Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 636/1992 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch

Částka 131/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

636

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. a), b), d) a e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch (ďalej len "zákon") nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch (ďalej len "nariadenie vlády") sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová "a odmena za pracovnú pohotovosť".

2. § 5 ods. 1 znie:

"(1) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca (§ 3 ods. 1) do jednej z dvanástich platových tried, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, výkon ktorej od neho požaduje.".

3. § 5 ods. 4 znie:

"(4) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca, ktorý ukončil vyššie odborné7) alebo bakalárske štúdium8) do šiestej až ôsmej platovej triedy, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, výkon ktorej od neho požaduje.".

4. V poznámke pod čiarou č. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: "Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách.".

5. V § 5 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

"(8) Zamestnanca, ktorý vykonáva činnosť majstra odbornej výchovy a dosiahol iba stredné vzdelanie, možno na dobu dlhšiu ako dva roky zaradiť najvyššie do ôsmej platovej triedy.".

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

6. V § 6 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová "dosiahnutá po ukončení potrebného stupňa vzdelania, uvedeného v katalógu alebo po ukončení vzdelania o jeden stupeň nižšieho u zamestnanca zaradeného do platovej triedy podľa § 5 ods. 7 písm. c) až e)".

7. § 6 ods. 2 písm. b) znie:

"b) starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky, resp. ďalšej materskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté určenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.".

8. § 6 ods. 4 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

"d) ôsmej platovej triedy podľa § 5 ods. 8, ktorý dosiahol iba stredné vzdelanie, doba siedmich rokov.".

9. V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

"(5) Z doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 sa odpočíta u zamestnanca zaradeného podľa § 5 ods. 6 písm. b) do

a) štvrtej až siedmej platovej triedy, ktorý dosiahol nižšie ako stredné vzdelanie, doba štyroch rokov;

b) ôsmej a vyššej platovej triedy, ktorý dosiahol nižšie ako úplné stredné vzdelanie, doba deviatich rokov.".

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

10. V § 7 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

11. § 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

"(6) Plat určený podľa odsekov 2 až 4 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom hore.".

12. V § 9 ods. 5 sa slová "ako 60 %" nahrádzajú slovami "ako 50 %".

13. § 9 ods. 9 znie:

"(9) Zamestnancovi, ktorý v subjektoch hospodárskej mobilizácie11a) vykonáva pracovné činnosti pri ochrane záujmov štátu, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo k iným vážnym rizikám pre brannú pohotovosť štátu, alebo pri vyhlásení mimoriadnych opatrení, patrí príplatok vo výške 200 až 800 Kčs mesačne.".

14. Poznámka pod čiarou č. 11a) znie:

"".

15. V § 9 ods. 11 sa za slovo "predpisu,12)" vkladajú slová "alebo s poskytovaním informácií z operátov evidencie nehnuteľností a dokumentačných fondov,".

16. V § 9 ods. 12 sa vypúšťajú slová "pre deti a mládež telesne, zmyslovo a mentálne postihnutú" a na konci sa pripájajú tieto slová: "s výnimkou zamestnanca, ktorému patrí príplatok podľa odseku 8 alebo 14.".

17. Poznámka pod čiarou č. 13) znie:

"".

18. V § 9 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 a 15, ktoré znejú:

"(14) Zamestnancovi, ktorý vykonáva odborné zdravotnícke alebo výchovno-vzdelávacie činnosti a je v sústavnom každodennom osobnom styku s osobami v ústavoch sociálnej starostlivosti pre zdravotne postihnuté deti a mládež, v liečebniach pre dlhodobo chorých a na úsekoch so zvýšeným psychiatrickým dohľadom, patrí príplatok vo výške 300 až 800 Kčs mesačne.

(15) Zamestnancovi, ktorého výkon práce je spojený s mimoriadnou neuropsychickou záťažou, ktorá spočíva v sústavnom každodennom osobnom styku s oprávnenými osobami v súvislosti s rozhodovaním o ich nárokoch na nápravu krívd podľa osobitných predpisov,13a) môže zamestnávateľ po dohode s príslušným nadriadeným ústredným orgánom pre presne definovanú činnosť poskytnúť príplatok vo výške 100 až 500 Kčs mesačne.".

Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 16.

19. Poznámka pod čiarou č. 13a) znie:

"".

20. V § 9 ods. 16 sa slová "až 13" nahrádzajú slovami "až 15".

21. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová "v súvislosti s odchodom do starobného alebo invalidného dôchodku," nahrádzajú slovami "po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok,".

22. V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Takto určený plat nesmie byť nižší ako plat určený podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia.".

23. § 12 ods. 2 znie:

"(2) Príplatky určené mesačnou sumou patria zamestnancovi v alikvotnej výške zodpovedajúcej odpracovanému času.".

24. V § 14 sa slovo "tretej" nahrádza slovom "siedmej", slovo "základný" sa nahrádza slovom "tarifný" a na konci sa pripája táto veta: "Takto určený plat nesmie byť nižší ako plat určený podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia.".

25. § 17 ods. 1 znie:

"(1) Zamestnávateľ môže upraviť niektoré podmienky a náležitosti, ktoré vyplývajú z ustanovení § 3 ods. 3, § 4 ods. 2, § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 6, § 7 ods. 3 a 4, § 8, 9, 10, § 11 ods. 3, § 14, v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.".

26. V prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. sa vykonajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

27. Znenie prílohy č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. sa nahrádza znením, ktoré je uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia.

Čl. II

Zamestnávateľ ku dňu účinnosti tohto nariadenia prehodnotí započítateľnú prax zamestnanca podľa § 6 nariadenia vlády.


Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993 s výnimkou prílohy č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 1. marcom 1993.


Mečiar v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 636/1992 Zb.

Príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 249/1992 Zb.

ZMENY A DOPLNKY KATALÓGU PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ

Časť A.

Spoločné pracovné činnosti a štátna správa sa mení a dopĺňa takto:

1. V 2. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 2.13. sa na konci pripájajú tieto slová: "a upratovanie vo vybraných oddeleniach (napr. chirurgia, operačné sály).".

2. V 4. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 4.04. sa slová "námestníka vedúceho ústredného orgánu" nahrádzajú slovami "vedúceho sekcie na ústrednom orgáne.".

3. V 5. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 5.01. na konci vkladá čiarka a pripájajú sa slová "štátneho tajomníka a vedúceho úradu na ústrednom orgáne štátnej správy.".

4. V 5. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 5.16.

5. 6. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 6.41., ktorý znie: "6.41. Organizácia chodu súdnej (notárskej) kancelárie, protokolárne spisovanie podaní a ústnych vyhlásení účastníkov, žiadostí o oslobodenie od súdnych poplatkov a o ustanovenie zástupcov, vyznačovanie doložky vykonateľnosti na rovnopise rozhodnutí.".

6. V 7. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 7.04. sa na konci pripájajú tieto slová: "ich komplexné posudzovanie v nadväznosti na dodržiavanie finančnej a daňovej disciplíny.".

7. V 7. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 7. 14. sa za slovo "rozpočtových" vkladajú slová "a daňových".

8. V 9. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 9.24.

9. V 10. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 10.15.

10. 10. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 10.24., ktorý znie: "10.24. Zabezpečovanie poradensko-metodickej činnosti na územnom finančnom orgáne; koordinácia činnosti kontrolnej skupiny v rozsahu pôsobnosti územného finančného orgánu.".

11. 11. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 11.07., ktorý znie: "11.07. Výkon lekárskej posudkovej činnosti v posudkovej komisii sociálneho zabezpečenia po získaní II. špecializácie.".

Časť B.

Kultúra, II. Zamestnanci odborných činností sa mení a dopĺňa takto:

1. 6. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 6.13., ktorý znie: "6.13. Sledovanie stavu a zmien prírodného prostredia, zisťovanie podkladov pre pozemkové úpravy a majetkovoprávnu agendu, spracovanie výsledkov terénnych a laboratórnych prác, spolupráca pri mapovacích prácach, značení územia a pod.".

2. 7. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 7.18., ktorý znie: "7.18. Poskytovanie informácií a návodov organizátorom kultúrnych aktivít, zovšeobecňovanie foriem a metód osvetovej práce, vypracovávanie návrhov konkrétnych projektov rozvoja jednotlivých oblastí osvetovej činnosti na území regiónu.".

3. V 8. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 8.04. slovo "vedecká" nahrádza slovom "vecná" a slovo "špecializované" sa nahrádza slovom "špeciálne".

4. Za 11. platovú triedu sa za príklad pracovnej činnosti 11.03. vkladá nová 12. platová trieda, ktorá znie:

"12. PLATOVÁ TRIEDA Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské Príklady pracovných činností:

12.01. Tvorivé riešenie súhrnných prognóz, koncepcií a programov vytvárania pamiatkového fondu, vedeckých zbierok vrátane archiválií a kníh, odboru prírodných a humanitných vied, ich ochrany, odbornej starostlivosti a prezentácie s aplikáciou výsledkov základného výskumu.

12.02. Organizácia činnosti tímov špecialistov reštaurátorov pri reštaurovaní najvýznamnejších umeleckých diel maliarstva, sochárstva a úžitkového umenia a tvorivá aplikácia výsledkov základného výskumu; koordinácia a kontrola komplexných prieskumných a dokumentačných prác a reštaurátorských zásahov.".

Časť C.

Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie sa mení a dopĺňa takto:

1. V 2. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 2.05.

2. V 3. platovej triede sa z príkladu pracovnej činnosti 3.01. vypúšťajú slová "v laboratóriách hygienickej služby".

3. V 3. platovej triede príklad pracovnej činnosti 3.02. znie: "3.02. Sprevádzanie imobilných občanov so zdravotnou dokumentáciou na odborné vyšetrenia a liečebné zákroky.".

4. V 3. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 3.03. za slová "rehabilitačných laboratóriách" vkladajú slová "v laboratóriách hygienickej služby, zubných laboratóriách, lekárňach".

5. V 3. platovej triede sa z príkladu pracovnej činnosti 3.04. vypúšťajú slová "elektroliečebné procedúry, klasická a reflexná masáž".

6. V 3. platovej triede sa vypúšťajú príklady pracovných činností 3.06., 3.08. a 3.11.

7. V 4. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 4.01. za slová "trvale ležiacich" vkladajú slová "na oddeleniach so zvýšeným psychiatrickým dohľadom".

8. V 4. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 4.02. slová "Prevážanie a prenášanie" nahrádzajú slovom "Prenášanie".

9. V 4. platovej triede príklad pracovnej činnosti 4.04. znie: "4.04. Pestúnska starostlivosť a pomocné práce pri ošetrovaní a výchove detí v jasliach a dodržiavanie denného režimu a bezpečnosti detí v jasliach a staniciach opatrovateľskej služby pre deti.".

10. V 4. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 4.06. sa slovo "asistenta" nahrádza slovom "asistencia" a na konci sa vypúšťajú slová "na poliklinických oddeleniach".

11. V 5. platovej triede príklad pracovnej činnosti 5.01. znie: "5.01. Komplexná hygienická, ošetrovateľská a pestúnska starostlivosť o deti predškolského veku v týždenných jasliach, zariadeniach sociálnej starostlivosti, týždenných pobytoch pre deti a mládež a v ústavoch sociálnej starostlivosti pre zdravotne postihnuté deti a mládež pri ošetrovaní chorých v lôžkových zdravotníckych zariadeniach.".

12. V 5. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 5.02.

13. V 6. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 6.01. sa slová "v územných (závodných) zdravotníckych obvodoch, poliklinických oddeleniach" nahrádzajú slovami "v zdravotníckych zariadeniach".

14. V 6. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 6.04. sa vypúšťajú slová "tretej a štvrtej triedy" a na konci sa pripájajú tieto slová: "bez použitia špeciálnych materiálov.".

15. V 6. platovej triede sa z príkladu pracovnej činnosti 6.06. vypúšťajú slová "vrátane samostatného rozpracovávania určených rehabilitačných postupov.".

16. V 6. platovej triede príklady pracovných činností 6.15. a 6.16. znejú:

"6.15. Individuálne zhotovovanie prístrojov, protéz a liečebných pomôcok na skúšku, zhotovovanie vzoriek, výkroj zvrškov a zhotovovanie ortopedickej obuvi, individuálna výroba podľa merných podkladov.

6.16. Zhotovovanie protéz, prístrojov a objímkových prístrojov pre končatiny, individuálna výroba podľa merných podkladov alebo sádrových negatívov, základné pracovné postupy a ručné práce v oblasti celej ortopedickej protetiky.".

17. V 6. platovej triede sa za príklad pracovnej činnosti 6.17. vkladá nový príklad pracovnej činnosti 6.18., ktorý znie: "6.18. Sledovanie a hodnotenie zdravotno-výchovných výkonov stredných zdravotníckych pracovníkov; príprava podkladov pre určenie edičných plánov a zabezpečenie účelnej distribúcie zdravotno-výchovného materiálu.".

18. V 7. platovej triede príklad pracovnej činnosti 7.01. znie: "7.01. Samostatné ošetrovanie chorých v zdravotníckych zariadeniach a zverencov a obyvateľov ústavov sociálnej starostlivosti; výkon návštevnej služby.".

19. V 7. platovej triede sa z príkladu pracovnej činnosti 7.02. vypúšťajú slová "praktických detských a dorastových lekárov; výkon návštevnej služby v rodinách a na pracoviskách.".

20. V 7. platovej triede sa vypúšťajú príklady pracovných činností 7.03., 7.05. a 7.07.

21. V 7. platovej triede sa z príkladu pracovnej činnosti 7.08. vypúšťajú slová "vykonávanie vysokokvalifikovaných prác spojených s používaním zložitých laboratórnych prístrojov a vyšetrovacích metód vo všetkých odboroch mikrobiológie a hygieny.".

22. V 7. platovej triede príklad pracovnej činnosti 7.10. znie: "7.10. Vyšetrovacie práce s prístrojmi na úseku nukleárnej medicíny, rádiologické vyšetrenia a zhotovovanie snímok a skiagrafických vyšetrení.".

23. V 7. platovej triede príklad pracovnej činnosti 7.14. znie: "7.14. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o deti a pacientov v detských sanatóriách vrátane fyzikálnej terapie a jednoduchej rehabilitácie; komplexná hygienická, ošetrovateľská a výchovná činnosť s deťmi predškolského veku v ústavoch sociálnej starostlivosti pre mentálne a telesne postihnutých a telesne postihnuté deti a mládež čiastočne mobilné v lôžkových zdravotníckych zariadeniach.".

24. V 7. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 7.15. sa za slovo "výdaj" vkladá slovo "voľnopredajných" a vypúšťajú sa slová "príprava skúmadiel na laboratórne účely; na oddeleniach nukleárnej medicíny príprava rádiofarmák z generátorov a kitov.".

25. V 7. platovej triede príklad pracovnej činnosti 7.26. znie: "7.26. Základné ožarovanie pacientov podľa ožarovacích plánov pomocou rôznych typov ožarovačov.".

26. V 7. platovej triede príklad pracovnej činnosti 7.27. znie: "7.27. Zložité ortopedicko-protetické práce a úprava liečebných pomôcok, zhotovovanie a redresné upravovanie prístrojov, protéz a ortéz, zložité bandážne a obuvnícke práce a zhotovovanie zložitých liečebných pomôcok a ortéz axiálneho skeletu.".

27. V 8. platovej triede sa z príkladu pracovnej činnosti 8.01. vypúšťajú slová "pri lôžku".

28. V 8. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 8.10. sa vypúšťa slovo "bežného".

29. V 8. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 8.13. sa na konci pripájajú tieto slová: "akútnych psychiatrických, septických, popáleninových, detských nedonoseneckých oddeleniach a pod.".

30. 8. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 8.18. až 8.22., ktoré znejú:

"8.18. Cielené zobrazovacie vyšetrenia, špeciálne vyšetrenia na lokalizáciu cudzích telies, špeciálne kontrastné vyšetrenia (pneumoencefalografia, perimyelografia, splenoportografia, celebrárna angiografia, rtg vyšetrenie srdca a veľkých ciev), osobitne náročné práce súvisiace s rádioizotopovými vyšetrovacími metódami.

8.19. Vykonávanie špecializovaných genetických, cytogenetických a nukleárno genetických špecializovaných farbiacich metód, napr. neurohistologických, histologických a náročných laboratórnych prác na úseku histológie, samostatné odčítavanie predbežných cytologických výsledkov.

8.20. Vykonávanie vysokokvalifikovaných prác spojených s používaním zložitých laboratórnych prístrojov a vyšetrovacích metód vo všetkých odboroch mikrobiológie a hygieny.

8.21. Príprava skúmadiel na laboratórne účely; na oddeleniach nukleárnej medicíny príprava rádiofarmák z generátorov a kitov.

8.22. Kalibračné meranie ožarovačov, zhotovovanie špeciálnych ožarovacích pomôcok pre hĺbkovú terapiu alebo terapiu pomocou uzavretých alebo otvorených žiaričov.".

31. V 9. platovej triede sa z príkladu pracovnej činnosti 9.01. vypúšťajú slová "do získania špecializácie I. stupňa", "určeného primárom" a "vrátane konziliárnej činnosti, posudzovania pracovnej neschopnosti a pod.".

32. V 9. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 9.02. sa vypúšťajú slová "do získania špecializácie I. stupňa" a na konci sa pripájajú tieto slová: "pod vedením kvalifikovanejšieho lekárnika.".

33. V 9. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 9.03. sa slovo "najzložitejších" nahrádza slovom "zložitých" a vypúšťajú sa slová "na najexponovanejších pracoviskách - jednotky intenzívnej starostlivosti, poúrazové oddelenia, ARO, traumatologické, srdcovocievne, onkologické a podobné oddelenia a pracoviská.".

34. V 9. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 9.04. sa vypúšťa slovo "náročných" a slová "vrátane činnosti konziliárnej, expertíznej a poradenskej.".

35. V 9. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 9.05. na konci pripájajú slová "a pacientov.".

36. V 9. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 9.06. sa vypúšťa slovo "náročných".

37. V 9. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 9.07. na konci pripájajú tieto slová: "a samostatná práca logopéda.".

38. V 10. platovej triede príklad pracovnej činnosti 10.01. znie: "10.01. Samostatný výkon náročných odborných prác, vrátane konziliárnej činnosti, v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach ústavov sociálnej starostlivosti a v kúpeľných organizáciách, na úseku primárnej ochrany zdravia, po získaní I. špecializácie.".

39. V 10. platovej triede v príkladoch pracovných činností 10.02., 10.03., 10.04., 10.05., 10.08., 10.09. a 10.10. sa na konci pripájajú tieto slová: "po získaní I. špecializácie.".

40. V 10. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 10.06. za slovo "vrátane" vkladajú slová "konziliárnej a" a na konci sa pripájajú tieto slová: "po získaní I. špecializácie.".

41. V 11. platovej triede príklad pracovnej činnosti 11.01. znie: "11.01. Samostatné vykonávanie náročných zdravotníckych zákrokov a činností v zdravotníckych zariadeniach po získaní II. špecializácie, vrátane výkonu konziliárnej činnosti, a účasť na ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave zamestnancov napr. na získanie I. špecializácie a pod.".

42. V 11. platovej triede príklad pracovnej činnosti 11.02. znie: "11.02. Samostatný výkon najnáročnejších odborných alebo úzko špecializovaných prác v jednotlivých odboroch činnosti farmácie alebo v nemocničných lekárňach po získaní II. špecializácie (napr. práce v oddelení klinickej farmácie, v oddelení prípravy sterilných liečiv), podiel na vedení úzko špecializovaných odborov a výchove farmaceutov, zaradených do špecializačných príprav.".

43. V 11. platovej triede príklad pracovnej činnosti 11.03. znie: "11.03. Samostatný výkon najnáročnejších a vysokošpecializovaných odborných prác po získaní II. špecializácie v lekárskych odboroch hygieny, epidemiológie, mikrobiológie, preventívneho pracovného lekárstva a pod. vrátane vedenia odborov a ich koordinácie, poradenskej, analytickej a posudkovej činnosti vrátane účasti na výchove odborných zamestnancov.".

44. V 11. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 11.04. na konci vkladajú tieto slová: "po získaní II. špecializácie.".

45. 11. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 11.05., ktorý znie: "11.05. Samostatné vykonávanie najnáročnejších a vysokošpecializovaných odborných prác zamestnancom s iným odborným vzdelaním po získaní II. špecializácie na úsekoch liečebno-preventívnej starostlivosti a hygienickej služby.".

Časť D.

Školstvo sa mení a dopĺňa takto:

1. V 4. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 4.01. sa za slovo "predškolského" vkladajú slová "a školského" a na konci sa pripájajú tieto slová: "vykonávaná pomocným vychovávateľom.".

2. V 4. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 4.02. sa za slovo "mládeže" vkladajú tieto slová "vykonávané pomocným vychovávateľom;".

3. V 5. platovej triede príklad pracovnej činnosti 5.01. znie: "5.01. Odborné procesy vykonávané pomocným vychovávateľom vzťahujúce sa na upevňovanie hygienických návykov, skvalitnenie spoločenského správania sa detí a mládeže, dohľad a kontrola zdravotného stavu ubytovaných v zariadeniach pre fyzicky a mentálne postihnutú a ťažko vychovávateľnú mládež.".

4. V 6. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 6.01.

5. V 7. platovej triede príklad pracovnej činnosti 7.01. znie: "7.01. Výchova a vzdelávanie detí a mládeže vo voľnom čase, rozvíjajúca záujmovú a rekreatívnu činnosť detí a mládeže a systematicky doplňujúca školskú výučbu, vykonávaná vychovávateľom do splnenia podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.".

6. V 7. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 7.04. sa na konci pripájajú tieto slová: "vykonávaná učiteľkou materskej školy.".

7. 7. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 7.05., ktorý znie: "7.05. Odborné práce súvisiace s materiálnou a organizačnou prípravou na demonštračné vyučovanie na stredných školách, vykonávané asistentom.".

8. V 8. platovej triede príklady pracovných činností 8.01. až 8.03. znejú:

"8.01. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov detí s využitím špecifických, diagnostických, vzdelávacích a kontrolných metód, vykonávaná učiteľom základnej školy, špeciálnej školy a strednej školy a vychovávateľom základnej internátnej školy, v detskom domove, výchovnom ústave mládeže, špeciálnej internátnej škole, diagnostickom ústave, strednom odbornom učilišti a ústave sociálnej starostlivosti, a komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť spojená s poradenskou činnosťou, vykonávaná vychovávateľom v klube detí, stredisku voľného času pri školách a v záujmovom klube.

8.02. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľkou materskej školy, zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov detí predškolského veku, spojená s metodickou a poradenskou činnosťou.

8.03. Komplexná výchovná a vzdelávacia činnosť vykonávaná majstrom odbornej výchovy zameraná na vedenie odborného výcviku na strednom odbornom učilišti, odbornom učilišti, učilišti a stredisku praktického vyučovania.".

9. V 8. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 8.04. sa za slová "trénerskej činnosti" vkladajú slová "inštruktorom telesnej výchovy".

10. V 8. platovej triede sa doterajšie chybné označenie príkladu pracovnej činnosti "9.06." označuje ako "8.06.".

11. V 9. platovej triede príklady pracovných činností 9.01. a 9.02. znejú:

"9.01. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov detí na základnej škole, špeciálnej škole a strednej škole s využitím špecifických, diagnostických, vzdelávacích a kontrolných metód vykonávaná učiteľom po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.

9.02. Komplexná výchovná a vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v oblasti spoločenských a prírodných vied a techniky, spracúvanie programov výchovnej a záujmovej činnosti a poradenská činnosť, vykonávaná vychovávateľom domu detí a mládeže, domova mládeže, diagnostického ústavu, internátneho zariadenia s nepretržitou prevádzkou a ústavu sociálnej starostlivosti.".

12. V 9. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 9.06. sa za slová "vysokej školy" vkladajú slová "vykonávaná učiteľom vysokej školy".

13. 9. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 9.08., ktorý znie: "9.08. Vykonávanie inšpekcií materských a základných škôl.".

14. V 10. platovej triede príklad pracovnej činnosti 10.01. znie: "10.01. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov detí na základnej škole, špeciálnej škole a strednej škole, príp. výučba dospelých v štúdiu popri zamestnaní, s využítím špecifických diagnostických vzdelávacích a kontrolných metód, po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.".

15. V 10. platovej triede v príklade pracovnej činnosti 10.03. sa za slovo "exkurzií" vkladajú slová "učiteľom vysokej školy".

16. V 10. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 10.05. za slovo "činnosti" vkladajú slová "pre deti a mládež," a za slovo "proces" sa vkladajú slová "zabezpečovanej školským psychológom, odborným pracovníkom pedagogicko-psychologickej poradne, špeciálnej pedagogicko-psychologickej poradne, diagnostického ústavu a špeciálnej školy;".

17. 10. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 10.06., ktorý znie: "10.06. Koordinácia činnosti školských inšpektorov materských a základných škôl a vykonávanie inšpekcií stredných škôl.".

18. V 11. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 11.01. na konci pripájajú tieto slová: "vykonávané učiteľom vysokej školy.".

19. V 12. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 12.01. na konci pripájajú tieto slová "vykonávané učiteľom vysokej školy.".

Časť G.

Archívnictvo sa mení a dopĺňa takto:

Za 11. platovú triedu sa za príklad pracovnej činnosti 11.05. vkladá nová 12. platová trieda, ktorá znie:

"12. PLATOVÁ TRIEDA Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské Príklady pracovných činností:

12.01. Riešenie najzložitejších výskumných úloh, ktoré majú zásadný význam pre rozvoj vedného odboru z oblasi archivistiky, archívnictva a historických vied.".

Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 636/1992 Zb.

Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 249/1992 Zb.

Stupnica platových taríf zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch (Kčs/mesačne)

Plat. stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
123456789101112
1do 3220024202660293032203540390042904720519057106280
2do 6230025302780306033603700407044804930542059706560
3do 9240026402900319035103860424046705140565062206840
4do 12249027403030332036504020442048605340587064607110
5do 15259028503140345037904170459050505550611067207390
6do 18269029603250358039404330476052405760634069707670
7do 21279030703370371040804490494054305970657072207950
8do 24288031703490384042204650511056206180680074808230
9do 27298032803610397043704800528058106390703077308510
10nad 27308033903730410045104960546060006600726079908790

Poznámky pod čarou

11a) § 1 a 2 nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 284/1992 Zb. o opatreniach hospodárskej mobilizácie.

13) § 5 ods. 3 a § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1984 Zb.

13a) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1992 Zb.
o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.

Přesunout nahoru