Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 602/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Filipínské republiky o letecké dopravě

Částka 122/1992
Platnost od 28.12.1992
Účinnost od 23.04.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

602

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. dubna 1992 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Filipínské republiky o letecké dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XVI dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Filipínské republiky

o letecké dopravě

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Filipínské republiky, dále uváděné jako smluvní strany,

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Dohody o transitu mezinárodních leteckých služeb, otevšených k podpisu v Chicagu 7. prosince 1944, a

vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem zřízení a provozovaní leteckých služeb mezi a za územími České a Slovenské Federativní Republiky a Filipínské republiky

se dohodly takto:

Článek I

Pro účely této Dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a) výraz „letecké úřady" znamená v případe České a Slovenské Federativní Republiky federální ministerstvo dopravy a/ nebo jakoukoli osobu nebo orgán pověřeny k vykonávání funkcí nyní zastávaných uvedeným ministerstvem nebo podobných funkcí, a, v případě Filipínské republiky Výbor pro civilní letectví a/ nebo jakoukoli osobu nebo orgán pověřený k vykonávání funkcí zastávaných uvedeným výborem pro civilní letectví nebo podobných funkcí;

(b) výraz „určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana určí písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s článkem III této Dohody pro provoz leteckých služeb na linkách stanovených v připojené Příloze;

(c) výraz „území" ve vztahu k pojmu stát znamená pozemní oblasti a přilehlé k nim pobřežní vody patřící pod svrchovanost, suverenitu, ochranu nebo mandát příslušného státu;

(d) výraz „Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94;

(e) výrazy „letecká dopravní služba", „mezinárodní letecká dopravní služba", „letecký dopravní podnik" a „přistání pro účely nikoli obchodní" mají význam stanovený v čl. 96 Úmluvy;

(f) výraz „dohodnuté služby" znamená pravidelné letecké dopravní služby pro dopravu cestujících, zboží a pošty na linkách stanovených v Příloze k této Dohodě;

(g) výraz „stanovená linka" znamená linku stanovenou v Příloze k této Dohodě;

(h) výraz „Příloha" znamená Přílohu k této Dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku XII této Dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této Dohody a všechna odvolání k Dohodě v sobě zahrnují odvolání k Příloze, pokud někde není výslovně stanoveno jinak.

Článek II

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě, aby umožnila zřídit letecké dopravní služby stanovené v Příloze k této Dohodě.

(2) Podle ustanovení této Dohody letecký dopravní podnik určený každou smluvní stranou bude při provozu dohodnuté služby na stanovené lince užívat následující práva:

(a) létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;

(b) přistávat na uvedeném území pro účely nikoli obchodní;

a

(c) přistávat na uvedeném území v bodech stanovených pro danou linku v Příloze k této Dohodě za účelem vykládání a nakládání cestujících, zboží a pošty k mezinárodní dopravě do nebo z ostatních bodů takto stanovených.

(3) Ustanovení odstavce (2) tohoto článku nezmocňují určený letecký dopravní podnik jedné smluvní strany k nakládání cestujících, zboží nebo pošty na území státu druhé smluvní strany k dopravě do jiného místa na území státu této smluvní strany za úplatu nebo nájem.

Článek III

(1) Každá smluvní strana bude mít právo písemně určit druhé smluvní straně jeden letecký dopravní podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách.

(2) Letecký úřad, který obdržel oznámení o určení, udělí, s výhradou ustanovení odstavců (3) a (4) tohoto článku, určenému leteckému dopravnímu podniku bez odkladu příslušná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby mu letecký dopravní podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je způsobilý dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad obvykle a přiměřeně uplatňuje při provozu mezinárodních obchodních leteckých dopravních služeb způsobem, který neodporuje ustanovením Úmluvy.

(4) Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout určení leteckého dopravního podniku a pozastavit nebo odvolat leteckému dopravnímu podniku udělení provozního oprávnění, uvedeného v odstavci (2) tohoto článku, nebo uložit takové podmínky, které považuje pro výkon provozního oprávnění leteckým dopravním podnikem za nezbytné, v jakémkoli případě, kdy není přesvědčena, že skuteční kontrola tohoto leteckého dopravního podniku náleží smluvní straně, která určila letecký dopravní podnik, nebo státním příslušníkům smluvní strany, která určila letecký dopravní podnik.

(5) Letecký dopravní podnik takto určený a oprávněný může zahájit provoz dohodnutých služeb podle ustanovení článku VII této Dohody a podle zákonných zmocnění leteckých úřadů smluvních stran, jakmile budou splněna ustanovení odstavců (1), (2) a (3) tohoto článku.

(6) Každá smluvní strana bude mít právo zastavit leteckému dopravnímu podniku výkon provozního oprávnění uvedeného v odstavci (2) tohoto článku, nebo stanovit leteckému dopravnímu podniku k výkonu provozního oprávnění podmínky, které považuje za nezbytné, v kterémkoli případě, kdy letecký dopravní podnik nedodrží zákony a předpisy smluvní strany udělující provozní oprávnění nebo jinak nepostupuje podle podmínek stanovených v této Dohodě. Nebude-li okamžité zastavení provozu nebo stanovení podmínek nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů nebo předpisů, bude toto právo uplatněno pouze po konzultaci s druhou smluvní stranou.

Článek IV

(1) Letadla používaná k provozu mezinárodních služeb určeným leteckým podnikem kterékoli smluvní strany, stejně tak jako jejich obvyklé vybavení, zásoby pohonných hmot a mazacích olejů a další zásoby (včetně potravin, nápojů a tabákových výrobků) na palubě těchto letadel budou při příletu na území státu druhé smluvní strany osvobozeny od všech celních poplatků, inspekčních poplatků a jiných dávek nebo daní za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla do té doby, než budou znovu vyvezeny.

(2) Od stejných poplatků a daní, s výjimkou poplatků odpovídajících provedeným službám, budou také osvobozeny:

(a) zásoby letadla převzaté na palubu letadla kterékoli smluvní strany, v rámci limitů stanovených úřady příslušné smluvní strany, pro použití na palubě letadla provádějícího mezinárodní leteckou dopravní službu druhé smluvní strany;

(b) náhradní díly dovezné na území státu jedné smluvní strany pro údržbu nebo opravy letadel používaných pro mezinárodní leteckou dopravní službu určeným leteckým dopravním podnikem druhé smluvní strany;

(c) pohonné hmoty a mazadla určené k zásobení letadel provozovaných na mezinárodních leteckých dopravních službách určeného leteckého dopravního podniku druhé smluvní strany, i když tyto dodávky budou použity na části letu provedeného nad územím státu smluvní strany, na němž byly vzaty na palubu.

Může byt požadováno, aby materiál uvedený v pododstavcích (a), (b) a (c) byl pod celním dohledem nebo kontrolou.

(3) Osvobození poskytovaná v odstavci (2) tohoto článku budou také použitelná, když se letecký dopravní podnik jedné smluvní strany dohodl s jiným leteckým dopravním podnikem, který podobně požívá tato osvobození od druhé smluvní strany, o zapůjčení nebo předání položek, uvedených v odstavci (2) tohoto článku, na území státu druhé smluvní strany.

Článek V

Každý určený letecký dopravní podnik je oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany svůj vlastní technický a administrativní personál, tímto nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy příslušných smluvních stran.

Článek VI

Každá smluvní strana zaručuje druhé smluvní straně právo volného převodu přebytku příjmů nad výdaji dosazeného na území jejího státu v souvislosti s dopravou cestujících, zavazadel, poštovních zásilek a zboží určeným leteckým dopravním podnikem druhé smluvní strany v jakékoli volně směnitelné měně podle úředního devizového kursu. Bude-li platební systém mezi smluvními stranami upraven zvláštní dohodou, bude tato dohoda uplatňována.

Článek VII

(1) Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup a vystup letadel provádějících mezinárodní letecké dopravní služby z území jejího státu, nebo které se vztahují na provoz a létání těchto letadel na území jejího státu, jsou závazné i pro letadla leteckého dopravního podniku určeného druhou smluvní stranou a budou dodržovány těmito letadly při vstupu, výstupu a při provozu na území státu první smluvní strany.

(2) Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup a vystup cestujících, posudek nebo nákladu letadla z území jejího státu, jako jsou předpisy týkající se vstupu, výstupu, přistěhovalectví, pasů, cel, karantén, budou dodržovány těmito cestujícími, posádkami nebo nákladem, dopravovanými leteckým dopravním podnikem určeným druhou smluvní stranou, nebo jejich jménem, při vstupu, nebo výstupu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

Článek VIII

(1) Tarify používané určeným leteckým dopravním podnikem jedné smluvní strany pro dopravu na a z území státu druhé smluvní strany budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž se bude přihlížet ke všem v úvahu připadajícím faktorům jako jsou provozní náklady, přiměřený zisk a tarify jiných leteckých dopravních podniků.

(2) Tarify uvedené v odstavci (1) tohoto článku budou dle možnosti dohodnuty určenými leteckými dopravními podniky obou smluvních stran po poradě s jinými leteckými dopravními podniky, které létají po celé nebo části dané linky, a tato dohoda bude dosažena, pokud je to možné, prostřednictvím mechanismu Mezinárodního sdružení leteckých dopravců, používaného pro stanovení tarifů.

(3) Tarify takto dohodnuté budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran nejpozději třicet (30) dnů před navrhovaným datem jejich zavedení; ve výjimečných případech může byt tato časová lhůta zkrácena, pokud se na tom uvedené úřady dohodnou.

(4) Pokud se určené letecké dopravní podniky nemohou dohodnout na některém z tarifů, nebo pokud z nějakého jiného důvodu nemůže být tarif stanoven podle ustanovení odstavce (2) tohoto článku, nebo pokud během prvních patnácti (15) dnů třicetidenního (30) období uvedeného v odstavci (3) tohoto článku jedna smluvní strana oznámí druhé smluvní straně svoji nespokojenost s jakýmkoli tarifem dohodnutým podle ustanovení odstavce (3) tohoto článku, pokusí se letecké úřady smluvních stran stanovit tarif vzájemnou dohodou.

(5) Pokud se letecké úřady nemohou dohodnout na schválení jakéhokoli tarifu, který jim byl předložen podle odstavce (3) tohoto článku a na stanovení jakéhokoli tarifu podle odstavce (4), bude spor vyřešen podle ustanovení článku XI této Dohody.

(6) Žádný tarif nevstoupí v platnost, pokud ho neschválil letecký úřad některé smluvní strany ve smyslu ustanovení odstavce (3) tohoto článku.

(7) Tarify stanovené v souladu s ustanoveními tohoto článku zůstanou v platnosti do doby, než budou stanoveny v souladu s ustanoveními tohoto článku nové tarify.

Článek IX

Letecké úřady smluvních stran se v duchu úzké spolupráce budou čas od času vzájmeně radit s cílem zabezpečit provádění a uspokojivě dodržování ustanovení této Dohody a její Přílohy.

Článek X

Osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a průkazy vydané nebo potvrzené jako platné jednou ze smluvních stran budou uznány za platní druhou smluvní stranou pro provoz linek a služeb uvedených v Příloze k této Dohodě. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odmítnout uznat pro lety nad územím svého státu osvědčení o letové způsobilosti a průkazy vydané jejím státním příslušníkům jiným státem.

Článek XI

(1) Vznikne-li mezi smluvními stranami jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody, vynasnaží se jej smluvní strany nejprve vyřešit jednáním mezi sebou.

(2) Nedosáhnou-li smluvní strany urovnaní jednáním, spor bude předložen k rozhodnutí tribunálu tří arbitrů, z nichž jeden bude určen každou smluvní stranou a třetí dohodnut dvěma již takto vybranými arbitry, přičemž tento třetí arbitr nebude státním příslušníkem žádné ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran určí arbitra do dvou měsíců ode dne, kdy obdrží od druhé smluvní strany diplomatickou notu požadující arbitrážní řešení sporu, a třetí arbitr bude poté dohodnut do jednoho měsíce po tomto období dvou měsíců. Pokud některá ze smluvních stran neurčí svého arbitra ve stanovené lhůtě, může být kteroukoli smluvní stranou požádán prezident Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby určil arbitra nebo arbitry, jak případ vyžaduje. V každém případě třetí arbitr bude státním příslušníkem třetího státu a bude činný jako předseda arbitrážního orgánu.

Článek XII

(1) Jestliže jedna ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit ustanovení teto Dohody, může požádat druhou smluvní stranu o konzultace; tyto konzultace mezi leteckými úřady se mohou uskutečnit přímým jednáním nebo písemně, budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne vyžádání. Jakékoli změny takto dohodnuté vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not.

(2) Změny týkající se linek mohou být sjednány přímou dohodou mezi oprávněnými leteckými úřady smluvních stran.

Článek XIII

(1) Smluvní strany si na žádost navzájem poskytnou všechnu nezbytnou pomoc, aby zabránily činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiným nezákonným činům proti bezpečnosti takových letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení, jakož i jiným hrozbám vůči bezpečnosti civilního letectví.

(2) Smluvní strany budou ve vzájemných vztazích postupovat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako přílohy k Úmluvě v rozsahu, v němž jsou tato ustanovení pro smluvní strany platná; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel registrovaných na území jejich států nebo provozovatelé letadel mající hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států a provozovatelé letišť na území jejich států, jednali v souladu s těmito ustanoveními o ochraně civilního letectví.

(3) Smluvní strany vzájemně souhlasí s tím, že může být požadováno, aby tito provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví zmíněná výše v odstavci (2) a vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu.

(4) Každá smluvní strana zajistí na území svého státu přijetí odpovídajících opatření k ochraně letadel a ke kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování nebo nakládání.

(5) Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená zvláštní bezpečnostní opatření, aby se čelilo určité hrozbě.

(6) V případě spáchaní činů nebo hrozby spáchaní nezákonného zmocnění se letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení si smluvní strany vzájemně pomohou usnadňováním předávání zprav a jinými příslušnými opatřeními, směřujícími k urychlenému a bezpečnému ukončení takových činů nebo hrozeb.

(7) Má-li smluvní strana rozumné důvody domnívat se, že druhá smluvní strana se odchýlila od ustanovení k ochraně civilního letectví tohoto článku, letecký úřad této smluvní strany může požádat letecký úřad druhé smluvní strany o neodkladné uskutečnění konzultací.

Článek XIV

Tata Dohoda a jakákoli její změna podle výše uvedeného článku XII budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XV

Každá smluvní strana může kdykoli písemně oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této Dohody; takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V tomto případě skončí platnost této Dohody dvanáct (12) měsíců po dni, kdy oznámení obdržela druhá smluvní strana, nebude-li oznámení o výpovědi odvoláno dohodou před uplynutím tohoto období. Nebude-li přijetí oznámení potvrzeno druhou smluvní stranou, bude oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy je obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XVI

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu a opatřili ji svými pečetěmi.

Dáno ve dvojím vyhotovení v anglickém jazyce v Praze dne 23. dubna 1992.

Za vládu
České a Slovenské Federativní Republiky:
Ivan Foltýn v. r.

Za vládu
Filipínské republiky:
Pete Nicomede Prado v. r.

PŘÍLOHA

K rozvoji leteckých dopravních služeb na linkách nebo na úsecích linek stanovených v části této Přílohy, za účelem dosažení a udržení rovnováhy mezi kapacitou stanovených leteckých služeb a požadavky veřejnosti na leteckou dopravu, kterou stanoví letecké úřady smluvních stran, platí že:

(a) určený letecký dopravní podnik každé smluvní strany bude mít řádné a stejné možnosti k provozování leteckých služeb a dopravě mezi územími států obou stran;

(b) určený letecký dopravní podnik každé smluvní strany bude při provozu stanovených leteckých služeb brát v úvahu zájmy leteckého dopravního podniku druhé smluvní strany tak, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tento podnik zajišťuje na zcela nebo částečně shodných linkách;

(c) letecké dopravní služby poskytované určeným leteckým dopravním podnikem každé smluvní strany na různých úsecích stanovených leteckých linek nebo jejich úsecích budou v úzkém vztahu k potřebám veřejnosti na leteckou dopravu a k dopravním zájmům zainteresovaných leteckých dopravních podniků, jak je stanoveno v této Dohodě;

(d) služby poskytované určeným leteckým dopravním podnikem podle této Dohody si zachovají jako svůj prvořadý cíl poskytnutí kapacity odpovídající požadavkům na dopravu mezi zemí leteckého dopravního podniku a zemí konečného určení přepravy a právo určeného leteckého dopravního podniku kterékoli ze smluvních stran nakládat a vykládat na území státu druhé smluvní strany mezinárodní dopravu určenou nebo pocházející z třetích zemí bude využíváno v souladu s obecnými zásadami spořádaného rozvoje, k nimž se obě smluvní strany zavazují, a bude podléhat obecné zásadě, že kapacita bude ve vztahu:

(1) k dopravním požadavkům mezi zemí počátku letecké služby a místy určení na stanovených leteckých linkách;

(2) k požadavkům průletového provozu leteckých dopravních podniků;

(3) k leteckým dopravním potřebám oblasti, kterou letecký dopravní podnik prolétá; a

(4) k dostatku jiných leteckých dopravních služeb, zřízených leteckými dopravními podniky dalších států mezi jejich příslušnými územími.

Přesunout nahoru