Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 69/1992 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů

Částka 17/1992
Platnost od 28.02.1992
Účinnost od 28.02.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

69

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 30. ledna 1992,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 46 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, po dohodě s vládou České republiky a vládou Slovenské republiky:


Čl. I

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Federální ministerstvo financí stanoví, které registrace provedené odlišně od ustanovení odstavců 1 až 3 se považují za registrace provedené podle odstavců 1 až 3.".

2. V § 10 odst. 2 se v první větě slovo "projektů" nahrazuje slovy "uvedených v § 3 odst. 1".

3. V § 11 odst. 2 se vypouštějí slova "a o investičních privatizačních fondech (§ 16)".

4. Za § 16 se vkládá § 16a, který zní:

"§ 16a

(1) Členem představenstva nebo dozorčí rady investičního privatizačního fondu nemůže být pracovník orgánu státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky, Slovenské republiky nebo pracovník Státní banky československé.

(2) Investiční privatizační fond je povinen zveřejnit před zahájením předkola, jehož bude účasten (§ 17), podmínky, za kterých byla jeho činnost ministerstvem republiky povolena, včetně informace o současném složení představenstva a dozorčí rady.".

5. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Předkolo netvoří součást privatizační vlny. Předkolo nelze zahájit, pokud nebude zveřejněn seznam všech investičních privatizačních fondů, kterým je možné podle odstavce 1 předávat investiční body. Předkolo nelze ukončit před zveřejněním posledního seznamu projektů (§ 3 odst. 1) pro příslušnou privatizační vlnu.". Zbývající odstavce § 17 se přečíslují.

6. Za § 17 se vkládá § 17a, který zní:

"§ 17a

(1) Investiční privatizační fond je povinen objednávat akcie tak, aby akcie žádné akciové společnosti, které získá po skončení privatizační vlny, netvořily více než 10 % akcií získaných fondem a současně netvořily více než 20 % všech akcií, které tato akciová společnost vydala.

(2) Investiční privatizační fondy založené týmž zakladatelem jsou povinny objednávat akcie tak, aby souhrn akcií žádné akciové společnosti, které získají po ukončení privatizační vlny, netvořil více než 40 % akcií, které tato akciová společnost vydala.

(3) Pokud investiční privatizační fond objedná akcie v rozporu s omezeními uvedenými v odstavcích 1 a 2, federální ministerstvo financí stanoví, že příslušné objednávky uplatněné tímto investičním privatizačním fondem budou uspokojeny pouze částečně, aby odpovídaly uvedeným omezením. Investiční body odpovídající tomuto snížení může investiční privatizační fond použít v dalších privatizačních kolech. Ustanovení § 24 odst. 4 tím nejsou dotčena.

(4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije, pokud investiční privatizační fond nemůže akcie objednávat v souladu s omezeními uvedenými v odstavci 1 vzhledem k počtu investičních bodů, které v předkole získal, nebo počtu akciových společností, jejichž akcie lze v daném privatizačním kole objednávat.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Čalfa v. r.

Přesunout nahoru