Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c103/1992 Sb.Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových tuzemců - právnických osob v případě přijetí platby v devizových prostředcích v hotovosti v oblasti operativní evidence a výkaznictví

Částka 103/1992
Platnost od 19.11.1992
Účinnost od 19.11.1992
Zrušeno k 01.10.1995 (219/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

OPATŘENÍ

Státní banky československé

ze dne 1. října 1992,

kterým se stanoví postup devizových tuzemců - právnických osob v případě přijetí platby v devizových prostředcích v hotovosti v oblasti operativní evidence a výkaznictví

Státní banka československá v dohodě s federálním ministerstvem financí stanoví podle § 49b devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.:


§ 1

Toto opatření stanoví způsob evidence devizových prostředků přijatých devizovými tuzemci - právnickými osobami1) (dále jen "příjemce") v hotovosti (dále jen "hotovost").

§ 2

Příjemce, který nemá povolení k obchodování s devizovými hodnotami2) ani živnostenské oprávnění k provádění směnárenské činnosti,3) může ve výjimečných případech přijímat hotovosti za jím dodané zboží nebo jím poskytnuté služby (dále jen "platba") za podmínek stanovených v právních předpisech4) a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem pro vedení účetnictví.5)

§ 3

(1) Po přijetí platby je příjemce povinen:

a) vystavit plátci příjmový doklad znějící na měnu, v níž se platba uskutečnila, a jeho kopii uschovávat ve zvláštní číselné řadě;

b) uschovávat doklady o prodeji hotovostí devizovým bankám, popřípadě osobám majícím povolení k obchodování s devizovými hodnotami;

c) uvést do účetních knih vedených pro tento účel přijaté platby včetně platebního titulu.6)

(2) Příjemce je povinen doklady uvedené v odstavci 1 uschovávat po dobu nejméně pěti let od konce kalendářního roku, v němž přijal evidovanou platbu v hotovosti.

§ 4

Při sestavování účetních písemností příjemce

a) uvádí v rozvaze na samostatném řádku výši pokladní hotovosti ke konci kalendářního měsíce ve výši odpovídající částce přijatých plateb zaznamenané v účetní knize. Pro přepočet pokladní hotovosti ve valutách se používá kurs valuta střed podle kursu vyhlášeného Státní bankou československou ke dni sestavení rozvahy;

b) přičítá ve výsledovce částku pokladní hotovosti ve valutách přepočtenou na československou měnu k tržbám (výnosům) nebo k časovému rozlišení výnosů v částce platby zaznamenané v účetní knize. Pro přepočet částky pokladní hotovosti ve valutách se používá kurs valuta střed podle kursu vyhlášeného Státní bankou československou ke dni sestavení výsledovky.

§ 5

Pro přepočet rozdílu mezi zaplacenou částkou v hotovosti a platbou, která se vždy vrací v československé měně, se používá kurs valuta nákup podle kursu vyhlášeného Státní bankou československou ke dni uskutečnění platby.

§ 6

Pro prodej hotovostí nabytých příjemcem devizové bance platí ustanovení zvláštního zákona.7)


§ 7

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 odst. 1 a 3 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.

2) § 7 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.

3) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

4) Např. § 561 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; § 327 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

5) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

6) Opatření Státní banky československé ze dne 28. února 1992, kterým se určují podmínky pro usměrňování platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky (vyhlášeno v částce 29/1992 Sb.).

7) § 11 a 12 devizového zákona.

Přesunout nahoru