Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 624/1992 Sb.Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 129/1992
Platnost od 28.12.1992
Účinnost od 28.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

624

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 17. prosince 1992

o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. 1

Tento ústavní zákon upravuje v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky1) zánik funkce soudců Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky, Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a vojenských soudů, funkce prokurátorů a vyšetřovatelů Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky a vojenských prokuratur. Dále upravuje skončení pracovních poměrů a zánik a skončení služebních poměrů ve státních orgánech České a Slovenské Federativní Republiky, v ozbrojených silách a v ozbrojených bezpečnostních sborech České a Slovenské Federativní Republiky, v rozpočtových a příspěvkových organizacích napojených na státní rozpočet České a Slovenské Federativní Republiky a ve státních organizacích v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky zřízených zákonem.

Čl. 2

Uplynutím dne 31. prosince 1992

a) zanikají funkce soudců Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky, Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a vojenských soudů, funkce prokurátorů a vyšetřovatelů Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky a vojenských prokuratur,

b) zanikají služební poměry vojáků z povolání ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky; to neplatí, pokud se podle zákona České republiky nebo zákona Slovenské republiky stávají tito vojáci dnem 1. ledna 1993 vojáky z povolání ozbrojených sil České republiky nebo ozbrojených sil Slovenské republiky,

c) končí služební poměry policistů ozbrojených bezpečnostních sborů České a Slovenské Federativní Republiky;2) to neplatí, pokud na základě dohod mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou se tito policisté stávají dnem 1. ledna 1993 policisty ozbrojených bezpečnostních sborů České republiky nebo ozbrojených bezpečnostních sborů Slovenské republiky,

d) končí pracovní poměry pracovníků státních orgánů a organizací uvedených v článku 1, jakož i pracovněprávní vztahy vzniklé na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených těmito státními orgány a organizacemi; to neplatí, pokud se podle zákona České republiky nebo zákona Slovenské republiky nebo na základě dohod mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou stávají tito pracovníci dnem 1. ledna 1993 pracovníky státních orgánů a organizací České republiky nebo státních orgánů a organizací Slovenské republiky.

Čl. 3

(1) Poslancům, kteří byli ve volbách v roce 1992 zvoleni do Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

a) v České republice a nestávají se podle zákona České republiky dnem 1. ledna 1993 členy zákonodárného sboru České republiky,3) nebo

b) ve Slovenské republice a nestávají se podle zákona Slovenské republiky dnem 1. ledna 1993 členy zákonodárného sboru Slovenské republiky,4)

náleží příspěvek ve výši šestinásobku platu a náhrad výdajů poslanců Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.5)

(2) Soudcům Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky, jejichž funkce soudce zanikne podle článku 2 písm. a), náleží pouze příspěvek ve výši šestinásobku platu soudce Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky.6)

(3) Soudcům Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudcům vojenských soudů, jejichž funkce zanikne podle článku 2 písm. a), náleží příspěvek ve výši šestinásobku jejich platu.

(4) Vojákům z povolání ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky, kterým služební poměr zanikne podle článku 2 písm. b), přísluší náležitosti jako při zániku služebního poměru z důvodu snížení počtů ozbrojených sil nebo při jejich reorganizaci.7)

(5) Policisté ozbrojených bezpečnostních sborů České a Slovenské Federativní Republiky, kterým skončí služební poměr podle článku 2 písm. c), mají nároky8) jako při skončení služebního poměru v důsledku organizačních změn.9)

(6) Pracovníkům, kterým skončí pracovní poměr podle článku 2 písm. d), náleží odstupné podle zvláštního zákona10) stejně, jako kdyby jim pracovní poměr skončil výpovědí danou organizací z důvodu zrušení nebo přemístění organizace nebo její části.11)

(7) Příspěvky, náležitosti, nároky a odstupné podle odstavců 1 až 6 musejí být vyplaceny nejpozději do 31. prosince 1992.

Čl. 4

(1) Práva a povinnosti ze zaniklých a skončených služebních poměrů a skončených pracovních poměrů ke státním orgánům a organizacím České a Slovenské Federativní Republiky zaniklým nebo zrušeným v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky a ze vztahů s těmito poměry souvisejících, které nebyly vypořádány ke dni 31. prosince 1992, přecházejí na Českou republiku a na Slovenskou republiku a budou vypořádány na základě dohody uzavřené nejpozději do 31. prosince 1992 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou podle právních předpisů platných v době jejího uzavření; obdobně se postupuje i při vypořádání nároků vzniklých v souvislosti s poskytnutím příspěvku podle článku 3 odst. 1 poslancům Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Pro vypořádání práv a povinností podle odstavce 1 se zřizuje Komise. Tato Komise je složena rovným dílem ze členů jmenovaných vládou České republiky a vládou Slovenské republiky.

(3) Počet členů, způsob jednání a podmínky rozhodování, jakož i další podrobnosti činnosti této Komise stanoví její statut, který vydají do 31. prosince 1992 ve vzájemné dohodě vláda České republiky a vláda Slovenské republiky.


Čl. 5

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Stráský v. r.
Kováč v. r.

Poznámky pod čarou

1) Ústavní zákon č. 542/1992 Sb., o zániku České a Slovenské Federativní Republiky.

2) Zákon č. 333/1991 Sb., o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.
Zákon č. 230/1992 Sb., o Federální železniční policii.

3) Zákonodárný sbor ustavený ústavním zákonem České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

4) Zákonodárný sbor ustavený ústavním zákonem Slovenské národní rady č. 460/1992 Sb., Ústava Slovenské republiky.

5) § 1, § 3 odst. 1 a § 5 zákona č. 304/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění.

6) Věta první § 3 zákona č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky a o řízení před ním.

7) § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1992 Sb.).

8) § 96 a násl. zákona č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 195/1991 Sb., o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru.

11) § 46 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

Přesunout nahoru