Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 97/1992 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

Částka 24/1992
Platnost od 24.03.1992
Účinnost od 24.03.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

97

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. januára 1992,

ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 a § 20 ods. 5 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (ďalej len "zákon") nariaďuje:


§ 1

Výška finančnej náhrady vyplácanej v hotovosti za pozemky, ktoré sa nevydávajú a za ktoré nebol poskytnutý iný pozemok

Výška náhrady v hotovosti za pozemky, ktoré sa podľa zákona nevydávajú a za ktoré nebol poskytnutý iný pozemok, sa určuje sumou 10 000 Kčs, ak podľa cenových predpisov platných ku dňu účinnosti zákona nepatrí náhrada nižšia; poskytovanie náhrady podľa § 16 ods. 1 zákona tým inak nie je dotknuté.

Spôsob výpočtu výšky náhrady za živý a mŕtvy inventár a za zásoby v osobitných prípadoch

§ 2

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie

a) živým inventárom hospodárske zvieratá, najmä hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kone, prípadne včelstvá,

b) mŕtvym inventárom najmä stroje, náradie, dopravné prostriedky a zariadenia používané v poľnohospodárstve,

c) veľku dobytčou jednotkou jednotka určená pre prepočet jednotlivých druhov hospodárskych zvierat,

d) normatívom na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy (ďalej len "normatív") množstvo živého inventára vyjadreného vo veľkých dobytčích jednotkách, množstvo mŕtveho inventára vyjadreného v zostatkových hodnotách, množstvo zásob krmív, steliva, osív a sadív v ocenení podľa účtovnej evidencie.

§ 3

(1) V prípadoch, kedy nie je možné preukázať vnesenie alebo odňatie živého a mŕtveho inventára, ako aj zásob, vypočíta sa výška náhrady za ne pomocou normatívu. Podľa druhu vecí

a) normatív živého inventára s výnimkou ťažných koní je 0,9 veľkej dobytčej jednotky; hodnota jednej veľkej dobytčej jednotky pre účely výpočtu je 9 000 Kčs,

b) normatív mŕtveho inventára s výnimkou mláťačky je 8 000 Kčs,

c) normatív osív a sadív je 1700 Kčs,

d) normatív krmív a stelív je 9 000 Kčs.

(2) Výška náhrady za ťažné kone sa určuje sumou 20 000 Kčs.

(3) Výška náhrady za mláťačku sa určuje sumou 100 000 Kčs.

(4) Výška náhrady za násadu rýb pri uplatňovaní nároku na vydanie rybníka zodpovedá množstvu rýb, ktoré osadzovala povinná osoba.1)

§ 4

V prípade, kedy nemožno určiť súčasnú hodnotu odňatého alebo vneseného mŕtveho inventára a nepoužije sa § 3 tohto nariadenia, vypočíta sa výška náhrady podľa sadzieb uvedených v prílohe tohto nariadenia.


§ 5

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


J. Čarnogurský v. r.


Príloha nariadenia vlády SR č. 97/1992 Zb.

SADZOBNÍK NÁHRAD ZA MŔTVY INVENTÁR

P. Č.Druh mechanizačného prostriedkuSadzba v Kčs
min.stred.max.
12345
1.Traktory na petrolej a naftu25 00037 50050 000
2.Traktory s výkonom motora:
- do 20 HP (Škoda 15)-60 000-
3.- 20-25 HP (Zetor 25)-110 000-
4.- 25-30 HP (Škoda 30)-133 000-
5.- 30-45 HP-177 000-
6.- 45-55 HP-221 000-
7.- nad 55 HP-243 000-
8.Pásové traktory-97 000-
9.Prívesy - konské-22 000-
10.- traktorové-45 000-
11.Parné oračky - súprava 70 HP-190 000-
12.- súprava 240 HP-650 000-
13.Pluhy - 1 radlicové9001 6002 300
14.2-3 radlicové4 5009 70014 900
15.4-5 radlicové8 50012 50016 500
16.Brány - klincové1 1002 0002 900
17.- tanierové9 80012 40015 000
18.Drviče hrúd a smyky8002 0003 200
19.Hrudorezy a lúporezy6 0008 00010 000
20.Kultivátory - konské1 5004 7508 000
21.- traktorové6 5009 50012 500
22.Sejačky obilnín - 10-21 riadkové28 00034 00040 000
23.- viac ako 21-riadkové35 00041 50048 000
24.Sejačky špeciálne28 00034 00040 000
25.Vysadzovače zemiakov9 00012 00015 000
26.Mláťačky - veľké 54“-70“100 000130 000160 000
27.- stredné 26“-36“75 000100 000125 000
28.- malé50 00070 00090 000
29.Špeciálne mláťačky60 00080 000100 000
30.Lis na slamu k mláťačke19 00027 50036 000
31.Lis na seno k traktoru48 00057 00066 000
32.Vyorávače zemiakov3 0005 2507 500
33.Vyorávače cukr. repy2 0003 5005 000
34.Rezačky krmovín - strojové8 00011 50015 000
35.-žentúrové3 3004 1505 000
36.- ručné1 6003 0504 500
37.Strúhačky na repu1 6002 0502 500
38.Lokomobila 10-35 HP40 00050 00060 000
39.Elektromotory - do 5 kW-3 000-
40.- 5-10 kW5 5007 0008 500
41.- nad 10 kW-10 000-
42.Nákladné automobily - malé (1,5 t)-70 000-
43.- stredné (3,5 t)-200 000-
44.- veľké (nad 3,5 t)-260 000-

Pravidlá používania:

1. Údaje platia vždy pre 1 ks alebo súpravu techniky, a to ako:

a) minimálna sadzba, ktorá platí vždy pre stroj a zariadenie buď poťahované alebo ostatné typy vyrobené pred rokom 1940, prípadne podľa výkonnosti diferencovanej techniky pre uvedené najnižšie výkony alebo výkonové parametre,

b) stredná sadzba, ktorá platí pre strednotechnické a výkonové parametre a stredný technický stav strojov z hľadiska amortizácie,

c) maximálna sadzba, ktorá platí pre stroje vyrobené po roku 1945, stroje nové, nepoužité a techniku najvyšších výkonových parametrov.

Ak je náhrada ustanovená jedným údajom, platí údaj pre všetky typy strojov, ktoré sú začlenené k uvedenému druhu techniky.

2. Typy strojov a zariadení, ktoré nemožno začleniť do skupín druhov techniky uvedených v sadzobníku sa ohodnotia individuálne spravidla na základe ceny porovnateľného stroja v roku 1991.

3. Náhrady podľa tohto sadzobníka sú najvyššie prípustné.

Poznámky pod čarou

1) § 5 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

Přesunout nahoru