Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 623/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách

Částka 128/1992
Platnost od 18.12.1992
Účinnost od 21.08.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

623

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. září 1991 byla v Brně podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách.

Dohoda se na základě svého článku 15 odstavce 1 předběžně provádí ode dne 1. ledna 1991 a vstoupila v platnost dnem 21. srpna 1992.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Rumunska, dále jen smluvní strany,

vedeny cílem rozvíjet obchodní vztahy mezí oběma zeměmi v souladu s mezinárodní praxí,

přizpůsobujíce se světovým hospodářským procesům,

jsouce přesvědčeny, že dohoda o obchodních a platebních vztazích mezi smluvními stranami může vytvořit rámec, který posílí rozvoj obchodních vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

Státy smluvních stran ve vzájemných obchodních vztazích budou postupovat v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), jakož i této Dohody.

Článek 2

Vzájemné dodávky zboží a poskytování služeb budou uskutečňovány na základě smluv, které budou uzavírány mezi československými právnickými a fyzickými osobami (dále jen subjekty) oprávněnými podle československých právních předpisů k provádění zahraničně obchodní činnosti na jedné straně a mezi rumunskými právnickými a fyzickými osobami (dále jen subjekty) oprávněnými podle rumunských právních předpisů k provádění zahraničně obchodní činnosti na straně druhé.

Článek 3

Zboží dovezené subjektem státu jedné smluvní strany nemůže být reexportováno do třetí země bez předchozího písemného souhlasu vývozce.

Článek 4

Platby mezi subjekty se od 1. ledna 1991 uskutečňují ve volně směnitelné měně v souladu s právním řádem států smluvních stran.

Podmínky dodávek zboží a poskytování služeb, platební podmínky, jakož i ceny zboží a služeb, budou sjednávány ve smlouvách mezi subjekty států smluvních stran.

Článek 5

Smlouvy na vzájemné dodávky zboží a poskytování služeb mezi subjekty jsou od 1. ledna 1991 uzavírány na základě aktuálních světových cen v dohodnuté volně směnitelné měně, za obvyklých podmínek mezinárodního obchodu.

Článek 6

Subjekty mohou mimo obchodů ve volně směnitelné měně uskutečňovat i jiné formy obchodu v souladu s obvyklou praxí mezinárodního obchodu.

Článek 7

O platebně technickém zajištění plateb podle této Dohody uzavřou příslušné banky států smluvních stran mezibankovní ujednání.

Článek 8

Smluvní strany připouštějí možnost zúčtování vzájemných dodávek surovin a materiálů prostřednictvím technického clearingového účtu za předpokladu dohody příslušných orgánu obou států o nomenklatuře a objemu těchto dodávek.

Článek 9

V případě dohody dle článku 8 pověřené banky států smluvních stran dohodnou podmínky a způsob zúčtování technického clearingu.

Článek 10

Způsob zúčtování neobchodních plateb a zúčtování v jiných oblastech, které nejsou specifikovány touto Dohodou, bude upraven v samostatných dohodách, které uzavřou příslušné orgány států smluvních stran.

Článek 11

Smluvní strany v souladu s právním řádem svého státu si budou vzájemně poskytovat pomoc při organizování obchodních veletrhů, specializovaných výstav a propagačních akcí.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat výměnu informací v oblasti právních předpisů týkajících se zejména obchodní činnosti, investic, zdaňování, bankovnictví, pojištění, financování, dopravy a pracovního práva.

Článek 13

K dosažení cílů této Dohody zřizují smluvní strany Smíšenou komisi, která je složena ze zástupců smluvních stan. Komise se schází nejméně jednou ročně střídavě na území jednoho ze států smluvních stran.

Komise bude:

- posuzovat provádění této Dohody a činit doporučení k realizaci jejích cílů,

- zajišťovat výměnu informací o změnách a vývoji právní úpravy ve státech smluvních stran,

- posuzovat další opatření, která by mohla být učiněna k podpoře růstu a rozvoje obchodních vztahů a souvisejících hospodářských oblastí mezi státy smluvních stran.

Článek 14

Tato Dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

Článek 15

Tato Dohoda je předběžně prováděna od 1. ledna 1991 a vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících schválení v souladu s právním řádem státu každé smluvní strany.

Dohoda se uzavírá na období pěti let a bude dále automaticky prodlužována vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví formou nóty nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Dáno a podepsáno v Brně dne 11. září 1991 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a rumunském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:

Ing. Jozef Bakšay v. r.

ministr zahraničního obchodu ČSFR

Za vládu Rumunska:

Constantin Fota v. r.

ministr obchodu a turistiky Rumunské republiky

Přesunout nahoru