Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 81/1992 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky

Částka 20/1992
Platnost od 10.03.1992
Účinnost od 01.04.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. januára 1992

o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zriaďuje sa Česko-slovenská tlačová kancelária Slovenskej republiky (ďalej len "tlačová kancelária") so sídlom v Bratislave.

§ 2

(1) Tlačová kancelária je spravodajská informačná agentúra Slovenskej republiky.

(2) Tlačová kancelária je príspevková organizácia, ktorá má v štátnom rozpočte Slovenskej republiky samostatnú rozpočtovú kapitolu. Tlačová kancelária sa zapisuje do obchodného registra; podnikateľskú činnosť vykonáva v rámci svojej pôsobnosti. Môže zakladať obchodné spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní obchodných spoločností.

§ 3

(1) Tlačová kancelária zabezpečuje slovné a obrazové spravodajstvo, ktoré spolu so spravodajstvom iných agentúr na základe zmlúv dodáva periodickej tlači, rozhlasom, televíziám a ďalším právnickým a fyzickým osobám v Slovenskej republike i mimo jej územia.

(2) Tlačová kancelária okrem úloh podľa odseku 1

a) vydáva v plnom znení vyhlásenia ústredných štátnych orgánov Slovenskej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Českej republiky, ak ju o to požiadajú;

b) informuje o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach ústredných štátnych orgánov a ich poradných orgánov, ústredných štátnych organizácií a ústavných činiteľov Slovenskej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Českej republiky, ak ju o to požiadajú;

c) informuje o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach štátnych orgánov Slovenskej republiky a ich poradných orgánov na požiadanie príslušného ústredného štátneho orgánu a o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach orgánov štátnych organizácií pôsobiacich v Slovenskej republike na požiadanie ústredného orgánu týchto organizácií.

§ 4

Tlačová kancelária zriaďuje na plnenie svojich úloh odbočky, spravodajcov a spolupracovníkov v tuzemsku i v zahraničí v rozsahu, ktorý určuje jej štatút.

§ 5

(1) Za činnosť tlačovej kancelárie zodpovedá generálny riaditeľ tlačovej kancelárie (ďalej len "generálny riaditeľ").

(2) Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

(3) Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom tlačovej kancelárie, zastupuje tlačovú kanceláriu navonok, riadi organizáciu práce a plní úlohy vedúceho organizácie podľa pracovnoprávnych predpisov.

§ 6

(1) Zásady vnútorného usporiadania a hospodárenia tlačovej kancelárie upraví štatút, ktorý na návrh generálneho riaditeľa schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

(2) Generálny riaditeľ vydá v súlade so štatútom tlačovej kancelárie organizačný a prevádzkový poriadok tlačovej kancelárie.

§ 7

(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Slovensku na tlačovú kanceláriu podľa tohto zákona.

(2) Rozdelenie a prevod majetku a vyrovnanie iných právnych pomerov majetkovej povahy z Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na tlačovú kanceláriu sa vykoná podľa osobitných predpisov1) do troch mesiacov od zriadenia tlačovej kancelárie.

§ 8

(1) Tlačová kancelária používa skratku "TK SR".

(2) Po vykonaní ustanovení § 7 najneskôr od 1. januára 1994 sa Česko-slovenská tlačová kancelária Slovenskej republiky nazýva Tlačová agentúra Slovenskej republiky - Slovakia a príslušne sa upravujú ustanovenia tohto zákona.

§ 9

Do vymenovania generálneho riaditeľa podľa § 5 ods. 2 plní úlohy generálneho riaditeľa podľa tohto zákona doterajší riaditeľ Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Slovensku.


§ 10

(1) Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1965 Zb. o pôsobnosti Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Slovensku.

(2) Zrušuje sa ustanovenie § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, ak sa týka Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Slovensku a jej riaditeľa.

§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 zákona č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov.

Přesunout nahoru