzvě ve lhůtě stanovené podle odstavce (b), změna nebude vzata v úvahu pro účely mezinárodního předběžného průzkumu.

PRAVIDLO 60

NĚKTERÉ NEDOSTATKY NÁVRHU NEBO VOLBY

60.1 Nedostatky v návrhu

(a) Jestliže návrh nevyhovuje požadavkům uvedeným v pravidlech 53.1, 53.2 (a), (i) až (iv), 53.2 (b), 53.3 až 53.8 a 55.1, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyzve přihlašovatele, aby nedostatky opravil ve lhůtě, která je přiměřená okolnostem. Tato lhůta nesmí být kratší jak jeden měsíc od data výzvy. Může být orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum prodloužena kdykoliv před provedením rozhodnutí.

(b) až (g) (Beze změny)

60.2 (Beze změny)

PRAVIDLO 61

OZNÁMENÍ NÁVRHU A ZVOLENÍ

61.1 Oznámení Mezinárodnímu úřadu a přihlašovateli

(a) (Beze změny)

(b) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum ihned písemně informuje přihlašovatele o datu přijetí návrhu. Jestliže se má za to podle pravidel 54.4 (a), 55.2 (d), 57.4 (c), 58.2 (c) nebo 60.1 (c), že návrh nebyl předložen, nebo má-li se za to, že volba podle pravidla 60.1 (d) nebyla provedena, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum to oznámí přihlašovateli a Mezinárodnímu úřadu.

(c) (Beze změny)

61.2 až 61.4 (Beze změny)

PRAVIDLO 66

POSTUP PŘED ORGÁNEM PRO MEZINÁRODNÍ PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM

66.1 až 66.8 (Beze změny)

66.9 Jazyk změn

(a) S výhradou odstavců (b) a (c), jestliže byla mezinárodní přihláška podaná v jazyce jiném, než je jazyk, ve kterém je zveřejněna, každá změna, stejně jako dopis podle pravidla 66.8 (a), jsou předloženy v jazyce zveřejnění.

(b) Jestliže je mezinárodní předběžný průzkum prováděn podle pravidla 55.2 na základě překladu mezinárodní přihlášky, musí být každá změna, stejně jako dopis ve smyslu odstavce (a), předloženy v jazyce tohoto překladu.

(c) S výhradou pravidla 55.3, nebyly-li změna nebo dopis předloženy v jazyce požadovaném podle odstavce (a) nebo (b), orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, je-li to možné s ohledem na lhůtu stanovenou pro pořízení zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu, vyzve přihlašovatele, aby předložil změnu nebo dopis v požadovaném jazyce ve lhůtě, která musí být přiměřená podle okolností.

(d) Jestliže přihlašovatel nevyhoví ve lhůtě podle odstavce (c) výzvě k předložení změny v požadovaném jazyce, změna nebude brána v úvahu pro účely mezinárodního předběžného průzkumu. Jestliže přihlašovatel nevyhoví ve lhůtě podle odstavce (c) výzvě k předložení dopisu uvedeného v odstavci (a) v požadovaném jazyce, dotyčná změna nemusí být vzata v úvahu pro účely mezinárodního předběžného průzkumu.

PRAVIDLO 70

ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍM PŘEDBĚŽNÉM PRŮZKUMU

70.1 až 70.16 (Beze změny)

70.17 Jazyky, zprávy a přílohy

(a) Zpráva a všechny přílohy jsou v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška, které se týkají, zveřejněná, nebo jestliže byl mezinárodní předběžný průzkum prováděn podle pravidla 55.2 na základě překladu mezinárodní přihlášky, v jazyce tohoto překladu.

(b) (Zůstává vyškrtnuto)

PRAVIDLO 74

PŘEKLADY PŘÍLOH KE ZPRÁVĚ O MEZINÁRODNÍM PŘEDBĚŽNÉM PRŮZKUMU A JEJICH PŘEDLOŽENÍ

74.1 Obsah překladu a lhůta k jeho předložení

(a) Požaduje-li zvolený úřad předložení překladu mezinárodní přihlášky podle článku 39 (1), přihlašovatel předloží ve lhůtě podle článku 39 (1) překlad každého náhradního listu uvedeného v pravidle 70.16 a přiloženého ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu, pokud takový list je v jazyce požadovaného překladu mezinárodní přihlášky. Stejná lhůta se použije i tehdy, jestliže předložení překladu mezinárodní přihlášky zvolenému úřadu musí být uskutečněno s ohledem na prohlášení podle článku 64 (2) (a), (i), ve lhůtě podle článku 22.

(b) Jestliže předložení podle článku 39 (1) překladu mezinárodní přihlášky není zvoleným úřadem požadováno, může tento úřad požadovat na přihlašovateli, aby předložil ve lhůtě podle tohoto článku překlad, do jazyka, ve kterém byla mezinárodní přihláška zveřejněna, každého náhradního listu podle pravidla 70.16, který je předložen ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu a není v tomto jazyce.

PRAVIDLO 92

KORESPONDENCE

92.1 (Beze změny)

92.2 Jazyky

(a) S výhradou pravidel 55.1 a 66.9, odstavce (b) tohoto pravidla, musí být každý dopis nebo dokument předkládaný přihlašovatelem orgánu pro mezinárodní rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum ve stejném jazyce jako mezinárodní přihláška, které se tyto dokumenty týkají. Avšak jestliže byl překlad mezinárodní přihlášky předán podle pravidla 12.1 (c) nebo byl podán podle pravidla 55.2 (a) nebo (c), použije se jazyk tohoto překladu.

(b) až (e) (Beze změny)

92.3 a 92.4 (Beze změny)

Přesunout nahoru