Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství

Částka 21/1992
Platnost od 20.03.1992
Účinnost od 01.04.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 31. ledna 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 3 se slova "přepravních spojení" nahrazují slovem "spojů".

2. § 1 odst. 4 zní:

"(4) Dálková linka je linka, která je vedena na vzdálenost delší než 100 km.".

3. § 1 odst. 5 zní:

"(5) Provozovatelem silniční dopravy je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje silniční dopravu v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 1 zákona.".

4. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Označení silničních vozidel musí být zakresleno na vozidle nebo na zvláštní tabuli nebo nálepce připevněné k vozidlu. Nápis musí být zřetelně viditelný a o velikosti písmen nejméně 30 mm.".

5. V § 2 se vypouští odstavec 3.

6. V § 3 odst. 2 se druhá věta nahrazuje takto: "Záznamy mohou být vedeny technickým zařízením.".

7. V § 4 odst. 3 se vypouští poslední věta.

8. § 5 odst. 1 zní:

"(1) Nebezpečné věci (§ 9 zákona) se zařazují do těchto tříd:

1 - Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou

2 - Stlačené, zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny

3 - Hořlavé kapaliny

4.1 - Hořlavé tuhé látky

4.2 - Samozápalné látky

4.3 - Látky, které při styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny

5.1 - Látky působící vznětlivě

5.2 - Organické peroxidy

6.1 - Jedovaté látky

6.2 - Látky vzbuzující odpor nebo látky způsobilé vyvolat nákazu

7 - Radioaktivní látky

8 - Žíravé látky

9 - Jiné nebezpečné látky a předměty.

Pro zařazení jednotlivých látek a předmětů včetně odpadů, které spadají pod názvy jednotlivých tříd, platí předpisy pro dopravu nebezpečných věcí po železnici.5)".

9. § 6 odst. 1 písm. a) zní:

"a) průvodní listinu pro každou zásilku nebezpečných věcí, která musí obsahovat údaje předepsané pro nákladní list v předpisech pro dopravu nebezpečných věcí po železnici;5) jde-li o věci, které nejsou vyjmenovány v těchto předpisech, musí průvodní listina obsahovat jejich chemický název, popř. jde-li o věci patřící do třídy 1, jejich obchodní nebo technický název,".

10. § 6 odst. 1 písm. c) zní:

"c) povolení pro dopravu nebezpečných věcí,".

11. V § 6 odst. 1 se na konci připojuje písmeno d), které zní:

"d) v případě přepravy radioaktivních látek třídy 7 též doklad o schválení použitého obalu, jestliže předpisy pro dopravu nebezpečných věcí po železnici5) takové schválení vyžadují.".

12. § 7 odst. 1 písm. a) zní:

"a) jde o dopravu radioaktivních látek třídy 7;".

13. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova "tříd 1b, 1c" nahrazují slovy "třídy 1". Poslední věta za středníkem se vypouští.

14. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Pro každé vozidlo nebo jízdní soupravu musí být předána tři vyhotovení pokynů, z nichž jedno musí být uloženo v kabině řidiče a další vyhotovení v pouzdrech umístěných na zadní straně výstražných tabulek.".

15. V § 7 odst. 5 se na konci připojuje tato věta: "V takové cisterně se nesmějí současně přepravovat různé nebezpečné, popřípadě jiné látky, které by spolu mohly v případě nehody nebezpečně reagovat nebo vytvářet nebezpečné nebo škodlivé sloučeniny.".

16. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které zní:

"§ 7a

(1) Každé vozidlo nebo jízdní souprava, jimiž se přepravují výbušniny,5a) musí být provázeny průvodcem způsobilým k zacházení s výbušninami podle zvláštních předpisů,5b) který odpovídá za střežení nákladu během přepravy. Průvodce nesmí být zároveň řidičem vozidla, které výbušniny přepravuje.

(2) Ve vozidle (jízdní soupravě), kterým se přepravují výbušniny, smějí být jen osoby nezbytné k zajištění přepravy, popřípadě k práci s přepravovanými výbušninami.

(3) Jedou-li vozidla (jízdní soupravy), jimiž se přepravují výbušniny, v kolonách, musí být mezi každým vozidlem (jízdní soupravou) a vozidlem (jízdní soupravou) následujícím dodržena vzdálenost nejméně 50 m. Tutéž vzdálenost je řidič prvního vozidla (jízdní soupravy) kolony povinen dodržovat i vůči vozidlu (jízdní soupravě) jedoucímu před kolonou.

(4) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na přepravu výbušnin, jestliže čistá hmotnost výbušné látky obsažené v zásilce, která je přepravována jedním vozidlem nebo jednou jízdní soupravou, nepřevyšuje 5 kg.

§ 7b

(1) Vozidlo s nákladem výbušnin musí být po celou dobu přepravy střeženo, aby nedošlo k odcizení nebo ztrátě vybušnin. Střežení výbušnin musí být zajištěno i během nakládky a vykládky.

(2) Nakládat a vykládat výbušniny je dovoleno jen za denního světla nebo za dostatečného elektrického osvětlení, a to pod dohledem osoby způsobilé k zacházení s výbušninami. Při nakládce a vykládce se musí zamezit nárazu, pádu a převrácení přepravních kusů s výbušninami. Při přepravě musí být přepravní kusy na vozidle zajištěny tak, aby se nemohly pohybovat, narážet na sebe nebo spadnout na zem. Na nezakrytém vozidle nesmí jednotlivé přepravní kusy přesahovat okraj bočnic a musí být přikryty pevně utaženou plachtou impregnovanou proti ohni.

(3) Při nakládce, vykládce a přepravě výbušnin je zakázano kouřit a zacházet s otevřeným ohněm. Nesmějí se provádět opravy vozidla, které by mohly způsobit požár nebo výbuch přepravovaných výbušnin. Pohonné hmoty se smějí čerpat jen mimo obec.5c)

(4) Pro přepravu výbušnin nelze použít vozidla, u něhož není ložná plocha zajištěna proti sklopení nebo které je poháněno zařízením způsobujícím zahřátí ložné plochy nebo má topeniště.

(5) Obecné zásady o zacházení s výbušninami stanovené zvláštními předpisy 5d) platí i pro jejich přepravu.".

17. V § 8 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Povolení se vyžaduje též pro silniční dopravu nebezpečných věcí vyloučených z přepravy po železnici5) nebo prováděnou odchylně od podmínek stanovených v § 6 až 10 této vyhlášky nebo podmínek stanovených pro dopravu nebezpečných věcí po železnici.5) V tomto případě musí být v povolení stanoveny podmínky přepravy.".

18. V § 8 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "K žádosti o povolení silniční dopravy nebezpečných věcí uvedených ve druhé větě odstavce 1 musí být přiložen návrh podmínek přepravy, jehož vhodnost z hlediska bezpečnosti je potvrzena odborným orgánem, odborným ústavem nebo znalcem.".

19. § 9 odst. 1 písm. a) zní:

"a) jde o dopravu výbušnin a radioaktivních látek třídy 7,".

20. V § 9 odst. 1 písm. b) bod 1 se vypouštějí slova: "tříd 1b a 1c a nebezpečných věcí", jakož i celý text za středníkem.

21. § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

"2. tříd 1 (kromě výbušnin), 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 a 9 činí více než 3000 kg,".

22. V § 9 odst. 1 písm. c) se vypouštějí slova: "s výjimkou radioaktivních látek třídy 7".

23. § 9 odst. 2 a 3 zní:

"(2) Výstražné tabulky musí být upevněny na vozidle vpředu a vzadu kolmo k podélné ose vozidla, musí být zřetelně viditelné. Na jízdních soupravách musí být druhá tabulka upevněna na zadní straně posledního vozidla soupravy. Výstražné tabulky musí být opatřeny na zadní straně vodotěsným neuzamčeným pouzdrem pro uložení pokynů uvedených v § 7. Výstražné tabulky a pouzdra pro uložení pokynů musí být zhotoveny z těžko hořlavého materiálu.

(3) Kromě výstražných tabulek umístěných podle odstavce 2 musí být cisterny (včetně cisternových kontejnerů o vnitřním objemu větším než 3000 l) opatřeny na bočních stranách stejnými výstražnými tabulkami, doplněnými o identifikační čísla k označení nebezpečí a k označení látky podle předpisů pro dopravu nebezpečných věcí po železnici.5) Identifikační čísla musí být nesmazatelná a musí zůstat čitelná i po 15 minutách přímého působení ohně.".

24. V § 9 odst. 7 zní:

"(7) Pokud to vyžadují rozměry nebo tvar vozidla, mohou být u vozidel o celkové hmotnosti nejvýše 2000 kg rozměry výstražných tabulek podle odstavce 1 zmenšeny tak, aby základna byla nejméně 300 mm, výška nejméně 120 mm a černý okraj nejméně 10 mm.".

25. § 14 a 15 se vypouštějí.

26. V § 16 se vypouští odstavec 1 a zrušuje s číslování odstavců.

27. V § 16 písm. a) se vypouští věta za středníkem.

28. § 17 se vypouští.

29. V § 18 odst. 1 první věta zní: "Provozovatel veřejné pravidelné osobní silniční dopravy sestavuje a po schválení vyhlašuje jízdní řády pro každou linku jím provozovanou v knižním jízdním řádu určeném orgánem státní správy při schválení jízdního řádu.".

30. V § 19 odst. 1 se na konci připojuje nové písmeno h), které zní:

"h) informace o tarifu.".

31. V § 20 se vypouštějí odstavce 2 a 3, dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

32. V § 21 odst. 1 zní:

"(1) Vozidla taxislužby musí být opatřena střešní svítilnou schváleného typu9a) se zřetelně viditelným nápisem "TAXI", která musí být rozsvícena, nabízí-li vozidlo služby mimo stanoviště TAXI. Pro osvětlení nápisu platí předpisy o osvětlení směrových tabulek na vozidlech určených pro hromadnou dopravu osob.10) Střešní svítilnou "TAXI" smí být vybavena jen vozidla oprávněných provozovatelů taxislužby. V době, kdy vozidlo neslouží provozování taxislužby, musí být označení zakryto.".

33. V § 21 odst. 3 se vypouštějí slova "o objemu nejméně 0,350 m3".

34. V § 21 odst. 4 se slova "3 tuny" nahrazují slovy "4 tuny".

35. V § 22 v druhé větě se vypouští text za středníkem.

36. § 23 až 28 se vypouštějí.

37. V § 29 se na konci připojuje písmeno h), které zní:

"h) údaj o tom, zda žadatel má nebo měl oprávnění k provozování určitého druhu silniční dopravy.".

38. V § 29 se vypouští odstavec 2 a dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

39. V § 32 odst. 2 zní:

"(2) V mezinárodní nepravidelné autobusové dopravě provozované čs. provozovatelem musí mít řidič během přepravy ve vozidle jízdní doklad, který obsahuje název a sídlo provozovatele dopravy, jména řidičů, jmenný seznam cestujících, údaje o obsaditelnosti autobusu a jeho státní poznávací značku, časové a místní údaje o průběhu cesty a hraniční přechody.".

40. V § 33 odst. 1 zní:

"(1) Žádost o povolení k provozování silniční mezinárodní dopravy musí být podána písemně a musí obsahovat

a) název a sídlo (jméno a adresu) provozovatele dopravy,

b) účel a druh dopravy,

c) počet přepravních výkonů nebo dobu, na kterou se povolení žádá, a rozsah požadované dopravy,

d) výchozí a cílové místo dopravy,

e) počet a druh vozidel, jimiž má být doprava provozována, včetně státní poznávací značky, údaje o nejvyšší obsaditelnosti vozidel určených pro osobní dopravu a údaje o nejvyšší celkové a užitečné hmotnosti,

f) doklad o technické prohlídce vozidel,

g) údaj o tom, zda žadatel má nebo měl oprávnění k provozování určitého druhu silniční dopravy.".

41. V § 33 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) V žádosti o povolení k pravidelné autobusové dopravě musí být kromě údajů uvedených v odstavci 1 uveden počet spojů (týdenní, denní), přesné vedení linky včetně zastávek pro výstup a nástup cestujících, jiných zastávek a hraničních přechodů, doby odpočinku a doby řízení vozidla jednotlivými řidiči, jízdní a tarifní podmínky, délka linky v km při jízdě tam a při jízdě zpět a délka jízdy za den.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

42. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:

"§ 33a

Odborové organizace smějí bez povolení provozovat mezinárodní nepravidelnou autobusovou dopravu:

a) organizovanou pro vlastní členy odborových organizací a jejich rodinné příslušníky za rekreačními, kulturními nebo tělovýchovnými účely,

b) účastníků dětské rekreace organizované odborovými organizacemi pro děti svých členů.".

43. V § 36 odst. 1 se vypouští písmeno f).

44. V § 39 odst. 1 se vypouští písmena b) a c).

45. V § 39 odst. 1 písm. f) se za slovem "udržovány" vypouštějí slova "zda jich je plně, účelně a hospodárně využíváno".

46. Příloha k vyhlášce č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, se nahrazuje zněním uvedeným v příloze k této vyhlášce.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992, s výjimkou ustanovení § 32 odst. 2, které nebývá účinnosti dnem 1. července 1992.


Ministr:
Ing. Nezval v. r.


Příloha k vyhlášce č. 84/1992 Sb.

Seznam nebezpečných věcí, které lze přepravovat pouze na povolení podle § 8 odst. 1

TřídaČíslicePojmenování látek a předmětů
Identifikační číslo
Množství látky
nebo předmětů
(kg)
14Černý prach, zrněný nebo moučkovitý - 00271000
Černý prach, lisovaný nebo jako pelety - 00281000
Cyklotrimethylentrinitramin (cyklonit, hexogen, RDX), navlhčený, s nejméně 15 % hm. vody - 0072500
Hexanitrodifenylamin (dipikrylamin, hexyl) - 0079500
Hexolit, suchý nebo s méně než 15 % hm. vody - 0118500
Pentaerythrittetranitrát (PETN, pentrit), navlhčený, s nejméně 25 % hm. vody, nebo desensibilizovaný, s nejméně 15 % hm. flegmatizačního prostředku - 0150500
Pentolit, suchý nebo s méně než 15 % hm. vody - 0151500
Trinitrofenol (kyselina pikrová), suchý nebo s méně než 30 % hm. vody - 0154500
Trinitrofenylmethylnitramin (tetryl) - 0208500
Trinitrotoluen (TNT), suchý nebo s méně než 30 % hm. vody - 0209500
Trinitroanisol - 0213500
Trinitroresorcin (kyselina styfnová), suchý nebo s méně než 20 % hm. vody (nebo směsi alkoholu a vody) - 0219500
Cyklotetramethylentetranitramin (oktogen, HMX), navlhčený, s nejméně 15 % hm. vody - 0226500
Trinitrotoluen (TNT) ve směsi s trinitrobenzenem nebo hexanitrostilbenem - 0388500
Trinitrotoluen (TNT) ve směsi s trinitrobenzenem a hexanitrostilbenem - 0389500
Hexanitrostilben - 0392500
Trinitroresorcin (kyselina styfnová), navlhčený, s nejméně 20 % hm. vody (nebo směsi alkoholu a vody) - 0394500
Chloristan amonný - 0402500
Pentaerythrittetranitrát (PETN, pentrit), s nejméně 7 % hm. vosku - 0411500
Cyklotrimethylentrinitramin (cyklonit, hexogen, RDX), desensibilizovaný - 0483500
Cyklotetramethylentetranitramin (oktogen, HMX), desensibilizovaný - 0484500
9Železniční třaskavky - 0192200
21at)Fluor (žíravý)100
3at)Fosgen (karbonylchlorid) (žíravý)500
Methylbromid500
Oxid dusičitý NO2 (peroxid dusíku, tetroxid dusíku N2O4) (žíravý)500
Amoniak (čpavek)1000
Bromovodík (žíravý)1000
Chlor (žíravý)1000
Oxid siřičitý1000
3b)Chlordifluorethan (R 142 b)1000
1,1 - difluorethan (R 152 a)1000
Dimethylether1000
Butan6000
Isobutan6000
Buten-1 (butylen)6000
Isobuten (isobutylen)6000
Cyklopropan6000
Propan6000
Propen (propylen)6000
3bt)Ethylchlorid1000
Ethylamin1000
Dimethylamin1000
Methylamin1000
Methylchlorid1000
Methylmerkaptan1000
Sirovodík1000
Trimethylamin1000
3c)Butadien-1,31000
Vinylchlorid1000
3ct)Ethylenoxid500
Chlortrifluorethylen (R 1113)1000
Vinylbromid1000
Vinylmethylether1000
4b)Směsi uhlovodíků vyjmenovaných pod číslicí 3b) a ethanu a ethylenu čísl. 5b) (obchodní názvy: butan, propan)6000
4c)Směsi 1,3-butadienu a uhlovodíků číslice 3b)1000
4ct)Etylenoxid s dusíkem až do nejvyššího celkového tlaku 1 MPa při 50 °C500
5at)Chlorovodík (žíravý)1000
5b)Ethan1000
Ethylen1000
5c)1,1-difluorethylen1000
Vinylfluorid1000
6c)Oxid uhličitý obsahující nejvýše 35 % hm. ethylenoxidu1000
6ct)Ethylenoxid obsahující více než 10 %, nejvýše však 50 % hm. oxidu uhličitého1000
7b)Ethan, ethylen, methan, vodík, všechny hlubokozchlazené, zkapalněné100
8b)Směsi ethanu a methanu, zemní plyn, všechny hlubokozchlazené, zkapalněné100
9at)Amoniak (čpavek), rozpuštěný ve vodě, s více než 35, nejvýše však 50 % hm. amoniaku1000
311a)Akrylonitril (vinylkyanid)1000
11b)Acetonitril (methylkyanid)1000
Isobutyronitril1000
13Ethylisokyanát1000
Methylisokyanát1000
16a)Allylchlorid1000
17a)Akrolein1000
18a)Sirouhlík1000
5.11Stabilizované vodné roztoky peroxidu vodíku s více než 60 % peroxidu vodíku1000
Stabilizovaný peroxid vodíku1000
3Kyselina chloristá ve vodných roztocích s více než 50 %, nejvýše však 72,5 % čisté kyseliny (HClO4)1000
5.247a)Di-isopropylperoxydikarbonát, technicky čistý10
49a)Terc-butylperpivalát, technicky čistý10
6.11Kyanovodík s nejvýše 3 % vody100
2Vodné roztoky kyanovodíku s nejvýše 20 % čistého kyanovodíku1000
11a)Acetonkyanhydrin1000
13a)Allylalkohol1000
Dimethylsulfát500
Kyselina dimethyldithiofosforečná1000
16b)Epichlorhydrin1000
Ethylenchlorhydrin (2-chlorethanol)1000
31a)Alkyly olova1000
41a)Roztoky anorganických kyanidů1000
71a)Organické sloučeniny fosforu1000
81a)Anhydrid kyseliny sírové (oxid sírový)1000
Oleum (dýmavá kyselina sírová)5000
1b)Kyselina sírová6000
2a)Kyselina dusičná s více než 55 % čisté kyseliny (HNO3)1000
6Fluorovodík1000
7a)Kyselina fluorovodíková s více než 60 %, nejvýše však 85 % fluorovodíku1000
7b)Kyselina fluorovodíková s nejvýše 60 % fluorovodíku1000
8b)Vodné roztoky kyseliny fluoroborité s nejvýše 78 % čisté kyseliny1000
10a)Kyselina fluorsulfonová5000
21a)Kyselina chlorsulfonová5000
24Brom1000
44a)Bezvodý hydrazin1000
Vodné roztoky hydrazinu s více než 64 % hydrazinu1000
44b)Vodné roztoky hydrazinu s nejvýše 64 % hydrazinu1000

Poznámky pod čarou

5a) § 21 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
§ 21 zákona SNR č. 51/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

5b) § 34 zákona ČNR č. 61/1988 Sb.
§ 34 zákona SNR č. 51/1988 Sb.

5c) § 2 bod 16 vyhlášky č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.

5d) § 22 zákona ČNR č. 61/1988 Sb.
§ 22 zákona SNR č. 51/1988 Sb.

9a) § 4 vyhlášky č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

10) § 46 odst. 2 vyhlášky č. 41/1984 Sb.

Přesunout nahoru