Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1992 Sb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho

Částka 19/1992
Platnost od 17.03.1992
Účinnost od 17.03.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 31. januára 1992

o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 2 až 4 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch ustanovuje:


Náhrada ušlého zárobku

§ 1

(1) Prísediacim, ktorí nie sú v pracovnom pomere ani v pomere obdobnom pracovnému pomeru, ale sú inak zárobkovo činní, patrí náhrada ušlého zárobku za dobu výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou v preukázanej výške, najviac však 50 Kčs za hodinu alebo 400 Kčs za jeden pracovný deň.

(2) Prísediacim uvedeným v odseku 1 patrí náhrada ušlého zárobku, len ak preukážu, že im strata na zárobku vznikla v dobe výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou.

§ 2

(1) Základom pre výpočet náhrady ušlého zárobku prísediacich uvedených v § 1 ods. 1 je základ dane z príjmov obyvateľstva1) (ďalej len základ).

(2) Prísediacemu uvedenému v § 1 ods. 1 patrí náhrada ušlého zárobku, vypočítaná zo základu, deleného najvyšším počtom pracovných hodín ustanovených za kalendárny rok pre pracovníkov v pracovnom pomere osobitným predpisom.2)

(3) Základ preukazuje prísediaci uvedený v § 1 posledným platobným výmerom orgánu vykonávajúceho správu dane, vydaným pred dňom výkonu funkcie prísediaceho alebo iných povinností spojených s touto funkciou, za ktorý sa náhrada poskytuje.

(4) Ak nemožno u prísediacich uvedených v § 1 zistiť výšku ušlého zárobku spôsobom ustanoveným touto vyhláškou, patrí im náhrada ušlého zárobku vo výške 17 Kčs za hodinu, najviac však 136 Kčs za jeden pracovný deň.

§ 3

Náhrada hotových výdavkov

Hotové výdavky, ktoré vzniknú vykonávaním funkcie prísediaceho alebo plnením iných povinností spojených s touto funkciou, sa nahrádzajú za podmienok, v rozsahu a vo výške ustanovenom osobitným predpisom.3)

§ 4

Paušálna náhrada

Prísediacim patrí za každý deň súdneho pojednávania paušálna náhrada za výkon ich funkcie vo výške 22 Kčs.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 5

Náhrada ušlého zárobku a paušálna náhrada za výkon funkcie prísediaceho sú funkčnými požitkami.

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1970 Zb. o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu v znení vyhlášky č. 235/1991 Zb.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:
Prof. JUDr. Posluch CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 ods. 1 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.

2) Zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené pod č. 167/1991 Zb.).

3) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Přesunout nahoru