Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 76/1992 Sb.Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o programoch odpadového hospodárstva

Částka 19/1992
Platnost od 17.03.1992
Účinnost od 17.03.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

VYHLÁŠKA

Slovenskej komisie pre životné prostredie

z 5. februára 1992

o programoch odpadového hospodárstva

Slovenská komisia pre životné prostredie podľa § 10 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o obsahu a spôsobe vypracúvania a vydávania programov odpadového hospodárstva (ďalej len "program") okresných a obvodných úradov životného prostredia1) a pôvodcov odpadov2) (ďalej len "pôvodca").

§ 2

(1) Okresné a obvodné úrady životného prostredia sa podieľajú na príprave a tvorbe programu Slovenskej republiky; za tým účelom spracúvajú v rámci svojej pôsobnosti podklady pre dosiahnutie jeho cieľov.

(2) Okresné a obvodné úrady životného prostredia vydávajú svoje programy do dvoch mesiacov od vydania programu Slovenskej republiky.3)

(3) V prípade, že v čase po vydaní programu sa zásadným spôsobom zmenia skutočnosti rozhodujúce pre obsah programu, okresné a obvodné úrady životného prostredia svoje programy aktualizujú. Ak aktualizácia môže ovplyvniť obsah a ciele programu komisie, nadriadeného alebo podriadeného úradu životného prostredia, je úrad, ktorý program aktualizuje, povinný ju vopred s nimi prerokovať.

§ 3

(1) Program okresného a obvodného úradu životného prostredia obsahuje tieto časti:

a) názov a sídlo úradu, ktorý program vydáva, a základné údaje o ekologickej a ekonomickej charakteristike územia, pre ktoré sa program vydáva,

b) súčasný stav odpadového hospodárstva s uvedením tvorby odpadov za predchádzajúce obdobie a prehľadu používaných zariadení na zneškodňovanie odpadov,

c) rozpočet odpadového hospodárstva za predchádzajúce obdobie s uvedením nákladov na odpadové hospodárstvo a zdrojov na ich pokrytie,

d) ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie vrátane termínu realizácie opatrení a nákladov na ne.

(2) Program okresného a obvodného úradu životného prostredia sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 1 tejto vyhlášky a obsahuje údaje najmenej v rozsahu uvedenom v tejto prílohe.

§ 4

(1) Programy a ich aktualizácia sa zverejňujú takým spôsobom, aby boli dostupné verejnosti.

(2) Okresné a obvodné úrady životného prostredia zverejnia svoje programy a ich aktualizáciu v mieste obvyklým spôsobom a zároveň ich vyvesia na úradnej tabuli najmenej po dobu 15 dní.

(3) Právnické a fyzické osoby, ktoré preukážu oprávnený záujem, môžu nahliadnuť do programu na orgáne, ktorý ho vydal.

§ 5

(1) Programy vypracúvajú pôvodcovia, ktorí pro- dukujú ročne viac než 100 kg nebezpečného odpadu, viac než 1 tonu zvláštneho odpadu alebo 10 ton ostat- ného odpadu.4)

(2) Pôvodcovia sa môžu dohodnúť na vypracovaní spoločného programu.

§ 6

(1) Program pôvodcu obsahuje tieto časti:

a) základné údaje, o pôvodcovi potrebné pre jeho identifikáciu a o druhu a rozsahu jeho výroby; ak je pôvodcom obec, údaje o druhu a rozsahu výroby sa neuvádzajú,

b) súčasný stav odpadového hospodárstva pôvodcu s uvedením tvorby odpadu za predchádzajúce obdobie a údajov o používaných zariadeniach na zneškodňovanie odpadov, ich prevádzkovateľoch a umiestnení,

c) rozpočet odpadového hospodárstva pôvodcu za predchádzajúce obdobie s uvedením nákladov pôvodcu na odpadové hospodárstvo a zdrojov na ich pokrytie,

d) ciele odpadového hospodárstva pôvodcu a opatrenia na ich dosiahnutie vrátane termínu ich realizácie a nákladov,

e) potvrdenie správnosti údajov uvedených v programe podpisom oprávneného zástupcu pôvodcu,

f) prílohu, ktorá obsahuje rozhodnutia správnych orgánov vydaných pôvodcovi vo veciach odpadového hospodárstva, protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva a u iného pôvodcu, než je obec, aj vyjadrenie dotknutých obcí k návrhu programu.

(2) Program pôvodcu sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 2 tejto vyhlášky a obsahuje vždy údaje najmenej v rozsahu uvedenom v tejto prílohe.

§ 7

Pôvodca predloží svoj program na schválenie príslušnému úradu životného prostredia5) po prvý raz do 3 mesiacov po pätnástich dňoch od vyvesenia programu tohto úradu podľa § 4 ods. 2 tejto vyhlášky.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister-predseda:
Ing. Tirpák CSc. v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 76/1992 Zb.

Osnova programu odpadového hospodárstva okresného a obvodného úradu životného prostredia

1. Základné údaje

1.1. Názov orgánu (orgánov), ktorý program vydal.

1.2. Sídlo orgánu (orgánov), ktorý program vydal.

1.3. Počet obyvateľov územia, pre ktoré sa program vydáva.

1.4. Rozloha územia.

1.5. Ekologická charakteristika územia (napr. národný park, ochranné pásma vodných zdrojov a pod.).

1.6. Štruktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva, najmä so zretelom na vznik odpadov.

2. Súčasný stav odpadového hospodárstva

2.1. Tvorba odpadu za predchádzajúce obdobie v členení podľa podskupín Kategorizácie a katalógu odpadov1) v tonách:

Obdobie od ....... do .......

Kód podskupiny odpaduNázov podskupiny odpaduOdpad spoluZ toho odpad
využitýspaľovanýskládkovanýrozdiel
1234567
C
Z
N

Odpad uvedený v stĺpcoch 3 až 7 sa uvedie v členení: a) odpad celkom (C), b) z toho zvláštny odpad (Z), c) v tom nebezpečný odpad (N).

Na záver tabuľky sa uvedie súčet za všetky podskupiny v členení C, Z, N.

V stĺpci 1 a 2 sa uvedú údaje podľa Kategorizácie a katalógu odpadov.1)

2.2. Používané zariadenia na zneškodňovanie odpadu:

Obdobie od ........ do .........

Typ zariadeniaPočet zariadeníZ toho počet povolených zariadeníMnožstvo zneškodneného odpadu v tonách
1234
skládkaCZ N
spaľovňa
iné zariadenie

3. Rozpočet odpadového hospodárstva za predchádzajúce obdobie podľa bodu 2.1.

3.1. Náklady na odpadové hospodárstvo.

3.2. Zdroje na pokrytie nákladov.

4. Ciele odpadového hospodárstva

4.1. Určenie cieľov v členení:

- obmedzenie vzniku odpadov,

- zvýšenie využívania odpadov,

- nezávadné zneškodňovanie odpadov.

4.2. Opatrenia na dosiahnutie cieľov v členení podľa bodu 4.1. Pri každom opatrení sa uvedie jeho názov, termín realizácie a náklady.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 76/ 1992 Zb.

Osnova programu odpadového hospodárstva pôvodcu

1. Základné údaje:

Pre pôvodcu (okrem obcí)

1.1. Názov pôvodcu.

1.2. Identifikačné číslo pôvodcu.

1.3. Sídlo pôvodcu (katastrálne územie).

1.4. Identifikačné číslo katastrálneho územia.1)

1.5. Okres.

1.6. Druh výroby (činnosti) pôvodcu.

1.7. Rozsah výroby (činnosti) pôvodcu.

Pre obec

1.1. Názov obce.

1.2. Identifikačné číslo obce.1)

1.3. Obvod.

1.4. Počet obyvateľov obce.

1.5. Rozloha obce.

2. Súčasný stav odpadového hospodárstva pôvodcu

2.1. Tvorba odpadu za predchádzajúce obdobie v členení podľa Kategorizácie a katalógu odpadov2) v tonách:

Obdobie od .......... do .........

Kód odpaduNázov odpaduKategória (nebezpečnosť)Odpad spoluZ toho odpad
využitýspaľovanýskládkovanýrozdiel
12345678
C
Z
N

Pri každej podskupine odpadov sa uvedie jej súčet a osobitne súčet zvláštneho a z toho nebezpečného odpadu.

V stĺpci 1, 2 a 3 sa uvedú údaje podľa Kategorizácie a katalógu odpadov.2)

2.2. Používané zariadenia na zneškodňovanie odpadu:

Obdobie od .......... do ..........

Typ zariadeniaPrevádzkovateľ zariadenia3) (pri vlastnom zariadení číslo jeho povolenia)Lokalita zariadenia1)Množstvo zneškodneného odpaduZmluvné zabezpečenie zneškodnenia
CZN
12345
skládka
spaľovňa
iné zariadenia

Odpad uvedený v stĺpci 4 sa uvedie v členení: a) odpad celkom (C), b) z toho zvláštny odpad (Z), c) v tom nebezpečný odpad (N).

3. Rozpočet odpadového hospodárstva za predchádzajúce obdobie podľa bodu 2.1.

3.1. Náklady pôvodcu na odpadové hospodárstvo.

3.2. Zdroje na pokrytie nákladov.

4. Ciele odpadového hospodárstva

4.1. Určenie cieľov v členení:

- obmedzenie vzniku odpadov,

- zvýšenie využívania odpadov,

- nezávadné zneškodňovanie odpadov.

4.2. Opatrenia na dosiahnutie cieľov v členení podľa bodu 4.1. Pri každom opatrení sa uvedie jeho názov, termín realizácie a náklady.

5. Potvrdenie správnosti údajov

5.1. Meno (názov) spracovateľa programu.

5.2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu p\ôvodcu.

6. Prílohová časť

6.1. Rozhodnutia správnych orgánov vydané pôvodcovi v odpadovom hospodárstve.

6.2. Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva.

6.3. Vyjadrenie dotknutých obecných úradov k návrhu programu odpadového hospodárstva (okrem obcí).

Poznámky pod čarou

1) § 2, 4 a 5 zákona SNR č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
§ 2, 4 a 5 zákona SNR č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve.

2) § 2 ods. 7 zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch.

3) § 10 ods. 2 zákona SNR č. 494/1991 Zb.

4) Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov, vyhlásené v čiastke 69/1991 Zb.

5) § 5 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 494/1991 Zb.

1) Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov, vyhlásené v čiastke 69/1991 Zb.

1) Vyhláška FSÚ a FMTIR č. 120/1979 Zb. o priestorovej identifikácii informácií.

2) Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov, vyhlásené v čiastke 69/1991 Zb.

3) Vrátane identifikačného čísla organizácie.

Přesunout nahoru