Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 607/1992 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Částka 124/1992
Platnost od 30.12.1992
Účinnost od 30.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

607

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. novembra 1992

o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

Osobe, ktorá poskytla pomoc Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a jeho príslušníkom na ich žiadosť alebo s ich vedomím a utrpela v tejto súvislosti ujmu na zdraví úrazom alebo chorobou, ktorá sa považuje podľa pracovnoprávnych predpisov za chorobu z povolania a následkom ktorých sa stala osobou so zmenenou pracovnou schopnosťou, čiastočne invalidnou alebo invalidnou (ďalej len "poškodený"), patrí popri nárokoch na náhradu škody podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie.

§ 2

Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa § 1 sa poskytuje vo výške od 10 000,- Kčs do 50 000,- Kčs podľa stupňa ujmy na zdraví a s prihliadnutím na mieru sťaženia spoločenského uplatnenia a poskytnutú pomoc.

§ 3

(1) Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby za podmienok uvedených v § 1, zvyšuje sa jeho maželovi a deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, jednorazové odškodnenie patriace im podľa pracovnoprávnych predpisov1) na dvojnásobok. V odôvodnených prípadoch možno jednorazové odškodnenie takto zvýšiť aj rodičom zomretého.

(2) Osobám, ktoré boli odkázané výživou na poškodeného, ktorý zomrel následkom úrazu alebo choroby za podmienok uvedených v § 1, možno v odôvodnených prípadoch poskytnúť jednorazové odškodnenie do výšky 10 000,- Kčs.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mečiar v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 200 ods. 1 Zákonníka práce.

Přesunout nahoru