Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 621/1992 Sb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre

Částka 128/1992
Platnost od 18.12.1992
Účinnost od 18.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

621

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 2. decembra 1992,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 4 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre sa mení takto:

Ustanovenie § 2 znie:

"§ 2

(1) Pobočka Krajského súdu v Bratislave v Nitre

a) rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vyneseným v trestnom konaní okresnými súdmi v Leviciach, Nitre a v Topoľčanoch,

b) rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vyneseným v občianskoprávnom konaní okresnými súdmi v Leviciach a v Topoľčanoch, s výnimkou rozhodnutí v obchodných veciach,

c) preskúmava rozhodnutia vo veciach dôchodkového zabezpečenia občanov, ktorí majú bydlisko v okresoch Levice, Nitra a Topoľčany,

d) preskúmava v správnom súdnictve zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov podaných účastníkmi, ktorých všeobecným miestne príslušným súdom je okresný súd v Leviciach alebo v Topoľčanoch.

(2) Pobočka Krajského súdu v Bratislave v Nitre rozhoduje v rozsahu vymedzenom v odseku 1 aj ako nadriadený súd podľa osobitných zákonov.1)".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:
Tóthová v. r.

Poznámky pod čarou

1) Trestný poriadok.
Občiansky súdny poriadok.

Přesunout nahoru