Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c29/1992 Sb.Opatření Státní banky československé, kterým se určují podmínky pro usměrňování platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 29/1992
Platnost od 31.03.1992
Účinnost od 01.04.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

OPATŘENÍ

Státní banky československé

ze dne 28. února 1992,

kterým se určují podmínky pro usměrňování platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky

Státní banka československá stanoví podle § 41 písm. b) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé:


§ 1

(1) Za účelem vytvoření podkladů pro sestavení platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky a na základě systému členění a kódování finančních transakcí (inkas a plateb) stanoví se platební tituly pro inkasa a platby v cizí měně (dále jen "platební tituly") pro platby devizových tuzemců devizovým cizozemcům v cizí měně (dále jen "platby"), pro inkasa devizových tuzemců od devizových cizozemců (dále jen "inkasa") a pro převody cizí měny mezi devizovými tuzemci.

(2) Devizoví tuzemci jsou povinni při jednání s příslušnou bankou používat platební tituly podle seznamu, který tvoří přílohu k tomuto opatření.

(3) Devizové banky kontrolují správnost používání platebních titulů.

§ 2

Zvláštní předpisy stanoví, ve kterých případech se vyžaduje devizové povolení.1)


§ 3

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.


PLATEBNÍ TITULY

Skupina 1. INKASA A PLATBY ZA ZBOŽÍ

Skupina 1 se týká dovozů a vývozů zboží (včetně nemonetárního zlata) a dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců).

110 VÝVOZ ZBOŽÍ - inkasa za zboží ve sjednané paritě (včetně plateb předem a úroků zahrnutých v ceně zboží) snížená o korigující položky (vratky, odpisy, storna ap.). Cena zboží zahrnuje zahraniční přímé obchodní náklady (přepravní, skladné, pojistné, provize, montážní náklady aj.). Do tohoto platebního titulu je zahrnován dlouhodobý pronájem, ale není zahrnován reexport.

120 DOVOZ ZBOŽÍ - platby za zboží ve sjednané paritě (včetně akontací, plateb předem a úroků zahrnutých v ceně zboží) snížené o korigující položky (vratky, odpisy, storna ap.). Do tohoto platebního titulu je zahrnován dlouhodobý pronájem, ale není zahrnován reexport.

130 REEXPORT - inkasa a platby za zboží, které bylo získáno a opět odprodáno a překročilo hranici státu, ve kterém sídlí dočasný vlastník zboží.

Skupina 2. DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH

Část skupiny 2 "dopravní služby" se týká dopravních služeb souvisejících s pohybem zboží a přepravou osob.

Část skupiny 2 "cestovní ruch" se týká inkas a plateb v souvislosti s nákupem a prodejem devizových prostředků od fyzických a právnických osob a veškerých devizových příjmů a výdajů cestovních kanceláří a ostatních subjektů působících v oblasti zahraničního cestovního ruchu.

NÁKLADNÍ DOPRAVA - týká se plateb v souvislosti s dopravou zboží (včetně poplatků za překládání zboží na hranici, uskladnění, balení, přebalování, manipulace atd.).

210 ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby v souvislosti s přepravou zboží na železnici.

215 NÁMOŘNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby v souvislosti s námořní dopravou zboží.

220 LETECKÁ NÁKLADNÍ- inkasa a platby v souvislosti s leteckou dopravou zboží.

225 OSTATNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA - zahrnuje inkasa a platby za ostatní druhy nákladní dopravy (tj. např. říční, kamiónová, spedice apod., kromě železniční, námořní a letecké).

230 ŽELEZNIČNÍ TRANZIT - inkasa a platby v souvislosti s přepravou zahraničního zboží po železnici přes území ČSFR.

235 POTRUBNÍ TRANZIT - inkasa a platby v souvislosti s tranzitem zboží potrubím přes území ČSFR.

OSOBNÍ DOPRAVA - týká se inkas a plateb v souvislosti s přepravou osob, tj. poplatky za jízdné, zavazadla, nadváhu zavazadel apod.

240 ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby v souvislosti s přepravou osob železniční dopravou.

242 NÁMOŘNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby v souvislosti s přepravou osob námořní dopravou.

245 LETECKÁ OSOBNÍ - inkasa a platby v souvislosti s přepravou osob leteckou dopravou.

250 OSTATNÍ OSOBNÍ DOPRAVA - zahrnuje inkasa a platby za ostatní druhy osobní dopravy (tj. např. říční, autobusová apod., kromě železniční, námořní a letecké).

255 PŘÍSTAVNÍ, LETIŠTNÍ A OSTATNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY - zahrnuje inkasa a platby za přístavní a letištní poplatky, náklady na opravy a údržbu, poplatky za strážní službu, službu lodivoda, za naváděcí služby, nájmy nosičů, poplatky za záchranné operace a zboží pořizované pro dopravní prostředky jako jsou palivo, potraviny, zásoby a provozní materiál a další druhy dopravních služeb.

CESTOVNÍ RUCH

260 INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA - AKTIVNÍ - zahrnuje nákup a případné vratky devizových prostředků ve směnárnách bank od fyzických osob (včetně zahraničních studentů).

265 INDIVIDUÁLNÍ TURISTKA - PASÍVNÍ - zahrnuje prodej a případné vratky devizových prostředků ve směnárnách bank fyzickým osobám.

270 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA - AKTIVNÍ - zahrnuje příjmy a případné výdaje devizových prostředků osob zabývajících se činností související s cestovním ruchem (cestovní kanceláře, hotely apod.). Tento platební titul obsahuje organizované cesty devizových cizozemců do ČSFR.

275 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA - PASÍVNÍ - zahrnuje výdaje a případné příjmy devizových prostředků od osob zabývajících se činností související s cestovním ruchem (cestovní kanceláře, hotely apod.). Tento platební titul obsahuje organizované cesty do zahraničí.

280 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY - zahrnuje prodej a případné vratky devizových prostředků v souvislosti se zahraničními pracovními cestami devizových tuzemců a devizových cizozemců do zahraničí, které hradí devizoví tuzemci.

285 MIMOBANKOVNÍ SMĚNÁRNY - inkasa a platby v souvislosti s nákupem nebo prodejem devizových prostředků od mimobankovních směnáren.

Skupina 3. JINÉ SLUŽBY A PŘÍJMY

Skupina 3 se týká níže specifikovaných transakcí mezi devizovými tuzemci a devizovými cizozemci.

310 SPOJOVÉ SLUŽBY - zahrnuje příjmy a výdaje za poštovní službu, kabelové, telefonické a telekomunikační služby (včetně rozhlasového a televizního vysílání).

315 STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE - zahrnuje příjmy a výdaje spojené se stavebními a montážními pracemi (s výjimkou montážních nákladů zahrnutých v ceně zboží).

320 OBCHODNÍ PRODEJ - inkasa a platby za zboží, které bylo získáno a opět odprodáno a nepřekročilo hranici státu, ve které sídlí dočasný vlastník zboží.

325 ZPRACOVÁNÍ A OPRAVY - inkasa a platby za zhodnocení a opravy zboží vlastněného subjektem jiného státu.

330 POJIŠTĚNÍ - zahrnuje inkasa a platby v souvislosti se všemi druhy pojištění, kromě pojištění zahrnutého v ceně vyváženého zboží, a dále zahrnuje inkasa a platby za všechny náhrady škod.

335 FINANČNÍ SLUŽBY - zahrnuje inkasa a platby za finanční služby bank a jiných finančních institucí (např. náklady a výnosy bankovního styku, kromě úroků).

340 REKLAMA - zahrnuje inkasa a platby za reklamní, propagační a inzertní službu.

345 PRÁVNÍ, ÚČETNÍ a MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ - zahrnuje inkasa a platby za poskytnutí právních, účetních, auditorských a manažerských služeb.

350 PRONÁJEM - zahrnuje inkasa a platby za pronájem strojů, zařízení, nemovitostí, filmů, zvukových a obrazových záznamů a jiných hmotných statků, včetně pronájmu formou leasingu na dobu kratší než 12 měsíců (dlouhodobý pronájem se zahrnuje do skupiny 1).

355 VÝZKUM A VÝVOJ - inkasa a platby související s poskytováním služeb v oblasti výzkumu a vývoje.

360 LICENCE, PATENTY A OCHRANNÉ ZNÁMKY - inkasa a platby za prodané nebo zakoupené licence, patenty, ochranné známky apod.

370 VLÁDNÍ VÝDAJE - zahrnuje převody a případné vratky devizových prostředků v souvislosti s vládními výdaji, včetně výdajů čs. diplomatických a konzulárních zastoupení v cizině.

372 VLÁDNÍ PŘÍJMY - zahrnuje převody a případné vratky devizových prostředků v souvislosti s vládními příjmy, včetně převodu devizových prostředků diplomatickým a konzulárním zastoupením cizích států v ČSFR.

375 REPREZENTACE - zahrnuje inkasa a platby v souvislosti s převody devizových prostředků ostatním reprezentacím (kromě diplomatických a konzulárních zastoupení).

380 JINÉ SLUŽBY - zahrnuje inkasa a platby za ostatní neuvedené služby jako např. odborné expertízy, zprostředkovací služby, provize, výdaje v oblasti zdravotnictví, vzdělávání apod.

390 OSTATNÍ POLOŽKY SKUPINY 3 - položky nezařaditelné, které vykazují znaky skupiny 3.

Skupina 4. KOMPENZACE PRACOVNÍKŮ

410 KOMPENZACE PRACOVNÍKŮ - zahrnuje inkasa a platby v souvislosti s převody mezd, platů a jiných odměn, které získávají fyzické osoby v cizí ekonomice, během pracovního pobytu v zahraničí.

Skupina 5. INVESTIČNÍ PŘÍJMY

Skupina 5 se týká výnosů získaných z vlastnictví zahraničních finančních aktiv.

510 DIVIDENDY - zahrnuje inkasa a platby související s převodem podílu na zisku přímé investice, určeného k rozdělení a převody výnosů portfoliových investic.

520 PŘEVOD ZISKU URČENÉHO K REINVESTOVÁNÍ - zahrnuje inkasa a platby související s převodem podílu na zisku přímé investice, určeného k reinvestování.

530 ÚROKY - zahrnuje všechny inkasované a placené úroky, kromě úroků z vládních úvěrů a úroků zahrnutých v ceně zboží.

540 ÚROKY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ - zahrnuje inkasa a platby v souvislosti s úroky z vládních úvěrů.

550 OSTATNÍ VÝNOSY Z MAJETKU - inkasa a platby vyplývající z výnosu ze stálých aktiv (např. nájemné z budov, pachtovné apod.).

590 OSTATNÍ POLOŽKY SKUPINY 5 - položky nezařaditelné, které vykazují znaky této skupiny.

Skupina 6. JEDNOSTRANNÉ PŘEVODY

Skupina 6 se týká poskytování ekonomické hodnoty bez obdržení protihodnoty od příjemce.

610 PŘEVODY - inkasa a platby v souvislosti s převody prostředků bez poskytnutí protihodnoty; zahrnuje např. penze, výživné, dědictví, věna, převody vystěhovalcům, podpory a dary fyzickým osobám a další poplatky.

620 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM Z ROZPOČTU - inkasa a platby v souvislosti s povinnými příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtu federace a z rozpočtů příslušných republik.

625 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM MIMO ROZPOČET - inkasa a platby v souvislosti s povinnými příspěvky mezinárodním organizacím mimo rozpočet federace a mimo rozpočty příslušných republik.

630 BEZPLATNÁ POMOC - inkasa a platby v souvislosti s dobrovolnými příspěvky mezinárodním i nevládním institucím, poskytnutými finančními dary, bezplatnou pomocí, poskytnutými subvencemi, stipendii a dalšími formami finanční pomoci.

690 OSTATNÍ POLOŽKY SKUPINY 6 - položky nezařaditelné, které vykazují znaky skupiny 6.

Skupina 7. TRANSAKCE S FINANČNÍMI AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ

Skupina 7 se týká transakcí se všemi finančními aktivy, které mají vztah k zahraničí.

710 AKCIE - zahrnuje inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo kmenového kapitálu, který nemá charakter přímé investice, v zahraničí devizovým tuzemcem. Jde tedy o portfoliovou investici, tj. takovou, kdy podíl investora nepřesáhne 10 % kmenového jmění podniku.

720 ZAHRANIČNÍ CENNÉ PAPÍRY - zahrnuje inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních cenných papírů s výjimkou akcií (tj. obligace, bondy aj.).

730 KMENOVÝ KAPITÁL V ZAHRANIČÍ - zahrnuje inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo kmenového kapitálu, který má charakter přímé investice, v zahraničí devizovým tuzemcem. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy podíl investora přesáhne nebo je roven 10 % kmenového kapitálu podniku.

735 NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V ZAHRANIČÍ - zahrnuje inkasa a platby v souvislosti s nákupen nebo prodejem nemovitostí v zahraničí.

740 POSKYTNUTÉ PŮJČKY KRÁTKODOBÉ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením půjček poskytnutých do zahraničí na dobu kratší než 1 rok včetně.

742 POSKYTNUTÉ PŮJČKY STŘEDNĚ A DLOUHODOBÉ - ČERPÁNÍ - platby v souvislosti s čerpáním půjček poskytnutých do zahraničí na dobu delší než 1 rok.

745 POSKYTNUTÉ PŮJČKY STŘEDNĚ A DLOUHODOBÉ - SPLÁCENÍ - inkasa v souvislosti se splácením půjček poskytnutých do zahraničí na dobu delší než 1 rok.

748 POSKYTNUTÉ VLÁDNÍ ÚVĚRY - SPLÁCENÍ - inkasa v souvislosti se splácením vládních úvěrů poskytnutých do zahraničí.

750 VKLADY PROMPTNÍ A KRÁTKODOBÉ - inkasa a platby v souvislosti s úložkami a výběry z vkladů devizových tuzemců uložených v zahraničí a termínovaných do 1 roku včetně.

755 VKLADY STŘEDNĚ A DLOUHODOBÉ - inkasa a platby v souvislosti s úložkami a výběry z vkladů devizových tuzemců uložených v zahraničí a termínovaných nad 1 rok.

760 KONVERZE, ARBITRÁŽE, SWAPOVÉ A DALŠÍ OPERACE - inkasa a platby v souvislosti s uskutečňováním ziskových a dalších transakcí s devizami a zlatem.

770 ČLENSKÉ PODÍLY V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH - inkasa a platby v souvislosti s vyrovnáním členských podílů v mezinárodních organizacích.

780 OSTATNÍ FINANČNÍ AKTIVA - zahrnuje inkasa a platby za transakce s ostatními neuvedenými finančními aktivy.

790 OSTATNÍ POLOŽKY SKUPINY 7 - položky nezařaditelné, které vykazují znaky této skupiny.

Skupina 8. TRANSAKCE S FINANČNÍMI PASÍVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ

Skupina 8 se týká transakcí se všemi finančními pasívy, která mají vztah k zahraničí.

810 AKCIE - zahrnuje inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo kmenového kapitálu, který nemá charakter přímé investice. Jde tedy o portfoliovou investici, tj. takovou, kdy podíl investora nepřesáhne 10 % kmenového jmění podniku.

820 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPÍRY - zahrnuje inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských cenných papírů, v tuzemsku devizovým cizozemcem, s výjimkou akcií (tj. obligace, bondy aj.).

830 KMENOVÝ KAPITÁL V TUZEMSKU - zahrnuje inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo kmenového kapitálu, který má charakter přímé investice, v tuzemsku devizovým cizozemcem. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy podíl investora přesáhne nebo je roven 10 % kmenového kapitálu podniku.

835 NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V TUZEMSKU - zahrnuje inkasa a platby v souvislosti s nákupem nebo prodejem nemovitostí v tuzemsku devizovým cizozemcem.

838 ÚČAST NA VELKÉ A MALÉ PRIVATIZACI - zahrnuje inkasa a platby v souvislosti s účastí devizových cizozemců v privatizaci v ČSFR.

840 PŘIJATÉ PŮJČKY KRÁTKODOBÉ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením půjček přijatých ze zahraničí na dobu kratší než 1 rok včetně.

842 PŘIJATÉ PŮJČKY STŘEDNĚ A DLOUHODOBÉ - ČERPÁNÍ - inkasa v souvislosti s čerpáním půjček přijatých ze zahraničí na dobu delší než 1 rok.

845 PŘIJATÉ PŮJČKY STŘEDNĚ A DLOUHODOBÉ - SPLÁCENÍ - platby v souvislosti se splácením půjček přijatých ze zahraničí na dobu delší než 1 rok.

848 PŘIJATÉ VLÁDNÍ ÚVĚRY - SPLÁCENÍ - platby v souvislosti se splácením vládních úvěrů přijatých ze zahraničí.

850 VKLADY PROMPTNÍ A KRÁTKODOBÉ - inkasa a platby v souvislosti s úložkami a výběry devizových cizozemců z vkladů promptních a termínovaných do 1 roku včetně uložených v tuzemských bankách.

855 VKLADY STŘEDNĚ A DLOUHODOBÉ - inkasa a platby v souvislosti s úložkami a výběry devizových cizozemců z termínovaných vkladů nad 1 rok uložených v tuzemských bankách.

880 OSTATNÍ FINANČNÍ PASÍVA - zahrnuje inkasa a platby v souvislosti s transakcemi s ostatními neuvedenými finančními pasívy.

890 OSTATNÍ POLOŽKY SKUPINY 8 - položky nezařaditelné, které vykazují znaky této skupiny.

Skupina 9. PŘEVODY MEZI ÚČTY TUZEMSKÝCH SUBJEKTŮ

Skupina 9 se týká devizových transakcí mezi devizovými tuzemci. Zahrnuje veškeré převody deviz mezi tuzemskými bankami a mezi bankami a jejich klienty - devizovými tuzemci.

910 PŘEVODY UVNITŘ BANKY - zahrnuje inkasa a platby v souvislosti s převody mezi pobočkami a centrálou jedné banky nebo mezi účty v rámci jedné organizační jednotky příslušné banky.

920 PŘEVODY MEZI BANKAMI - zahrnuje inkasa a platby v souvislosti s převody fondů mezi bankami (kromě převodů souvisejících s centrálním devizovým zdrojem - platební titul 950) a převody vládních úvěrů (platební titul 960).

930 PŘEVODY - zahrnuje inkasa a platby v souvislosti s převody devizových prostředků mezi bankou a devizovým tuzemcem, který není bankou (kromě vkladů a výběrů prováděných na devizových účtech fyzických osob - platební titul 940).

940 DEVIZOVÉ ÚČTY FYZICKÝCH OSOB - zahrnuje inkasa a platby v souvislosti s vklady a výběry z devizových účtů fyzických osob.

950 CENTRÁLNÍ DEVIZOVÝ ZDROJ - zahrnuje inkasa a platby v souvislosti s centrálním devizovým zdrojem.

960 PŘEVODY VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ - zahrnuje převody devizových prostředků mezi devizovými tuzemci v souvislosti s čerpáním nebo splácením vládních úvěrů.

990 OSTATNÍ POLOŽKY SKUPINY 9 - položky nezařaditelné, které vykazují znaky této skupiny.

Poznámky pod čarou

1) Devízový zákon č. 528/1990 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej č. 583/1990 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon.

Přesunout nahoru