Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o4/c94/1992 Sb.Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti právnickými a fyzickými osobami

Částka 94/1992
Platnost od 15.10.1992
Účinnost od 15.10.1992
Zrušeno k 07.02.1994 (20/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

Státní banky československé

ze dne 9. září 1992,

kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti právnickými a fyzickými osobami

Státní banka československá stanoví podle § 7 odst. 5 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Tyto podmínky upravují provádění směnárenské činnosti právnickými a fyzickými osobami, kterým byla vydána příslušným živnostenským úřadem koncesní listina (dále jen "koncese"),1) která je opravňuje k provádění směnárenské činnosti.

§ 2

Směnárenskou činností se rozumí nákup devizových prostředků (valut a šeků).2)

§ 3

Směnárenské pracoviště (dále jen "provozovna") může být zřízeno pouze na pevném místě a svým provedením, vybavením a estetickou úrovní musí být srovnatelné s obdobnými pracovišti v devizových bankách. Vhodnost provozovny posoudí Státní banka československá před vydáním povolení podle zvláštního zákona.3)

§ 4

Provozovna musí být označena obchodním jménem.4) K označení nesmí být použito slovo "banka" nebo "spořitelna", jeho překlady nebo slova, v jejichž základě se tato slova vyskytují. Výjimku tvoří případy stanovené zákonem.5)

§ 5

Za řádný provoz a dodržování všech závazných norem, které souvisejí s prováděním směnárenské činnosti, odpovídá fyzická nebo právnická osoba (dále jen "podnikatel"), které byla k této činnosti, vydána živnostenským úřadem koncese,

a) je-li podnikatelem právnická osoba, nese vždy odpovědnost ustanovený odpovědný zástupce,6)

b) je-li podnikatelem fyzická osoba, nese odpovědnost sám podnikatel nebo ustanovený odpovědný zástupce.7)

§ 6

Základní pojmy

(1) Identifikací provozovny se rozumí identifikační znaky, kterými musí být označeny doklady související s prováděním směnárenské činnosti. Těmito znaky jsou:

a) razítko, obsahující obchodní název provozovny a identifikační číslo organizace,

b) podpis oprávněného pracovníka podle podpisových vzorů.

(2) Podpisovými vzory jsou doklady obsahující jména a podpisy pracovníků provozovny, kteří jsou oprávněni provádět směnárenské operace, případně další činnosti. Podpisové vzory musí být v souladu s § 5 schváleny a potvrzeny podnikatelem.

(3) Tiskopisy, které při provádění směnárenské činnosti používá podnikatel, jsou tyto:

a) odpočet o výměně (nákupu) devizových prostředků,

b) valutová kniha (deník),

c) sběrní účetní doklad - soupis valut a šeků při plnění odvodové povinnosti.

ČÁST DRUHÁ

POVINNOSTI PODNIKATELE PŘI PROVÁDĚNÍ SMĚNÁRENSKÉ ČINNOSTI

§ 7

Podnikatel je oprávněn provádět nákup devizových prostředků na základě vlastního nákupního kursu valut a deviz.

§ 8

Za poskytnuté směnárenské služby je podnikatel oprávněn účtovat odměnu (poplatek). Stanovení výše odměny je v pravomoci podnikatele.

§ 9

Podnikatel je povinen zveřejnit kursy a výši účtovaných odměn (poplatků) za poskytnuté směnárenské služby na takovém místě a takovým způsobem, aby klient byl jasně a jednoznačně informován o těchto skutečnostech ještě před uskutečněním směnárenské operace.

§ 10

(1) Na nakoupené valuty a cestovní šeky podnikatel vystavuje číslovaný doklad (nákupní odpočet), který musí obsahovat tyto údaje:

a) nákup valut

aa) číslo cestovního pasu klienta,

ab) označení nakupované měny, její množství, nákupní kurs,

ac) kursovní hodnotu,

ad) poplatky,

ae) částku k výplatě,

af) identifikační údaje provozovny, datum;

b) nákup deviz (šeků)

ba) číslo cestovního pasu klienta,

bb) označení nakupované měny, její množství, nákupní kurs,

bc) kursovní hodnotu,

bd) poplatky,

be) částku k výplatě,

bf) identifikační údaje provozovny, datum,

bg) jméno vlastníka šeku,

bh) čísla šeků,

bi) název šekovníka.

(2) Jedno vyhotovení dokladu zůstane v evidenci podnikatele, eventuálně v paměti počítače při využití výpočetní techniky, druhé obdrží klient.

(3) V případě, že podnikatel provádí storno odpočtu, zařadí jej mezi ostatní v číselné řadě. Na originál i kopii uvádí "Storno" a identifikační údaje provozovny.

§ 11

Podnikatel vede valutovou knihu (deník). Zápisy musí obsahovat veškeré údaje tak, aby poskytovaly denní přehled o veškerých nakoupených devizových prostředcích. Údaje musí být v souladu s údaji uvedenými na vystavených nákupních odpočtech. Valutovou knihu (deník) musí podnikatel (§ 5 a 6) denně uzavírat, a to vyčíslením souhrnných částek jednotlivých druhů nakoupených měn.

§ 12

Do valutové knihy (deníku) provádí podnikatel zápisy o uskutečněných odvodech nakoupených devizových prostředků. Zápisy o odvodech musí souhlasit s údaji na sběrném účetním dokladu, který potvrdilo příslušné odvodové místo - devizová banka8) (viz část třetí).

§ 13

(1) Sběrný účetní doklad, který je soupisem souhrnných částek jednotlivých druhů nakoupených měn (valut a deviz) musí podnikatel zpracovat při každém odvodu devizových prostředků příslušnému odvodovému místu.

(2) Správnost údajů o provedeném odvodu odvodové místo na sběrném účetním dokladu podnikateli potvrdí.

§ 14

(1) Podnikatel odpovídá za správný počet a pravost nakoupených devizových prostředků (valut i cestovních šeků). Jestliže má podnikatel podezření, že předložené devizové prostředky jsou padělané nebo pozměněné, odebere je na potvrzenku.9)

(2) Podnikatel vyhotoví potvrzenku nejméně ve čtyřech průpisech určených pro:

a) předložitele,

b) federální ústředí Státní banky československé v Praze,

c) policii,

d) pracoviště, které padělek zadrželo.

Podnikatel se sídlem nebo místem podnikání na území Slovenské republiky vyhotoví a odešle potvrzenku též hlavní pokladně Státní banky československé ústředí Státní banky československé pro Slovenskou republiku v Bratislavě. Zadržené devizové prostředky podnikatel urychleně odešle spolu s potvrzenkou federálnímu ústředí Státní banky československé v Praze.

§ 15

Veškeré doklady (§ 6 odst. 9), které podnikatel používá při provádění směnárenské činnosti, jsou podle zvláštního zákona10) účetními doklady. Podnikatel musí tyto doklady uschovávat po dobu pěti let následujících po roce, ve kterém vznikly. Skartace dokladů může být provedena až po uplynutí této doby.

ČÁST TŘETÍ

ODVODY DEVIZOVÝCH PROSTŘEDKŮ

§ 16

Před zahájením směnárenské činnosti je podnikatel povinen prokazatelným způsobem dohodnout podmínky provádění odvodů nakoupených devizových prostředků s příslušnou, podnikatelem vybranou, pobočkou devizové banky.8) Bez tohoto projednání (stanovení druhů nakoupených šeků a valut, termíny odvodů atd.) nesmí provozovna směnárenskou činnost zahájit.


ČÁST ČTVRTÁ

DEVIZOVÁ KONTROLA

§ 17

Devizovou kontrolu nad směnárenskou činností provádí svými odbornými útvary Státní banka československá.11)

§ 18

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 50 a násl. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

2) § 1 odst. 3 písm. o) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

3) § 7 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.

4) § 31 zákona č. 455/1991 Sb.

5) § 3 zákona č. 21/1992 Sb.

6) § 11 odst. 1 a 4 zákona č. 455/1991 Sb.

7) § 11 odst. 1 a 6 zákona č. 455/1991 Sb.

8) § 3 odst. 1 devizového zákona.

9) § 2 vyhlášky č. 147/1992 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.

10) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

11) § 37 devizového zákona.

Přesunout nahoru