Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 99/1992 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

Částka 24/1992
Platnost od 24.03.1992
Účinnost od 24.03.1992
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

99

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 20. února 1992

o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

Český báňský úřad podle § 34 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb., stanoví:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje bližší podrobnosti pro zřizování, provoz, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech (dále jen "úložiště") jako zvláštního zásahu do zemské kůry2).

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se považují za

a) úložiště odpadů - podzemní prostory vzniklé přírodními vlivy nebo hornickou činností či činností prováděnou hornickým způsobem, do kterých se ukládají odpady,

b) zřizování úložišť - činnost vedoucí ke vzniku úložiště odpadů, tj. projektování, výstavba nebo rekonstrukce podzemních prostor vhodných jako úložiště odpadů, včetně jejich vyhledávání a průzkumu,

c) provoz úložišť - činnosti při ukládání odpadů v podzemních prostorech na základě provozního řádu,

d) zajištění úložišť - provedení nezbytných opatření při dočasném zastavení provozu úložiště odpadů,

e) likvidace úložišť - provedení nezbytných opatření směřujících k trvalému zastavení provozu úložiště odpadů.

§ 3

Ukládání odpadů

(1) Ukládat odpady do podzemí mohou právnické a fyzické osoby jen na základě získaného oprávnění3) a povolení4). K úložišti se vyjadřuje příslušný orgán státní správy podle zvláštního právního předpisu5).

(2) Předpokladem pro vydání povolení je předchozí stanovení chráněného území podle zvláštních předpisů.6)

(3) Do úložiště odpadů nelze přijmout odpad uvedený v příloze (dále jen "vyloučený odpad").

(4) Do úložiště odpadů lze přijmout pouze odpad, který splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem6a) na odpad ukládaný na skládky stejné skupiny, do které bylo úložiště zařazeno podle výsledků integrovaného hodnocení úložiště6b). Odpady, které by mohly vzájemně reagovat, musí být definovány v základním popisu odpadu producentem a rozděleny do skupin podle vzájemné slučitelnosti; jednotlivé skupiny musí být na úložišti prostorově odděleny.

ČÁST DRUHÁ

ZŘIZOVÁNÍ ÚLOŽIŠŤ ODPADŮ

§ 4

Vyhledávání a průzkum úložišť odpadů

(1) Vyhledávání a průzkum úložišť odpadů může být prováděn pouze na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisů.7)

(2) Při vyhledávání a průzkumu jsou právnické a fyzické osoby povinny:

a) ověřovat zájmové území tak, aby zjistily a vyhodnotily komplexně geologické poměry,

b) ověřit vývoj a úložné poměry zájmového území tak, aby se projektování a výstavba podzemního úložiště mohla uskutečnit podle zásad báňské technologie a bylo přitom využito všech příznivých vlastností horninového prostředí,

c) používat takové metody a postupy, aby nedošlo k znemožnění nebo ztížení následného využití horninového prostředí pro účely podzemního úložiště odpadů,

d) zjistit skutečnosti potřebné k posouzení možných vlivů úložiště odpadů na ložiska nerostů, vodní zdroje, životní prostředí a další důležité veřejné zájmy,

e) při přerušení vyhledávání a průzkumu provést opatření, aby se nezmařila důlní díla a neztížilo provádění dalšího průzkumu.

§ 5

Projektování a výstavba úložišť odpadů

(1) Na projektování, výstavbu, popřípadě rekonstrukci úložišť odpadů se vztahují stavební předpisy,8) pokud tato vyhláška nebo jiné právní předpisy9) nestanoví jinak.

(2) Dokumentace staveb uvedených v odstavci 1 musí kromě náležitostí stanovených jinými obecnými předpisy zajišťovat

a) optimální rozmístění povrchových a podzemních staveb, zařízení a důlních děl,

b) bezpečnost provozu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajištění důlních děl, větrání, čerpání a odvádění důlních vod, ochranu proti výbuchům, průvalům, požárům a otřesům, jakož i proti průtržím hornin a plynů,

c) řešení vztahů k jiným národohospodářským odvětvím a veřejným zájmům chráněným zvláštními předpisy,10) a to nejen z hlediska přímých následků připravované investiční akce, nýbrž i z hlediska následků spojených s ukládáním odpadů do podzemí.

(3) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při zřizování podzemních úložišť odpadů včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany se v plném rozsahu řídí zvláštním předpisem.11)

ČÁST TŘETÍ

§ 6

Provoz úložišť odpadů

(1) Obvodní báňský úřad v rozhodnutí o povolení činnosti stanoví podmínky pro ukládání a manipulaci s odpadem v podzemním úložišti, a to v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány státní správy5) na základě kategorizace a vlastností ukládaného odpadu podle zvláštních předpisů.12)

(2) Provozovatel je povinen zejména:

a) nakládat s odpady podle zpracovaného provozního řádu, který byl odsouhlasen příslušným orgánem státní správy,5)

b) vést evidenci o množství, druhu a původu odpadu převzatého k uložení.13) V předepsané mapové dokumentaci4) vyznačit místo uložení odpadu,

c) zpracovat havarijní plán ke zdolávání závažných provozních nehod a havárií,14)

d) v případě, že je možno využít ukládaný odpad jako zdroj druhotných surovin nebo energie, zajistit takový způsob ukládání odpadu, který by neznemožnil jeho budoucí využití,

e) provádět pravidelný odběr vzorků vzdušin a vod a podle výsledků jejich rozboru kontrolovat, zda nedochází k nežádoucí změně vlastností odpadu a jeho ekologické nebezpečnosti,

f) přijímat operativní opatření k odstraňování a nápravě zjištěných nedostatků a vytvářet podmínky provozu nezbytné z hlediska péče o zdraví lidí a životního prostředí,

g) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace o skutečnostech souvisejících s provozem podzemního úložiště odpadů,

h) činnosti související s provozem podzemních úložišť odpadů vykonávat prostřednictvím pracovníků, u nichž byla ověřena jejich odborná způsobilost,15)

ch) soustavně seznamovat všechny své pracovníky s právními a ostatními předpisy souvisejícími s provozem úložiště odpadů včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidelně ověřovat jejich znalosti těchto předpisů a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

§ 7

Bezpečnost práce a provozu

(1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu podzemních úložišť odpadů včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany se řídí zvláštním předpisem.11)

(2) Probíhá-li ukládání odpadů do podzemních prostor souběžně s těžbou užitkového nerostu, platí zvláštní předpis11) v celém rozsahu.

(3) Pokud není prováděna souběžně těžba užitkového nerostu a pokud obvodní báňský úřad nestanoví jinak, vztahuje se na tuto činnost zvláštní předpis11) s výjimkou ustanovení:

část první, díl druhý§ 7 Prohlídky pracovišť
§ 8 Předběžné prohlídky důlních děl
§ 10 Inspekční služba
díl třetí§ 16 Obsazení pracovišť
část třetí, díl první§ 33 Východy z dolu
§ 34 Spojení východů z dolu
§ 35 Východy z pracovišť
část čtvrtá, díl prvníVětrání plynujících a uhelných dolů
díl druhý, oddíl prvníVětrání neplynujících neuhelných dolů
§ 117 Větrní spoje dolu s povrchem
§ 118 Způsoby větrání
oddíl druhýDůlní větry a větrní cesty
§ 122 Rychlost důlních větrů
oddíl třetíHlavní a výpomocné ventilátory
oddíl čtvrtýRozvádění důlních větrů
oddíl pátýPomocné větrání
oddíl šestýVětrání důlních provozoven
oddíl sedmýVětrání dočasně neobsazených a opuštěných důlních děl
oddíl osmýKontrola větrání a přístroje k měření koncentrace plynů a plynných škodlivin
§ 149 Větrní rozvaha
§ 150 Vedoucí větrání
část pátáOchrana dolů proti výbuchu uhelného prachu
část šestá, díl druhýPožární ochrana, opatření proti vzniku důlních požárů
§ 172 Důlně požární vodovod
§ 173 Kontrola a opravy důlního požárního vodovodu
§ 174 Požární nádrž
§ 183 Dopravníky
§ 186 Přípravné protipožární hráze v plynujících a uhelných dolech
§ 187 Samovznícení
část sedmá, díl druhýOdvodňování dolů, čerpání důlních vod.

(4) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při ukládání odpadů do podzemních prostor vrty se řídí dílem I a II zvláštního předpisu.16)

ČÁST ČTVRTÁ

§ 8

Zajištění a likvidace úložišť odpadů

Dočasné nebo trvalé zastavení provozu podzemního úložiště je přípustné jen na základě povolení podle zvláštního předpisu.4)


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda Českého báňského úřadu:
Ing. Bartoš v. r.


Příloha k vyhlášce č. 99/1992 Sb.

VYLOUČENÉ ODPADY

a) odpady vyjmenované v příloze č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb.,

b) odpady a jejich obaly, které by mohly za skladovacích podmínek reagovat s vodou nebo s horninovým prostředím a vést ke:

1. změně objemu,

2. vytváření samozápalných, toxických nebo výbušných látek nebo plynů,

3. jiné reakci, která by mohla ohrozit provozní bezpečnost nebo celistvost bariéry horninového prostředí,

c) odpady, které jsou biologicky rozložitelné,

d) odpady, které mohou vytvářet směs plynu a vzduchu, která je toxická nebo výbušná. To se vztahuje především na odpady, které:

1. způsobují koncentraci toxických plynů v důsledku parciálního tlaku jejich složek,

2. vytvářejí při nasycení uvnitř kontejneru koncentrace, které jsou vyšší než 10 % koncentrace odpovídající spodní mezi výbušnosti,

e) odpady, které nejsou dostatečně stabilní, aby odpovídaly geomechanickým podmínkám úložiště.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. 4. 1999 o skládkách.
Rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. 12. 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES.

2) § 34 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Vyhláška ČBÚ č. 78/1988 Sb., o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech.

6a) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

6b) Příloha č. 12 vyhlášky č. 299/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

8) Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, a předpisy související.

9) Např. zákon č. 44/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., zákon č. 238/1991 Sb.

10) Např. zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

11) Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí.

12) Opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. 8. 1991, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů (uveřejněno v částce 69/1991 Sb.).

13) Nařízení vlády ČR č. 521/1991 Sb., o vedení evidence odpadů, včetně evidence skládek založených před účinností zákona č. 238/1991 Sb.

14) Výnos ČBÚ č. 8/1987 Sb., o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech.

15) Vyhláška ČBÚ č. 103/1989 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

16) Výnos ČBÚ č. 17/1981 Ú. v. ČSR o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách, ve znění výnosu ČBÚ č. 18/1986 Ú. v. ČSR.

Přesunout nahoru