Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c88/1992 Sb.Opatření Státní banky československé, jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný bankami na vnitřním devizovém trhu

Částka 88/1992
Platnost od 18.09.1992
Účinnost od 18.09.1992
Zrušeno k 29.06.1993 (184/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

OPATŘENÍ

Státní banky československé

ze dne 24. srpna 1992,

jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný bankami na vnitřním devizovém trhu

Státní banka československá podle § 41 písm. c) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé, stanoví:


§ 1

Účel opatření

Účelem tohoto opatření je stanovit podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami1) na vnitřním devizovém trhu.

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Vnitřním devizovým trhem se pro účely tohoto opatření rozumí mezibankovní devizový trh a obchod s devizovými prostředky uskutečňovaný mezi klienty devizových bank a devizovými bankami.

(2) Na mezibankovním devizovém trhu se uskutečňuje nákup a prodej devizových prostředků ve smyslu § 7 odst. 1 devizového zákona mezi účastníky mezibankovního devizového trhu, kterými jsou Státní banka československá a devizové banky, pokud mají pro tento účel uděleno povolení Státní banky československé a otevřené devizové nostro účty u zahraničních nebo tuzemských bank.

(3) Klientem devizové banky se rozumí devizový tuzemec - právnická i fyzická osoba s nabídkovou povinností a právem úhrady.2)

§ 3

Mezibankovní devizový trh

(1) Účastníci mezibankovního devizového trhu spolu navzájem obchodují s devizovými prostředky na pohotovém i termínovém trhu za dohodnuté směnné kursy.

(2) Státní banka československá rovněž realizuje obchody s ostatními účastníky mezibankovního devizového trhu ve vybraných volně směnitelných měnách v rámci fixingu směnného kursu československé koruny k volně směnitelným měnám. Své požadavky na nákup, resp. prodej vybraných měn proti československé koruně mohou předávat pouze účastníci mezibankovního devizového trhu nejpozději do 11.00 hod. dopoledne místního času do Státní banky československé prostřednictvím komunikačního systému REUTERS (kód CZSC) nebo na skupinové telefonní číslo Státní banky československé 2391-5003 (odd. správy devizových aktiv). Takto předané požadavky jsou pro Státní banku československou a ostatní účastníky mezibankovního devizového trhu závazné a následný prodej, resp. nákup volně směnitelných měn se uskuteční za kurs deviza střed stanovený Státní bankou československou při fixingu.

(3) Státní banka československá může odmítnout poptávku nebo nabídku devizových prostředků některé devizové banky v případě, že nejsou dodržovány limity pro nezajištěné devizové pozice,3) resp. v případě, že tato devizová banka nepředkládá podklady pro kontrolu nezajištěných devizových pozic v předepsaném čase a rozsahu.3)

(4) Operace Státní banky československé s valutami se na mezibankovním devizovém trhu uskutečňují v rozpětí podle platného oficiálního kursu valut pro nákup, resp. prodej.

§ 4

Obchody devizových bank s klienty

(1) Obchody devizových bank s klienty při nákupech devizových inkas a zajišťování devizových úhrad do zahraničí se uskutečňují za dohodnuté směnné kursy volně směnitelných měn k československé koruně a mohou být sjednávány jako pohotové (valutou spot) i termínové devizové operace.

(2) Klienti devizových bank mohou požadovat od devizové banky provedení pohotové devizové operace podle kursu vyhlášeného Státní bankou československou v rámci denního fixingu kursu československé koruny k volně směnitelným měnám v den sjednání devizové operace, pokud objem této operace přesahuje hodnotu stanovenou devizovou bankou. Tento požadavek však musí být předán devizové bance nejpozději do termínu stanoveného devizovou bankou, tj. před vyhlášením výsledku fixingu kursu československé koruny, a není možné jej uplatňovat u devizových operací již dříve sjednaných podle odstavce 1. Devizová banka je povinna informovat Státní banku československou (oddělení devizových aktiv) o svých stanovených objemových a časových limitech, a to před jejich vyhlášením nebo změnou.

(3) Devizové operace, sjednané mezi devizovou bankou a klientem dle předchozího odstavce, se uskuteční podle kursu československé koruny pro nákup, resp. prodej devizových prostředků s rozpětím nepřesahujícím + - 0,5 % od kursu deviza střed vyhlášeného Státní bankou československou.

(4) Klienti devizové banky mohou v ostatních případech (tj. pokud devizová operace nepřesahuje svým objemem limit dle odstavce 2) požadovat provedení devizové operace podle oficiálních směnných kursů.

§ 5

Oficiální směnné kursy

(1) Směnné kursy uváděné Státní bankou československou jako kursy devizového trhu deviz jsou oficiálními směnnými kursy deviz platnými následující pracovní den po jejich vyhlášení.

(2) Směnné kursy uváděné Státní bankou československou jako kursy devizového trhu valut jsou oficiálními směnnými kursy valut platnými v následující pracovní den po jejich vyhlášení pro operace s valutami pro devizové banky vykonávající směnárenskou činnost na území České a Slovenské Federativní Republiky. Směnné kursy střed pro operace s valutami mohou být devizovou bankou kótovány odlišně od oficiálního kursu valuta střed, přičemž kursy pro prodej valut nesmí překročit oficiální kursy pro prodej a kursy pro nákup nesmí být nižší než oficiální kursy pro nákup. Státní banka československá může podle potřeby rozpětí kursů valut měnit.


§ 6

(1) Státní banka československá je oprávněna určovat okruh vybraných volně směnitelných měn, se kterými bude obchodovat v rámci denního fixingu kursu československé koruny k volně směnitelným měnám.

(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 zákona č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 228/1992 Sb.

2) § 5 devizového zákona.

3) Opatření Státní banky československé ze dne 1. 6. 1992 vyhlášené v částce 86/1992 Sb.

Přesunout nahoru