Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 615/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy

Částka 126/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

615

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 2. prosince 1992,

kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy

Vláda České republiky nařizuje podle § 121 odst. 2 zákoníku práce a § 4 a § 7 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 13/1991 Sb. a zákona č. 231/1992 Sb., se mění takto:

1. § 21 odst. 1 věta první zní: "Ze mzdy se srazí nejprve záloha na daň z příjmů fyzických osob,9) pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti10) a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.11)".

2. § 27 odst. 2 část věty před středníkem zní: "Při přiznávání náhrady mzdy se přihlíží jen k osobám, které se uznávají pro účely daně z příjmů fyzických osob za osoby vyživované pracovníkem,12) a to bez ohledu na to, zda je na ně přiznáváno snížení daně z příjmů fyzických osob".

3. § 48 odst. 2 se vypouští; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

Čl. II

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 43/1992 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí a za práci v noci, se mění takto:

§ 2 odst. 2 se vypouští; dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.

Čl. III

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "a jde-li o zaměstnance odměňovaného za práci v zemědělském družstvu odměnou nepodléhající dani ze mzdy, 10,20 Kčs".

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova "a 1900 Kčs, jde-li o zaměstnance odměňovaného za práci v zemědělském družstvu měsíční odměnou nepodléhající dani ze mzdy".


Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

9) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

10) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

11) Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

12) § 15 odst. 4 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

Přesunout nahoru