Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o2/c94/1992 Sb.Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových bank při uskutečňování některých úhrad vůči devizovému cizozemci

Částka 94/1992
Platnost od 15.10.1992
Účinnost od 15.10.1992
Zrušeno k 01.10.1995 (234/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

Státní banky československé

ze dne 9. září 1992 kterým se stanoví postup devizových bank při uskutečňování některých úhrad vůči devizovému cizozemci

Státní banka československá podle § 13 odst. 3 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb., stanoví:


ČÁST PRVNÍ

ÚHRADY VŮČI DEVIZOVÉMU CIZOZEMCI

§ 1

Devizová banka provede úhradu devizovému cizozemci (s výjimkou převodů uvedených v části druhé) na základě příkazu k úhradě. Zároveň plátce prokáže, že je podnikatelem ve smyslu zvláštního zákona.1) Devizová banka provede úhradu dohodnutým způsobem (např. podle "Jednotných pravidel a zvyklostí pro dokumentární akreditivy a inkasa"). Spolu s příkazem k úhradě předkládá plátce příslušné doklady o oprávněnosti vzniku zahraničního závazku (např. kopii faktury nebo smlouvy, devizové povolení Státní banky československé, popřípadě jiné doklady dohodnuté s devizovou bankou, např. písemné prohlášení oprávněné osoby). Plátce dohodne rovněž s příslušnou devizovou bankou předložení platebního příkazu před požadovanou realizací platby.

§ 2

Plátce u všech plateb do zahraničí označených platebním titulem 120 (platby za zboží ve sjednané paritě)2) vyznačí v platebním příkazu

a) datum uzavření kontraktu, číslo obchodního případu (code) nebo číslo faktury,

b) datum přechodu zboží přes československou hranici v případech, kdy přechod zboží přes československou hranici předchází platbě, a to i v případech, kdy platba je rozložena na několik splátek, z nichž některé jsou realizovány až po přechodu zboží přes československou hranici. Toto datum se uvádí ve všech případech, kdy v okamžiku platby je známo datum přechodu zboží přes československou hranici.

Bez uvedených údajů v platebním příkazu devizová banka platbu neprovede.

ČÁST DRUHÁ

PŘEVODY VÝNOSŮ Z INVESTIC DEVIZOVÉHO CIZOZEMCE

§ 3

Za výnos z investic se pro účely tohoto opatření rozumí peněžní částky v československé měně, získané z investic v tuzemsku, zejména zisky z podnikání, přírůstky kapitálu, výnosy z cenných papírů a výnosy z prodeje duševního vlastnictví.

§ 4

Za výnos z investic podle § 3 se nepovažují peněžní prostředky získané z prodeje zboží a poskytování služeb uskutečněných přímo devizovým cizozemcem.

§ 5

Devizová banka je povinna uhradit na žádost devizového tuzemce - právnické osoby za československou měnu devizovému cizozemci devizové prostředky, představující devizovou protihodnotu čistého výnosu (po odečtení daní) z investice devizového cizozemce.

§ 6

Devizový tuzemec - právnická osoba je povinna při předání dispozic k převodu výnosů z investic předložit devizové bance doklad o tom, že se jedná o výnos z investic devizového cizozemce (zejména roční účetní závěrka doplněná dokladem, ze kterého je zřejmé rozdělení výnosu z investic).

§ 7

Převod výnosů z investic se může uskutečnit do zahraničí nebo na cizozemský účet devizového cizozemce vedený u devizové banky v cizí měně.


§ 8

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2) Opatření SBČS ze dne 28. 2. 1992, vyhlášené v částce 29/1992 Sb.

Přesunout nahoru