Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 630/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky

Částka 129/1992
Platnost od 28.12.1992
Účinnost od 12.09.1991
Zrušeno k 01.05.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

630

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. září 1991 byla v Praze podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Jihoafrické republiky, dále označované jako „Smluvní Strany“, přejíce si další rozvoj, rozšíření a posílení hospodářských a obchodních vztahů mezi oběma zeměmi na vzájemně výhodném základě, se dohodly následovně:

Článek I

Smluvní Strany budou, v rámci právního řádu platného na jejich území, přijímat příslušná opatření k usnadnění, posílení a diversifikaci obchodu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Jihoafrickou republikou.

Článek II

1. Smluvní Strany si budou, v souladu s GATTem, vzájemně poskytovat zacházení podle doložky nejvyšších výhod ve všech otázkách, týkajících se obchodu mezi oběma zeměmi.

2. Ustanovení odstavce 1. tohoto článku se nicméně nebudou vztahovat na

a) výhody, které jedna ze Smluvních Stran poskytla nebo může poskytnout sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního styku, a

b) výhody vyplývající z členství v celní unii nebo oblasti volného obchodu, jehož členem jedna smluvní strana je nebo se může stát.

Článek III

Smluvní Strany si poskytnou vzájemně zacházení ne méně výhodné než to, které poskytují dalším stranám v souladu s běžnou přístavní praxí, ve všech otázkách týkajících se obchodní plavby a používání přístavů. Podobné zacházení se nicméně nebude vztahovat na lodě, které se zabývají pobřežním nebo regionálním obchodem.

Článek IV

1. Platby za zboží a služby vyplývající z této dohody se budou uskutečňovat ve volně směnitelných měnách, v souladu s devizovými předpisy platnými v každé zemi.

2. Smluvní Strany uznávají právo fyzických a právnických osob obou zemí, aby se dohodly na jiných způsobech placení při dodržování zákonů a nařízení obou Smluvních Stran.

Článek V

Vzhledem k tomu, že Česká a Slovenská Federativní Republika zrušila restrikce týkající se obchodu mezi Smluvními Stranami s výjimkou zboží, služeb a průmyslových práv s přímou či nepřímou vojenskou využitelností, vláda Jihoafrické republiky umožní dovoz všeho zboží československého původu do Jihoafrické republiky bez zatěžování jakýmikoliv dovozními přirážkami.

Článek VI

S cílem podpořit a rozšířit obchod mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Jihoafrickou republikou si budou Smluvní Strany, při dodržování“ platného právního řádu jejich zemí, oboustranně umožňovat organizování obchodních veletrhů na svých územích a budou aktivně usnadňovat konání takových akcí.

Článek VII

1. Pro usnadnění plnění této dohody a za účelem dalšího rozšíření obchodních vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Jihoafrickou republikou se obě Smluvní Strany dohodly na zřízení Smíšeného výboru zástupců obou zemí (dále „Výbor“).

2. Výbor se bude scházet podle potřeby, alternativně v Československu a v Jihoafrické republice s cílem projednat problémy, které mohou vyvstat při naplňování této dohody a/nebo posuzovat návrhy předložené mu jednou ze Smluvních Stran, zaměřené na další rozšiřování a diversifikaci obchodu mezi oběma zeměmi.

Článek VIII

Instituce zodpovědné za plnění jednotlivých ustanovení této dohody a dalších otázek s ní souvisejících budou v případě vlády České a Slovenské Federativní Republiky její federální ministerstvo zahraničního obchodu a v případě vlády Jihoafrické republiky její ministerstvo obchodu a průmyslu.

Článek IX

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti po dobu 3 let. Její platnost bude dále prodlužována, pokud jedna ze smluvních stran 90 dní předem písemně neoznámí svůj úmysl platnost dohody ukončit.

2. Jakákoliv změna této dohody, na které se Smluvní Strany dohodnou, bude provedena písemnou formou.

Článek X

Jakákoliv změna nebo ukončení platnosti této dohody se nedotkne práv a povinností Smluvních Stran vzniklých nebo převzatých před datem této změny nebo ukončení platnosti dohody.

Na důkaz toho, podepsaní, majíce plnou moc od svých příslušných vlád, podepsali a zapečetili tuto dohodu ve dvou originálech, jeden v českém a jeden v anglickém jazyce v Praze dne 12. 9. roku 1991.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky: Ing. Jozef Bakšay v. r. ministr zahraničního obchodu ČSFR

Za vládu Jihoafrické republiky: Dr. Orga Marais v. r. ministr obchodu, průmyslu a turismu Jihoafrické republiky

Přesunout nahoru