Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 642/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodu a platbách a Protokolu o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991

Částka 132/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 08.05.1992
Zrušeno k 21.12.2005 (105/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

642

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. prosince 1990 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodu a platbách a Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991.

Dohoda na základě svého článku 12 odst. 1 a Protokol na základě svého článku 9 vstoupily v platnost dnem 8. května 1992.

České znění Dohody, Protokolu a dopisů k nim přináležejících se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodu a platbách

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Polské republiky, dále zvané smluvními stranami

- v zájmu dalšího prohloubení spolupráce mezi oběma státy,

- usilujíce o vytvoření odpovídajících podmínek pro harmonický rozvoj obchodních vztahů, dále o rozvoj hospodářské spolupráce na zásadách rovnosti, vzájemné výhodnosti a vzájemnosti,

- majíce na zřeteli úlohu zahraničního obchodu a dalších forem mezinárodní hospodářské spolupráce jako činitelů hospodářského a společenského rozvoje, dohodly následující:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat rozvoj vzájemné obchodní výměny a též dlouhodobých a stabilních dvoustranných obchodních vztahů mezi oběma státy.

Článek 2

Smluvní strany potvrzují, že budou ve svých obchodních vztazích vůči sobě aplikovat doložku nejvyšších výhod v souladu s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu (GATT).

Článek 3

Smluvní strany budou na základě vzájemnosti vytvářet výhodné podmínky přístupu na své trhy.

Článek 4

Dodávky zboží a služeb budou uskutečňovány na základě smluv uzavíraných mezi československými právnickými a fyzickými osobami (dále jen subjekty) oprávněnými podle platných československých právních předpisů k provádění zahraničně obchodní činnosti na jedné straně a polskými hospodářskými subjekty (dále jen subjekty) oprávněnými dle polských právních předpisů k provádění zahraničně obchodní činnosti na straně druhé.

Článek 5

Podmínky dodávek zboží a služeb, platební podmínky, jakož i ceny zboží a služeb budou sjednávány ve smlouvách mezi subjekty se zřetelem na ustanovení této Dohody.

Článek 6

1. Veškeré platby budou od 1. ledna 1991 realizovány ve volně směnitelných měnách.

2. Smluvní strany připouštějí možnost, aby některé platby dohodnuté mezi příslušnými orgány států smluvních stran byly zúčtovány i jinými formami.

Článek 7

Zboží dovezené subjekty může být reexportováno do třetích zemí se souhlasem vývozce.

Článek 8

Smluvní strany u vědomí významu ekonomických a obchodních informací budou podporovat výměnu informací zejména v oblasti zákonů a jiných právních aktů týkajících se obchodu, ekonomických programů a výměnu dalších informací při navazování obchodních kontaktů.

Článek 9

Smluvní strany v souladu s právním řádem platným v každém ze států smluvních stran si budou vzájemně poskytovat pomoc při organizování obchodních veletrhů, speciálních výstav a propagačních akcí pořádaných subjekty ve státě druhé smluvní strany.

Článek 10

Příslušné orgány států obou smluvních stran v souladu s jejich právním řádem budou usnadňovat subjektům vznik a činnost zastoupení, kanceláří, technickoservisních středisek vyváženého zboží nebo jiných organizací služících k rozvoji obchodu mezi oběma státy.

Článek 11

Smluvní strany se dohodly zřídit tímto smíšenou komisi složenou z představitelů smluvních stran.

Komise se bude scházet nejméně jedenkrát do roka střídavě v každém z obou států smluvních stran.

Smíšená komise bude:

- hodnotit realizáci ustanovení této Dohody,

- vyměňovat informace týkající se právních předpisů souvisejících s obchodem platných v každém ze států smluvních stran,

- navrhovat opatření, která budou napomáhát rozvoji obchodní spolupráce,

- podporovat výměnu informací o možnostech rozšíření obchodní a průmyslové spolupráce,

- zkoumat překážky ztěžující rozvoj obchodních vztahů mezi oběma státy a vyhledávat metody k jejich odstranění.

Článek 12

1. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s právním řádem státu každé smluvní strany a vstoupí v platnost po výměně nót potvrzujících její schválení. Za den, kdy Dohoda vstupuje v platnost, se bude považovat den obdržení pozdější nóty.

2. Tato Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. Může být vypovězena cestou notifikace každou ze smluvních stran. V takovém případě pozbyde platnost po uplynutí 6 měsíců ode dne obdržení nóty o vypovězení.

3. Na žádost kterékoliv smluvní strany může být tato Dohoda změněna vzájemným ujednáním. Jakákoliv změna nebo skončení platnosti této Dohody budou účinné bez újmy na jakýchkoliv právních závazcích, vyplývajících nebo přijatých na základě této Dohody před její změnou nebo skončením platnosti.

Dáno v Praze dne 14. prosince 1990 ve dvou původních vyhotoveních každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky: Ing. Jiří Brabec v. r. první náměstek ministra zahraničního obchodu ČSFR

Za vládu Polské republiky: Dariusz Ledworowski v. r. náměstek ministra hospodářské spolupráce se zahraničím Polské republiky

PROTOKOL

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích, spojených s spřechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991

V souvislosti s ukončením platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně zboží a platbách na léta 1986-1990 ze dne 25. listopadu 1985 se vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Polské republiky, dále jen smluvní strany, dohodly takto:

Článek 1

Saldo platební bilance mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou v převoditelných rublech, které vznikne k 31. prosinci 1990 u Mezinárodní banky hospodářské spolupráce v Moskvě, bude mezi Československou obchodní bankou a. s. Praha a Bank Handlowy w Warszawie S. A., dále jen banky, odsouhlaseno do 31. ledna 1991 a převedeno z běžných účtů obou bank u Mezinárodní banky hospodářské spolupráce v Moskvě na dvoustranný bezúročný „likvidační“ účet, který bude za tímto účelem zřízen od 1. ledna 1991 oběma bankami.

Článek 2

„Likvidační“ účet bude veden v převoditelných rublech a bez bankovních výloh.

Článek 3

Saldo vzniklé k 31. prosinci 1990 na úvěrových a úrokových účtech, vedených u obou bank z titulu realizace Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o poskytnutí úvěru vládě Polské lidové republiky vládou Československé socialistické republiky na udržení těžby síry v Polské lidové republice, jakož i dlouhodobých dodávkách síry z Polské lidové republiky do Československé socialistické republiky z 11. listopadu 1986, a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při zavádění výroby žárovkových baněk v Polské lidové republice, dlouhodobých dodávkách těchto výrobků do Československé socialistické republiky a o poskytnutí úvěru vládě Polské lidové republiky vládou Československé socialistické republiky z 21. dubna 1983, bude mezi oběma bankami odsouhlaseno a k 31. lednu 1991 převedeno na „likvidační“ účet.

Článek 4

Na „likvidačním“ účtu budou do 31. března 1991 účtovány skluzy, vyplývající z kontraktů na dodávky zboží a služeb do 31. prosince 1990. Na tomto účtu budou do 31. května 1991 zúčtovány i reklamace a garanční poplatky za podmínek uzavřených kontraktů. Ostatní závazky týkající se těchto kontraktů, kde platební lhůty nastupují po 31. květnu 1991, budou zúčtovány ve volně směnitelných měnách na základě dohody mezi kontrahujícími subjekty. Vzniklé saldo ke dni 31. května 1991 bude vzájemně potvrzeno oběma bankami do 30. června 1991.

Článek 5

Úhrada salda na „likvidačním“ účtu bude prováděna dodávkami zboží od data zřízení tohoto účtu nejpozději do 31. července 1991 v cenách v převoditelných rublech za podmínek roku 1990.

Článek 6

„Likvidační“ účet bude uzavřen oběma bankami ke dni 31. srpna 1991 a saldo na tomto účtu bude vzájemně odsouhlaseno oběma bankami do 30. září 1991.

Článek 7

Úhrada zbytku konečného salda odsouhlaseného podle článku 6 bude provedena dlužnickou stranou do 31. října 1991 ve volně směnitelné měně. Způsob přepočtu salda z převoditelných rublů na volně směnitelnou měnu bude mezi příslušnými orgány států smluvních stran dohodnut do 31. července 1991. Smluvní strany připouštějí možnost, aby po vzájemné dohodě příslušných orgánů států smluvních stran byl dohodnut jiný způsob úhrady zbytku konečného salda.

Článek 8

Banky uzavřou do dvou týdnů od podepsání tohoto protokolu mezibankovní ujednání o technickém způsobu vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou dle stavu k 31. prosinci 1990.

Článek 9

Tento Protokol vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících jeho schválení podle předpisů platných v každém z obou států smluvních stran v závislosti na tom, která z těchto nót bude pozdější, a bude platit, pokud nebudou vyrovnány všechny pohledávky a závazky v něm uvedené.

Dáno v Praze dne 14. prosince 1990 ve dvou původních vyhotoveních každé v jazyce českém i polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:

Ing. Jiří Brabec v. r.

první náměstek ministra zahraničního obchodu ČSFR

Za vládu Polské republiky:

Dariusz Ledworowski v. r.

náměstek ministra hospodářské spolupráce se zahraničím Polské republiky

Vážený pane předsedo,

při příležitosti podpisu Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o obchodu a platbách a Protokolu mezi vládou Polské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991 bylo dohodnuto následující:

Finanční závazky vyplývající z Dohody mezi vládou Polské lidové republiky a vládou Československé socialistické republiky o poskytnutí úvěru vládě Polské lidové republiky vládou Československé socialistické republiky na udržení těžby síry v Polské lidové republice a dlouhodobé dodávky síry z Polské lidové republiky do Československé socialistické republiky budou vyrovnány ke dni 31. ledna 1991 a dohoda pozbyde platnost.

Smluvní strany nebudou bránit vzájemným dodávkám zboží, o němž hovoří článek 1 odst. 2 a článek 7 odst. 1 Dohody mezi vládou Polské lidové republiky a vládou Československé socialistické republiky o poskytnutí úvěru vládě Polské lidové republiky vládou Československé socialistické republiky na udržení těžby síry v Polské lidové republice a dlouhodobé dodávky síry z Polské lidové republiky do Československé socialistické republiky mezi hospodářskými subjekty obou zemí na základě kontraktů uzavíraných v souladu s podmínkami a zásadami uvedenými v dnes podepsané Dohodě mezi vládou Polské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o obchodu a platbách.

Prosím Vás, pane předsedo, o potvrzení těchto dohod.

Přijměte, prosím, vážený pane předsedo, výraz mé hluboké úcty.

Praha 14. prosince 1990

D. Ledworowski v. r.

Vážený pan
Jiří Brabec
předseda delegace České
a Slovenské Federativní Republiky
I. náměstek ministra
zahraničního obchodu

Vážený pane předsedo,

mám čest potvrdit obdržení Vašeho dnešního dopisu následujícího znění:

„Při příležitosti dnešního podpisu Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodu a platbách a Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991 bylo dohodnuto následující:

Finanční závazky výplývající z Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o poskytnutí úvěru vládě Polské lidové republiky vládou Československé socialistické republiky na udržení těžby síry v Polské lidové republice, jakož i dlouhodobých dodávkách síry z Polské lidové republiky do Československé socialistické republiky budou vyrovnány ke dni 31. ledna 1991 a dohoda pozbyde platnosti.

Smluvní strany nebudou bránit vzájmeným dodávkám zboží, tak jak bylo uvedeno v článku 1 odst. 2 a v článku 7 odst. 1 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o poskytnutí úvěru vládě Polské lidové republiky vládou Československé socialistické republiky na udržení těžby síry v Polské lidové republice, jakož i dlouhodobých dodávkách síry z Polské lidové republiky do Československé socialistické republiky mezi subjekty obou států na základě kontraktů uzavíraných mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodu a platbách.“

Mám čest vyjádřit souhlas s výše uvedeným a přijmout Váš návrh, aby výše uvedený dopis spolu s touto odpovědí představovaly dohodu v této záležitosti.

Přijměte prosím, vážený pane předsedo, ujištění o mé hluboké úctě.

Praha dne 14. 12. 1990

Jiří Brabec v. r.

Vážený pan
Dariusz Ledworowski
předseda delegace Polské republiky
náměstek ministra hospodářské
spolupráce se zahraničím

Vážený pane předsedo,

v souvislosti s jednáními uskutečněnými v záležitosti dnes podepsané dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o obchodu a platbách a Protokolu mezi vládou Polské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích souvisejících s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991; obě delegace v průběhu jednání dohodly, že do doby výměny nót potvrzujících přijetí Dohody a Protokolu budou od 1. ledna 1991 používat ustanovení obsažená v Dohodě mezi vládou Polské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o obchodních vztazích a platbách a ustanovení Protokolu mezi vládou Polské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích souvisejících s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991.

Prosím, pane předsedo, o potvrzení těchto dohod.

Přijměte prosím, vážený pane předsedo, výraz mé hluboké úcty.

Praha 14. prosince 1990

D. Ledworowski v. r.

Vážený pan
Jiří Brabec
předseda delegace
České a Slovenské
Federativní Republiky
I. náměstek ministra
zahraničního obchodu

Vážený pane předsedo,

mám čest potvrdit obdržení Vašeho dnešního dopisu následujícího znění:

„V souvislosti s jednáními uskutečněnými v záležitosti dnes podepsané Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodu a platbách a Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o vypořádání vzájemných závazkú a pohledávek v platebních vztazích souvisejících s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, obě delegace v průběhu jednání dohodly, že do doby výměny nót potvrzujících přijetí Dohody a Protokolu budou používat od 1. ledna 1991 ustanovení obsažená v Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodních vztazích a platbách a ustanovení Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích souvisejících s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991.“

Mám čest vyjádřit souhlas s výše uvedeným a přijmout Váš návrh, aby výše uvedený dopis spolu s touto odpovědí představovaly dohodu v této záležitosti.

Přijměte prosím, váženy pane předsedo, ujištění o mé hluboké úctě.

Praha dne 14. 12. 1990

Jiří Brabec v. r.

Váženy pan
Dariusz Ledworowski
předseda delegace Polské republiky
náměstek ministra hospodářské
spolupráce se zahraničím

Přesunout nahoru