Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 95/1992 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde kultúry Pro Slovakia (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.

Částka 23/1992
Platnost od 28.02.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

PREDSEDNÍCTVO SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

vyhlasuje úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady zo 14. februára 1991 č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 5. novembra 1991 č. 495/1991 Zb.

ZÁKON
Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Zriaďuje sa štátny fond kultúry Pro Slovakia1) (ďalej len "fond Pro Slovakia") ako účelový fond určený na podporu rozvoja kultúry a na správu prostriedkov na to určených.

(2) Účelom fondu Pro Slovakia je podnecovať a podporovať kultúrne aktivity, programy a iniciatívy celospoločenského významu v Slovenskej republike v rámci celonárodnom i miestnom.

§ 2

Správa fondu Pro Slovakia

(1) Správu fondu Pro Slovakia vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").

(2) Poradným orgánom ministra kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "minister kultúry") pre tvorbu a užívanie fondu Pro Slovakia je ním zriadená Rada fondu Pro Slovakia (ďalej len "rada").

(3) Členov rady vymenúva a odvoláva v zmysle štatútu minister kultúry na návrh tvorcov a šíriteľov kultúry, ako aj zo zástupcov mimorezortných a mimoodvetvových orgánov a organizácií na dobu troch rokov.

(4) Členstvo a funkcia v rade sú čestné.

(5) Rokovanie rady upravuje rokovací poriadok, ktorý vydá minister kultúry.

§ 3

Tvorba fondu Pro Slovakia

Fond Pro Slovakia sa tvorí z týchto zdrojov:

a) dary a iné príspevky od tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb,

b) výnosy z prostriedkov fondu Pro Slovakia,

c) výnosy z cenných papierov nadobudnutých od iných subjektov,

d) výnosy lotérií2) prevádzkovaných orgánom, ktorý vykonáva správu fondu Pro Slovakia (§ 2 ods. 1),

e) 50 % z podielu na úsporách výdavkov rozpočtových organizácií a 50 % z podielu na zlepšenom výsledku hospodárenia príspevkových organizácií v odvetví kultúry,

f) dotácia vo výške 0,5 % rozpočtu Slovenskej republiky,

g) iné zdroje, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

§ 4

Použitie prostriedkov fondu Pro Slovakia

(1) Výdavky fondu Pro Slovakia sa uhrádzajú do výšky a na účely podľa schváleného rozpočtu fondu Pro Slovakia a prostriedkov fondu Pro Slovakia.

(2) Prostriedky fondu Pro Slovakia sa podľa schváleného rozpočtu a použiteľných prostriedkov používajú na

a) obnovu a spoločenské využitie kultúrnych pamiatok, historických knižničných fondov, archívov a iných kultúrnych hodnôt, predovšetkým celonárodného a regionálneho významu,

b) podporu vybraných projektov výstavby materiálno-technickej základne (nových objektov a osobitne náročných projektov modernizácie),

c) podporu umeleckých hodnôt celospoločenského kultúrneho významu tvorených, šírených a uchovávaných profesionálnymi inštitúciami, združeniami i jednotlivcami,

d) podporu miestnych kultúrno-osvetových aktivít prostredníctvom rozpočtov obcí alebo ich mimorozpočtových fondov kultúry,

e) podporu vybraných programov šírenia kultúry v zahraničí a zo zahraničnej kultúry v Slovenskej republike,

f) úhradu výdavkov spojených s obstarávaním cenných papierov iných emitentov a s prevádzkovaním lotérií,

g) poskytovanie garancií na úvery pre právnické a fyzické osoby na účely podnikania najmä v oblasti rozširovania kultúry a umenia,

h) ďalšie účely v súlade s poslaním fondu Pro Slovakia.

(3) Prostriedky fondu Pro Slovakia poskytované podľa ustanovení odseku 2 písm. a) až e) majú formu účelovej dotácie, ktorá je každoročne zúčtovaná s rozpočtom fondu Pro Slovakia.

(4) O dotáciu z fondu Pro Slovakia sa môže uchádzať právnická a fyzická osoba. Zdroje fondu Pro Slovakia uvedené v § 3 písm. a) sa môžu použiť len na účel podľa vôle darcu.

(5) Dotáciu rozpočtu Slovenskej republiky nemožno použiť na výdavky podľa odseku 2 písm. f).

(6) O použití prostriedkov fondu Pro Slovakia rozhoduje minister kultúry po prerokovaní jednotlivých návrhov v rade.

(7) Prostriedky fondu Pro Slovakia sa vedú na osobitnom účte v peňažnom ústave.

(8) Činnosť fondu Pro Slovakia podrobnejšie upravuje štatút fondu Pro Slovakia.1)

(9) Ten, komu bola poskytnutá dotácia z fondu Pro Slovakia, vyznačí to vhodným spôsobom na realizovanej kultúrnej komodite alebo podujatí tak, že pri čiastočnom prispení uvedie "S finančným prispením fondu kultúry Pro Slovakia" a pri plnom prispení uvedie "Financované fondom kultúry Pro Slovakia".

(10) Vzaťh ministerstva k Ministerstvu financií Slovenskej republiky pri správe fondu Pro Slovakia upravujú osobitné predpisy.3)


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991. Zákon Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry, nadobudol účinnosť 1. januárom 1991.


F. Mikloško v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 ods. 1 zákona SNR č. 592/1991 Zb. o rozpočtových pravidlách.

2) § 4 ods. 1 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

3) § 23 ods. 2 zákona SNR č. 592/1991 Zb.

Přesunout nahoru