Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 100/1993 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů

Částka 28/1993
Platnost od 19.03.1993
Účinnost od 19.03.1993
Zrušeno k 01.01.2001 (436/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

100

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti

ze dne 5. března 1993

o nařizování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 95 odst. 2 a § 123 odst. 2 písm. b) a odst. 4 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí:


§ 1

Tato vyhláška upravuje nařizování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů.

Pracovní pohotovost soudce

§ 2

Pracovní pohotovostí (dále jen "pohotovost") soudce je povinnost soudce krajského a okresního soudu (dále jen "soudce") zdržovat se na předem dohodnutém místě,1) aby v případě potřeby mohl zajistit povinnosti stanovené v § 39, 69, 77 a 83 trestního řádu.2)

§ 3

Pohotovost nařizuje jménem organizace3) předseda soudu podle rozvrhu, který stanoví zpravidla na tři měsíce dopředu. Pohotovost začíná jednu hodinu po skončení pracovní doby a končí jednu hodinu před začátkem pracovní doby stanovené na následující den nebo na den následující po dni pracovního klidu.4) Začátek i konec pohotovosti může být upraven odchylně, vyžadují-li to okolnosti nebo místní podmínky.

§ 4

(1) Pohotovost se nařizuje rovnoměrně soudcům působícím na trestním úseku. Pokud by pohotovost připadla na soudce častěji než jednou za čtyři týdny nebo z jiného důležitého důvodu, nařídí se pohotovost i soudcům působícím na jiných úsecích.

(2) Při nařizování pohotovosti se postupuje podle stanoveného rozvrhu.

(3) Při nařizování pohotovosti je nutno brát zřetel na zájmy žen a osamělých mužů, pečujících o nezletilé děti. Pohotovost nelze nařídit těhotným ženám a ženám, které pečují o dítě mladší než jeden rok.5)

§ 5zrušeno

§ 6

Pracovní pohotovost justičního čekatele

(1) Pohotovost může být jménem organizace3) v odůvodněných případech nařízena předsedou soudu též justičnímu čekateli. Povinností justičního čekatele je zdržovat se na předem dohodnutém místě, aby v případě potřeby mohl poskytovat potřebnou pracovní součinnost soudci, určenému podle § 2, při uskutečňování příslušných úkonů.

(2) Pro pohotovost justičního čekatele platí § 3, § 4 odst. 3 obdobně.

§ 7

Pracovní pohotovost zaměstnance odborného aparátu

(1) Pohotovost může být jménem organizace3) nařízena předsedou soudu i zaměstnanci odborného aparátu. Povinnosti zaměstnance odborného aparátu je zdržovat se na předem dohodnutém místě, aby v případě potřeby mohl poskytovat potřebnou pracovní součinnost soudci, určenému podle § 2, při uskutečňování příslušných úkonů.

(2) Pro pohotovost zaměstnanců odborného aparátu platí ustanovení § 3 a § 4 odst. 3 obdobně.


Závěrečná ustanovení

§ 8

Zrušuje se výnos ministerstva spravedlnosti České republiky č. 131/1992 Sb., o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců, justičních čekatelů a pracovníků odborného aparátu krajských a okresních soudů.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Novák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 35 vyhlášky ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.

2) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 158/1992 Sb.).

3) § 95 odst. 1 zákoníku práce.

4) § 91 zákoníku práce.

5) § 156 zákoníku práce.

Přesunout nahoru