Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 627/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy (č. 15)

Částka 129/1992
Platnost od 28.12.1992
Účinnost od 20.04.1954
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

627

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. prosince 1953 byla v Paříži sjednána Evropská úmluva o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy (č. 15).

Jménem České a Slovenské Federativní Republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 26. března 1991.

Listina o schválení Úmluvy Českou a Slovenskou Federativní Republikou byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 26. března 1991.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 2 dnem 20. dubna 1954 a pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku na základě odst. 3 téhož článku dnem 26. března 1991.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

EVROPSKÁ ÚMLUVA

o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy č. 15

Vlády členských států Rady Evropy,

berouce v úvahu, že jedním z cílů Rady Evropy je společný postup v oblasti kultury a vědy,

berouce v úvahu, že tento cíl by byl dosažen snadněji, kdyby evropská mládež měla volný přístup k intelektuálním zdrojům členských států,

berouce v úvahu, že vysoká škola představuje jeden z hlavních zdrojů intelektuální činnosti v každé zemi,

berouce v úvahu, že studentům, kteří úspěšně ukončili středoškolské studium v jednom členském státu, by měly být přiznány veškeré možné výhody pro přístup na vysokou školu podle jejich výběru, nacházející se na území druhého členského státu,

berouce v úvahu, že takové výhody, které jsou též žádoucí v zájmu volného pohybu z jedné země do druhé, si vyžadují vzájemné uznávání dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

1. Každá smluvní strana uzná za účelem přijetí na vysoké školy nacházející se na jejím území, v případě, že toto přijetí podléhá kontrole státu, rovnocennost dokladů o vzdělání vydaných na území každé druhé smluvní strany potvrzujících, že jejich držitelé mají potřebnou kvalifikaci pro přijetí na obdobné instituce jako v zemi, kde tyto doklady byly vydány.

2. Přijetí na kteroukoliv vysokou školu je podmíněno místy, která jsou k dispozici.

3. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo neuplatňovat ustanoveni odstavce 1 ke svým vlastním státním příslušníkům.

4. Nepodléhá-li přijetí na vysoké školy nacházející se na území smluvní strany kontrole státu, zainteresovaná smluvní strana předá těmto vysokým školám text této úmluvy a vyvine veškeré úsilí, aby zmíněné vysoké školy přijaly zásady uvedené v předchozích odstavcích.

Článek 2

Každá smluvní strana zašle generálnímu tajemníkovi Rady Evropy do jednoho roku ode dne, kdy tato úmluva vstoupila v platnost, písemnou zprávu o opatřeních, jež byla přijata za účelem plnění ustanovení předchozího článku.

Článek 3

Generální tajemník Rady Evropy předá ostatním smluvním stranám informace, které obdržel od každé z nich podle výše uvedeného článku 2, a informuje Výbor ministrů o stavu plnění ustanovení této Úmluvy.

Článek 4

Pro účely této úmluvy

a) pojem „doklad o vzdělání“ znamená jakýkoliv doklad, vysvědčení nebo jiné osvědčení, bez ohledu na to, v jaké formě bylo vydáno nebo zaregistrováno, které opravňuje držitele nebo zainteresovanou osobu ucházet se o přijetí na vysokou školu;

b) pojem „vysoké školy“ znamená:

i) univerzity;

ii) instituce, které smluvní strana, na jejímž území se nacházejí, pokládá za zařízení stejného typu jako vysoké školy.

Článek 5

1. Tato úmluva je otevřená k podpisu členským státům Rady Evropy. Podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

2. Tato úmluva vstoupí v platnost po uložení tří ratifikačních listin.

3. Pro každého signatáře, který úmluvu ratifikuje po jejím vstupu v platnost, vstoupí úmluva v platnost dnem uložení ratifikační listiny.

4. Generální tajemník Rady Evropy informuje všechny členské státy Rady Evropy o vstupu úmluvy v platnost, o smluvních stranách, které ji ratifikovaly, jakož i o uložení každé ratifikační listiny, ke kterému došlo později.

Článek 6

Výbor ministrů Rady Evropy může vyzvat kterýkoliv stát, který není členem Rady, aby přistoupil k této úmluvě. Každý stát poté, co obdržel tuto výzvu, může přistoupit k této úmluvě uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka Rady, který informuje o jejím uložení všechny smluvní strany. Pro každý přistupující stát vstoupí tato úmluva v platnost dnem, kdy byla uložena jejich listina o přístupu.

Na důkaz čeho níže podepsaní, náležitě zmocněni za tímto účelem podepsali tuto úmluvu.

Dáno v Paříži dne 11. prosince 1953 v jazyce francouzském a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Generální tajemník zašle jeho ověřené kopie všem signatářům.

Přesunout nahoru