Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 622/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy (č. 49)

Částka 128/1992
Platnost od 18.12.1992
Účinnost od 04.07.1964
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

622

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. června 1964 byl ve Štrasburku sjednán Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy (č. 49).

Jménem České a Slovenské Federativní Republiky byl Protokol podepsán ve Štrasburku dne 26. března 1991.

Listina o schválení Protokolu Českou a Slovenskou Federativní Republikou byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 26. března 1991.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dnem 4. července 1964 a pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku na základě odst. 2 téhož článku dnem 27. dubna 1991.

Český překlad Protokolu se vyhlašuje současně.

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy č. 49

Členské státy Rady Evropy, které podepsaly tento protokol,

berouce v úvahu cíle Evropské úmluvy o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy, podepsané v Paříži dne 11. prosince 1953, (dále jen „úmluva“),

berouce v úvahu, že výhody této úmluvy by měly být rozšířeny rovněž na držitele dokladů o vzdělání potvrzujících jejich kvalifikaci požadovanou pro přijetí na vysoké školy, v případě, že tyto doklady o vzdělání vydala zařízení, která některá smluvní strana oficiálně podporuje mimo své území a tyto doklady o vzdělání jsou srovnatelné s doklady o vzdělání vydanými ve své zemi,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

1. Každá smluvní strana uzná pro účely přijetí na vysoké školy nacházející se na jejím území, v případě, že toto přijetí je pod státní kontrolou, rovnocennost dokladů o vzdělání vydaných zařízeními, které některá smluvní strana oficiálně podporuje mimo své území a tyto doklady o vzdělání jsou srovnatelné s doklady vydanými na jejím území.

2. Přijetí na kteroukoliv vysokou školu je podmíněno místy, jež jsou k dispozici.

3. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo neuplatňovat ke svým vlastním státním příslušníkům ustanovení odstavce 1.

4. Není-li přijetí na vysoké školy nacházející se na území smluvní strany pod státní kontrolou, smluvní strana postoupí těmto vysokým školám text tohoto protokolu a učiní vše, aby zmíněné vysoké školy přijaly zásady uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku.

Článek 2

Každá smluvní strana zašle generálnímu tajemníkovi Rady Evropy seznam škol, které oficiálně podporuje mimo své území a které vydávají doklady o vzdělání potvrzující kvalifikaci požadovanou pro přijetí na vysoké školy nacházející se na jejím území.

Článek 3

Pro účely tohoto protokolu:

a) se „dokladem o vzdělání“ rozumí jakýkoliv doklad, vysvědčení nebo jiné osvědčení bez ohledu na to, v jaké formě bylo vydáno nebo zaregistrováno, potvrzující, že jeho držitel má kvalifikaci požadovanou pro přijetí na vysokou školu;

b) „vysokými školami“ se rozumí:

i) univerzity;

ii) instituce, které smluvní strana, na jejímž území se nacházejí, pokládá za zařízení stejného typu jako univerzity;

c) pojem „území smluvní strany“ znamená metropolitní území této strany.

Článek 4

1. Členské státy Rady Evropy, které jsou smluvními stranami úmluvy, se mohou stát smluvními stranami tohoto protokolu:

a) podpisem bez výhrady ratifikace nebo přijetí;

b) podpisem s výhradou ratifikace nebo přijetí, po kterém následuje ratifikace nebo přijetí.

2. Každý stát, který přistoupil k úmluvě, může přistoupit k tomuto protokolu.

3. Ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo o přístupu budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 5

1. Tento protokol vstoupí v platnost po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy jej dva členské státy Rady Evropy podepíší bez výhrady ratifikace nebo přijetí, nebo kdy jej ratifikují nebo přijmou, v souladu s ustanoveními článku 4.

2. Pro každý členský stát Rady Evropy, který později podepíše protokol bez výhrady ratifikace nebo přijetí nebo který ho ratifikuje nebo přijme, vstoupí v platnost po uplynutí jednoho měsíce ode dne podpisu nebo uložení ratifikační listiny nebo listiny o přijetí.

3. Pro každý přistupující stát vstoupí protokol v platnost po uplynutí jednoho měsíce po uložení listiny o přístupu. Nicméně tento přístup nabude účinku po vstupu v platnost.

Článek 6

1. Tento protokol zůstane v platnosti neomezenou dobu.

2. Každá smluvní strana může ze své strany vypovědět tento protokol oznámením generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

3. Výpověď vstoupí v platnost po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy generální tajemník obdržel oznámení.

Článek 7

Generální tajemník Rady Evropy informuje členské státy Rady a každý stát, který přistoupil k tomuto protokolu:

a) o každém podpisu bez výhrady ratifikace nebo přijetí;

b) o každém podpisu s výhradou ratifikace nebo přijetí;

c) o uložení každé ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo o přístupu;

d) o každém datu, kdy tento protokol vstoupil v platnost podle jeho článku 5;

e) o každém oznámení, jež bylo obdrženo podle ustanovení článků 2 a 6.

Na důkaz čeho níže podepsaní, náležitě zmocnění za tímto účelem, podepsali tento protokol.

Dáno ve Štrasburku dne 3. června 1964, v jazyce francouzském a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v Radě Evropy. Generální tajemník Rady Evropy zašle jeho ověřenou kopii každému státu, který protokol podepsal nebo k němu přistoupil.

Prohlášení týkající se výkladu

Při podpisu Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy učinil Výbor ministrů toto prohlášení týkající se výkladu:

„Protokol zahrnuje rovněž evropské školy v případě, že doklady o vzdělání jimi vydávané splňují podmínky stanovené v bodě 1 článku 1 tohoto protokolu.“

Přesunout nahoru