Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 645/1992 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde

Částka 133/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

645

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 1992,

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde

Vláda Slovenskej republiky podľa § 111 ods. 3, § 121 ods. 2 Zákonníka práce, § 4 ods. 4, § 7 ods. 2 a § 14 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku a podľa čl. III bodu 1 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 493/1992 Zb. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 13/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 21 ods. 1 prvá veta znie: "Zo mzdy sa zrazí najprv poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie,5) príspevok do fondu zamestnanosti5a) a daň z príjmov fyzických osôb.5b)".

2. Poznámka pod čiarou č. 5) znie:

"5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.".

3. Poznámka pod čiarou č. 5a) znie:

"5a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

4. Poznámka pod čiarou č. 5b) znie:

"5b) § 6 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.".

5. § 27 ods. 2 znie:

"(2) Pri priznávaní náhrady mzdy sa prihliada len na osoby, ktoré sa uznávajú na účely dane z príjmov fyzických osôb za osoby vyživované pracovníkom,5c) a to bez ohľadu na to, či sa mu na ne priznáva zníženie dane z príjmov fyzických osôb; prihliada sa však aj na deti, na ktoré patria prídavky na deti alebo výchovné, aj keď sa na účely zníženia dane z príjmov fyzických osôb nepovažujú za vyživované osoby.".

6. Poznámka pod čiarou č. 5c) znie:

"5c) § 15 zákona č. 286/1992 Zb.".

7. V § 48 ods. 2 sa slová "dane zo mzdy" nahrádzajú slovami "dane z príjmov fyzických osôb".

Čl. II

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych, mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácú v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 v tabuľkovej časti "Sadzba v Kčs za hodinu" a "Sadzba v Kčs za mesiac" sa vypúštajú stĺpce sadzieb "znížená o 15 %".

2. § 2 ods. 2 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

Čl. III

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde sa mení takto:

§ 2 ods. 1 písm. a) a b) znejú:

"a) za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 12 Kčs,

b) za mesiac 2200 Kčs pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,".


Čl. IV

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


Mečiar v. r.

Přesunout nahoru