Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 628/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách (č. 21)

Částka 129/1992
Platnost od 28.12.1992
Účinnost od 18.09.1957
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

628

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 1956 byla v Paříži sjednána Evropská úmluva o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách (č. 21).

Jménem České a Slovenské Federativní Republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 26. března 1991.

Listina o schválení Úmluvy Českou a Slovenskou Federativní Republikou byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 26. března 1991.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 2 dnem 18. září 1957 a pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku na základě odst. 3 téhož článku dnem 26. března 1991.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

EVROPSKÁ ÚMLUVA

o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách č. 21

Vlády členských států Rady Evropy, které podepsaly tuto Úmluvu,

berouce v úvahu Evropskou úmluvu o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy podepsanou v Paříži dne 11. prosince 1953;

berouce v úvahu Evropskou kulturní úmluvu podepsanou v Paříži dne 19. prosince 1954;

berouce v úvahu, že by významně přispívalo k většímu vzájemnému evropskému porozumění, kdyby více studentů, mimo jiné studentů moderních jazyků, mohlo absolvovat určitou část studia v zahraničí a kdyby zkoušky vykonané a kursy absolvované v průběhu tohoto studia mohly být uznány těmto studentům na vysokých školách v jejich vlastních zemích;

berouce v úvahu, že uznávání částečného studia absolvovaného v zahraničí by přispělo k řešení problému nedostatku vysoce kvalifikovaných vědců,

se dohodly na následujícím:

Článek I

1. Pro účely této Úmluvy se smluvní strany dělí na kategorie podle toho, zda orgánem, příslušným pro řešení otázek rovnocennosti na jejich území je:

a) stát;

b) vysoká škola;

c) stát nebo vysoká škola podle konkrétního případu.

Každá smluvní strana sdělí generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, který orgán je příslušný pro řešení otázek týkajících se rovnocennosti.

2. Pojem „vysoká škola“ znamená:

a) univerzity;

b) instituce považované smluvní stranou, na jejímž území se nacházejí, za zařízení podobná svým charakterem vysokým školám.

Článek 2

1. Smluvní strany spadající do kategorie a) odstavec 1 článku 1 uznají částečné studium absolvované studentem studujícím moderní jazyky na vysoké škole v jiné členské zemi Rady Evropy za rovnocenné obdobnému částečnému studiu absolvovanému na vysoké škole v jeho vlastní zemi, jestliže vedení první vysoké školy vydalo tomuto studentovi potvrzení, že ukončil uvedené částečné studium uspokojivě.

2. Délka částečného studia v souladu s odstavcem 1 bude stanovena příslušnými orgány smluvní strany.

Článek 3

Smluvní strany spadající do kategorie a) odstavec 1 článku 1 posoudí postup při uznávání částečného studia absolvovaného na vysoké škole v druhé členské zemi Rady Evropy studenty v jiných disciplínách, než moderní jazyky, zejména studenty zabývajícími se základním nebo aplikovaným výzkumem.

Článek 4

Smluvní strany spadající do kategorie a) odstavec 1 článku 1 budou podporovat jednostrannými nebo dvoustrannými opatřeními podmínky, za kterých zkouška vykonaná nebo kursy absolvované studentem v průběhu studia na vysoké škole v druhé členské zemi Rady Evropy mohou být pokládány za rovnocenné podobné zkoušce vykonané nebo podobným kursům absolvovaným na vysoké škole v jeho vlastní zemi.

Článek 5

Smluvní strany spadající do kategorie b) odst. 1 článku 1 zašlou text této Úmluvy vedení vysokých škol nacházejících se na jejich území a budou podporovat, aby toto vedení příznivě posuzovalo a uplatňovalo zásady uvedené v článcích 2, 3 a 4.

Článek 6

Smluvní strany spadající do kategorie c) odst. 1 článku 1 uplatňují ustanovení článků 2, 3 a 4 vůči těm vysokým školám, pro které stát představuje orgán, do jehož působnosti spadají otázky tvořící předmět této Úmluvy, a uplatňují ustanovení článku 5 vůči těm vysokým školám, které jsou samy orgánem, do jehož působnosti patří tyto otázky.

Článek 7

Každá smluvní strana zašle generálnímu tajemníkovi Rady Evropy do jednoho roku ode dne, kdy tato Úmluva vstoupila v platnost, písemné oznámení o opatřeních, která přijala za účelem realizace plnění článků 2, 3, 4, 5 a 6.

Článek 8

Generální tajemník Rady Evropy zašle ostatním smluvním stranám informaci, kterou od každé z nich obdržel podle článku 7, a informuje výbor ministrů o stavu plnění této Úmluvy.

Článek 9

1. Tato Úmluva je otevřena k podpisu pro členy Rady Evropy. Podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny jsou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

2. Úmluva vstupuje v platnost po uložení tří ratifikačních listin.

3. Pro každý stát, který Úmluvu podepsal a poté ratifikoval po vstupu Úmluvy v platnost, vstoupí Úmluva v platnost dnem, kdy byly uloženy jeho ratifikační listiny.

4. Generální tajemník Rady Evropy informuje všechny členy Rady Evropy o vstupu Úmluvy v platnost, o smluvních stranách, které ji ratifikovaly, a o uložení do úschovy všech ratifikačních listin, ke kterému může dojít po vstupu Úmluvy v platnost.

5. Každá smluvní strana může uvést území, na němž budou uplatňována ustanovení této Úmluvy, v prohlášení adresovaném generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, ten je zašle ostatním smluvním stranám.

Článek 10

Výbor ministrů Rady Evropy může vyzvat kterýkoliv stát, který není členem Rady Evropy, aby přistoupil k této Úmluvě. Každý takto vyzvaný stát může přistoupit k Úmluvě uložením listiny o přístupu generálnímu tajemníkovi Rady, který o tom informuje všechny smluvní strany. Každý přistupující stát je pro účely této Úmluvy považován za členskou zemi Rady Evropy. Pro každý přistupující stát vstoupí tato Úmluva v platnost dnem, kdy byl uložen jeho dokument o přistoupení.

Na důkaz čeho níže podepsaní, náležitě na to zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto Úmluvu.

Dáno v Paříži dne patnáctého prosince roku tisíc devětset padesát šest v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivech Rady Evropy. Generální tajemník zasílá ověřené kopie Úmluvy každé vládě, která ji podepsala nebo k ní přistoupila.

Přesunout nahoru