Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 102/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

Částka 28/1993
Platnost od 19.03.1993
Účinnost od 30.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. června 1991 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic.

S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Athénách dne 30. listopadu 1992.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dnem 30. prosince 1992.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky

o podpoře a vzájemné ochraně investic

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Řecké republiky,

nazývané jako smluvní strany,

PŘEJÍCE SI posílit hospodářskou spolupráci, směřující k vzájemnému prospěchu obou zemí na dlouhodobém základě,

MAJÍCE na zřeteli vytvoření příznivých podmínek pro investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany,

UZNÁVAJÍCE, že podpora a ochrana investic na základě této Dohody podnítí iniciativu v této oblasti,

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této Dohody:

(1) „Investice" znamená každý druh aktiv a zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně:

a) movitý a nemovitý majetek a jiné majetkové práva jako hypotéky, zástavy nebo ručení,

b) akcie, vklady a obligace společnosti a jiné formy účasti na společnosti,

c) půjčky, nároky na peníze nebo jakékoliv plnění podle smlouvy, které má finanční hodnotu,

d) duševní majetková práva, goodwill, technické procesy a know-how,

e) podnikatelská oprávnění vyplývající ze zákona nebo ze smlouvy, včetně oprávnění k průzkumu, kultivaci, těžbě nebo využívání přírodních zdrojů.

(2) „Výnosy" znamenají částky získané z investice a zahrnují zejména, nikoliv však výlučně, zisky, úroky, přírůstky kapitálu, dividendy, licenční a jiné poplatky.

(3) „Investorem" se rozumí s ohledem na každou smluvní stranu:

a) fyzické osoby mající státní příslušnost smluvní strany v souladu s jejím právním řádem,

b) právnické osoby zřízené v souladu s právním řádem této smluvní strany.

(4) „Území" znamená s ohledem na každou smluvní stranu území pod její svrchovaností, jakož i teritoriální vody a podmořská území, nad nimiž tato smluvní strana vykonává v souladu s mezinárodním právem svrchovaná práva a jurisdikci.

Článek 2

Podpora a ochrana investic

(1) Každá smluvní strana podporuje na svém území investice investorů druhé smluvní strany a dovoluje takové investice v souladu se svým právním řádem.

(2) Možná změna formy, v níž byla investice uskutečněna, nemění její podstatu jako investice za předpokladu, že taková změna nebude v rozporu s právním řádem a předpisy příslušné smluvní strany.

(3) Výnosy z investic a v případě reinvestice zisk, který z ní pochází, požívají stejné ochrany jako původní investice.

Článek 3

Doložka nejvyšších výhod a národního zacházení

(1) Žádná smluvní strana nebude zacházet s investicemi na svém území, které vlastní nebo kontrolují investoři druhé smluvní strany, méně příznivě, než jak zachází s investicemi vlastních investorů nebo investicemi investorů kteréhokoli třetího státu.

(2) Žádná smluvní strana nebude zacházet s investicemi smluvní strany, pokud jde o jejich činnost spojenou s investicemi na svém území, méně příznivě, než jak zachází s vlastními investory nebo investory kteréhokoli třetího státu.

(3) Toto zacházení se nebude vztahovat na preference nebo výhody, jaké kterákoli smluvní strana poskytuje investorům třetích státu:

a) v důsledku jejich členství nebo přidružení k celní nebo hospodářské unii, společnému trhu, zóně volného obchodu nebo podobným institucím,

b) na základě dohody o zamezení dvojího zdanění nebo jiných dohod týkajících se daní.

Článek 4

Vyvlastnění

(1) Investice investorů kterékoli smluvní strany budou požívat plné ochrany na území druhé smluvní strany.

(2) Investice investorů jedné smluvní strany nebudou vyvlastněny, znárodněny nebo podřízeny jiným opatřením majícím stejný následek jako vyvlastnění nebo znárodnění na území druhé smluvní strany, s výjimkou opatření provedených za následujících podmínek:

a) opatření jsou provedena ve veřejném zájmu a v souladu se zákonným postupem,

b) opatření jsou jasná a nejsou diskriminační povahy, a

c) opatření jsou doprovázena ustanoveními o zaplacení okamžité, odpovídající a účinné náhrady. Taková náhrada bude odpovídat tržní hodnotě dotčených investic bezprostředně před tím, než opatření uvedena v tomto odstavci byla uskutečněna nebo se stala veřejně známými a bude volně převoditelná ve volně směnitelných měnách ze smluvní strany v úředním kursu platným v době, kdy byla určena její hodnota. Náhrada ve volně směnitelné měně bude převoditelná bez odkladu. Náhrada bude zahrnovat úrok do data platby v příslušné obchodní sazbě určené ústřední bankou smluvní strany a její výše může být přezkoumána v souladu se zákonným postupem.

Článek 5

Náhrada škody

S investory smluvní strany, jejíž investice utrpí na území druhé smluvní strany škodu následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, revoluce, výjimečného stavu nebo jiných výjimečných situací, nebude touto smluvní stranou zacházeno, pokud jde o restituci, reparaci, náhradu škody nebo jiné urovnání, hůře než s vlastními investory nebo s investory kteréhokoli třetího státu. Příslušné platby budou volně převoditelné.

Článek 6

Převody investic a výnosů

(1) Každá smluvní strana zajistí, pokud jde o investice investorů druhé smluvní strany, volný převod investic a jejich výnosů. Převody budou provedeny bezodkladně, ve volně směnitelné měně, dohodnuté mezi investorem a příslušnou smluvní stranou kursem platným v den převodu.

(2) Takové převody zahrnují zejména, nikoli však výlučně:

a) kapitál a dodatečné částky k udržení nebo rozšíření investice,

b) zisky, úroky, dividendy a jiné běžné příjmy,

c) částky k uhrazení půjček,

d) licenční a jiné poplatky,

e) výtěžky z prodeje nebo likvidace celé investice nebo její části.

Článek 7

Postoupení práv

Jsou-li investice investora jedné smluvní strany pojištěny v rámci zákonného systému pojištění, druhá smluvní strana uzná vstup pojišťovatele nebo zajštovatele do práv uvedeného investora podle podmínek takového pojištění.

Článek 8

Použití Dohody

Tato Dohoda se bude vztahovat rovněž na investice uskutečněné před tím, než vstoupila v platnost, avšak po 1.1. 1950, investory kterékoli smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem.

Článek 9

Spory mezi smluvními stranami

(1) Jakýkoli spor mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této Dohody bude pokud možno vyřešen diplomatickou cestou.

(2) Nemůže-li být spor takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců od počátku jednání, bude na žádost kterékoli smluvní strany předložen rozhodčímu soudu.

(3) Rozhodčí soud bude zřízen ad hoc takto: každá smluvní strana jmenuje jednoho rozhodce a tito dva rozhodci se dohodnou na předsedovi, který bude občanem třetího státu. Rozhodci budou jmenováni ve lhůtě tří měsíců, předseda ve lhůtě pěti měsíců ode dne, kdy jedna smluvní strana informovala druhou smluvní stranu o svém úmyslu předložit spor rozhodčímu soudu.

(4) Nebudou-li nezbytná jmenování provedena ve lhůtách stanovených v odstavci 3 tohoto článku, může kterákoli strana ve sporu, není-li dohodnuto jinak, požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl nezbytná jmenování. Je-li předseda Mezinárodního soudního dvora občanem některé ze stran ve sporu nebo brání-li mu jiná okolnost ve výkonu tohoto poslaní, bude požádán o provedení nezbytných jmenování místopředseda, nebo je-li občanem některé ze stran ve sporu a brání-li také jemu cokoli ve výkonu tohoto poslání, služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem některé ze stran ve sporu.

(5) Rozhodčí soud rozhoduje na základě respektování práva včetně ustanovení teto Dohody nebo jiných platných dohod uzavřených mezi smluvními stranami a na základě obecně uznávaných pravidel a zásad mezinárodního práva.

(6) Nedohodnou-li se strany jinak, stanoví rozhodčí soud svá vlastní procesní pravidla.

(7) Soud rozhoduje většinou hlasů. Taková rozhodnutí jsou konečná a závazná pro strany.

(8) Každá smluvní strana uhradí výlohy svého rozhodce a svého zastoupení. Výlohy předsedy, jakož i ostatní výlohy uhradí obě strany rovným dílem.

Článek 10

Řešení sporu mezi investorem a přijímajícím státem

(1) Jakýkoli spor mezi jednou smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany týkající se investic, včetně sporů z vyvlastnění nebo znárodnění investice, bude pokud možno vyřešen mezi stranami ve sporu přátelsky.

(2) Nemůže-li být takový spor vyřešen ve lhůtě šesti měsíců od doby, kdy jedna ze stran ve sporu požádala o přátelské řešení, investor může předložit spor buď příslušnému soudu smluvní strany, nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu. Obě smluvní strany prohlašují, že se podřídí takovému rozhodovacímu řízení. V takovém případě budou použita přiměřeně ustanovení článku 9, odstavců 3 - 8. V případě, že rozhodčí soud určí svá pravidla za použití platných rozhodčích pravidel UNCITRAL, bude požádán předseda Mezinárodního rozhodčího soudu obchodní komory v Paříži, aby provedl potřebná jmenování. Rozhodčí nález bude závazný a vykonatelný v souladu s vnitrostátním právem.

(3) Během rozhodčího řízení nebo vykonatelnosti rozhodčího nálezu, nevznese smluvní strana, která je stranou ve sporu, námitku, že investor druhé smluvní strany obdržel náhradu části nebo celé škody z titulu pojišťovací smlouvy.

(4) V případě, že obě smluvní strany jsou členy Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států z 18. března 1965, může být spor mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany na žádost investora předložen k smírčímu nebo rozhodčímu řízení Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic.

Článek 11

Použití jiných předpisu

Jestliže právní předpis některé ze smluvních stran nebo závazek existující v současnosti nebo v budoucnu podle mezinárodního práva mezi smluvními stranami vedle této Dohody obsahuje pravidla, ať obecná nebo zvláštní, opravňující investice investorů druhé smluvní strany k výhodnějšímu zacházení, než jaké je dáno touto Dohodou, budou mít tato pravidla v rozsahu, ve kterém jsou výhodnější, přednost před touto Dohodou.

Článek 12

Jednání

Zástupci smluvních stran povedou jednání, kdykoli to bude v jakékoli záležitosti, týkající se této Dohody, nutné. Tato jednání budou vedena na návrh jedné smluvní strany na místě a v době dohodnuté diplomatickou cestou.

Článek 13

Vstup v platnost, trvaní a ukončení Dohody

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc po výměně ratifikačních listin. Zůstane v platnosti po dobu 10 let.

(2) Pokud některá smluvní strana nevypoví Dohodu alespoň šest měsíců před ukončením její platnosti, bude platnost Dohody mlčky prodloužena o dalších 10 let. Každá smluvní strana si při tom zachová právo ukončit platnost Dohody výpovědí uskutečněnou nejméně šest měsíců před ukončením probíhajícího období její platnosti.

(3) Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této Dohody, zůstanou ustanovení předchozích článku v platnosti ještě dalších 10 let od tohoto dne.

Dáno ve dvou vyhotoveních v Praze dne 3. 6. 1991 v jazyce českém, řeckém a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílů ve výkladu bude rozhodné anglické znění.

Za vládu
České a Slovenské Federativní Republiky:
Jiří Dienstbier v. r.

Za vládu Řecké republiky:
Antonis Samaras v. r.

Přesunout nahoru