Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 647/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím

Částka 133/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 28.11.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

647

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 1990 byla v Praze podepsána Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím.

S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem 28. listopadu 1991.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím

Česká a Slovenská Federativní Republika a Španělské království, dále jen „smluvní strany“

vedeny přáním posílit hospodářskou spolupráci ke vzájemnému prospěchu obou států,

ve snaze vytvářet příznivé podmínky pro investice uskutečňované investory každé ze smluvních stran na území druhé smluvní strany,

uznávajíce, že podpora a ochrana takovýchto investic v souladu s touto Dohodou bude přispívat k podnikání v této oblasti,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody:

1. Pojem „investice“ označuje každý druh aktiv, investovaný v souladu s právním řádem přijímající smluvní strany, a to zejména, nikoliv však výlučně:

a) movitý a nemovitý majetek, jakož i jakákoliv jiná věcná práva (jako jsou hypotéky, záruky, užívací a podobná práva), vztahující se k jakémukoliv druhu aktiv,

b) práva vyplývající z akcií, obligací a jiných forem účasti v soukromých nebo veřejných společnostech, z pevné či variabilní renty, obchodních a finančních půjček, kapitalizovaných nebo nekapitalizovaných,

c) finanční pohledávky, práva na finanční plnění nebo peníze v hotovosti, jiná aktiva nebo jakoukoliv dávku mající hospodářskou hodnotu,

d) průmyslová práva, ochranné známky a ostatní práva z oblasti duševního vlastnictví, jakož i goodwill a know-how,

e) hospodářské koncese, vyplývající ze zákona nebo smlouvy, včetně těch, které mají za cíl průzkum, kultivaci, těžbu nebo využívání přírodních zdrojů.

2. Pojem „investoři“ označuje:

a) fyzické osoby, které

a.a) v případě španělských investorů sídlí ve Španělsku v souladu se španělským právním řádem,

a.b) v případě československých investorů mají občanství České a Slovenské Federativní Republiky;

b) právnické osoby, včetně společností a jiných organizací, které byly řádně zřízeny v souladu s právním řádem jedné ze smluvních stran a mají své sídlo na území této smluvní strany.

3. Pojem „výnosy z investice“ označuje částky získané z investice, zejména, nikoliv však výlučně, zisky, úroky, přírůstky kapitálu, dividendy, licenční a jiné poplatky.

4. Pojem „území“ označuje území na souši každé ze smluvních stran, jakož i výhradní ekonomickou zónu a kontinentální šelf, které se rozprostírají za hranicemi teritoriálních vod každé smluvní strany a na nichž vykonávají nebo mohou vykonávat, v souladu s mezinárodním právem, soudní pravomoc a svrchované právo ve sféře průzkumu, těžby a ochrany přírodních zdrojů.

Článek 2

Podpora

Každá smluvní strana bude v rámci možností podporovat investice, uskutečňované na jejím území investory druhé smluvní strany a bude tyto investice povolovat v souladu se svým právním řádem.

Článek 3

Ochrana

1. Každá smluvní strana bude na svém území chránit investice uskutečněné investory druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem a nebude klást překážky neoprávněnými nebo diskriminačními opatřeními řízení, držbě, využívání, užívání, rozšiřování, prodeji a případné likvidaci těchto investic.

2. Každá smluvní strana bude vydávat potřebná povolení, týkající se investic a k službám a činnostem s nimi souvisejícími a umožní v souladu se svým právním řádem provádění licenčních smluv a smluv o technické a jakékoliv jiné pomoci.

3. Smluvní strany budou v souladu se svým právním řádem příznivě posuzovat žádosti o vstup a povolení k pobytu, práci a pohybu, které předloží občané jedné smluvní strany z důvodu investice na území nebo v přímořském pásmu druhé smluvní strany.

Článek 4

Zacházení

1. Každá smluvní strana zajistí na svém území investicím uskutečněným investory druhé smluvní strany spravedlivé a rovnoprávné zacházení.

2. Toto zacházení nebude méně příznivé, než je zacházení poskytované každou smluvní stranou investicím uskutečněným na jejím území investory z jakéhokoliv třetího státu.

3. Ustanovení odstavce 2 se však nevztahuje na výhody, které jedna smluvní strana poskytuje investorům třetího státu v souvislosti:

a) s účastí jedné smluvní strany v hospodářské unii, celní unii, pásmu volného obchodu nebo v mezinárodním hospodářském seskupení,

b) s dohodou o zamezení dvojího zdanění nebo jakoukoliv jinou dohodou o daňových otázkách.

4. Nad ustanovení odstavce 2 tohoto článku poskytne každá smluvní strana v souladu se svým právním řádem investicím investorů druhé smluvní strany zacházení ne méně příznivé, než je zacházení přiznávané vlastním investorům.

Článek 5

Znárodnění a vyvlastnění

Znárodnění, vyvlastnění nebo jakékoliv jiné opatření s podobnými účinky, které by mohly přijmout úřady jedné smluvní strany vůči investicím investorů druhé smluvní strany na svém území, se mohou provést výhradně z důvodů veřejného zájmu a na základě zákona a v žádném případě nebudou diskriminační. Smluvní strana, která přijme taková opatření, vyplatí investorovi nebo vlastníkovi jeho práv přiměřené odškodnění ve směnitelné měně, a to bez neodůvodněného prodlení.

Článek 6

Převody

1. Každá smluvní strana umožní investorům druhé smluvní strany, pokud jde o investice uskutečněné na jejím území, volně převádět výnosy z těchto investic a jiné platby s nimi spojené, a to zejména, nikoliv však výlučně:

- výnosy z investice, tak jak byly vymezeny v článku 1 této Dohody;

- odškodnění podle článku 5 této Dohody;

- výnos z úplného nebo částečného prodeje či likvidace investice;

- platy, mzdy a jiné odměny, které obdrželi občané jedné smluvní strany mající příslušné pracovní povolení druhé smluvní strany ve vztahu k investici.

2. Převody se uskuteční ve volně směnitelných měnách.

3. Smluvní strana přijímající investici umožní investorovi druhé smluvní strany nebo společnosti, na níž se účastní, nediskriminačním způsobem a za stejných podmínek, jako mají místní společnosti bez zahraniční účasti přístup na oficiální devizový trh za účelem získání deviz potřebných pro realizaci převodů, zabezpečených tímto článkem.

4. Převody se uskuteční bez poplatků, jakmile investor splní daňové povinnosti, uložené platnými právními předpisy smluvní strany, která je příjemcem investice.

5. Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby tyto převody byly uskutečňovány bez nadměrného prodlení a omezení. Zejména nesmí uplynout ode dne, kdy investor řádně předložil potřebné žádosti o uskutečnění převodu, doba delší než tři měsíce k efektivní realizaci tohoto převodu. Proto se každá smluvní strana zavazuje, že nutné náležitosti, jak pokud jde o nákup deviz, tak o jejich efektivní převod do zahraničí, splní před výše uvedenou lhůtou.

Článek 7

Výhodnější podmínky

Touto Dohodou nebudou dotčeny výhodnější podmínky dohodnuté jednou se smluvních stran s investory druhé smluvní strany.

Článek 8

Zásada subrogace

V případě, že jedna smluvní strana poskytne jakoukoli finanční záruku na nekomerční rizika související s investicí, uskutečněnou investorem této smluvní strany na území druhé smluvní strany, tato uzná uplatnění zásady postoupení práv první smluvní straně, pokud jde o práva investora, a to od okamžiku, kdy provede první platbu na účet poskytnuté záruky, aniž by byly porušeny právní předpisy o zahraničních investicích smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna.

Článek 9

Spory mezi smluvními stranami

1. Každý spor mezi smluvními stranami o výklad nebo použití této Dohody bude, pokud možno, vyřešen smírnou cestou.

2. Jestliže nebude možno vyřešit spor tímto způsobem do šesti měsíců od zahájení jednání, bude předložen na žádost jedné ze smluvních stran rozhodčímu soudu.

3. Rozhodčí soud bude ustanoven takto: každá smluvní strana jmenuje jednoho rozhodce a tito dva rozhodci vyberou občana třetího státu jako předsedu. Rozhodci budou určeni do tří měsíců a předseda do pěti měsíců ode dne, kdy jedna ze smluvních stran oznámila druhé smluvní straně svůj úmysl předložit spor rozhodčímu soudu.

4. Jestliže jedna ze smluvních stran neurčí svého rozhodce ve stanovené lhůtě, může druhá smluvní strana požádat generálního tajemníka Organizace spojených národů, aby provedl toto jmenování. V případě, že se dva rozhodci neshodnou na jmenování třetího rozhodce ve stanovené lhůtě, jakákoliv ze smluvních stran se bude moci obrátit na generálního tajemníka Organizace spojených národů, aby provedl toto jmenování.

5. Rozhodčí soud rozhoduje na základě respektování práva, ustanovení této Dohody nebo jiných platných dohod mezi smluvními stranami a na základě obecně uznávaných zásad mezinárodního práva. Svá procesní pravidla soud stanoví před zahájením rozhodčího řízení. Soud rozhoduje většinou hlasů a jeho rozhodnutí jsou konečná a závazná pro obě smluvní strany.

6. Každá smluvní strana uhradí výlohy svého rozhodce a výlohy související se svým zastoupením v rozhodčím řízení. Ostatní výlohy, včetně výloh předsedy, uhradí obě smluvní strany rovným dílem.

Článek 10

Spory mezi jednou smluvní stranou a investory druhé smluvní strany

1. Spory mezi jednou smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany budou oznámeny investorem této smluvní strany písemně smluvní straně přijímající investici, a to včetně podrobného odůvodnění. Bude-li to možné, budou se strany snažit o vyřešení těchto sporů smírnou cestou.

2. Nebude-li možno vyřešit tyto spory tímto způsobem ve lhůtě do šesti měsíců ode dne písemného oznámení podle odstavce 1, postoupí se spor podle volby investora:

- rozhodčímu soudu v souladu s Pravidly rozhodčího soudu Stockholmské obchodní komory,

- rozhodčímu soudu Mezinárodní obchodní komory v Paříži,

- rozhodčímu soudu „ad hoc“, zřízenému podle Rozhodčích pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní,

- Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) zřízenému Úmluvou o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, podepsanou ve Washingtonu dne 18. března 1965, pokud je každá smluvní strana účastníkem této Úmluvy.

3. Rozhodčí řízení vychází z:

- ustanovení této Dohody,

- právního řádu smluvní strany ve sporu, na jejímž území je investice umístěna, včetně jeho kolizních norem,

- ustanovení jiných dohod sjednaných smluvními stranami.

4. Rozhodnutí vynesená v rozhodčím řízení jsou konečná a závazná pro strany ve sporu. Každá smluvní strana se zavazuje vykonat rozhodnutí v souladu se svým právním řádem.

Článek 11

Zpětná účinnost

Tato Dohoda se vztahuje rovněž na investice investorů jedné smluvní strany uskutečněné na území druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem, a to před vstupem této Dohody v platnost počínaje dnem 1. ledna 1950.

Článek 12

Vstup v platnost

Každá smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně splnění ústavních náležitostí požadovaných na jejím území pro vstup této Dohody v platnost. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem pozdějšího z obou oznámení.

Článek 13

Doba platnosti

Tato Dohoda bude platit pro počáteční období deseti let a bude se mlčky prodlužovat vždy o dva roky.

Článek 14

Výpověď

1. Každá smluvní strana může tuto Dohodu vypovědět písemným oznámením, a to šest měsíců před dnem skončení její platnosti.

2. V případě vypovězení této Dohody se budou její ustanovení používat ještě po dobu deseti let na investice uskutečněné před dnem písemného oznámení výpovědi.

Dáno v Madridu dne 12. prosince 1990 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku:

Jiří Dienstbier v. r.

místopředseda vlády ČSFR a ministr zahraničních věcí

Za Španělské království:

Francisco Fernando Ordoñez v. r.

ministr zahraničních věcí Španělského království

Přesunout nahoru