Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 617/1992 Sb.Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů

Částka 126/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 31.12.1992
Zrušeno k 01.01.2017 (89/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

617

VYHLÁŠKA

ministerstva hospodářství České republiky

ze dne 3. prosince 1992

o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů

Ministerstvo hospodářství České republiky stanoví v dohodě s ministerstvem financí České republiky a s Českým báňským úřadem podle § 32a odst. 2 a 9 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Postup organizace

Z plnění povinností stanovených zákonem vyplývají pro organizaci1) tyto úkoly:

a) vypočítávat výši úhrad podle této vyhlášky včetně případného penále,2)

b) vést doklady výpočtu úhrad a poskytovat je kontrolním orgánům na jejich vyžádání,

c) platit úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů na výhradním ložisku, pro jejichž dobývání byl stanoven dobývací prostor, na účet obvodního báňského úřadu, v jehož obvodě se nachází dobývací prostor výhradního ložiska; je-li dobývací prostor v územním obvodu dvou nebo více obvodních báňských úřadů, platí se úhrada na účet toho obvodního báňského úřadu, v jehož obvodu je větší část dobývacího prostoru,

d) předkládat v termínech stanovených touto vyhláškou příslušným obvodním báňským úřadům přiznání k úhradám a ostatní doklady nutné pro kontrolu stanovení výše jednotlivých úhrad a jejich rozdělení oprávněným příjemcům,

e) uchovávat doklady k výpočtu úhrad po dobu pěti let. Rozhodnutí o snížení nebo osvobození od úhrady z vydobytých nerostů uchovává organizace trvale jako součást spisového materiálu k dobývacímu prostoru. Při likvidaci organizace doklady předává příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.

ČÁST DRUHÁ

VÝPOČET ÚHRAD

§ 2

Úhrada z dobývacího prostoru

(1) Úhradu z dobývacího prostoru vypočítává organizace v členění podle podílu plochy dobývacího prostoru příslušející území obcí, na němž se dobývací prostor rozkládá. Podkladem pro výpočet úhrady je celková plocha dobývacího prostoru určená výpočtem ze souřadnic vrcholů dobývacího prostoru, výpočet podílu plochy podle příslušnosti k území obcí (při planimetrickém stanovení průměrem ze tří měření vyrovnaném na celkovou plochu dobývacího prostoru) a vlastní výpočet úhrady z plochy a jejích podílů. Jako podklad se použije mapa povrchu3) vedená organizací.

(2) U nově stanovovaných, popřípadě měněných dobývacích prostorů je výpočet podílů ploch jednotlivých katastrálních území obcí na celkové ploše dobývacího prostoru součástí spisového materiálu k dobývacímu prostoru.

(3) Základem pro výpočet ploch k úhradě z dobývacího prostoru je stav katastrálních území obcí a demarkace dobývacího prostoru platná k datu úhrady (§ 6 odst. 1).

§ 3

Úhrada z vydobytých nerostů

(1) Úhrada z vydobytých nerostů se vypočítává jako součin podílu nákladů na dobývání nerostů k celkovým nákladům na zhotovení výrobků z vydobytých nerostů, tržeb dosažených za prodej výrobků zhotovených z vydobytých nerostů a sazby úhrady. Výše sazby úhrady je uvedena v příloze č. 1. Výpočet úhrady z vydobytých nerostů se provede podle přílohy č. 2.

(2) Náklady na dobývání zahrnují vlastní přímé náklady3a) vynaložené na otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska. Při dobývání se za přímé náklady vždy považují náklady na skrývku, případně její odpisy3b), na trhací práce a druhotné rozpojování nerostů. Náklady na dobývání jsou dále náklady na dopravu materiálu na odvaly a výsypky, náklady na údržbu provozů a zařízení pro zajištění jejich bezpečného stavu, pokud byly vynaloženy v souvislosti s dobýváním, a náklady vynaložené na úhradu důlních škod a na sanace a rekultivace.

(3) Celkové náklady na zhotovení výrobků z vydobytých nerostů zahrnují náklady na dobývání podle odstavce 2 a další vlastní náklady vynaložené na úpravu a zušlechtění vydobytých nerostů3c) a zpracování na výrobky, včetně jejich prodeje. Do celkových nákladů se nezahrnují náklady na dopravu nerostu k odběrateli a náklady na jiné aktivity organizace nesouvisející s těžbou nerostů.

(4) Pokud se vydobytý nerost bez jeho úpravy a zušlechtění prodává přímo jako výrobek, jsou náklady na dobývání totožné s celkovými náklady na zhotovení výrobků z vydobytých nerostů.

(5) Do tržby za výrobky zhotovené z vydobytých nerostů se započítává tržba za prodané výrobky, včetně ocenění výrobků použitých pro vlastní spotřebu, a to ve vlastních nákladech3d).

(6) Podkladem výpočtu úhrady je účetní doklad o nákladech organizace, o tržbě za prodané výrobky a doklad o objemu těžby, za který se považuje statistický výkaz Hor (MPO) 1-01, kterým Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") provádí statistické zjišťování báňsko-technických podmínek dobývání podle zvláštního předpisu4a).

(7) Součástí výpočtu úhrady je i propočet podílů těžby připadajících oprávněným příjemcům4). Není-li možno jednoznačně určit místo vydobytí nerostu s ohledem na povahu ložiska, technologii dobývání, popřípadě způsob manipulace s vydobytými nerosty (např. ropa, zemní plyn, metody podzemního loužení nerostů), rozdělí se část úhrady připadající obcím obdobně podle § 2 odst. 1.

§ 4

Snížení nebo osvobození od úhrady z vydobytých nerostů

(1) Žádost o snížení nebo o osvobození od úhrady z vydobytých nerostů se podává prostřednictvím příslušného obvodního báňského úřadu, který ji postupuje se svým vyjádřením k rozhodnutí Ministerstvu průmyslu a obchodu5). Organizace žádost projedná s obcí, jejíž území je dobýváním dotčeno. Stanovisko příslušné obce musí být k žádosti přiloženo.

(2) O snížení nebo o osvobození od úhrady může požádat organizace, která

a) vykazuje v roce, za který se výpočet úhrady provádí, bilanční nulový zisk nebo ztrátu, popřípadě pobírá v tom roce na dobývání příspěvek od státu,

b) byla postižena havárií na dobývaném výhradním ložisku a havárie zapříčinila hmotné škody, popřípadě ušlý zisk ve výši alespoň 70 % úhrady zaplacené organizací v předchozím kalendářním roce; oprávněnost žádosti musí být potvrzena příslušným obvodním báňským úřadem,

c) tímto způsobem řeší zmírnění sociálních potíží, ke kterým by vedlo omezování nebo zastavení dobývání v dané oblasti, popřípadě která chce zahájit málo výnosné dobývání v oblasti s nedostatkem pracovních příležitostí; žádost musí být doložena vyjádřením příslušného okresního úřadu,

d) chce zajistit nebo udržet málo výnosné dobývání nerostů, na nichž je závislý zpracovatelský průmysl v dané oblasti; žádost musí být doložena vyjádřením odběratelů minimálně 50 % produkce k možnosti rovnocenného zabezpečení surovin z jiných zdrojů,

e) chce dotěžit zbytkové zásoby výhradního ložiska, jejichž využití již neumožňuje dosáhnout zisku, který by převýšil náklady na úhradu z vydobytých nerostů.

(3) Žádost organizace musí obsahovat údaje o výhradním ložisku, množství, kvalitě a podmínkách dobývání jeho zásob, okolnosti významně ovlivňující náklady dobývání (ekonomický rozbor úseku dobývání), bližší vymezení důvodů žádosti podle odstavce 2, technickou charakteristiku problému a změn, popřípadě další okolnosti zdůvodňující žádost, s příslušnými doklady.

§ 5zrušeno

ČÁST TŘETÍ

LHŮTY A POSTUP PŘI SPRÁVĚ ÚHRAD

§ 6

Lhůty plateb

(1) Roční úhradu z plochy dobývacího prostoru platí organizace vždy do 31. března toho roku.

(2) Úhrada z vydobytých nerostů se platí zálohově, a to za každého čtvrt roku. Záloha je splatná vždy do konce následujícího čtvrtletí. Poslední platba za uplynulý kalendářní rok zahrnuje celkové vyúčtování úhrady a je splatná do 31. března následujícího roku.

(3) Organizace, která požádala o snížení nebo o osvobození od úhrady podle § 4 je povinna do doby právní moci rozhodnutí o věci platit úhradu v původně stanovené výši.

§ 7

Správa úhrad

(1) Správou úhrad se pro účely této vyhlášky rozumí vyhledávání plátců úhrad, zjišťování správnosti výpočtu základu úhrady a výše úhrad, kontrola včasnosti a úplnosti plateb úhrad, vymáhání úhrad od neplatičů, vedení účtu úhrad a převody úhrad oprávněným příjemcům.

(2) Správu úhrad vykonávají obvodní báňské úřady.

(3) Obvodní báňské úřady postupují při výkonu správy úhrad přiměřeně podle předpisů o správě daní a poplatků,6) pokud tato vyhláška nestanoví jinak.

§ 8

Vedení účtů úhrad

(1) Obvodní báňské úřady vedou účty úhrad

a) pro úhrady z plochy dobývacího prostoru,

b) pro úhrady z vydobytých nerostů.

(2) Základní evidenční jednotkou účtů úhrad je dobývací prostor výhradního ložiska; nebyl-li stanoven, pak místo vydobytí nerostu určené katastrálním územím obce.

(3) Podkladem pro vedení účtu úhrad podle odstavce 1 jsou přiznání k úhradám [§ 1 písm. d)] obsahující výpočet úhrad a jejich rozdělení oprávněným příjemcům (§ 2 a 3) předkládaná organizacemi ve lhůtách shodných s lhůtami plateb (§ 6). Formuláře těchto přiznání vydává Český báňský úřad.

§ 9

Převody úhrad

(1) Obvodní báňský úřad převede prostřednictvím banky úhrady ve prospěch oprávněných příjemců7) po uzávěrce plateb úhrad od organizací ve čtvrtletí následujícím po uplynutí lhůt podle § 6 odst. 1 a 2.

(2) Úhrady placené organizací v náhradní lhůtě8) převede obvodní báňský úřad ve prospěch oprávněných příjemců7) v termínu shodném s uzávěrkou řádných plateb úhrad v příslušném období.


ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 10

Úhradu z dobývacího prostoru za rok 1991 a 1992 zaplatí organizace do tří měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky.

§ 11

Doklad výpočtu úhrady z dobývacího prostoru podle § 2 odst. 1 u dobývacích prostorů stanovených před účinností této vyhlášky se předkládá příslušnému obvodnímu báňskému úřadu při první platbě úhrady.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Dyba CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 617/1992 Sb.

Výše sazby úhrady podle druhu vydobytého nerostu

Druh vydobytého nerostuSazba %
1.Radioaktivní nerosty0,3
2.Ropa na ložiskách se zbytkovými zásobami dotěžovanými pomocí druhotných těžebních metod0,5
3.Ropa a hořlavý zemní plyn5
4.Rudy10
5.Grafit1
6.Diatomit2
7.Sklářský a slévárenský písek6
8.Bentonit2
9.Nerosty používané pro kamenickou výrobu, včetně štěpných břidlic8
10.Technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny10
11.Sádrovec5
12.Keramické jíly a jílovce hlubinně dobývane  0,5
13.Keramické jíly a jílovce dobývané povrchově4
14.Kaolin pro výrobu porcelánu8
15.Kaolin pro papírenský průmysl6
16.Ostatní druhy kaolinu2
17.Živcové pegmatity1
18.Ostatní živcové suroviny8
19.Křemen, křemenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením4
20.Vysokoprocentní vápenec10
21.Ostatní vápence a cementářské suroviny4
22.Uhlí hlubinně dobývané0,5
23.Uhlí dobývané povrchově1,5
24.Ostatní vyhrazené nerosty5
25.Stavební kámen2
26.Štěrkopísky3
27.Cihlářské suroviny1
28.Ostatní nevyhrazené nerosty2

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 617/1992 Sb.

Způsob výpočtu úhrady z vydobytých nerostů

kde Nd = náklady na dobývání nerostu (tis. Kč)

Nc = celkové náklady organizace na zhotovení výrobků (tis. Kč)

T = tržby za prodej výrobků (tis. Kč)

S = sazba úhrady (%)

U = výše sazby úhrady celkem (tis. Kč).

Poznámky pod čarou

1) § 5a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.

2) § 32a odst. 7 a 9 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.

3) § 19 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem.

3a) § 25 odst. 4 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.

3b) § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3c) § 2 písm. d) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.

3d) § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) § 32a odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 101/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb.

4a) § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.

5) § 32a odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.

6) Zákon ČNR č. 377/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

7) § 32a odst. 4 a 5 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.

8) § 32a odst. 7 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.

Přesunout nahoru