Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 88/1992 Sb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Částka 22/1992
Platnost od 24.03.1992
Účinnost od 24.03.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

88

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. februára 1992

o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa mení takto:

1. Úvodná veta znie: "Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnei rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. ustanovuje:".

2. V § 1 ods. 1 sa slová "Slovenská poisťovňa, štátny podnik" nahradzujú slovami "Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť".

3. V § 1 ods. 2 sa za slová "ako aj" vkladajú slová "fyzická a".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:
Dančo v. r.

Přesunout nahoru