Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 63/1992 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o Obchodním věstníku

Částka 15/1992
Platnost od 20.02.1992
Účinnost od 20.02.1992
Zrušeno k 01.01.2001 (503/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 23. prosince 1991

o Obchodním věstníku

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 770 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a podle § 79 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Vydávání Obchodního věstníku (dále jen "Věstník") zabezpečuje Federální úřad pro hospodářskou soutěž (dále jen "úřad") prostřednictvím vydavatelství.

§ 2

(1) Ve Věstníku se zveřejňují údaje v případech, ve kterých zveřejnění stanoví obchodní zákoník.

(2) Z údajů zapisovaných do obchodního rejstříku podle § 28 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku se ve Věstníku zveřejňují:

a) údaje uvedené v § 28 odst. 1 písm. a) až d), f) až h) obchodního zákoníku a jména a bydliště osob oprávněných jednat za podnikatele,

b) z údajů uvedených v § 28 odst. 2 obchodního zákoníku u obchodní společnosti a družstva výška základního jmění, u akciové společnosti též počet, druh a jmenovitá hodnota akcií, u státního podniku zakladatel a kmenové jmění,

c) den zápisu údajů podle písmen a) a b), jakož i změna a zánik zapisovaných skutečností, které byly zveřejněné.

(3) Ve Věstníku se dále zveřejňuje podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, výpis z usnesení soudu o prohlášení konkursu a o povolení vyrovnání.

(4) Ve Věstníku se mimo případů uvedených v odstavcích 1 až 3 zveřejňují také jiná oznámení a údaje, pokud tuto povinnost stanoví zákon.1)

§ 3

(1) Ve Věstníku se mohou uveřejňovat údaje v případech, ve kterých zákon stanoví povinnost jejich uveřejnění, avšak neurčuje způsob uveřejnění.

(2) Ve Věstníku se mohou též uveřejňovat:

a) rozsudky ve věcech obchodních, pokud soud v rozsudku přiznal právo na uveřejnění,

b) oznámení nebo rozhodnutí orgánů státní správy týkající se podnikatelů.

§ 4

(1) Podkladem pro zveřejnění nebo uveřejnění ve Věstníku jsou originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o údajích, oznámeních nebo rozhodnutích, které se mají zveřejnit nebo uveřejnit.

(2) Cenu za zveřejnění nebo uveřejnění je povinen vydavatelství uhradit v případech uvedených v § 2 ten, koho se zveřejněný údaj týká, v ostatních případech ten, kdo o uveřejnění požádal nebo komu bylo rozsudkem uloženo cenu uhradit.

§ 5

(1) Údaje určené k zveřejnění ve Věstníku se v případech uvedených v § 2 zasílají přímo vydavatelství; jiné návrhy na zveřejnění nebo uveřejnění se předkládají úřadu, který ověří, že tyto údaje je možné uveřejnit ve Věstníku.

(2) Za obsahovou správnost podkladů pro zveřejnění nebo uveřejnění zodpovídá předkladatel. Za soulad obsahu zveřejněných nebo uveřejněných údajů s poskytnutým podkladem zodpovídá vydavatelství. Tiskové chyby se opravují redakčním oznámením na náklad vydavatelství.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. § 29 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 50a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru