Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 599/1992 Sb.Zákon, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv

Částka 122/1992
Platnost od 28.12.1992
Účinnost od 28.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

599

ZÁKON

ze dne 2. prosince 1992,

kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Uplynutím dne 31. prosince 1992 se zrušuje Československá akademie věd.

§ 2

(1) Nemovité a movité věci, majetková práva s výjimkou majetkových práv nehmotné povahy ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, k nimž přísluší právo hospodaření Československé akademii věd, dále práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, jakož i jiná práva a závazky Československé akademie věd na území České republiky přecházejí dnem uvedeným v § 1 na organizaci určenou zákonem České národní rady.

(2) Nemovité a movité věci, majetková práva s výjimkou majetkových práv nehmotné povahy ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, k nimž přísluší právo hospodaření Československé akademii věd, dále práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, jakož i jiná práva a závazky Československé akademie věd na území Slovenské republiky přecházejí dnem uvedeným v § 1 na organizaci určenou zákonem Národní rady Slovenské republiky.

(3) Majetková práva nehmotné povahy se převádějí na základě smlouvy podle zvláštních předpisů.1)

(4) Majetek České a Slovenské Federativní Republiky, k němuž přísluší právo hospodaření Československé akademii věd a který leží mimo území České a Slovenské Federativní Republiky, bude ke dni uvedenému v § 1 vypořádán podle zásady odpovídající podílu počtu obyvatel České republiky a Slovenské republiky, podle něhož přechází majetek na nástupnické organizace v České republice a na nástupnické organizace ve Slovenské republice v poměru dva ku jedné.


§ 3

Uplynutím dne 31. prosince 1992 se zrušují:

1. zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd;

2. zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd;

3. zákon č. 91/1977 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb.;

4. zákon č. 164/1990 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb.;

5. zákon č. 299/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb., zákona č. 91/1977 Sb. a zákona č. 164/1990 Sb.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Stráský v. r.
Kováč v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, zákon č. 35/1965 Sb., o literárních, vědeckých a uměleckých dílech (autorský zákon) - (úplné znění č. 247/1990 Sb.).

Přesunout nahoru