Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 646/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic

Částka 133/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 26.10.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

646

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. července 1990 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic.

S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem 26. října 1992.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky

a

vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

vedeny přáním vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj investic investorů jednoho státu na území druhého státu;

uznávajíce, že podpora a vzájemná ochrana těchto investic zajišťovaná mezinárodní dohodou bude přispívat ke stimulaci podnikatelských iniciativ a podporovat rozvoj ekonomických vztahů mezi oběma státy;

postupujíce v duchu principů Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podepsáno v Helsinkách dne 1. srpna 1975;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody:

(a) pojem „investice“ označuje všechna aktiva náležející investorovi jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem této druhé smluvní strany v jakémkoli oboru hospodářství, a to zejména:

(i) movitý a nemovitý majetek a všechna věcná práva s tím spojená, včetně hypoték, zástav a ručení;

(ii) akcie, vklady a obligace společnosti a jiné formy účasti na společnosti;

(iii) peněžní pohledávky nebo nároky na plnění podle smlouvy mající finanční hodnotu;

(iv) práva z oblasti duševního vlastnictví, včetně nehmotných výhod spojených s dobrým jménem nebo pověstí podniku (goodwill), know-how a technických postupů;
(v) podnikatelská oprávnění vyplývající ze zákona nebo, v souladu s právním řádem příslušné smluvní strany, na základě smlouvy včetně oprávnění k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využívání přírodních zdrojů.

Změna formy, ve které jsou aktiva investována, nemá vliv na charakter investice ve smyslu této Dohody. Termín „investice“ zahrnuje všechny investice bez ohledu na to, zda byly provedeny před anebo po vstupu této Dohody v platnost;

(b) pojem „výnosy“ označuje částky získané z investice, zejména zisky, úroky, přírůstky kapitálu, dividendy, licenční a jiné poplatky;

(c) pojem „investoři“ označuje:

(i) pokud jde o Českou a Slovenskou Federativní Republiku:

aa) všechny právnické osoby zřízené podle čs. právního řádu;

bb) všechny fyzické osoby, které jsou podle čs. právního řádu občany ČSFR a pokud jsou podle čs. práva oprávněni jednat jako investoři;

(ii) pokud jde o Spojené království:

aa) fyzické osoby odvozující svůj status občanů Spojeného království ze zákonů platných ve Spojeném království;

bb) korporace, firmy a sdružení zaregistrovaná nebo ustanovená v souladu s právem platným v kterékoli části Spojeného království nebo na jakémkoli území, na které bude platnost této Dohody rozšířena v souladu s ustanoveními článku 12;

(d) pojem „území“ označuje:

(i) pokud jde o Českou a Slovenskou Federativní Republiku: území České a Slovenské Federativní Republiky;

(ii) pokud jde o Spojené království: Velkou Británii a Severní Irsko, včetně pobřežních vod a jakékoliv mořské oblasti nacházející se za pobřežními vodami Spojeného království, které byly nebo v budoucnu mohou být označeny zákonem Spojeného království v souladu s právem mezinárodním za oblast, ve které může Spojené království vykonávat práva týkající se mořského dna a podloží a jejich pří rodních zdrojů a jakékoliv území, na které bude rozšířena platnost této Dohody v souladu s ustanoveními článku 12.

Článek 2

Podpora a ochrana investic

(1) Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany k investování kapitálu na svém území a s ohledem na své svrchované právo vykonávat moc danou jejími zákony bude takové investice povolovat.

(2) Investicím investorů každé smluvní strany bude vždy zajištěno spravedlivé a rovnoprávné zacházení a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran nebude žádnými neoprávněnými nebo diskriminačními opatřeními zhoršovat řízení, udržování, užívání, využívání nebo disponování s investicemi investorů druhé smluvní strany na svém území.

(3) Investoři jedné smluvní strany mohou uzavřít s druhou smluvní stranou zvláštní dohody, jejichž ustanovení a účinek, pokud by nebyly pro investora příznivější, nesmí být v rozporu s touto Dohodou. Každá smluvní strana, pokud jde o investice investorů druhé smluvní strany, bude dodržovat ustanovení těchto zvláštních dohod, jakož i ustanovení této Dohody.

Článek 3

Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

(1) Každá smluvní strana zabezpečí, že v souladu se svým právním řádem investicím nebo výnosům investorů druhé smluvní strany poskytne zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytuje investicím nebo výnosům svých vlastních investorů nebo investicím či výnosům investorů kteréhokoli třetího státu.

(2) Každá smluvní strana zabezpečí v souladu se svými právním řádem investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využívání nebo disponování s jejich investicemi, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům kteréhokoliv třetího státu.

Článek 4

Náhrada škody

S investory smluvní strany, jejíž investice na území druhé smluvní strany utrpí škodu následkem ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu nebo občanských nepokojů na území druhé smluvní strany, nebude touto smluvní stranou zacházeno, pokud jde o restituce, náhradu škody nebo jiné urovnání, hůře než s vlastními investory nebo s investory kteréhokoli třetího státu. Příslušné platby budou volně převoditelné.

Článek 5

Vyvlastnění

(1) Investice investorů kterékoli smluvní strany nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením, která by měla obdobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen „vyvlastnění“) na území druhé smluvní strany s výjimkou veřejného zájmu vyplývajícího z vnitřních potřeb této smluvní strany na základě nediskriminace a proti okamžité, odpovídající a efektivní náhradě. Taková náhrada se bude rovnat skutečné hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním nebo bezprostředně před tím, než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, podle toho, co nastalo dříve, včetně úroků podle obvyklé obchodní sazby k datu platby, bude uskutečněna bez prodlení, bude proveditelná a volně převoditelná. Dotčení investoři mají právo v souladu se zákony smluvní strany provádějící vyvlastnění požádat o přezkoumání svého případu a ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem smluvní strany, v souladu s principy obsaženými v tomto odstavci.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na případy, kdy smluvní strana vyvlastní aktiva společnosti, která byla zaregistrována nebo ustavena v souladu s platným právním řádem v kterékoli části jejího území a v níž vlastní investoři druhé smluvní strany podíly.

Článek 6

Převody investic a výnosů

Každá smluvní strana zajistí, pokud jde o investice investorů druhé smluvní strany, volný převod jejich investic a výnosů. Převody budou provedeny bezodkladně, v směnitelné měně, ve které byl kapitál původně investován nebo v jiné směnitelné měně, na které se investor a příslušná smluvní strana dohodnou. Pokud investor nebude souhlasit s jiným postupem, budou převody prováděny kursem platným k datu převodu ve shodě s platnými devizovými předpisy.

Článek 7

Výjimky

Ustanovení této Dohody, upravující poskytování zacházení ne méně výhodného, než jaké je poskytováno investorům kterékoli smluvní strany nebo kteréhokoli třetího státu, nebudou vykládána tak, aby jednu smluvní stranu zavazovala poskytnout investorům druhé smluvní strany prospěch z jakéhokoliv zacházení, preferencí nebo výhod vyplývajících z

(a) jakékoli existující nebo budoucí celní nebo hospodářské unie nebo podobné mezinárodní dohody, na které se kterákoli smluvní strana podílí nebo bude podílet, nebo

(b) jakéhokoli mezinárodního ujednání, dohody nebo vnitrostátních předpisů týkajících se pouze nebo hlavně zdanění.

Článek 8

Řešení sporů mezi investorem a přijímajícím státem

(1) Spory mezi investorem z jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou týkající se závazků této druhé smluvní strany podle článků 2 odst. (3), 4, 5 a 6 této Dohody v souvislosti s investicí investora, které nebyly vyřešeny přátelsky, budou po uplynutí čtyř měsíců od písemného oznámení požadavku na žádost kterékoli strany ve sporu předloženy k arbitráži podle odstavce (2).

(2) Jestliže je spor předkládán arbitráži, investor, kterého se spor týká, má právo spor předložit buď:

(a) rozhodci nebo rozhodčímu soudu ad hoc, který bude jmenován zvláštní dohodou nebo bude zřízen a bude jednat podle Rozhodčích pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL); strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na úpravě těchto pravidel, nebo

(b) rozhodčímu soudu Stockholmské obchodní komory, nebo

(c) rozhodčímu soudu Spolkové komory pro obchod a průmysl ve Vídni.

(3) Rozhodce nebo rozhodčí soud, kterému je spor předložen podle odstavce (2) bude při rozhodování vycházet zejména z ustanovení této Dohody.

Článek 9

Spory mezi smluvními stranami

(1) Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této Dohody budou, pokud možno, řešeny přátelsky.

(2) Jestliže se spor mezi smluvními stranami nepodaří takto urovnat, předloží se na žádost kterékoli smluvní strany rozhodčímu soudu.

(3) Tento rozhodčí soud bude ve všech jednotlivých případech sestaven následujícím způsobem: ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti o arbitráž každá smluvní strana jmenuje jednoho člena soudu. Tito dva členové pak vyberou občana třetího státu, který na základě schválení oběma smluvními stranami bude jmenován předsedou soudu. Předseda bude jmenován do dvou měsíců od data jmenování ostatních dvou členů soudu.

(4) Jestliže nezbytná jmenování nebudou provedena ve lhůtách stanovených v odstavci (3) tohoto článku, kterákoli smluvní strana může, pokud není jinak dohodnuto, požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl nezbytná jmenování. Jestliže je předseda občanem některé ze smluvních stran nebo by mu jiná okolnost bránila ve výkonu takového poslání, bude požádán o provedení nezbytných jmenování místopředseda. Jestliže je místopředseda občanem některé ze smluvních stran nebo by mu jiná okolnost také bránila ve výkonu takového poslání, bude požádán o provedení nezbytných jmenování ten služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné ze smluvních stran.

(5) Soud stanoví svá vlastní procesní pravidla. Rozhodčí soud rozhoduje většinou hlasů. Taková rozhodnutí zavazují obě smluvní strany.

(6) Každá smluvní strana nese výlohy za svého člena soudu a výlohy za vlastní zastoupení v jednání; výlohy předsedy a ostatní výlohy nesou obě smluvní strany rovným dílem. Soud však může ve svém rozhodnutí určit, že větší část výdajů ponese jedna ze smluvních stran, a toto rozhodnutí je pak pro obě smluvní strany závazné.

Článek 10

Postoupení práv

(1) Jestliže jedna smluvní strana nebo jí určený zástupce (dále jen „první smluvní strana“) provede platbu v souvislosti s náhradou škody týkající se investice na území druhé smluvní strany, druhá smluvní strana uzná:

(a) převod všech práv a nároků odškodněné strany první smluvní straně na základě zákona nebo právního úkonu,

(b) že první smluvní strana je oprávněna uplatňovat taková práva a vymáhat takové nároky z titulu postoupení práv ve stejném rozsahu jako odškodněná strana.

(2) První smluvní strana bude mít za všech okolností nárok na:

(a) stejné zacházení, pokud jde o práva a nároky získané z titulu postoupení práv, a

(b) jakékoli platby obdržené v souvislosti s těmito právy a nároky,

v takovém rozsahu, v jakém byla odškodněná strana oprávněna z titulu této Dohody, pokud jde o příslušné investice a s nimi spojené výnosy.

(3) Jakékoli platby obdržené první smluvní stranou v souvislosti se získanými právy a nároky v nesměnitelné měně jsou první smluvní straně k volné dispozici za účelem pokrytí jakýchkoli výdajů vzniklých na území druhé smluvní strany.

Článek 11

Použití jiných předpisů

Jestliže právní předpis některé ze smluvních stran nebo závazek existující v současnosti nebo v budoucnu podle mezinárodního práva mezi smluvními stranami vedle této Dohody obsahuje pravidla, ať už obecná nebo zvláštní, opravňující investice investorů druhé smluvní strany k zacházení výhodnějšímu, než jaké je dáno touto Dohodou, budou tato pravidla v rozsahu, ve kterém jsou výhodnější, mít přednost před touto Dohodou.

Článek 12

Rozšíření územní platnosti

V době vstupu v platnost této Dohody nebo kdykoli později může být platnost této Dohody rozšířena na taková území, za jejichž mezinárodní vztahy odpovídá vláda Spojeného království, v souladu s dohodou uskutečněnou mezi smluvními stranami výměnou nót.

Článek 13

Vstup v platnost

Každá smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně splnění ústavních procedur požadovaných na jejím území pro vstup v platnost této Dohody. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem pozdějšího z obou oznámení.

Článek 14

Doba platnosti a její ukončení

Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let. Poté zůstane ještě v platnosti po dobu dvanácti měsíců ode dne, kdy jedna ze smluvních stran písemně oznámí druhé smluvní straně ukončení platnosti. Pokud jde o investice provedené během platnosti Dohody, její ustanovení se budou na takové investice vztahovat po dobu patnácti let ode dne ukončení platnosti, což nevylučuje bez újmy používat poté pravidel obecného mezinárodního práva.

Na důkaz toho níže podepsaní, k tomu náležitě zmocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 10. července 1990 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:

Doc. Ing. Václav Klaus CSc. v. r.

ministr financí ČSFR

Za vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska:

Nicholas Ridley v. r.

státní tajemník pro obchod a průmysl Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

PROTOKOL

k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky

a

vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic

Při podpisu Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic se níže podepsaní zmocněnci svých vlád dohodli takto:

„Ustanovení článku 6 Dohody se budou aplikovat, pokud jde o Českou a Slovenskou Federativní Republiku, tak, že volné převody plateb, které se týkají výnosů a splácení půjček, budou povoleny v jednom roce jen do výše 20 % hodnoty investované investorem ze Spojeného království; tato hodnota se bude rovnat hodnotě investice k datu jejího povolení na území České a Slovenské Federativní Republiky.

Všechny převody, které se uskuteční z účtu vedeného ve volně směnitelné měně společnosti, na níž má investor podíl, výše uvedenému omezení nepodléhají.“

Tento Protokol je nedílnou součástí výše uvedené Dohody. Jestliže se smluvní strany nedohodnou písemně na dřívějším termínu, platnost Protokolu končí dnem 31. prosince 1994.

Dáno v Praze dne 10. července 1990 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:

Doc. Ing. Václav Klaus CSc. v. r.

ministr financí ČSFR

Za vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska:

Nicholas Ridley v. r.

státní tajemník pro obchod a průmysl Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Přesunout nahoru