Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 643/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách

Částka 132/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 09.06.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

643

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. září 1991 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XIX odst. 1 dnem 9. června 1992. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou o leteckých službách ze dne 14. srpna 1959, vyhlášená č. 23/1960 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi

Českou a Slovenskou Federativní Republikou a

Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Egyptské arabské republiky,

vedeny snahou podporovat pravidelnou civilní leteckou dopravu mezi těmito zeměmi,

se dohodly na těchto ustanoveních:

Článek I

Pro provádění této Dohody a její Přílohy:

(1) Výraz „Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje všechny Přílohy přijaté podle článku 90 této Úmluvy a všechny změny Příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami.

(2) Výraz „letecký úřad" znamená, pokud jde o Českou a Slovenskou Federativní Republiku, federální ministerstvo dopravy, pokud jde o Egyptskou arabskou republiku, Správu civilního letectví, nebo v obou případech jakýkoli jiný orgán pověřený prováděním funkcí v současné době vykonávaných uvedenými úřady.

(3) Výrazy „územní", „letecká dopravní služba", „mezinárodní letecká dopravní služba" a „přistání pro neobchodní účely" mají význam stanovený v článcích 2 a 96 Úmluvy.

(4) Výraz „určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který byl písemně určen leteckým úřadem jedné smluvní strany u leteckého úřadu druhé smluvní strany jako letecký podnik určený, podle článku II a III této Dohody, k provozu dohodnutých služeb.

(5) Výraz „dohodnuté služby" znamená mezinárodní leteckou dopravní službu stanovenou v Příloze k této Dohodě.

(6) Výraz „nákladní letecká dopravní služba" znamená mezinárodní leteckou dopravní službu provozovanou určeným leteckým podnikem nebo podniky kterékoli smluvní strany, na které je dopravováno výlučně zboží a pomocný doprovod pro zboží a na které je vyloučeno dopravovat platící cestující.

(7) Příloha této Dohody tvoří nedílnou součást Dohody a všechna odvolání k Dohodě v sobě zahrnují odvolání k Příloze, pokud někde není stanoveno jinak.

Článek II

Smluvní strany si navzájem poskytují práva uvedená v této Dohodě za účelem zřízení a provozu dohodnutých služeb.

Článek III

(1) Dohodnuté služby bude lze uvést do provozu, jakmile:

a) smluvní strana, které se práva udělují, ustanoví písemně za tím účelem jeden nebo několik leteckých dopravních podniků;

b) smluvní strana, která práva uděluje, vydá zmíněným podnikům příslušné provozní oprávnění, což s přihlédnutím k odstavci (2) tohoto článku a k článku IV učiní bez zbytečného průtahu.

(2) Ustanovené podniky však mohou byt vyzvány, aby dříve, než budou oprávněny zahájit dohodnuté služby, prokázaly leteckému úřadu smluvní strany, která práva uděluje, že jsou s to vyhovět stanoveným podmínkám v souhlase se zákony a jinými právními předpisy, podle nichž tento úřad obvykle postupuje při úpravě provozu mezinárodních leteckých služeb.

Článek IV

(1) Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odmítnout vydání provozního oprávnění podnikům ustanoveným druhou smluvní stranou nebo toto oprávnění odvolat, není-li přesvědčena, že převážná část vlastnictví a skutečná kontrola těchto podniků náleží druhé smluvní straně nebo jejím občanům, nebo neřídí-li se tyto podniky zákony a jinými právními předpisy uvedenými v článku X nebo podmínkami, za kterých jim toto oprávnění bylo uděleno.

(2) Nebude-li nutno oprávnění odvolat proto, aby se předešlo dalšímu závažnému porušování předpisů, bude tohoto práva použito jen po předchozím jednaní s druhou smluvní stranou.

Článek V

K provozu dohodnutých služeb uděluje každá ze smluvních stran podnikům ustanoveným druhou smluvní stranou, pokud v článcích VI a VII není stanoveno jinak, práva nakládat a vykládat na jejím území a v obchodních zastávkách uvedených v Příloze cestující, zboží a poštu, nebo pouze zboží, jejichž místo určení nebo nástupu leží na území druhé smluvní strany nebo třetích států.

Článek VI

(1) Podnikům ustanoveným smluvními stranami pro provoz dohodnutých služeb bude zajištěno řádné a spravedlivé zacházení.

(2) Hlavním účelem dohodnutých služeb každé ze smluvních stran bude poskytovat dopravní kapacitu přiměřenou obvyklým a rozumně předvídatelným potřebám letecké dopravy mezi územím smluvní strany, která podnik ustanovila, a zeměmi konečného určení této dopravy.

(3) Dopravní kapacita nabízená každým z podniků ustanovených pro provoz dohodnutých služeb bude stanovena přímou dohodou mezi ustanovenými podniky, pokud jde o společné úseky, a bude podléhat schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

Článek VII

Výkonu udělených práv nemohou ustanovené podniky jedné smluvní strany zneužívat na úkor nebo v neprospěch žádného z leteckých dopravních podniků druhé smluvní strany, které na celé nebo na části téže linky konají pravidelnou dopravu.

Článek VIII

Ustanovení této Dohody a její Přílohy neopravňují podniky ustanovené jednou smluvní stranou nakládat na území druhé smluvní strany za plat nebo za jakoukoliv jinou odměnu cestující, zboží nebo poštu, jejichž místo určení by leželo na témže území.

Článek IX

Osvědčení o způsobilosti k letu, diplomy a letecké legitimace, vydané nebo prohlášené za platné jednou smluvní stranou, budou druhou smluvní stranou uznány za platné pro provoz dohodnutých služeb. Každá ze smluvních stran si však vyhrazuje právo neuznat za platné pro lety nad svým územím diplomy a legitimace vydané druhou smluvní stranou občanům první smluvní strany.

Článek X

((1) Zákony a jiné právní předpisy, jimiž se na území jedné smluvní strany upravuje vstup, pobyt a vystup letadel užívaných k mezinárodním letům, nebo které se vztahují na provoz, létání a řízení těchto letadel nad zmíněným územím, budou platit pro letadla podniků ustanovených druhou smluvní stranou.

(2) Zákony a jiné právní předpisy, které na území jedné smluvní strany upravují vstup, pobyt a vystup cestujících, posádek, zboží a pošty, zejména pokud jde o formality týkající se vstupu, přistěhovalectví a výstupu, cestovních pasů, cla a karantény, budou platit pro cestující, posádky, zboží a poštu dopravované letadly podniků ustanovených druhou smluvní stranou, pokud budou na zmíněném území.

Článek XI

(1) Smluvní strany, potvrzujíce svůj vážný zájem o ochranu před činy nezákonného vměšování do činnosti civilního letectví, souhlasí postupovat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla (Tokio, 14. září 1963). Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag, 16. prosince 1970) a Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví (Montreal, 23. září 1971), nebo jakoukoli změnou těchto úmluv, k nimž obě smluvní strany přistoupí.

(2) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilního letadla a jiným nezákonným činům proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť a leteckých navigačních zařízení, jakož i jiným hrozbám vůči bezpečnosti civilního letectví.

(3) Smluvní strany budou ve vzájemných vztazích postupovat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví v rozsahu, v němž jsou tato ustanovení o ochraně civilního letectví pro smluvní strany platná; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel registrovaných nebo majících hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území svých smluvních stran a rovněž provozovatelé letišť na území svých smluvních stran jednali v souladu s těmito ustanoveními o ochraně civilního letectví.

(4) Smluvní strany vzájemně souhlasí s dodržováním ustanovení o ochraně civilního letectví vyžadovaných druhou smluvní stranou pro vstup na její území, jakož i s přijetím příslušných opatření k ochraně letadel a ke kontrole cestujících, posádek, jejich příručních zavazadel, jakož i zboží a palubních zásob, a to před nástupem nebo v průběhu nástupu cestujících nebo nakládání.

(5) Každá smluvní strana bude s účastenstvím posuzovat jakýkoliv požadavek druhé smluvní strany na zvláštní bezpečnostní opatření vůči jejím letadlům a jejich cestujícím, aby se čelilo jednotlivé určité hrozbě.

(6) Každá smluvní strana mí právo přerušit z vážných bezpečnostních důvodů provoz svého určeného leteckého podniku a druhá smluvní strana nebude požadovat náhradu za nesplnění přepravních závazků od první smluvní strany, která zrušila provoz svého určeného leteckého podniku.

(7) V případě spáchání nebo hrozby spáchání nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, cestujících a posádky, letišť nebo leteckých navigačních zařízení, smluvní strany si budou vzájemně napomáhat usnadňováním zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k urychlenému a bezpečnému ukončení takových činů nebo hrozeb.

(8) V případe, že jedna smluvní strana má opodstatněné důvody uvěřit, že druhá smluvní strana se odchýlila od ustanovení o ochraně civilního letectví obsažených v tomto článku, letecký úřad této smluvní strany může požádat letecký úřad druhé smluvní strany, aby neprodleně byly uskutečněny konzultace.

Článek XII

(1) Výraz „tarif", užívaný dále, znamená ceny a poplatky, které budou placeny za dopravu cestujících, zavazadel a zboží a podmínky, za kterých se tyto ceny a poplatky používají, spolu s cenami nebo poplatky a podmínkami za agentské a jiné pomocné služby, ale nezahrnuje poplatky a podmínky pro dopravu pošty.

(2) Tarify používané určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky každé smluvní strany pro služby uvedené v této Dohodě budou stanovený v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům jako jsou provozní náklady, povaha služeb, sazby zprostředkovatelských odměn, přiměřený zisk a tarify jiných leteckých podniků.

(3) Tarify uvedené v odstavci (2) tohoto článku budou dle možnosti sjednány určenými leteckými podniky obou smluvních stran po předchozím projednání s jejich příslušnými vládami a poradě, připadá-li to v úvahu, s jinými leteckými podniky.

(4) Taková dohoda, předvídaná v odstavci (3) tohoto článku, bude dosažena, kde je to možné, při využití příslušného mezinárodního mechanismu pro stanovení tarifů.

(5) Tarify sjednané podle odstavce (3) a (4) tohoto článku, včetně společných tarifních dohod navrhovaných jedním leteckým podnikem jménem všech zúčastněných leteckých podniků, budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran, společně se zdůvodněním, jež letecké úřady mohou vyžadovat, nejméně šedesát dnů před navrhovaným datem jejich zavedení. Ve zvláštních případech může být tato doba zkrácena na základě dohody leteckých úřadů.

(6) Souhlas s tarify může být dán výslovně. V případe, ze žádný z leteckých úřadů smluvních stran neoznámí svůj nesouhlas s navrženými tarify v přiměřené době, podle možnosti do třiceti dnů od data předložení, tyto tarify budou považovány za schválené. V případě, že doba pro předložení byla zkrácená v souladu s odstavcem (5) tohoto článku, letecké úřady mohou dohodnout, že doba, v níž musí být oznámen jakýkoli nesouhlas, bude také příslušně zkrácena.

(7) Tarif sjednaný podle ustanovení tohoto článku bude v platnosti až do sjednání nového tarifu. Platnost tarifu však nebude prodloužena o více než dvanáct měsíců po datu, k němuž by jinak platnost tarifu skončila.

(8) Nebude-li možno tarif dohodnout podle odstavce (3) a (4) tohoto článku, nebo pokud v době stanovené v odstavci (6) tohoto článku bude předáno oznámení o nesouhlasu, letecké úřady smluvních stran se vynasnaží stanovit tarif vzájemnou dohodou.

(9) Nebudou-li se moci letecké úřady smluvních stran dohodnout na stanovení tarifu podle odstavce (8) tohoto článku, spor bude řešen v souladu s ustanoveními článku XVII této Dohody.

Článek XIII

Každá smluvní strana poskytne určenému leteckému podniku nebo podnikům druhé smluvní strany právo volného převodu, v souladu s devizovými předpisy platnými na jejím území podle úředního přepočítacího kursu stanoveného národními zákony a předpisy, přebytku příjmů nad výdaji, dosaženého na jejím území v souvislosti s dopravou cestujících, zavazadel, pošty a zboží.

Pokud mezi smluvními stranami bude sjednána zvláštní platební dohoda, platby budou prováděny v souladu s ustanoveními takové dohody.

Článek XIV

(1) Daně a poplatky ukládané jednou smluvní stranou podnikům ustanoveným druhou smluvní stranou za používání letišť a jiných technických zařízení nebudou vyšší než daně a poplatky vybírané od jiných cizozemských leteckých dopravních podniků konajících podobné mezinárodní služby na území smluvní strany, která tyto daně a poplatky ukládá.

(2) Pohonné hmoty a mazací oleje vzaté do letadel podniků ustanovených jednou smluvní stranou budou osvobozeny od cla, kontrolních dávek nebo jiných domácích a místních daní a poplatků ukládaných druhou smluvní stranou, i když tyto zásoby budou zčásti spotřebovány mezi dvěma místy ležícími na území smluvní strany, jež osvobození poskytuje, a to ve shodě s celními předpisy platnými na území této druhé smluvní strany.

(3) Pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní součástky, obvyklá výstroj a zásoby, které jsou v letadle při jeho přistání na území druhé smluvní strany, budou osvobozeny od cla, kontrolních dávek nebo jiných domácích a místních daní a poplatků, zůstanou-li tyto věci pod celní kontrolou.

(4) Náhradní součástky a výstroj dovezené na území smluvní strany za tím účelem, aby byly vestaveny nebo použity na letadle podniku ustanoveného druhou smluvní stranou, jakož i pozemní zařízení používaná k tomuto účelu, budou osvobozeny od cla v souhlase s předpisy, jimiž se řídí smluvní strana, která osvobození poskytuje.

Článek XV

(1) Bude-li považovat některá ze smluvních stran za žádoucí změnit kterékoli ustanovení této Dohody, může navrhnout kdykoliv diplomatickou cestou jednání mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Toto jednání musí být zahájeno do šedesáti dní ode dne, kdy o ně bylo požádáno. Jestliže zmíněné úřady dosáhnou dohody o změnách, které mají být provedeny, vstoupí tyto změny v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not o splnění příslušných vnitrostátních požadavků pro vstup v platnost.

(2) Bude-li považovat některá ze smluvních stran za nutné změnit kterékoliv ustanovení Přílohy této Dohody, může zahájit přímé jedním s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Toto jednání se musí konat do šedesáti dnů od doby, kdy o ne bylo požádáno. Změny dohodnuté mezi zmíněnými úřady vstoupí v platnost prozatímně okamžikem, kdy se letecké úřady obou smluvních stran dohodnou, a definitivně jejich potvrzením výměnou diplomatických not.

Článek XVI VI

(1) Každá ze smluvních stran uloží svým ustanoveným podnikům, aby leteckému úřadu druhé smluvní strany předem a co nejdříve zasílaly návrhy svých letových řádů a sazeb a veškeré jiné informace tykající se provozu dohodnutých služeb.

(2) Každá ze smluvních stran uloží svým ustanoveným podnikům, aby zasílaly leteckému úřadu druhé smluvní strany pravidelně provozní statistiky dohodnutých služeb.

Článek XVII

Smluvní strany vyřeší každý spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody a její Přílohy přímým jednáním mezi příslušnými leteckými úřady nebo, nebude-li toto jedním úspěšné, diplomatickou cestou.

Článek XVIII

Každá ze smluvních stran může kdykoliv oznámit diplomatickou cestou druhé smluvní straně, že si přeje zrušit tuto Dohodu. Dohoda takto vypovězená pozbude platnosti po uplynutí dvanácti měsíců ode dne, kdy druhá smluvní strana oznámení obdrží, pokud toto oznámení nebude ve společné dohodě před uplynutím této lhůty vzato zpět.

Článek XIX

(1) Tato Dohoda nabude platnosti dnem, kdy si smluvní strany vymění diplomatické noty o tom, že Dohoda byla schválena v souladu s jejich vnitrostátním právním řádem.

(2) Dnem, kdy vstoupí v platnost tato Dohoda, pozbývá platnosti Dohoda o leteckých službách mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou, podepsaná v Praze dne 14. 8. 1959.

(3) Čemuž na důkaz podepsaní zástupci řádně zmocněni svými vládami tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Praze dne 4. září 1991 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém, arabském a anglickém, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost.

V případě sporu je anglický text považován za rozhodující.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Jiří Nezval v. r.

Za vládu Egyptské arabské republiky:
Ali Ziko v. r.

PŘÍLOHA

A

(1) Určené letecké podniky Egyptské arabské republiky jsou oprávněny provozovat leteckou dopravní službu v obou směrech na následujících tratích:

Káhira - dva mezilehlé body - Praha - tři body za a zpět.

(2) Určené letecké podniky České a Slovenské Federativní Republiky jsou oprávněny provozovat leteckou dopravní službu v obou směrech na následujících tratích:

Praha - dva mezilehlé body - Káhira - tři body za a zpět.

Poznámky:

i) Mezilehlé body a body za budou vzájemně dohodnuty později mezi leteckými úřady obou smluvních stran podle odstavce 2 článku XV této Dohody.

ii) Určený letecký podnik nebo podniky jedné smluvní strany nebudou vykonávat práva páté dopravní svobody na úseku nebo úsecích provozovaných leteckým podnikem nebo leteckými podniky druhé smluvní strany na základě práva třetí a čtvrté dopravní svobody.

Toto omezení výkonu práva páté dopravní svobody může být zrušeno, když příslušné letecké podniky obou smluvních stran uzavřou obchodní dohodu, která bude schválena leteckými úřady obou smluvních stran.

iii) Určený letecký podnik nebo letecké podniky obou smluvních stran mohou, na kterémkoli nebo na všech letech, vynechat přistání v kterémkoli nebo všech mezilehlých bodech a/nebo bodech za.

B

Ustanovené podniky každé ze smluvních stran budou oprávněny udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál přiměřený rozsahu dohodnutých služeb za předpokladu, že budou dodržovány zákony a jiné právní předpisy druhé smluvní strany.

Nebudou-li podniky ustanovené jednou ze smluvních stran zajišťovat služby svého provozu na území druhé smluvní strany vlastními kancelářemi a vlastním personálem, může je druhá smluvní strana vyzvat, aby svěřily služby jako knihování, obsluhu a pozemní odbavování organizaci schválené leteckým úřadem a mající státní příslušnost této druhé smluvní strany.

Přesunout nahoru