Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 626/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů

Částka 129/1992
Platnost od 28.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.01.1994 (323/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

626

ZÁKON

ze dne 15. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 písm. b) se na konci středník nahrazuje tečkou a připojuje se tato věta: "Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi na základě smlouvy o budoucím prodeji nemovitosti uzavřené v době do pěti let od nabytí, i když kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech po nabytí;".

2. § 4 písm. c) druhá věta zní: "Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel, lodí a cenných papírů, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku.".

3. V § 4 písm. n) se za slova "ozbrojených sil" doplňují slova "a sborů".

4. Poznámka pod čarou č. 3) zní:

"3) Zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu.
§ 15 a díl VIII zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Slovenské národní rady č. 410/1991 Sb., o služebním poměru příslušníků Policejního sboru Slovenské republiky.
Zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.".

5. V § 4 písm. o) se na konci připojují slova "a dávky související se skončením služebního poměru příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů".

6. V § 4 se tečka za písmenem p) nahrazuje středníkem a připojuje písmeno r), které zní:

"r) příjmy z převodu členských práv družstva nebo z převodu účasti na obchodních společnostech, nejde-li o prodej cenných papírů, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu pěti let.".

7. § 5 odst. 3 zní:

"(3) Pokud podle účetnictví výdaje přesáhnou příjmy uvedené v § 7 a 9, je rozdíl ztrátou. O ztrátu se sníží úhrn dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7 až 10 s použitím ustanovení odstavce 1. Ztrátu nebo její část, kterou nelze uplatnit při zdanění příjmů ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla, lze odečíst od úhrnu dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7 až 10 v následujících zdaňovacích obdobích podle ustanovení § 34.".

8. V § 5 odst. 4 se na konci připojují tyto věty: "Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) plynoucí poplatníkovi nejdéle 25 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy plynoucí poplatníkovi v tomto zdaňovacím období. U poplatníka s příjmy podle § 7 a 9 se přihlédne i k zásobám pořízeným v kalendářním roce, který předcházel roku, v němž poplatník zahájil činnost. Obdobně se posuzují i jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti.".

9. V § 6 odst. 1 písm. a) se v první větě slova "z činnosti vykonávané na základě" nahrazují slovem "ze".

10. V § 6 odst. 6 se na konci připojuje tato věta: "Jde-li o najaté vozidlo, vychází se z pořizovací ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi najatého vozidla.".

11. V § 6 odst. 8 písm. b) se na konci připojují tato slova: "nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů".

12. V § 6 odst. 8 písm. g) se tečka na konci nahrazuje středníkem a připojuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou zní:

"h) příjmy získané nabytím zaměstnaneckých akcií podle zvláštního předpisu5a) za nižší než jmenovitou hodnotu s výjimkou příjmů z nich plynoucích a příjmů plynoucích ze zpětného odprodeje (vrácení) těchto akcií za vyšší než nabývací hodnotu, které se považují za příjmy z kapitálového majetku [§ 8 odst. 3 písm. a)].

5a) § 158 obchodního zákoníku.".

13. V § 7 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. d) bodech 1 až 3 plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36).".

14. V § 8 odst. 1 písm. e) se na konci středník nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši společníků veřejných obchodních společností. Vklady na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání (sporožirové účty, devizové účty), se posuzují podle písmene c);".

15. § 8 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) Úroky a jiné výnosy plynoucí z vkladů, které přijímá zaměstnavatel pouze od svých zaměstnanců anebo které přijímá banka pouze od svých zaměstnanců za odchylných podmínek než od ostatních fyzických osob, jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36).".

16. V § 9 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Příjem z pronájmu plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 je, s výjimkou příjmů z pronájmu nemovitosti, samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36).".

17. V § 10 odst. 1 písm. a) se na konci připojují tato slova: " ,včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem),".

18. V. § 10 odst. 3 se na konci připojují tyto věty: "Jde-li o příjmy ze zemědělské výroby, lze výdaje uplatnit podle § 7 odst. 7 písm. a). Příjmy plynoucí ze splátek na základě uzavřené kupní smlouvy nebo ze zálohy na základě uzavřené smlouvy o budoucím prodeji nemovitosti, se zahrnou do dílčího základu daně za zdaňovací období, ve kterém byly dosaženy.".

19. V § 10 odst. 4 se na konci připojují tyto věty: "Výdaje, které převyšují příjmy plynoucí ze splátek nebo záloh na budoucí prodej nemovitosti ve zdaňovacím období poprvé, mohou být uplatněny v tomto zdaňovacím období až do výše tohoto příjmu. Jestliže tyto příjmy plynou i v dalším zdaňovacím období, postupuje se obdobně, a to až do výše celkové částky, kterou lze podle tohoto ustanovení uplatnit.".

20. V § 10 odst. 5 se na konci připojují tyto věty, které včetně poznámky pod čarou znějí: "Nepeněžitý vklad se oceňuje stejně jako nepeněžitý příjem v době provedení vkladu (§ 3 odst. 3). Je-li vkladem nemovitost pořízená nebo nabytá v době kratší než dva roky před vložením do společnosti nebo družstva, považuje se za výdaj pořizovací nebo nabývací cena této nemovitosti anebo zůstatková cena, jde-li o hmotný majetek již odpisovaný. Výdajem není podíl na majetku družstva převedený v rámci transformace družstev podle zvláštního předpisu11a) s výjimkou podílu nebo jeho části, který je náhradou podle zvláštních předpisů.2) ".

11a) Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.

21. § 10 odst. 7 zní:

"(7) Příjmy podle odstavce 1 písm. f) až h) plynoucí ze zdrojů na území České a Slovenské Federativní Republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36). Plynou-li tyto příjmy ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně (dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2.".

22. V § 12 odst. 2 první věta zní: "Příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7) provozované za spolupráce osob, které žijí ve společné domácnosti s poplatníkem, a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují i na tyto spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 20 %.".

23. § 13 odst. 1 zní:

"(1) Veřejná obchodní společnost zjišťuje základ daně za společnost jako celek (§ 23 až 33) stejně jako poplatník. Podle podílů stanovených společenskou smlouvou se rozděluje tento základ daně na jednotlivé společníky, u nichž tvoří základ daně (dílčí základ daně) podle § 5 odst. 2, je-li společník fyzickou osobou, nebo se zahrnují do základu daně podle § 23, je-li společník právnickou osobou. Ztráta veřejné obchodní společnosti (§ 34) se rozděluje stejně jako základ daně.".

24. V § 15 odst. 1 písm. c) se na konci středník nahrazuje tečkou a připojuje se tato věta: "Do vlastního příjmu se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výchovné k důchodu a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání;".

25. V § 15 odst. 1 písm. d) se slova "anebo je poplatník podle zvláštních předpisů částečně invalidní" vypouštějí.

26. § 15 odst. 1 písm. e) zní:

"e) 12 000 Kčs ročně, pobírá-li poplatník invalidní důchod nebo jiný důchod, jehož jednou z podmínek pro přiznání je invalidita anebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní, avšak jeho žádost o invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než z důvodu jeho invalidity; je-li poplatník držitelem průkazky ZTP-P (zvlášť těžce poškozený s průvodcem), zvyšuje se částka na 36 000 Kčs ročně, a to i když nepobírá invalidní důchod.

Částky podle písmen d) a e) lze uplatnit i při souběhu nároku na starobní, invalidní i částečný invalidní důchod.".

27. V § 15 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Podle tohoto odstavce se nepostupuje u poplatníků, kteří na počátku zdaňovacího období nejsou poživateli starobního důchodu a tento důchod jim nebyl přiznán ani zpětně k počátku zdaňovacího období.".

28. V § 15 odst. 4 uvozovací text zní: "Za vyživované dítě poplatníka (vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk, pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli snížení uplatnit) se v souladu se zvláštními předpisy12a) považuje:".

29. Poznámka pod čarou č. 12a) zní:

"12a) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.".

30. V § 15 odst. 6 se na konci připojuje tato věta: "Při použití odstavce 7 může uplatnit dítě (děti) po část zdaňovacího období jeden z poplatníků a po zbývající část druhý z poplatníků.".

31. V § 15 odst. 7 se v poslední větě na konci připojují slova: "nebo v němž začíná soustavná příprava zletilého dítěte na budoucí povolání".

32. § 18 odst. 4 včetně poznámky pod čarou zní:

"(4) U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni k podnikání,14a) jsou předmětem daně pouze příjmy z podnikání, včetně příjmů z výnosů z cenných papírů.

14a) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.".

33. V § 22 odst. 1 písm. c) se za slovo "poradenství," vkládají slova "služeb, řídící a".

34. V § 22 odst. 2 se na konci první věty připojují slova "nebo pronajaté nemovitosti" a v druhé větě se za slovo "oprav" vkládají čárka a slova "poskytování činností a služeb uvedených v odstavci 1 písm. c) zaměstnanci poplatníka nebo osobami pro něho pracujícími".

35. § 23 se doplňuje odstavcem 10, který zní:

"(10) U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) poplatníka se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí (§ 2 odst. 3 a § 17 odst. 5) nemůže být základ daně nižší, než jakého by dosáhl z téže nebo podobné činnosti poplatník se sídlem nebo bydlištěm na území České a Slovenské Federativní Republiky. K jeho stanovení může být použito poměru zisku k nákladům nebo k hrubým příjmům u srovnatelných poplatníků nebo činností, srovnatelné výše obchodního rozpětí (provize) a jiných srovnatelných údajů.".

36. V § 24 odst. 2 písm. h) se na konci připojují tato slova: " , avšak u poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví jen ve výši připadající na příslušné zdaňovací období".

37. V § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 se středník na konci nahrazuje tečkou a připojuje se tato věta: "Za závodní stravování ve vlastním zařízení se považuje i závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení prostřednictvím jiných subjektů;".

38. V § 24 odst. 2 písm. k) bodu 2 se za slovo "poplatníka" vkládají slova "nebo v pronájmu".

39. V § 24 odst. 2 písm. o) se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojuje se písmeno p), které včetně poznámky pod čarou zní:

"p) zůstatková cena (§ 29 odst. 2) hmotného majetku, který je poplatník povinen předat podle zvláštních předpisů,24a) snížená o přijaté dotace na jeho pořízení,

24a) Např. zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon), zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).".

40. V § 24 odst. 2 se za písmeno p) připojuje písmeno r), které včetně poznámky pod čarou zní:

"r) výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů.24b)

24b) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

41. § 24 odst. 4 písm. a) a b) znějí:

"a) doba nájmu pronajímané věci je delší než 20 % stanovené doby odpisování uvedené v § 30, nejméně však 3 roky, s výjimkou nemovitostí, u kterých může doba nájmu trvat nejméně 8 let, a

b) kupní cena najaté věci není vyšší než zůstatková cena, kterou by věc měla při rovnoměrném odpisování podle tohoto zákona.".

42. V § 24 odst. 5 se slova "při odpisování" nahrazují slovy "při rovnoměrném odpisování".

43. § 25 písm. a) zní:

"a) výdaje (náklady) na pořízení hmotného majetku, nehmotného majetku (§ 26) a pozemků včetně splátek a úroků z úvěrů spojených s jejich pořízením, jsou-li součástí jejich vstupní ceny,".

44. V § 25 písm. f) se na konci připojují tato slova "a přirážky k pojistnému placenému do fondů sociálního pojištění, fondu zaměstnanosti a fondu zdravotního pojištění".

45. V § 25 písm. v) se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojuje se písmeno w), které zní:

"w) úroky placené z úvěrů a půjček poskytnutých subjekty, které nemají sídlo nebo bydliště na území České a Slovenské Federativní Republiky, a to ve výši, o kterou souhrn půjček a úvěrů takto poskytnutých přesahuje v průběhu zdaňovacího období čtyřnásobek výše základního jmění, u bankovních a pojišťovacích společností šestinásobek výše základního jmění.".

46. V § 26 odst. 2 se za slova "movité věci" vkládají slova "popřípadě soubory předmětů, které mají samostatné technickoekonomické určení," a za slovo "stavby" slova "s výjimkou provozních důlních děl".

47. V § 26 odst. 4 se za slova "20 000 Kčs" vkládají slova "a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok" a slova "ve vlastní režii" se nahrazují slovy "vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi".

48. V § 26 odst. 5 se za slova "nehmotného majetku" vkládají slova "evidovaného v majetku poplatníka k 31. prosinci běžného roku" a na konci se připojuje tato věta: "Při vyřazení hmotného majetku a nehmotného majetku v důsledku prodeje před 31. prosincem běžného roku evidovaného v majetku poplatníka k 1. lednu běžného roku lze uplatnit odpis ve výši jedné poloviny z vypočteného ročního odpisu za zdaňovací období.".

49. V § 27 písm. g) na konci se tečka nahrazuje čárkou a připojuje se písmeno h), které zní:

"h) hmotný majetek převzatý bezúplatně podle zvláštních předpisů.24a)".

50. V § 29 odst. 3 se vypouštějí slova "počátkem následujícího zdaňovacího období" a slovo "hmotného".

51. V § 30 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Právní nástupce poplatníka pokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem.".

52. § 30 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Pronajaté věci s právem koupě najaté věci podle § 24 odst. 4 písm. a) lze s výjimkou nemovitostí odepsat až do 90 % vstupní ceny rovnoměrně po dobu trvání pronájmu za předpokladu, že doba pronájmu trvá minimálně 40 % doby odpisování stanovené v odstavci 1. Při prodloužení doby pronájmu nad 40 % doby odpisování je možno odepsat za každé 1 % prodloužení další 1 % vstupní ceny nad 90 % až do 100 % vstupní ceny. Při stanovení tohoto způsobu odpisování se nepoužijí ustanovení § 31 a 32.".

53. V § 33 odst. 3 se vypouští slovo "hmotného".

54. V § 36 odst. 1 písm. a) se na konci slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. c) a d)".

55. V § 36 odst. 2 se za slova "a 17" vkládají slova ", pokud není v odstavci 1 stanoveno jinak,".

56. § 36 odst. 2 písm. a) zní:

"a) 25 %

1. z výnosů z akcií a zatímních listů,

2. z výnosů z podílových listů, dluhopisů, s výjimkou uvedenou v bodě 3, kupónů a investičních kupónů,

3. u držitele nekupónových dluhopisů prodávaných pod jmenovitou hodnotu částky, o kterou prodejní cena převyšuje kupní cenu,

4. z podílů na zisku z účastí na společnostech s ručením omezeným, z účasti komanditistů na komanditních společnostech,

5. z podílů na zisku a obdobného plnění z členství v družstvech,

6. z podílů na zisku tichého společníka,

7. z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo členství v družstvu,

8. z podílů na likvidačním zůstatku při likvidaci obchodní společnosti nebo družstva; body 2 a 3 se nevztahují na banky a pojišťovny.".

57. V § 36 odst. 2 písm. b) se na konci připojují slova "a z úroků a jiných výnosů z vkladů přijímaných zaměstnavatelem od svých zaměstnanců (§ 8 odst. 6)".

58. V § 36 odst. 2 písm. c) se na konci připojují slova "a z obdobných příjmů plynoucích poplatníkům uvedeným v § 17".

59. V § 40 písm. b) se na konci vypouští tečka a připojují se slova, která včetně poznámky pod čarou znějí: "nebo o zaměstnance rozpočtových a některých dalších organizací33a) vyslané do zahraničí za účelem výkonu práce anebo o poplatníky uvedené v § 2 odst. 2, kteří měli nejméně deset let bydliště v zahraničí a plynou jim příjmy ze zdrojů v zahraničí,

33a) § 2 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.".

60. V § 40 se za písmeno b) připojuje písmeno c), které zní:

"c) stanovit odchylky k zamezení nesrovnalostí při zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků plynoucích poplatníkům ve zdaňovacím období 1993 v návaznosti na některá ustanovení zákoníku práce a navazujících právních předpisů.".

61. V § 41 odst. 4 se na konci připojuje tato věta: "Nepoužije se též na poměrnou část základu daně vztahujícího se k příjmům podle § 8 odst. 1 písm. d) zjištěnou podle poměru doby od uzavření pojistné smlouvy před nabytím účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 1992 k celkové době od uzavření pojistné smlouvy do okamžiku, kdy se pojistné plnění začne poskytovat poprvé.".

62. V § 41 odst. 7 se vypouští písmeno c). Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c) a v něm se vypouštějí slova "nebo § 32 odst. 1".

63. V § 41 odst. 8 se na konci připojují slova ", obdobně se postupuje i u odpisování investičních prací zaplacených nájemcem v najatém stavebním objektu".

64. § 41 se doplňuje odstavci 10 a 11, které znějí:

"(10) U základních prostředků odpisovaných před nabytím účinnosti tohoto zákona, u nichž pořizovací cena činila 10 000 Kčs a méně, může poplatník zůstatkovou cenu zahrnout plně do nákladů (výdajů) v roce 1993, nebo pokračovat v odpisování obdobně jako u hmotného majetku podle odstavce 7.

(11) U smluv, u nichž bylo sjednáno právo koupě najaté věci před 1. lednem 1993, se pro posouzení zahrnování nájemného do nákladů (výdajů) nepoužije ustanovení § 24 odst. 4.".

65. V příloze k zákonu se položka 2 doplňuje o písmena d) a e), která znějí:

"d) skrývkové a uhelné koleje pevné na povrchových dolech ................................................................ 4

e) stavební objekty na povrchových dolech v oblasti důlního pole (obory 801, 802, 811 a 812) ... 4".

66. V příloze k zákonu se v položce 5 dosavadní text za dvojtečkou označuje jako písmeno a) a připojují se písmena b) a c), která znějí:

"b) stroje na zpracování dat (obor 403) .............. 1

c) zařízení reprografická (obor 401) .................. 1".

67. V příloze k zákonu v položce 6 písmeno b) zní:

"b) automobily nákladní a jejich účelové modifikace, přívěsy a návěsy (obory 445 a 446) ............... 2".

68. V příloze k zákonu v položce 6 písmenu c) se odpisová skupina 2 nahrazuje odpisovou skupinou 1.

69. V příloze k zákonu položky 12 a 13 znějí:

"(12) Otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace, pokud nejsou součástí hmotného majetku, do jehož vstupní ceny je zahrnut, dočasné stavby2) a důlní díla se odpisují rovnoměrně. Roční odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání.

(13) Důlní díla provozovaná před 1. lednem 1993 lze odpisovat jako celý soubor jednotnou sazbou ve výši 4 % ze vstupní ceny souboru.".

70. Příloha k zákonu se doplňuje o položku 15, která zní:

"(15) Soubor předmětů (§ 26) musí být evidován na jedné kartě a zařazen do příslušné odpisové skupiny podle hlavního funkčního celku.".


Čl. II

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Stráský v. r.

Kováč v. r.

Přesunout nahoru