Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 637/1992 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Částka 131/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

637

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len "nariadenie vlády") sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová "a odmena za pracovnú pohotovosť".

2. V poznámke pod čiarou č. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "Výnos Ministerstva vnútra SR z 21. júla 1992 č. PO-267/2-92, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (č. 424/1992 Zb.).".

3. § 5 ods. 1 znie:

"(1) Zamestnávateľ zaradí príslušníka do jednej z dvanástich platových tried, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, výkon ktorej od neho požaduje.".

4. § 5 ods. 4 znie:

"(4) Zamestnávateľ zaradí príslušníka, ktorý ukončil vyššie odborné4) alebo bakalárske5) štúdium do šiestej až ôsmej platovej triedy, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, výkon ktorej od neho požaduje.".

5. V § 5 ods. 7 písm. c) sa slová "vyučenie v odbore" nahradzujú slovami "stredné vzdelanie".

6. V § 6 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová "dosiahnutá po ukončení potrebného stupňa vzdelania uvedeného v katalógu alebo po ukočení vzdelania o jeden stupeň nižšieho u príslušníka zaradeného do platovej triedy podľa § 5 ods. 7 písm. c) a d),".

7. § 6 ods. 1 písm. d) znie:

"d) starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky, resp. ďalšej materskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté určenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.".

8. V § 7 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

9. § 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

"(6) Plat určený podľa odsekov 2 až 4 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom hore.".

10. V § 10 ods. 3 znie:

"(3) Príslušníkovi, ktorý v subjektoch hospodárskej mobilizácie7a) vykonáva pracovné činnosti pri ochrane záujmov štátu, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo k iným vážnym rizikám pre brannú pohotovosť štátu alebo pri vyhlásení mimoriadnych opatrení, patrí príplatok vo výške 200 až 800 Kčs.".

11. Poznámka pod čiarou č. 7a) znie:

"".

12. V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová "v súvislosti s odchodom do starobného alebo invalidného dôchodku," nahradzujú slovami "po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok,".

13. § 12 ods. 2 znie:

"(2) Príplatky určené mesačnou sumou patria príslušníkovi v pomernej výške zodpovedajúcej odpracovanému času.".

14. § 16 ods. 1 znie:

"(1) Zamestnávateľ môže upraviť niektoré podmienky a náležitosti, ktoré vyplývajú z ustanovení § 3 ods. 3, § 4 ods. 2, § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 4, § 7 ods. 3 a 4, § 8, § 10 ods. 2 a 3, § 11 v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.".

15. V prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. sa vykonajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

16. Znenie prílohy č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. sa nahrádza znením, ktoré je uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia.

17. V prílohe č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. sa vykonajú zmeny uvedené v prílohe č. 3 tohto nariadenia.

Čl. II

Zamestnávateľ ku dňu účinnosti tohto nariadenia prehodnotí započítateľnú prax príslušníkov podľa § 6 nariadenia vlády.


Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993 s výnimkou prílohy č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 1. marcom 1993.


Mečiar v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 637/1992 Zb.

Príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.

Zmeny a doplnky katalógu odborných pracovných činností v Zbore požiarnej ochrany Slovenskej republiky

V 5. platovej triede sa v prvej vete za slovo "prostriedkov," vkladajú tieto slová: "dýchacej techniky,".

Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 637/1992 Zb.

Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.

Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (Kčs/mesačne)

Plat. stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
123456789101112
1do 3220024202660293032203540390042904720519057106280
2do 6230025302780306033603700407044804930542059706560
3do 9240026402900319035103860424046705140565062206840
4do 12249027403030332036504020442048605340587064607110
5do 15259028503140345037904170459050505550611067207390
6do 18269029603250358039404330476052405760634069707670
7do 21279030703370371040804490494054305970657072207950
8do 24288031703490384042204650511056206180680074808230
9do 27298032803610397043704800528058106390703077308510
10nad 27308033903730410045104960546060006600726079908790

Príloha č. 3 nariadenia vlády SR č. 637/1992 Zb.

Príloha č. 3 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.

Zmeny príplatkov za riadenie u príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Príplatky vo funkciách 1. až 5. v orgánoch s republikovou pôsobnosťou sa menia takto:

„Funkciaorgán s republikovou pôsobnosťou Kčs/mes.
1. Náčelník hlavnej správy4000 - 5000
2. Zástupca náčelníka1500 - 3800
3. Náčelník odboru800 - 2500
4. Náčelník zariadenia800 - 2500
5. Náčelník oddelenia500 - 1500“.

Poznámky pod čarou

7a) § 1 a 2 nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 284/1992 Zb. o opatreniach hospodárskej mobilizácie.

Přesunout nahoru