Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 625/1992 Sb.Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy

Částka 129/1992
Platnost od 28.12.1992
Účinnost od 28.12.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

625

ZÁKON

ze dne 16. prosince 1992

o zániku státní organizace Československé státní dráhy

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Uplynutím dne 31. prosince 1992 zaniká státní organizace Československé státní dráhy (dále jen "Československé státní dráhy").

§ 2

(1) Nemovité věci na území České republiky ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, k nimž přísluší právo hospodaření Československým státním drahám, přecházejí uplynutím dne 31. prosince 1992 na Českou republiku; s těmito nemovitými věcmi přecházejí i movité věci ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, k nimž přísluší právo hospodaření Československým státním drahám, pokud tvoří s těmito nemovitými věcmi z funkčního hlediska jeden celek.

(2) Nemovité věci na území Slovenské republiky ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, k nimž přísluší právo hospodaření Československým státním drahám, přecházejí uplynutím dne 31. prosince 1992 na Slovenskou republiku; s těmito nemovitými věcmi přecházejí i movité věci ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, k nimž přísluší právo hospodaření Československým státním drahám, pokud tvoří s těmito nemovitými věcmi z funkčního hlediska jeden celek.

§ 3

(1) Majetková práva a závazky České a Slovenské Federativní Republiky, ke kterým přísluší právo hospodaření Československým státním drahám, s výjimkou majetkových práv nehmotné povahy, přecházejí na Českou republiku a na Slovenskou republiku spolu s majetkem, ke kterému se vztahují.

(2) Majetková práva nehmotné povahy se převádějí na Českou republiku a na Slovenskou republiku na základě smlouvy podle zvláštních předpisů.1)

§ 4

Majetek, majetková práva a závazky České a Slovenské Federativní Republiky, ke kterým přísluší právo hospodaření Československým státním drahám a které nepřecházejí na Českou republiku nebo na Slovenskou republiku podle § 2 a 3, přecházejí uplynutím dne 31. prosince 1992 na Českou republiku a Slovenskou republiku v poměru dva ku jedné.

§ 5

Při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky, k němuž přísluší právo hospodaření Československým státním drahám, se uplatňuje hospodárnost, funkčnost a zachování dalšího využití tohoto majetku, aniž by byla dotčena ustanovení § 2 až 4.

§ 6

(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů k Československým státním drahám na území České republiky přecházejí uplynutím dne 31. prosince 1992 na Českou republiku.

(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů k Československým státním drahám na území Slovenské republiky přecházejí uplynutím dne 31. prosince 1992 na Slovenskou republiku.

§ 7

Práva a povinnosti Československých státních drah, které vyplývají z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích a která se podle svého obsahu vztahují pouze k České republice nebo k Slovenské republice, přecházejí uplynutím dne 31. prosince 1992 na Českou republiku nebo Slovenskou republiku; ostatní práva a povinnosti Československých státních drah, vyplývající z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích, přecházejí uplynutím dne 31. prosince 1992 na Českou republiku a Slovenskou republiku.

§ 8

(1) Majetek, majetková práva a závazky a práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů, které podle § 2 až 7 přecházejí na Českou republiku, převezme organizace určená zákonem České národní rady.

(2) Majetek, majetková práva a závazky a práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů, které podle § 2 až 7 přecházejí na Slovenskou republiku, převezme organizace určená zákonem Slovenské národní rady.2)

§ 9

(1) K zajištění rozdělení a přechodu majetku, majetkových práv a závazků a jiných práv a závazků České a Slovenské Federativní Republiky, k nimž přísluší právo hospodaření Československým státním drahám, jmenuje vláda České republiky a vláda Slovenské republiky své zmocněnce.

(2) Pro vypořádání majetkových vztahů, práv a povinností, které nebudou vypořádány do 31. prosince 1992 podle předchozích ustanovení tohoto zákona, se zřizuje Komise. Tato Komise je složena rovným dílem ze členů jmenovaných vládou České republiky a vládou Slovenské republiky. Počet členů, způsob jednání a podmínky rozhodování, jakož i další podrobnosti činnosti této Komise stanoví její statut, který vydají do 31. prosince 1992 ve vzájemné dohodě vláda České republiky a vláda Slovenské republiky.


§ 10

Uplynutím dne 31. prosince 1992 se zrušuje zákon č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy, ve znění zákona č. 82/1990 Sb. a zákona č. 230/1992 Sb.

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Stráský v. r.
Kováč v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, zákon č. 35/1965 Sb., o literárních, vědeckých a uměleckých dílech (autorský zákon) - (úplné znění č. 247/1990 Sb.).

2) Národní rada Slovenské republiky podle čl. 154 odst. 1 Ústavy Slovenské republiky č. 460/1992 Sb.

Přesunout nahoru