Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele

Částka 130/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 31.12.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

634

ZÁKON

ze dne 16. prosince 1992

o ochraně spotřebitele

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tento zákon stanoví některé podmínky podnikání1) významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů2) nebo jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele.

(2) Ustanovení zvláštních předpisů3) týkající se podmínek výroby, dovozu, prodeje a označování výrobků a poskytování služeb nejsou tímto zákonem dotčena.

(3) Tento zákon se vztahuje na prodej výrobků a poskytování služeb v případech, kdy k plnění dochází na území České a Slovenské Federativní Republiky. Na ostatní případy se vztahuje tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 2

Vymezení některých pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a) spotřebitelem fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro přímou osobní spotřebu fyzických osob, zejména pro sebe a pro příslušníky své domácnosti,

b) prodávajícím podnikatel,4) který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby,

c) výrobcem podnikatel, který zhotovil výrobek anebo jeho součást nebo poskytl služby, který vytěžil prvotní surovinu nebo ji dále zpracoval, anebo který se za výrobce označil,

d) dovozcem podnikatel, který dovezl výrobky do České a Slovenské Federativní Republiky,

e) dodavatelem každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky,

f) výrobkem jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli,

g) nebezpečným výrobkem výrobek, který z důvodu jakékoli vady nebo nesprávné či nedostatečné informace sám o sobě nebo při obvyklém způsobu používání, sestavování nebo uschovávání, jakož i únikem škodlivých látek anebo v důsledku spoléhání se na přesnost, při náležité opatrnosti představuje nepředvídatelné nebo zvýšené nebezpečí ohrožení života, zdraví anebo majetku; výrobek nelze považovat za nebezpečný pouze proto, že byl do oběhu uveden výrobek bezpečnější,

h) službou jakákoli činnost, která je určena k nabídce spotřebiteli.

(2) Spotřebitelem podle tohoto zákona je i právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro svoji vlastní potřebu, pokud vystupuje vůči prodávajícímu obdobně jako fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. a).

(3) Prodávajícím se pro účely tohoto zákona rozumí i fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské nebo chovatelské činnosti anebo lesní plodiny.

ČÁST DRUHÁ

POVINNOSTI PŘI PRODEJI VÝROBKŮ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

§ 3

Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb

Prodávající je povinen:

a) prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů,

b) prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů5) anebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé,

c) prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy6) a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat.

§ 4

Hygienické podmínky prodeje výrobků a poskytování služeb

Prodávající je povinen zajišťovat hygienické podmínky prodeje výrobků a poskytování služeb stanovené zvláštními předpisy7) včetně opatření uložených příslušnými orgány.

§ 5

Zabezpečení prodeje výrobků a poskytování služeb

Prodávající je povinen prodej výrobků a poskytování služeb zabezpečit způsobem, který umožňuje jejich řádné a bezpečné provádění.

§ 6

Zákaz diskriminace spotřebitele

(1) Prodávající nesmí žádným způsobem spotřebitele diskriminovat; zejména nesmí odmítnout prodat spotřebiteli výrobky, které má vystaveny nebo jinak připraveny k prodeji, anebo odmítnout poskytnutí služby, které je v jeho provozních možnostech; nesmí rovněž vázat prodej výrobků či poskytnutí služeb na prodej jiných výrobků anebo poskytnutí jiných služeb, pokud se nejedná o omezení stejné pro všechny případy a v obchodním styku obvyklé. To neplatí v případech, v nichž spotřebitel nesplňuje podmínky, které musí splňovat podle zvláštních předpisů.8)

(2) Rezervované výrobky je prodávající povinen po celou dobu rezervace zvlášť označit s uvedením doby, do kdy jsou rezervovány. To platí i o zaplacených výrobcích, které se nacházejí v provozovně do doby, než si je spotřebitel převezme nebo než mu budou dodány.

§ 7

Zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků

(1) Nikdo nesmí prodávat ani nabízet nebezpečné výrobky.

(2) Odpovědnosti za porušení zákazu uvedeného v odstavci 1 se zprostí ten, kdo prokáže, že o skutečnosti, že se jedná o nebezpečné výrobky, v době prodeje nebo nabídky nemohl vědět.

(3) Dozví-li se prodávající jakékoliv skutečnosti, které nasvědčují tomu, že prodal spotřebiteli nebezpečné výrobky, je povinen bezodkladně jej o tom informovat. Není-li informování jednotlivých spotřebitelů možné, je povinen informovat účinným způsobem spotřebitelskou veřejnost a orgány veřejné správy, které vykonávají dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona.

(4) Povinnost uloženou v odstavci 3 má obdobně výrobce, dovozce a dodavatel.

(5) Ustanovení předchozích odstavců platí přiměřeně pro poskytování služeb.

§ 8

Zákaz klamání spotřebitele

(1) Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek.

(2) Pojmy "záruka", "zaručený", jakož i všechny další pojmy obdobného obsahu, mohou být používány jen v případech, kdy je současně konkretizován obsah a podmínky záruky.

(3) Obecná úprava nekalé soutěže9) není ustanovením předchozích odstavců dotčena.

Informační povinnosti

§ 9

(1) Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.

(2) Povinností uvedených v odstavci 1 se nemůže prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.

§ 10

(1) Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly viditelně označeny obecně srozumitelnými údaji o výrobci, popřípadně o dovozci a dodavateli, o množství, jakosti, datu výroby, době použitelnosti a způsobu používání, údržby, uchovávání či skladování těchto výrobků. Údaje o způsobu používání, údržby, uchovávání a skladování mohou být obsaženy v přiloženém písemném návodu. Není-li účelné prodávané výrobky vzhledem k jejich povaze takto označit, je prodávající povinen uvedené údaje na požádání orgánů, které provádějí dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, nebo spotřebitele, který prokáže právní zájem, pravdivě sdělit, případně i doložit.

(2) Prodávající nesmí odstraňovat ani měnit označení výrobků ani jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem.

(3) Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové výrobky musí být prodávány odděleně od ostatních výrobků.

(4) Na prodej použitého zboží se ustanovení odstavce 1 vztahuje pouze přiměřeně.

§ 11

Pokud jsou informace uvedené v § 9 a 10 poskytovány písemně, musí být v českém nebo slovenském jazyce. Fyzikální veličiny musí být vyjádřeny v zákonných měřících jednotkách.10) Označení kvality, velikosti a způsobu zacházení s výrobkem musí být provedeno způsobem uznaným v České a Slovenské Federativní Republice.

§ 12

(1) Prodávající je povinen jednoznačně informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb platné v okamžiku nabídky.11) Za tím účelem je povinen zejména zřetelně označit výrobky cenou nebo informací o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit.

(2) Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že:

a) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti,

b) stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí,

c) v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť,

d) cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není,

e) vztah ceny a užitečnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není.

(3) Ustanovení odstavce 2 se vztahuje obdobně i na informace o způsobech stanovení cen.

§ 13

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb (dále jen "reklamace") včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

§ 14

(1) Prodávající je povinen provozovnu zvenčí viditelně označit obchodním jménem, popřípadě též symbolem nebo uvedením hlavní skupiny prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb.

(2) Na vhodném a trvale viditelném místě provozovny musí být uvedeno:

a) obchodní jméno, sídlo, popřípadě bydliště prodávajícího,

b) jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny,

c) provozní doba určená pro spotřebitele.

(3) Při dočasném uzavření provozovny je prodávající povinen na místě, kde je uvedena provozní doba, označit počátek a konec uzavření. Při zrušení provozovny je povinen informovat orgány, které vykonávají dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, o tom, kde lze vypořádat případné závazky.

(4) Povinnost podle odstavce 2 písm a) a b) se vztahuje přiměřeně i na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu.

Další povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb

§ 15

(1) Umožňuje-li to povaha výrobku, je prodávající povinen na žádost spotřebitele výrobek předvést.

(2) V případech stanovených zákonem12) je prodávající povinen řádně vyplnit záruční list.

§ 16

(1) Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta.

(2) Při prodeji výrobků s následnou dodávkou musí doklad obsahovat místo určení a datum dodávky.

(3) Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny.

§ 17

Vyžaduje-li to povaha výrobků, zejména s ohledem na hygienické podmínky prodeje a charakter použití, je prodávající povinen výrobky prodávat v hygienicky nezávadných obalech nebo je do takových obalů při prodeji zabalit, při samoobslužném prodeji je povinen spotřebiteli poskytnout vhodný obalový materiál.

§ 18

(1) Vratné zálohované obaly, v nichž se prodávají výrobky, musí být v provozovně, kde se výrobky v takových obalech prodávají, vykupovány po celou provozní dobu.

(2) Výkup vratných zálohovaných obalů nelze vázat na nákup zboží. Množství vykupovaných vratných zálohovaných obalů nesmí být prodávajícím omezeno.

§ 19

(1) S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba,13) je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i na místě, odkud řídí svůj podnik.

(2) V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

(3) Prodávající skupinových zájezdů musí zajistit nepřetržitou přítomnost pověřeného pracovníka, oprávněného vyřizovat reklamace, po celou dobu zájezdu.

(4) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů.

§ 20

Omezení reklamy

(1) Reklamace, včetně inzerce určené pro spotřebitele, nesmí obsahovat:

a) cokoliv, co by uráželo národnostní nebo náboženské cítění,

b) cokoliv, co by ohrožovalo mravnost, zejména vulgárnosti,

c) propagaci násilí,

d) propagaci výrobků prokazatelně škodlivých životu nebo zdraví, aniž by byla škodlivost v reklamě zřetelně uvedena,

e) propagaci výrobků jako zdraví prospěšných, pokud to není z odborného hlediska prokázáno nebo všeobecně přijímáno.

(2) Reklama tabákových výrobků se zakazuje.

ČÁST TŘETÍ

ÚKOLY VEŘEJNÉ SPRÁVY

§ 21

Ochrana před nebezpečnými výrobky

Orgány státní správy, orgány územní samosprávy a ostatní orgány veřejné správy jsou povinny činit v mezích své působnosti veškerá opatření, aby zamezily uvádění nebezpečných výrobků do oběhu nebo jejich další oběh. O nebezpečných výrobcích v oběhu jsou povinny všemi dostupnými prostředky informovat spotřebitelskou veřejnost. Činí tak zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků, které jsou povinny tyto informace neprodleně zveřejnit.

§ 22

Mimořádná regulační opatření

(1) V případě, že je vážně ohroženo zásobování obyvatelstva životně důležitými výrobky, mohou příslušné orgány vyhlásit tato mimořádná regulační opatření:

a) prodej výrobků na příděl,

b) prodej omezeného množství výrobků,

c) časově regulovaný prodej výrobků.

(2) Regulační opatření sledují zajištění rovného postavení spotřebitelů nebo odůvodněné zvýhodnění některých skupin spotřebitelů s ohledem na zájmy ochrany jejich života a zdraví.

(3) Prodej výrobků na příděl vyhlašuje vláda. Příděl může stanovit diferencovaně pro různé skupiny spotřebitelů nebo může některé skupiny spotřebitelů z nároku na příděl vyloučit. Spolu s vyhlášením určí způsob prokazování nároku na příděl.

(4) Prodej omezeného množství výrobků a časově regulovaný prodej výrobků vyhlašují orgány příslušné podle zákona České národní rady a zákona Slovenské národní rady.14)

(5) Prodej omezeného množství výrobků se vyhlašuje pro území republiky nebo pro území jednotlivých okresů anebo pro území jednotlivých měst a obcí. Omezení se stanoví jako nejvyšší přípustná množství výrobků, případně jejich nejvyšší přípustná hmotnost nebo míra, které lze prodat spotřebiteli v jednotlivém případě.

(6) Časově regulovaný prodej se vyhlašuje pro území města nebo obce. Spočívá v povinnosti nabízet k prodeji stanovenou část výrobků z celkového množství výrobků na skladě ve stanovené části provozní doby.

(7) Regulační opatření lze použít pouze v nezbytných případech a na nezbytně nutnou dobu.

(8) Není-li při vyhlášení regulačního opatření stanoveno jinak, je takové regulační opatření závazné pro všechny prodávající.

(9) Regulační opatření se zveřejňují na úředních deskách všech dotčených obecních úřadů. Prodávající jsou povinni informace o přijatých regulačních opatřeních po dobu jejich účinnosti viditelně zpřístupnit.

§ 23

Dohled nad ochranou spotřebitele

(1) Dohled nad ochranou spotřebitele zahrnuje:

a) schvalování typových smluv prováděné ústředními orgány státní správy,

b) dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Příslušnost orgánů k provádění dohledu stanoví zákon České národní rady a zákon Slovenské národní rady.14)

(3) Typovou smlouvou se rozumí formulář smlouvy, která má být uzavírána ve více případech, pokud je obvyklé, že spotřebitel obsah smlouvy při jejím uzavírání podstatným způsobem neovlivňuje. Schválení typové smlouvy je podmínkou jejího používání. Při schvalování posuzují příslušné orgány soulad typové smlouvy s ustanoveními právních předpisů. Jestliže příslušné orgány nerozhodnou o žádosti o schválení typové smlouvy do 30 dnů, platí, že typovou smlouvu schválily.

(4) Při výkonu dozoru jsou příslušné orgány oprávněny vydávat závazné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků. V případě ohrožení života, zdraví nebo majetku jsou oprávněny pozastavit prodej výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavřít provozovnu; tato opatření mohou za podmínek stanovených zákonem České národní rady a zákonem Slovenské národní rady14) ukládat na místě k tomu pověřené osoby.

§ 24

Pokuty

(1) Za porušení povinnosti stanovené tímto zákonem uloží orgány příslušné podle zákona České národní rady a zákona Slovenské národní rady14) prodávajícímu, výrobci, dovozci nebo dodavateli anebo osobám uvedeným v § 27 pokutu až do výše 500000 Kčs. Za opakované porušení povinnosti v průběhu jednoho roku lze ukládat pokutu až do výše 1000000 Kčs.

(2) Z podnětu státního orgánu vykonávajícího dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem nebo na jeho základě anebo z podnětu sdružení spotřebitelů či jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele uloží orgány příslušné podle zákona České národní rady a zákona Slovenské národní rady14) prodávajícímu, výrobci, dovozci nebo dodavateli anebo osobám uvedeným v § 27, který prodal, vyrobil, dovezl nebo dodal výrobek, jehož vada způsobila újmu na životě nebo zdraví, pokutu až do výše 10000000 Kčs. Stejnou pokutu uloží tomu, kdo takovou újmu způsobil vadným poskytnutím služby. Pokutu nelze uložit osobě, která prokáže, že újmě nešlo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na ní bylo možno požadovat.

(3) Pokutu podle odstavce 1 nelze uložit v případech, kdy byla uložena pokuta podle zvláštního zákona, a v případě, kdy lze uložit pokutu podle odstavce 2.

(4) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k charakteru protiprávního jednání a k rozsahu jeho následků.

(5) Pokud zákon České národní rady nebo zákon Slovenské národní rady14) nestanoví něco jiného, je výnos pokut uložených podle odstavců 1 a 2 příjmem státního rozpočtu České republiky nebo státního rozpočtu Slovenské republiky anebo rozpočtu obce podle toho, který orgán pokutu uložil.

(6) Pokutu podle odstavce 1 lze uložit do tří let a pokutu podle odstavce 2 do deseti let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(7) Uložením pokuty není dotčena povinnost k náhradě škody.

ČÁST ČTVRTÁ

SDRUŽENÍ SPOTŘEBITELŮ A JINÉ PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE

§ 25

Právní postavení

Právní postavení sdružení spotřebitelů a jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele (dále jen "sdružení") upravují zvláštní zákony.15)

§ 26

Oprávnění vůči orgánům veřejné správy

(1) Sdružení jsou oprávněna činit podněty orgánům veřejné správy v souvislosti s plněním jejich úkolů podle části třetí tohoto zákona. Orgány veřejné správy, které tyto podněty obdrží, jsou povinny informovat sdružení o jejich vyřízení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od obdržení podnětu.

(2) V rozsahu stanoveném zákonem České národní rady a zákonem Slovenské národní rady14) jsou sdružení oprávněna podílet se na tvorbě a kontrole plnění státní politiky v oblasti ochrany spotřebitele.


ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 27

Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání

Povinnosti prodávajících, výrobců, dovozců nebo dodavatelů mají i osoby, které provozují činnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) až e) bez příslušného oprávnění.

§ 28

Vztah ke správnímu řádu

Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují:

a) na rozhodování o mimořádných regulačních opatřeních podle § 22,

b) na rozhodování o opatřeních podle § 23 odst. 4 ukládaných k tomu pověřenými osobami na místě.

§ 29

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Stráský v. r.
Kováč v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

3) Např. zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon SNR č. 126/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, zákon SNR č. 110/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 51/1964 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

4) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.

5) § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých normách.

6) Zákon č. 526/1990 Sb.

7) Zejména zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon SNR č. 71/1986 Sb., o Slovenské obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

8) Např. § 4 odst. 1 písm. a) bod 1 a písm. e) zákona ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, § 4 odst. 1 písm a) bod 1 a písm. e) zákona SNR č. 46/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, § 6, 18, 30 a § 32 odst. 1 zákona č. 147/1983 Sb.

9) Hlava V části první zákona č. 513/1991 Sb.

10) § 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

11) § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb.

12) § 620 odst. 2 a 3 a § 621 občanského zákoníku.

13) Věta druhá § 625 občanského zákoníku.

14) Národní rada Slovenské republiky podle čl. 154 odst. 1 Ústavy Slovenské republiky č. 460/1992 Sb.

15) Zejména zákon č. 83/1990 Sb. nebo občanský zákoník.

Přesunout nahoru