Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 644/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní nákladní silniční dopravě

Částka 132/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 28.10.1992
Zrušeno k 19.06.1997 (199/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

644

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. října 1992 byla v Bonnu podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní nákladní silniční dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní nákladní silniční dopravě

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Spolkové republiky Německo

vedeny přáním upravit a podpořit mezinárodní silniční dopravu se dohodly takto:

Článek 1

Tato dohoda se vztahuje na mezinárodní silniční dopravu věcí mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo a tranzitní silniční dopravu těmito státy, provozovanou podnikateli, kteří jsou k provádění těchto přeprav oprávněni.

Článek 2

Podnikatelé v nákladní silniční dopravě potřebují pro přepravy mezi státem, ve kterém je použité vozidlo registrováno, a druhým státem (přeprava mezi oběma státy), jakož i pro tranzitní dopravu druhým státem, povolení tohoto státu.

Článek 3

(1) Povolení se uděluje podnikateli. Platí pouze pro něho a je nepřenosné.

(2) Povolení je potřebné pro každý nákladní automobil a pro každý tahač. Platí současně pro tažený přívěs nebo návěs nezávisle na místě jeho registrace.

(3) Povolení platí pro dopravu mezi oběma státy a pro tranzitní dopravu, pro libovolný počet jízd v průběhu v něm určeného období (časové povolení), nebo pro jednu nebo pro více jízd tam a zpět v období stanoveném v povolení (na jízdu).

(4) Přepravy mezi druhým a třetím státem jsou dovoleny pouze tehdy, když je po obvyklé cestě projížděn stát, ve kterém je vozidlo registrováno, nebo jsou-li pro to vydána zvláštní povolení.

(5) Povolení neopravňuje provádět přepravy věcí mezi dvěma místy ležícími na výsostném území druhého státu.

Článek 4

(1) Povolení se nevyžaduje pro:

1. jízdy s prázdnými motorovými vozidly, pokud se nejedná o vozidla, která jsou obchodním zbožím,

2. přepravy věcí motorovými vozidly, jejichž přípustná celková hmotnost včetně celkové hmotnosti přívěsu nepřesahuje 6 t, nebo jejichž užitečná hmotnost včetně užitečné hmotnosti přívěsu nepřesahuje 3,5 t,

3. přepravy stěhovaných svršků,

4. přepravy uměleckých předmětů a děl,

5. přepravy předmětů a zařízení určených pro divadelní, hudební a filmová představení, trhy a výstavy nebo pro rozhlasová, televizní a filmová natáčení, pokud jsou tyto předměty nebo zařízení dováženy nebo vyváženy den dočasně,

6. převozy zesnulých,

7. příležitostné přepravy leteckých zásilek na a z letišť při odklonu leteckých služeb,

8. přepravy poštovních zásilek,

9. přepravy poškozených nebo opravu vyžadujících vozidel (zpětný převoz),

10. přepravy léků a zdravotnických přístrojů, vybavení a dalšího materiálu určeného pro poskytování pomoci v naléhavých případech (zvláště při živelních pohromách),

11. přepravy živých zvířat,

12. zavazadla přepravovaná v přívěsech autobusů,

13. přepravy cenného zboží (např. ušlechtilých kovů) ve speciálních vozidlech, která jsou doprovázena policií nebo jinými bezpečnostními orgány,

14. přepravy věcí automobily mezi místy v příhraničních oblastech České a Slovenské Federativní Republiky a Spolkové republiky Německo, kdy celková vzdálenost přepravy nepřesahuje 100 km vzdušnou čarou. Příhraniční oblasti jsou území v šíři 25 km vzdušnou čarou po obou stranách státních hranic. Místa, která leží v jedné z uvedených příhraničních oblastí, jsou uvedena v seznamů odsouhlaseném Smíšenou komisí podle článku 8 dohody.

(2) Smíšená komise podle článku 8 dohody může vyjmout z povolování další přepravy.

Článek 5

(1) Potřebná povolení pro podnikatele České a Slovenské Federativní Republiky jsou udělována spolkovým ministrem dopravy Spolkové republiky Německo a vydávána příslušnými úřady České republiky a Slovenské republiky.

(2) Potřebná povolení pro podnikatele Spolkové republiky Německo jsou udělována příslušnými úřady České republiky a Slovenské republiky a vydávána spolkovým ministrem dopravy Spolkové republiky Německo nebo jím pověřenými úřady.

Článek 6

(1) Smíšená komise podle článku 8 dohody dohodne potřebný počet povolení pro každý stát na rok s přihlédnutím k vývoji zahraničního obchodu a tranzitní dopravě.

(2) Dohodnutý počet povolení se může podle podmínek článku 8 dohody v případě potřeby změnit.

(3) Obsah a vzor povolení budou dohodnuty Smíšenou komisí podle článku 8 dohody.

Článek 7

(1) Podnikatelé jsou povinni dodržovat předpisy pro dopravu a vozidla platné v druhém státě, jakož i příslušné platné celní předpisy.

(2) Při závažných nebo opakovaných přestupcích podnikatele a jeho jízdního personálu proti předpisům platným v druhém státě, nebo proti ustanovením této dohody, použijí příslušné úřady státu, v němž je vozidlo registrováno, na žádost příslušného úřadu státu, kde k přestupku došlo, jedno z těchto opatření:

a) vyzvat zodpovědného podnikatele, aby dodržoval platné předpisy (výstraha),

b) přechodně vyloučit z provozu,

c) zastavit vydávání povolení odpovědnému podnikateli nebo odebrat již udělené povolení na dobu, po kterou příslušný úřad druhého státu vyloučil podnikatele z dopravy.

Opatření podle písmene b) může být použito také přímo příslušným úřadem státu, na jehož výsostném území k přestupku došlo.

(3) Příslušné úřady obou států se navzájem uvědomí o přijatých opatřeních v souladu s vnitrostátními předpisy pro předávání osobních údajů.

Článek 8

Zástupci ministerstev dopravy obou smluvních stran zřídí Smíšenou komisi, ta se schází na žádost jedné strany za účelem zajišťování řádného provádění této dohody. V případě potřeby vypracuje Smíšená komise za účasti dalších příslušných orgánů návrhy na přizpůsobení dohody rozvoji dopravy a změněným právním předpisům.

Článek 9

Tato dohoda se netýká práv a povinností vyplývajících pro každý ze států z již uzavřených dvou nebo vícestranných dohod v oblasti mezinárodní nákladní silniční dopravy.

Článek 10

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

(2) Tato dohoda platí jeden rok po vstupu v platnost. Potom zůstává v platnosti bez omezení, pokud nebude jednou ze smluvních stran ve tříměsíční lhůtě písemně vypovězena, v tomto případě skončí platnost dohody tři měsíce po obdržení oznámení výpovědi.

Dáno v Bonnu dne 28. října 1992 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky: P. Vybíral v. r.

Za vládu Spolkové republiky Německo:

H. Dieckmann v. r.

W. Knittel v. r.

Přesunout nahoru